Pradžia
lt
en
Lietuvių atgimimo istorijos studijos
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Lietuvių atgimimo istorijos studijos Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 1: Tautinės savimones žadintojai: nuo asmens iki partijos Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 2: Blaivybė Lietuvoje XIX amžiuje Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 3: Lietuvos valstybės idėja (XIX a. – XX a. pradžia) Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 4: Liaudis virsta tauta Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 5: Simonas Daukantas Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 6: Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 7: Atgimimas ir Katalikų bažnyčia Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 8: Asmuo tarp tautos ir valstybės Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 9: Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 10: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 11: Egidijus Motieka. Didysis Vilniaus seimas Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 12: Nusikaltimai ir visuomenė XIX amžiaus Lietuvoje Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 13: Mykolas Römeris Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 14: Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833 –1842 Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 15 Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 16 Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 17: Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.)

„Lietuvių atgimimo istorijos studijos“, tęstinis leidinys, ėjęs 1990–2001 Vilniuje.

 

Publikuota monografiniai tyrimai, studijos, straipsniai, dokumentai, diskusijų medžiaga. Siekta naujai, atsiribojant nuo sovietinės istoriografijos štampų ir lietuviškojo ar kitokio etnocentrizmo, kompleksiškai tirti 19 a.–20 a. pradžios Lietuvos etnosocialinę, etnokultūrinę ir etnopolitinę raidą. Daugiausia nagrinėjama, kaip susidarė modernioji lietuvių tauta. Vietoj iki tol vyravusios etnolingvistinės jos kūrimosi sampratos iškelta pilietinė daugiakultūrė. T. p. tiriama Lietuvos visuomenės sąmonėjimas ir pilietėjimas, tautinio identiteto klostymasis, liaudies (valstiečių) mentaliteto kaita. Žymesnių 19 a.–20 a. pradžios Lietuvos asmenybių pavyzdžiu atskleisti dvisluoksnės (ar net trisluoksnės) politinės ir pilietinės ar net ir kultūrinės savimonės reiškiniai. Iš naujo įvertinta Katalikų Bažnyčios veikla inicijuojant ir skatinant moderniosios lietuvių tautos tapsmą, Rusijos valdžios politikos poveikis tautiniam lietuvių judėjimui, Lietuvos valstybingumo idėjos tęstinumas. Išnagrinėta, kaip Lietuvos valstybė (1918–40), aktualindama kolektyvinę atmintį, diegė gyventojams tautinio bendrumo sampratą, stiprino tautinę savimonę.

E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Č. Laurinavičius, R. Lopata, R. Miknys, E. Motieka, V. Sirutavičius, G. Subačius, A. Tyla.

Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 1: Tautinės savimones žadintojai: nuo asmens iki partijos
   
Pratarmė 4
I. Straipsniai. Studijos  
Egidijus Aleksandravičius. Kazimieras Kontrimas ir lituanistinis sąjūdis XIX a. pradžioje 5–19
Giedrius Subačius. Simono Daukanto žodynai 20–32
Zita Medišauskienė. A. H. Kirkoro spaustuvė ir „Liaudies bibliotekėlės“ leidimas 33–46
Antanas Tyla. Slaptas lietuvių mokymas 1862–1906 metais 47–66
Žilvinas Norkūnas. P. Vileišis – amžininkams ir mums 67–79
Rimantas Miknys, Egidijus Motieka. Tautiškoji lietuvių demokratų partija: idėjinės – politinės kūrimosi aplinkybės 80–125
Vilius Užtupas. Saliamono Banaičio spaustuvė 126–131
II. Svarstome problemą: Atgimimo koncepcija  
Antanas Kulakauskas. Apie tautinio atgimimo sąvoką, tautinių sąjūdžių epochą ir lietuvių tautinį atgimimą 132–142
Antanas Tyla. Kas atmirė Atgimimo metu? 143–145
Egidijus Aleksandravičius. Prie lietuvių atgimimo ištakų 146–150
Darius Kuolys. Replika polemikoje dėl tautinio atgimimo sampratos 151–152
Arvydas Šliogeris. Kas yra atgimimas? 153–156
Vytautas Radžvilas. XIX a. lietuvių tautinio atgimimo klausimu 157–164
III. Iš archyvų  
Penki P. Vileišio laiškai J. Šliūpui. Parengė Ž. Norkūnas 165–172
Tautiškosios lietuvių demokratų partijos dokumentai. Parengė R. Miknys, E. Motieka 173–207
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 1: Tautinės savimones žadintojai: nuo asmens iki partijos
Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 2: Blaivybė Lietuvoje XIX amžiuje
E. Aleksandravičius, Blaivybė Lietuvoje XIX amžiuje 1–128
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 3: Lietuvos valstybės idėja (XIX a. – XX a. pradžia)
   
