Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė | A. Čepaitienė  |  A. Teleišė D. Svidinskaitė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė I. Šidiškienė  | J. Senulienė  M. LapėnaitėR. Paukštytė-Šaknienė |  V. Savoniakaitė V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Auksuolė Čepaitienė

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresn. mokslo darbuotoja

Gimė 1953 m. Ukmergėje.

1973-1978 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1992–1997 m. - etnologiją doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete.

1997 m. Vytauto Didžiojo universitete (kartu su Lietuvos istorijos institutu) apgynė humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties daktaro disertaciją „Verpimas Lietuvoje: tradicinės liaudies kultūros likimas“.

Etnologijos ir antropologijos skyriuje dirba nuo 1989 m., 1998-2005 m. mokslo darbuotoja, nuo 2005 m. vyresnioji mokslo darbuotoja.

Etnografinius lauko tyrimus yra atlikusi Lietuvoje (nuo 1990 m.) ir lietuviškuose kaimuose Lenkijoje (1996 m.) ir Baltarusijoje (1991 m.). Yra publikavusi dvi monografijas, sudariusi tris leidinius, parašiusi daugiau nei 40 straipsnių, dalyvavusi daugiau nei 30 konferencijų, tarp jų 15 tarptautinių užsienyje.

2002-2006 m. Etnologijos skyriaus vykdytos programos „Kultūrinių ir socialinių procesų dinamika: etnografinis ir etnologinis tyrimas“ vadovė.

2002-2005 m. 5FP QoL QLG7-2001-01668 tarptautinio projekto „Viešasis genetikos supratimas: tarpkultūrinis ir etnografinis „naujosios genetikos“ ir socialinio tapatumo tyrimas (PUG)“ Lietuvos grupės koordinatorė.

Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto etnologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė. Vytauto Didžiojo universitete doktorantams skaitė „Etninio ir kultūrinio tapatumo“ kursą ir dalį „Etnologijos tyrimų metodologijos“ kurso (iki 2022); Vilniaus universitete skaitė kursą „Lietuvos etnologijos pagrindai“ (2006-2013).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys    

 • Kultūros kaita
 • Tapatumas
 • Giminystė ir socialinis solidarumas
 • Žinojimo antropologija
Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos ir sudaryti leidiniai

Straipsniai užsienio leidiniuose

 • Lithuanian National Symbols: Creation, Meaning and Power, Roots and Rituals: The Construction of Ethnic Identities, Ton Dekker, John Helsloot & Carla Wijers, eds, Amsterdam: Het Spinhuis, 2000, p. 465-476.
 • Making Tradition, Making a Nation, History, Culture and Language of Lithuania. Linguistic and Oriental Studies from Poznan, Grzegorz Blaszczyk & Michał Hasiuk, eds, Poznan: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2000, p. 71-84.
 • Conflicting memories: Personal life strategies and a vision of a state, Times, Places, Passages: Ethnological Approaches in the New Millennium, Paladi-Kovacs Attila, ed., Budapest: Akademiai Kiadó, 2004, p. 279-292.
 • Imagining Assisted Reproductive Technologies: Family, Kinship and ‚Local Thinking‘ in Lithuania, European Kinship in the Age of Biotechnology, Jeanette Edwards & Carles Salazar, eds, New York and Oxford: Berghahn Books, 2009, p. 29-44.
 • Children, Individuality, Family: Discussing Assisted Reproductive Technologies and Adoption in Lithuania, International Adoption: Global Inequalities and the Circulation of Children, Diana Marre & Laura Briggs, eds, New York and London: New York University Press, 2009, p. 208-222.
 • Proximity, Interaction and Social Organization in Lithuania, Lituanus, 2014, no. 60(4), p. 27-42.
 • Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940-1944 m. Laima Petrauskaitė VanderStoep, Dalia Stakytė Anysienė & Dalia Cidzikaitė (eds), Vilnius, Aukso žuvys, 2014., Journal of Baltic Studies, 2015, vol. 46(3), p. 422-424 (recenzija).
 • Oskar Kolberg’s Litwa: Ethnological aspects and historical value, Ja daję własnie materiał... O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznice Jego urodzin, Antyborzec Ewa, ed., Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 421-431.
 • Understanding a Discipline and its Object or the Unheroic History of Ethnology and Anthropology in Lithuania, Český lid, 2016, no. 103(2), p. 163-180.
 • Résistance et mémoire. L‘artisanat secret des camps soviétiques, Ethnologie française. Lituanie: Une anthropologie face à l‘Historie, 2018, no. 2, p. 253-264.
 • An Evolutionary Ethnographer from Lithuania: The Intellectual Biography of Jan Witort, Bérose – Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, Paris (internetinė), 2019, URL Bérose: article 1745.html – www.berose.fr