Redakcinė kolegija. Pratarmė 5–6
I. Straipsniai. Studijos  
Vladas Sirutavičius. Konstituciniai sumanymai Lietuvoje XIX a. pradžioje (1806–1812 m.) 7–28
Egidijus Aleksandravičius. 1863 m. sukilimas ir lietuvių nacionalinio judėjimo politinė programa 29–40
David Fajnhauz. 1863 metų pogrindinė valstybė Lietuvoje 41–66
Arūnas Vyšniauskas. Socialdemokratijos politinė transformacija 1896 metais 67–132
Rimantas Miknys. P. Višinskis ir Lietuvos nepriklausomybės idėja  133–138
Arvydas Gaidys. Lietuvos krikščionių–demokratų partijos kūrimosi aplinkybės (1905–1907 m.) 139–172
Rimantas Miknys. Vilniaus autonomistai ir jų 1904–1905 m. Lietuvos politinės autonomijos projektai 173–198
Egidijus Motieka. Didžiojo Vilniaus Seimo preliudija: Memorandumas Rusijos vyriausybei 199–230
Raimundas Lopata. Lietuvių inteligentijos politinė veikla 1914–1915 metais 231–252
Raimundas Lopata. Lietuvių politinių centrų sąveika 1915–1916 metais 253–270
Česlovas Laurinavičius. Pasvarstymai Naujųjų laikų Lietuvos valstybės pripažinimo klausimu 271–290
II. Sena diskusija. Kur tąsa?  
Vanda Sruogienė. Esminiu Lietuvos istorijos klausimu. Atsakymas V. Trumpai 291–300
Vincas Trumpa. Pora pastabų dėl V. Sruogienės atsakymų 301–302
III. Publikacijos  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įkūrimo manifestas (projektas). Parengė V. Sirutavičius 303–310
Atgimimo priešaušryje. Parengė S. Jegelevičius 311–326
Lietuvių krikščionių–demokratų partijos programos projektas. Parengė A. Gaidys 327–340
Lietuvių Memorandumas Rusijos Ministrų Tarybos Pirmininkui grafui S. J. Vitei (1905 m. lapkritis). Parengė E. Motieka 341–350
Lietuvos konstitucijų projektai 1916–1918 metais. Parengė A. Grigaravičius 351–434
1917 m. rugsėjo 18–22 d. Lietuvių konferencijos Vilniuje rezoliucijos projektas. Parengė R. Lopata 435–440
Mykolas Römeris. Juozas Pilsudskis. Parengė E. Motieka 441–480
Egidijus Motieka. Keletas žodžių apie M. Riomerio straipsnį „Juozas Pilsudskis“ 481–486
Podsumowanie 487–496
Summary 497–505
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 3: Lietuvos valstybės idėja (XIX a. – XX a. pradžia)
Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 4: Liaudis virsta tauta
   
Pratarmė 5–6
I. Straipsniai. Studijos  
Antanas Tyla. Lietuvos valstiečių istorijos (1795–1861 m.) bruožai 7–102
Saulius Žukas. Apie Pypkininkus  103–118
Saulius Sužiedėlis. Kalba ir socialinė klasė pietvakarių Lietuvoje iki 1864 metų 119–134
Giedrius Subačius. Simono Daukanto Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno naujadarai: individuali žodžių daryba 135–216
Vytautas Berenis. Aristokratijos likimas: Henriko Ževuskio metamorfozės 217–234
Egidijus Aleksandravičius. Atgimimo istorijos slenksčiai 235–250
Thomas A. Michalskis. The National Consciousness among Lithuanian Emigrants to the United States at the Ending of the 19th and Early 20–th Century 251–264
Thomas A. Michalskis. Lietuvių atgimimo psichologija Amerikojetarp senųjų emigrantų XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Bendra apžvalga.  265–266
Egidijus Motieka. Nuo Lietuvių suvažiavimo Vilniuje iki Didžiojo Vilniaus seimo: Istoriografinė suvažiavimo pavadinimo analizė  267–326
Sigitas Jegelevičius. Plėšikai ar kovotojai? 327–338
II. Diskusija  
Saulius Pivoras. Lietuvių ir latvių valstiečių mentaliteto tautiški profiliai XIX a. pirmoje pusėje 339–362
Leonas Mulevičius. Valstiečių savimonė kaip istorijos mokslo objektas 363–382
Ingė Lukšaitė 383–390
Jūratė Kiaupienė. Tezės diskusijai: Viduramžiai ir ankstyvieji naujieji laikai 391–396
Algirdas Narbutas. Valstiečių tautinės–pilietinės savimonės klausimu 397–406
III. Recenzijos  
Jūratė Kiaupienė. Tautinė, luominė ir valstybinė savimonė viduramžiais. Tyrinėjimo problemos 407–418
Vladas Sirutavičius. “Liaudis virsta tauta“ – E. Vėberio paradigma 419–436
Česlovas Laurinavičius. Netradicinė rezenzija Leono Sabaliūno monografijai “Lietuviška socialdemokratijaiš perspektyvos, 1893–1914 m.“ 437–448
IV. Publikacijos  
Zita Medišauskienė. Carinės valdžios sumanymas leisti liaudžiai skirtą žurnalą rusų ir žemaičių kalbomis XIX a. 7–ajame dešimtmetyje 449–478
Antanas Kulakauskas. Penki 1882–1883 m. Rytų Lietuvos valstiečių kolektyviniai prašymai dėl lietuvių spaudos lotyniškuoju raidynu leidimo 479–490
Juozas Tumas. Mūsų liaudis ir jos šviesuomenė Didžiojo Vilniaus seimo laiku. (Parengė E. Motieka) 491–506
Studia historii odrodzenia Litewskiego. Resume 507–520
Studies of the History of the Lithuanian Revival. Summary 521–534
Studien zur Geschichte der Litauischen Wiedergeburt. Kurzfassung 535–550
Asmenvardžiai 551–570
Vietovardžiai 571–585
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 4: Liaudis virsta tauta
Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 5: Simonas Daukantas
   
Pratarmė 5–6
I. Straipsniai. Studijos  
Elmantas Meilus. Apie Daukantų giminę 8–49
Roma Bončkutė. Pirmoji lietuviška istorija: du Simono Daukanto ''Darbų'' rankraščiai 50–62
Giedrius Subačius. Simono Daukanto požiūris į bendrinę kalbą  63–68
Saulius Pivoras. ''Vargo pelė'': Lietuvos nacionalinės istoriografijos pradininkas Simonas Daukantas 69–89
Vytautas Berenis. Simono Daukanto ir Juozo Jaroševičiaus istorinės Lietuvos samprata 90–103
Zigmantas Kiaupa. Simono Daukanto parengti Lietuvos metrikos medžiagos rinkiniai 104–117
Egidijus Aleksandravičius. Simono Daukanto knygų leidėjas Ksaveras Kanapickis  118–132
Kazys Grigas. Beletristinio ir mokslinio stiliaus pradai Simono Daukanto ''Būde'' 133–141
Vytautas Jurgutis. Simono Daukanto ''Dainės Žemaičių''` 142–158
II. Recenzijos  
Giedrius Subačius. Knyga Daukanto bičiuliams (Egidijus Aleksandravičius. Prieš Aušrą: Jaunieji Daukanto bičiuliai. – Vilnius: Žaltvykslė,1990, 190 p.) 160–167
III. Publikacijos  
Simono Daukanto rašyti prašymai. Parengė Vytautas Merkys 169–194
Iš trijų Simono Daukanto užrašų knygų. Parengė Roma Bončkutė 195–206
Simono Daukanto Žemaičių privilegijų rinkinio pratarmė. Parengė Zigmantas Kiaupa 207–225
Simono Daukanto 1842 m. rugsėjo 9 d. laiško Teodorui Narbutui priedai. Parengė Zigmantas Kiaupa 226–245
Saulius Žukas. Pirmasis dokumentų rinkinys apie Simoną Daukantą ''Medega S. Daukanto biografijai'' (1898 m.)  246–386
Streszczenie  387–393
Summary 394–400
Zusammenfassung 401–408
Penktojo tomo autoriai 409–410
Asmenų rodyklė 411–419
Vietų rodyklė 420–424
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 5: Simonas Daukantas
Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 6: Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos
Pratarmė 5–6
I. Straipsniai, studijos  
Giedrius Subačius. Juozas Čiulda ir jo gramatika 7–55
Halina Karaś, Nijolė Kolytė. Juozo Čiuldos gramatikos terminai ir kalba 56–78
Józef Chułdo. Krótkie pomysły o prawidłach grammatycznych języka Żmudzkiego 79–222
Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles 223–358
Laiškai  
J. Čiulda Motiejui Valančiui 360–366
J. Čiulda Stanislovui [?] 366–367
Adomas Zavadskis J. Čiuldai 367–368
J. Čiulda Vilniaus archeologijos komisijai 368–373
Dokumentai  
J. Čiuldos krikšto metrikai 374
Slapta Juozo Valentinavičiaus nuomonė apie J. Čiuldą 374–376
Priedai  
Paaiškinimai 378–380
Sutrumpinimai 381–382
„Samprotavimų“ lietuviškų žodžių registras 383–401
„Samprotavimų“ turinys 402–406
Adnotacja 407–408
Summary 409–410
Zusammenfassung 411–412
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 6: Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 7: Atgimimas ir Katalikų bažnyčia
   