Straipsniai Lietuvos leidiniuose

 • Etniškumas: stereotipų modeliavimas. Lietuvos patirtis, Liaudies kultūra, 1995, nr. 5, p. 10-12.
 • Liaudies menas ir tautinio tapatumo kūrimas, Primityvumas mene, Jurkuvienė Teresė, sud., Vilnius: Gervelė, 1999, p. 106-133.
 • Atgaivinant etninį tapatumą: individas, simbolis, vieta, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2001, nr. 1(10), p. 167-198: santr. angl.
 • Giminystė ir socialinis bei kultūrinis tapatumas dabartinėje Lietuvos visuomenėje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVIII suvažiavimo darbai, 2003, t. 18(1), p. 197-207.
 • Tekstas kaip šaltinis: teoriniai aspektai ir tyrinėjimų praktika (parengė ir diskusijai vad. A. Čepaitienė), Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2003, nr. 3(12), p. 129-166: santr. angl.
 • Antropologinis biotechnologijos tyrimas ir teorinės paradigmos ieškojimas Lietuvoje, Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija, Auksuolė Čepaitienė, sud., Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010, p. 221-246: santr. angl.
 • Giminystės idėja ir paveikslas: genealoginis mąstymas Lietuvoje, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2010, nr. 10(19), p. 11-36: santr. angl.
 • Tapatumas, administravimo filosofija ir kultūros intymumas, Liaudies kultūra, 2010, nr. 6(135), p. 1-5.
 • Etnologijos (etnografijos) ištakos ir valstiečio atradimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2011, 11(20), p. 69-91: santr. angl.
 • Valstietiškoji kultūra, visuomenė ir laikas: besikeičiantis Lietuvos kaimas XX amžiuje, Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje, 2012, nr. 3(1), p. 44-54: santr. angl.
 • Etnografija Lietuvoje: praktika ir (ar) teorija. XX a. tarpukario kontekstai, Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais, Vida Savoniakaitė, sud., Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, p. 367-396: santr. angl.
 • Kultūriniai lietuviškumo vaizdiniai Aušroje, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2019, nr. 19(28), p. 113-139: santr. angl.
 • Lietuvių dienraštis „Vilniaus žinios“ (1904-1909): tautinė pozityvistinė programa, Lietuvos istorijos metraštis, 2021, nr. 2021/2, p. 83-118: santr.angl.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 • Moterys „ant savęs“ gyvenančios Žemaičių Kalvarijoje, Žemaičių praeitis, Adomas Butrimas, red., Vilnius, 1993, t. 2, p. 221-228.
 • Tautiniai simboliai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių rankdarbiuose, Etninė kultūra ir tautinis atgimimas, Regina Merkienė, red., Vilnius, 1994, p. 152-160.
 • Paukščio įvaizdis verpsčių puošyboje, Dangaus ir žemės simboliai, Algirdas Gaižutis ir kt., red., Vilnius, 1995, p. 201-219.
 • Moterys kintančioje visuomenėje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVII suvažiavimo darbai, 1999, t. 17, p. 525-534.
 • Giminystės reikšmė. Vienos šeimos atvejis, Raguva, Romaldas Samavičius, sud., Vilnius: Versmė, 2001, p. 718-725.
 • Verpalų gamyba ir paruošimas audimui, Lydos krašto lietuviai, Norbertas Vėlius ir kt., sud., Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002, t. 1, p. 271-288.
 • Stojant į Europos Sąjungą: sociokultūriniai politinės perspektyvos aspektai, Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, Darius Staliūnas, sud., Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2002, p. 207-221.
 • Dvaro kaip gimtosios vietos atkūrimas. Dominyko Pliaterio atvejis, Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. II pusė - XX a. I pusė, Giedrė Jankevičiūtė, Dangiras Mačiulis, sud., Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, p. 129-142.
 • Giminystė, šeima ir žmonių bendrumas Šilalės apylinkėse, Šilalės kraštas, Edvardas Vidmantas, Albina Auksoriūtė, Edita Korzonaitė, sud., Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 507-512.
 • Lietuvių liaudies menas: valstietiškosios kasdienybės poetika ir įprasminimas, Lietuva 1009-2009, Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, sud., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 435-441.
 • Apie etnografinį faktą, pateikėjų asmenvardžius ir discipliną, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2013, nr. 13(22), p. 169-178.
 • Eustachijus Tiškevičius ir etnologinio pobūdžio žinios, Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai, Reda Griškaitė, Žygintas Bučys, sud., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 145-155.
 • Vaikai ir vaikų auginimas Babtų apylinkėse, Babtai, Domas Šniukas, sud., Vilnius: Versmės leidykla, 2017, p. 1116-1139.
 • Jono Vitarto etnologinis palikimas ir Lietuvos etnologija, Jonas Vitartas, Rinktiniai raštai, t. 1, (Auksuolė Čepaitienė, sud.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017, p. 9-29.

Kitų autorių publikacijos

 • Perkovskis Juzefas, Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika, (moksl. red. Auksuolė Čepaitienė), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.
 • Vacio Miliaus 1967-1968 metų etnografinės kelionės į Lenkiją dienoraštis, Etnografija, 2016, nr. 26, p. 192-247 (įvadinis straipsnis ir komentarai A. Čepaitienė).
 • Vitartas Jonas, Rinktiniai raštai, t. 1, (Auksuolė Čepaitienė, sud.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.

Ekspertinė veikla

 • Studijų kokybės vertinimo centras, Etnologijos ir folkloristikos studijų krypties aprašo rengimo grupės narė (2013 m.), Antropologijos studijų krypties aprašo rengimo grupės narė (2019-2020).
 • Lietuvos mokslo taryba, nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ rengimo grupės narė (2014 m.).

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Redkolegijos narė.

Dalyvavimas mokslo asociacijose

Europos socialinių antropologų asociacija/European Association of Social Anthropologists. Narė nuo 2000 m.

Kontaktai

El. paštas: auksuole.cepaitiene@istorija.lt; cepaitiene.auksuole@gmail.com

Telefonas: (+370) 616 46 179

Informacija atnaujinta 2023-04-28 14:02