Pratarmė 5
I. Straipsniai. Studijos  
Aldona Prašmantaitė. Vilniaus biblijos draugija (1816–1826) 8–23
Ieva Šenavičienė. Gamtos mokslai ir dvasininkijos ugdymas Lietuvoje XIX a.  24–55
Vytautas Jogėla. Vilniaus Romos katalikų dvasinės akademijos įkūrimas 56–95
Vidmantas Edvardas. Religinis tautinis sąjūdis Žemaitijoje XIX a. pabaigoje 96–141
Darius Staliūnas. Vilniaus vyskupo E. Ropo veiklos pėdsakais (1903–1907) 142–219
Regina Laukaitytė. Legalios katalikiškos spaudos pradžia Lietuvoje 220–253
Arvydas Gaidys. Lietuvių katalikiškų draugijų bruožai (1905–1907) 254–316
Juozas Skirius. Bažnytinės „Lietuvių dienos“ svarba Lietuvai (1916–1918) 317–330
Raimondas Lopata. Antanas Viskantas ir bandymas atkurti LDK 331–340
II. Sena diskusija  
J. Stakauskas ir V. Biržiska. Apie Motiejų Valančių ir jo lietuviškumą 342–408
III. Publikacijos  
Kazys Misius. Apie lietuvių spaudos draudimą ir katalikų dvasininkijos vaidmenį jį įgyvendinant  411–434
Regina Laukaitytė. Neskelbtas J. Totoraičio straipsnis apie Didįjį Vilniaus seimą 435–443
Regina Laukaitytė, Algimantas Katilius. Batakių dekanato kunigų susirinkimo nutarimai (1906 m. sausis)  444–451
Algimantas Katilius. Paskutiniojo žemaičių vyskupo P. Karevičiaus atsiminimų fragmentas 452–487
Streszczenie 488–495
Summary 496–503
Zusammenfassung 504–511
Asmenvardžių rodyklė 512–531
Vietovardžių rodyklė 532–541
Apie autorius 542–543
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 7: Atgimimas ir Katalikų bažnyčia Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 8: Asmuo tarp tautos ir valstybės
   
Pratarmė 5–7
I. Straipsniai, studijos  
Giedrius Subačius. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių kalba 9–113
Rūta Čapaitė. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Juozo Butavičiaus, Simono Daukanto braižai ir charakteriai 114–144
Reda Griškaitė. Istorinės savimonės ištakų ieškant: Teodoras Narbutas 1808–1809 metų Rusijos–Švedijos kare 143–167
Zita Medišauskienė. Adomas Honorijus Kirkoras: Tarp Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos 168–193
Reda Griškaitė. Baronas Vasilijus von Rotkirchas – Lietuvių mitologijos autorius 194–223
Grigorijus Potašenko. Aleksandras Hilferdingas. Slavofilai. Lietuva 224–238
Egidijus Motieka. Jonas Basanavičius: tarp tradicinio ir modernaus valstybingumo 239–247
Vilma Žaltauskaitė. Apie lietuvybės idėją kunigo Juozo Tumo–Vaižganto pažiūrose. Iki 1904 m. 248–260
Saulius Pivoras. Utopijos pilietis Vytautas Putna 261–270
Vladas Sirutavičius. Apie „blogą lietuvį“ Juozapą Albiną Herbačiauską 271–290
Darius Staliūnas. „Truputį lenkas, truputį vokietis, truputį lietuvis, o visų pirma katalikas...“ Vilniaus vyskupas Edwardas von der Roppas tarp etninių, pilietinių ir konfesinių vertybių 291–299
Rimantas Miknys. „Svajonės išsipildys, heigu būsiu naudingas Lietuvai...“ Architekto Antano Vivulskio tautinės identifikacijos istorinis aspektas 300–311
Alfred Erich Senn. Antanas Viskantas: A Lithuanian with Polish friends 312–317
Alfredas Erichas Sennas. Antanas Viskantas: lietuvis su bičiuliais lenkais 318–320
Raimundas Lopata. „Tipas apskritai labai dar įtariamas, bet reikalingas“ Baronas Friedrichas von der Roppas ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo planai 321–350
Česlovas Laurinavičius. Grafas Alfredas Tiškevičius Naujųjų laikų Lietuvos politikoje 351–364
Giedrius Viliūnas. Bajoras tarpukario Lietuvoje: Fabijono Neveravičiaus gyvenimas ir kūryba 365–384
II. Publikacijos  
Adomo Varno korespondencija (1904–1909 metai). Parengė Asta Giniūnienė 386–406
Skandalingieji Juozo Gabrio–Paršaičio darbai. Parengė Alfonsas Eidintas 407–455
Osoba: między narodem a państwem. Streszczenie 456–469
A person between the nation and the state. Summary 470–483
Persönlichkeiten: Zwischen Volk und Staat. Zumammenfassung 484–499
Asmenvardžių rodyklė 500–514
Vietovardžių rodyklė 515–522
Apie autorius 523–524
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 8: Asmuo tarp tautos ir valstybės Atsisiųsti

 

Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 9: Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais
   
Įvadas 5–10
Pirma dalis. „Gintarinės“ deklaracijos geopolitinis kontekstas  
1914–ųjų perspektyvos  11–15
Dėl vietos po saule 15–23
Lenkų klausimas 23–28
„Tak vied eto čepucha“ 28–34
Kompromisai ir konfliktai 35
Lietuvių politinis pasaulis 35–37
„Tautos vienybės“ atgimimas 37–42
Radikalų gravitacijos 42–48
Vokietijos veiksnys 48–55
Antra dalis. Ne tiek į Rytus ir į Pietus, kiek į Vakarus  
Ką okupavo Vokietija? A. Pfeilio kazusas 56–63
Didžiosios Lietuvos kontūrai 63–64
Politikos kamufliažas 64–67
Liberalus okupacijos periodas 67–70
Kaipgi iš tikrųjų buvo Vilniuje  70–83
Kaipgi iš tikrųjų buvo Kaune 83–92
Šalin nuo Rusijos  92–103
„Vive la Pologne!“, arba Lenkijos šešėlis 103–112
Apie „lietuvišką“ ir lietuvių politiką 112
Restitucijos regimybė 113–117
Kursas  – Lietuvos klausimo internacionalizavimas 117–121
Prijungimo politika ir kelio į laisvę pradžia 122–130
Svetimos valdžios žinioje esantis kraštas 130
Pasirengimas deryboms 130–132
Naujas derybų etapas. I dalis 132–138
Intermedijos tema: Antantė ir lietuviai 138–142
Naujas derybų etapas. II dalis 142–145
Lietuviškoji neomonarchizmo interliudija 145–146
Rytų komisija ir J. Gabrys 146–149
F. Roppas ir Lietuvos Taryba 149–153
Lietuvos karalius Mindaugas II 153–162
Konflikto koncepcija 163–166
Limitrofinė valstybė 167–171
Vakarai, Vakarai 171–173
„Atėjo laikas sudaryti savą valdžią“ 173–178
Išvados 178–182
Šaltiniai ir literatūra  183–207
The development of Lithuanian statehood in 1914–1918 (Summary) 208–217
Asmenvardžių rodyklė 218–224
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T.9: Raimondas Lopata. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 10: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais
   
Pratarmė  7
Įvadas 8–14
1. Lietuvių demokratų partijos kūrimasis ir 1902–1904 metų politinė–socialinė programa  
1.1. LDP ištakos ir prielaidos 16–26
1.2. LDP steigimas 27–32
1.3. LDP pagrindinės programinės nuostatos ir jų įtaka partijos organizavimui 32–43
2. Lietuvių (Lietuvos) demokratų partijos organizacinis ir visuomeninis-politinis veikimas 1905 metais 44–45
2.1. LDP organizacinės problemos, jų sprendimas ir rezultatai 45–61
2.2. LDP visuomeninė-politinė veikla ir partijos naujų programinių nuostatų formavimas 61–93
3. Lietuvos demokratų partija 1906–1915 metais  94–95
3.1. LDP organizacinės evoliucijos ir veiklos ypatumai 96–128
3.2. LDP politinės-socialinės programos bruožai 128–142
3.3. Tautiniai-politiniai LDP veiklos aspektai 142–167
Išvados  168–172
Priedai  
Lentelės 174–183
Lietuvos demokratų partijos pagrindiniai dokumentai 184–217
Šaltiniai ir literatūra 218–225
Streszczenie 226–237
Résumé 238–248
Trumpiniai 249
Asmenų rodyklė 250–255
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 10: Rimantas Miknys. Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 11: Egidijus Motieka. Didysis Vilniaus seimas
   
Pratarmė 7
Įvadas 8–45
I skyrius. Lietuvių suvažiavimo organizavimas  
Lietuvos politinė situacija 1905 m. sausio-rugsėjo mėn. 46–60
Lietuvių suvažiavimo idėja ir iniciatyva 60–76
Memorandumas Rusijos vyriausybei 76–94
Lietuvių atstovai VI Rusijos žemietijų suvažiavime 94–107
Lietuvių visuomenės pasirengimas Suvažiavimui 107–117
II skyrius. Suvažiavimo darbas  
Suvažiavimo pradžia 118–138
 I ir II posėdžiai: Lietuvos ir Rusijos politinės situacijos bei Lietuvos autonomijos klausimai 138–158
III ir IV posėdžiai: agrarinis ir Lietuvos mokyklų klausimai 158–174
Suvažiavimo nutarimai 174–193
Suvažiavimo dalyvių grupuočių priimti nutarimai 193–207
III skyrius. Suvažiavimo pasekmės  
Lietuvių ir Lietuvos visuomenė po Suvažiavimo 209–239
Rusijos valdžios požiūris į suvažiavimą. Represijos 240–259
Baigiamasis žodis  
Didžiojo Vilniaus seimo reikšmė 260–273
Priedai  
Nr.1  Atsišaukimas į lietuvių tautą 275–276
Nr.2  Lietuvių Memorandumas Rusijos Ministrų Tarybos pirmininkui S. Vitei 277–283
Nr.3  0desos lietuvių nutarimai 284–286
Nr.4  Lietuvių suvažiavimo Vilniuje programa 287
Nr.5  LSDP parengta Lietuvių suvažiavimo Vilniuje programa 288–289
Nr.6  J. Basanavičiaus kalba pradedant Lietuvių suvažiavimą Vilniuje  290–292
Nr.7  Suvalkų gubernijos lietuvių nutarimai   293
Nr.8  Lietuvos valstiečių sąjungos nutarimai 294–296
Nr.9  Lietuvių suvažiavimo Vilniuje nutarimai 297–298
Nr.10  Lietuvių suvažiavimo Vilniuje nutarimas dėl lietuvių kalbos Vilniaus vyskupijos bažnyčiose 299
Nr.11  LSDP sušaukto darbininkų ir valstiečių susirinkimo nutarimai 300–305
Nr.12  Krikščionių demokratų nutarimai 306–307
Nr.13  Lietuvos mokytojų susivienijimo nutarimai 308–310
Nr.14  Tautiškosios lietuvių demokratų partijos Steigiamojo susirinkimo protokolas 311–312
Nr.15  Amerikos lietuvių suvažiavimo Filadelfijoje nutarimai 313–316
Trumpiniai 317
Streszczenie 318–328
Summary 329–341
Resume 342–353
Asmenvardžių rodyklė 354–360
Vietovardžių rodyklė 361–364
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 11: Egidijus Motieka. Didysis Vilniaus seimas
Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 12: Nusikaltimai ir visuomenė XIX amžiaus Lietuvoje
   
ĮVADAS  
Visuomeninio gyvenimo marginalijos ir istorijos mokslas. Trumpa istoriografijos apžvalga. Šaltiniai 7
NUSIKALTIMAI IR NUSIKALTĖLIAI  
Vykdomosios policijos raida 19
1. Bendri policinės sistemos formavimosi bruožai
ikireforminiu laikotarpiu
23
2. Policinės sistemos reformavimas. 1862 12 25 Laikinosios policijos taisyklės 45
3. Vykdomosios policijos rusifikavimas 50
4. „Liaudies milicija``, arba kaimo sargybos 54
5. Policijos organizavimas miestuose posukiliminiu laikotarpiu 58
6. Administracinė tremtis 61
7. Miestų policijos reforma XIX amžiaus antrojoje pusėje 64
8. Kas gaudys nusikaltėlį? Apskrities (zemskinės) policijos būklė 72
9. Policinės sistemos konkurentai ir jos patologija 78
1864 metų teismų reforma Lietuvoje: konkurentas, taip ir netapęs konkurentu 79
Kitas policinės sistemos konkurentas – gandas 82
Policijos tarnautojų nusikaltimai, arba policinės sistemos patologija 84
BAUSMĖ  
Modernizacijos bandymai: naujos idėjos, bet ancien regime realybė 89
1. Viešos fizinės bausmės – svarbiausia nusikaltimų represijos priemonė 95
2. Penitenciarinės reformos stabdžiai: arešto kuopos ir kita  102
3. Kalėjimai ir jų tvarka: atotrūkis tarp idėjos ir tikrovės 108
4. ,,Vagių mokslo akademija``: penitenciarinės sistemos raida XIX amžiaus antrojoje pusėje 115
NUSIKALSTAMUMO KONTROVERSIJA  
Valdžios ir visuomenės požiūriai 129
1. Prostitucija: dorovinis nusikaltimo aspektas 131
2. „Trenkčiau aš carui į snukį...`` (imperatoriaus garbės įžeidimai) 148
3. Kontrabanda: ekonominis nusikaltimo aspektas 154
Crimes and the Society in 19th Century Lithuania. Summary 165
Przestępczość  a społeczeństwo na Litwie w XIX wieku. Streszczenie 185
Asmenvardžių rodyklė 204
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 12: Vladas Sirutavičius Nusikaltimai ir visuomenė XIX amžiaus Lietuvoje Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 13: Mykolas Römeris
   
Pratarmė 7–8
I. Straipsniai. Studijos  
Vytautas Aleksiejūnas.Iš Römerių giminės genealogijos 10–15
Steponas Deveikis. Römerių Bagdoniškis 16–23
Mindaugas Maksimaitis.Mykolo Römerio kelias į pilietiškumą 24–34
Zbigniew Solak.Michał Römer i masoneria wileńska (1911–1915) 35–45
Raimundas Lopata.Antrasis tautų pavasaris ir Mykolo Römerio LDK atkūrimo koncepcija 46–53
Vladas Sirutavičius.Dvi lietuvių tautinio atgimimo interpretacijos (Mykolas Römeris ir Juozapas Albinas Herbačiauskas) 54–79
Saulius Pivoras.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atkūrimo, baltų vienybės projektai ir Mykolas Römeris 80–87
Rimantas Miknys.Mykolo Römerio Lietuvos valstybingumo koncepcija ir pastangos ją įgyvendinti 1911–1919 metais 88–113
Česlovas Laurinavičius.Mykolas Römeris – Lietuvai, arba dar kartą apie Lietuvos pilietinio paveldo problemą 114–121
Vygintas Bronius Pšibilskis.Mykolas Römeris –politikos studijų Lietuvoje iniciatorius 122–132
Rimantas Miknys.Mykolo Römerio indėlis į Klaipėdos klausimo sprendimą Hagos teisme 133–138
II.Svarstome problemą: tarp istorinės ir etnografinės Lietuvos   
Saulius Pivoras. Lietuvos lenkų ir Latvijos vokiečių vaidmuo nacionalinės konsolidacijos procesuose 140–149
Darius Staliūnas. Tado Vrublevskio politinės minties bruožai 150–170
Vytautas Berenis. Liudviko Abromavičiaus ir Mykolo Römerio XX amžiaus Lietuvos valstybės idėjos klausimu 171–177
III.Publikacijos  
Mykolo Römerio autobiogrfija. Parengė Mindaugas Maksimaitis 180–227
Trys dokumentai iš M.Römerio asmens bylos.Parengė Mindaugas Maksimaitis 228–243
Mykolas Römeris. Lenkų ir lietuvių ginčas. Parengė Egidijus Motieka 244–254
Streszczenie 255–268
Zusammenfassung 269–284
Summary 285–298
Trumpiniai 299
Asmenvardžių rodyklė 300–308
Vietovardžių rodyklė 309–313
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 13: Mykolas Römeris Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 14: Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833 –1842
   
Pratarmė 8–9
Įvadas 10–11
Istoriografija 11–13
Šaltiniai 13–14
Atsiminimai 14
Archyvai 15–16
Rusijos valdžia ir katalikai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje  
Rusijos aristokratija ir katalikybė 17–19
Valdžios siekiai 19–21
Katalikų Bažnyčios valdymas 21–24
Katalikų apibūdinimas 24–25
Akademijos įsteigimas  
Universiteto uždarymas 26–33
Akademijos pradžia 33–43
Dėstytojų parinkimas ir mokslo disciplinos 43–53
Mokslo vardų ir laipsnių suteikimas 53–54
Patalpos 54–57
Pirmieji mokslo metai 57–60
Akademijos personalo kaita 61–62
Rektoriai 62–66
Profesoriai 66–69
Adjunktai 69–74
Kalbų dėstytojai 74–76
lnspektoriai ir jų padėjėjai 76–78
Dvasios tėvai, arba kapelionai 78–79
Akademijos alumnai ir jų studijos 80–81
Įstojimas 81–84
Akademijos klierikų gyvenimo sąlygos 84–91
Studijos 91–93
Klierikų kilmė 93–96
Tautinis klausimas 96–99
Mokymas ir mokslas  
Mokymas ir jo programos 100–102
Šventojo Rašto katedra 102–105
Dogminė, moralinė ir pastoralinė 105–106
Bažnyčios istorija ir kanonų teisė 106–109
Homiletika 109–110
Logika ir moralės filosofija 110–111
Lenkų literatūros istorija 111–112
Visuotinė ir Rusijos istorija 112–115
Rusų literatūra ir kalba 115–116
Lotynų literatūra ir graikų kalba 116–117
Hebrajų kalba 117
Prancūzų kalba 117–118
Vokiečių kalba 118
Moksliniai darbai 119–121
Dėstytojų moksliniai darbai 121–123
Vadovėlių rengimas 123–124
Pamokslų rinkinių rengimas 124–125
Straipsniai 125–126
Mokslo laipsnių suteikimas 126–129
Daktaro laipsnio suteikimas 129–133
Akademijos reformos  
Akademija ir seminarijų reformos 134–140
Akademijos iškėlimas į Peterburgą 140–144
Sudie, Tėvyne 144–147
Išvados 148–149
Priedai  
Akademijos klierikų sąrašas 150–175
Akademijos personalo sąrašas 176–179
Šaltiniai ir literatūra  
Naudoti archyvų ir bibliotekų rankraščių fondai 180–181
Skelbti šaltiniai 182–183
Literatūros sąrašas 183–189
Trumpiniai 190
Summary 191–204
Streszczenie 205–218
Asmenvardžių rodyklė 219–229
Vietovardžių rodyklė 230–234
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 14: Vytautas Jogėla. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833 –1842 metais: organizacija ir veikla Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 15
   
Pratarmė 7
Įvadas 9–13
I. Mykolo Römerio gyvenimo kelias  
Vaikystė ir jaunystė 15–22
,,Krajovcų“ Vilniuje 23–35
Karų ir revoliucijų sūkuryje 35–51
Lietuvos valstybės tarnyboje 51–75
II. Mykolas Römeris  ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių tautinės problemos  
XIX a.–XX a. pradžios lenkų politinės minties atstovų požiūris į istorines Lietuvos žemių tautines problemas 76–80
Mykolas Römeris ir Abiejų Tautų Respublikos paveldas 80–88
Apie buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių nevienalytiškumą 88–110
Lietuva karo meto Mykolo Römerio koncepcijose 110–134
III.Tautinės problemos tarpukario europoje ir Lietuvos tautinėje valstybėje  
Tautinis klausimas Europoje po 1918 metų 135–142
Tarpukario laikotarpio Lietuvos Respublikos tautinės problemos 142–160
IV.Nuo lietuvių ir lenkų tautinės savimonės „dvilaipsniškumo“ iki „dvilypumo“. Mykolo Römerio tautinės savimonės pokyčiai 161–173
Pabaigos žodis 174–176
Trumpinimų sąrašas 177
Streszczenie 178–183
Asmenvardžių rodyklė 184–188
Vietovardžių rodyklė 189–191
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 15: Jan Sawicki. Mykolas Römeris ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių tautinės problemos Atsisiųsti
Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 16
   
Pratarmė 7
Įvadas 8–18
1832–1855 m.: Vilniaus universiteto uždarymas ir Rusijos švietimo sistemos luomiškumas 19–24
XIX a. 6–ojo dešimtmečio antroji pusė: rusiškos aukštosios mokyklos sumanymai  
Lietuvos bajorija socialinių–ekonominių ir politinių pertvarkymų akivaizdoje 25–28
Lietuvos bajorijos peticijos dėl aukštosios mokyklos įkūrimo 1855–1856 m. 29–31
Aukštosios realinės mokyklos Vilniuje projektas 1857–1859 m. 32–36
Vilniaus archeologijos komisija – pakopa į universitetą 36–37
1860–1861 m. : kovos dėl Vilniaus universiteto atkūrimo pradžia   
Tarptautinės konsteliacijos kaita ir „lenkų klausimas" 38–42
Kur turi mokytis Šiaurės Vakarų krašto jaunimas? 42–45
Politinės Lietuvos „baltųjų" orientacijos ir „derybos" su valdžia 45–53
Vilniaus švietimo apygardos vadovybės nuostatos 53–54
1862–1863 m. sausio mėnuo: kovos dėl Vilniaus universiteto atkūrimo apogėjus  
Tarptautinė situacija 1861 m. pabaigoje –1862 m. pradžioje ir „lenkų klausimas" 55–56
Viktoras Starzenskis ir Vladimiras Nazimovas 56–59
Lietuvos „baltųjų" švietimo sistemos reformavimo programa 59–64
Vilniaus generalgubernatoriaus „tautinės politikos" receptai 1862 m. vasarą 64–66
Viktoro Starzenskio veikla 1862 m. antrojoje pusėje 66–70
Nauja ,,tautinė politika" Šiaurės Vakarų krašte 1862m. pabaigoje –1863m. pradžioje 70–75
1863–1873 m.: rusifikaciniai aukštosios mokyklos įkūrimo projektai  
Michailo Muravjovo sumanymas steigti universitetą Vilniuje 76–88
Aukštosios stačiatikių dvasinės akademijos projektas 1863–1864 m. 88–93
Rusifikaciniai aukštosios mokyklos įkūrimo projektai 7–ojo dešimtmečio pabaigoje – 8–ojo dešimtmečio pradžioje 93–99
„Lietuviškų stipendijų“ genezė  
Stipendijų steigimo aplinkybės 100–105
Aleksandro Hilferdingo etnopolitinės projekcijos 105–108
Stipendijų skyrimo tvarka 108–109
XIX a. pabaiga – XX a. pradžia: Vilniaus žemės ūkio draugijos iniciatyva Rusijos „tautinės politikos“ kontekste  
Rusijos „tautinė politika“ ir aukštasis mokslas XIX a. pabaigoje 110–113
Vilniaus žemės ūkio draugijos sumanymas 113–117
Valdžia ir aukštosios mokyklos steigimo Šiaurės Vakarų krašte problema 117–123
Politinės tendencijos Lietuvoje 1905–1907 m. Ir Vilniaus universiteto  atkūrimo koncepcija  
Politinės tendencijos Lietuvoje 124–129
Lietuviškasis universitetas 129–131
Lenkiškasis universitetas 132
Lietuvos universitetas 132–137
Rusiškasis universitetas 138–141
1908–1914 m.: valdžios politika ir visuomenės interesų poliarizacija  
Vilniaus m. dūmos iniciatyva 1907 m. pabaigoje 142–147
Visuomenės interesų poliarizacija aukštojo mokslo srityje 147–150
Rusijos „tautinė politika“ ir galimybė įkurti aukštąją mokyklą  Šiaurės Vakarų krašte 150–155
Vilnius ar Kaunas? Sociokultūrinės ir idėjinės universiteto sukūrimo Kaune prielaidos XX a. pradžioje  
Lietuvių klerikalų etnokultūrinė orientacija XX a. pradžioje 156–160
Kaunas kaip etnografinės ir klerikalinės Lietuvos centras 160–162
XX a. pradžios altrenatyva: Vilnius ar Kaunas 162–165
Išvados 166–170
Šaltiniai ir literatūra 171–186
Trumpiniai 187
Summary 188–198
Streszczenie 199–209
Asmenvardžių rodyklė 210–215
   
Ištisinis leidinys: Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 16: Darius Staliūnas. Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIXa. vidurys –XXa. pradžia) Atsisiųsti