Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė | A. Čepaitienė  |  A. Teleišė D. Svidinskaitė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė I. Šidiškienė  | J. Senulienė  M. LapėnaitėR. Paukštytė-Šaknienė |  V. Savoniakaitė V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Darius Daukšas

Socialinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

1995–2001 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2002–2004 m. dirbo Europos Sąjungos finansuotame projekte QLG7-2001-01668: „Viešasis genetikos supratimas: tarpkultūrinis ir etnografinis „naujosios genetikos“ ir socialinio tapatumo tyrimas“. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją tema: „Iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių mažumų ir Lietuviškos migracijos atvejai“ (Vytauto Didžiojo universitete).

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • Etniškumas
 • Nacionalizmas
 • Migracija
 • Pilietybė

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

 • Tarp tradicijos ir modernybės: lietuvių gyvenimo stiliaus kaita tarpukariu, Liaudies kultūra, 2004, nr. 4, p. 26–33.
 • Tautinio tapatumo tyrimų teorinės problemos: antropologinė perspektyva, Filosofija, Sociologija, 2006, nr. 2, p. 2–7.
 • Punsko lietuvių etninis ir nacionalinis tapatumas, Punsko ir Seinų krašto lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, sud. Petras Kalnius, Punskas: Aušra, 2006, p. 7–22.
 • Defining Belonging: Citizenship as a Form of Ethnic Inclusion and Exclusion: The Case from Post-Soviet Lithuania, Acta Historica Universitatis Klaipediensis, Studia Anthropologica – II “Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Studies, 2007, t. 13, p. 71–79.
 • The Transmission of Ethnicity: Family and State – a Lithuanian Perspective, Race, Ethnicity and Nation: Perspectives from Kinship and Genetics, Peter Wade (ed.), Oxford & New York: Berghahn Books, 2007, p. 145–169. (2009 antrasis leidimas).
 • Pase įrašytoji tapatybė: Šalčininkų lenkų etninio/nacionalinio tapatumo trajektorijos, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos,2008, nr. 8 (17), p. 53-68.
 • Etniškumo konstravimas Lietuvoje: genetika, pilietybė ir kultūra, Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija, sud. Auksuolė Čepaitienė, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 83–104.
 • Dominuojantis nacijos, teritorijos ir valstybės diskursas lietuviškoje 1988-1991 m. periodikoje, Liaudies kultūra, 2011, nr. 5, p. 7-16.
 • Етнічна належність у генетиці: литовський випадок, Народна творчiсть та етнографiя, 2011, nr. 3, p. 30-33.
 • Būti lietuviu čia ir ten: migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis, Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose, sud. Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, p. 119-139.
 • Lietuvos lenkai: etninio ir pilietinio identiteto konstravimas ribinėse zonose, Lietuvos etnologija; socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, nr. 12 (21), p. 167-193.
 • Lithuanians in Norway: Between ‘Here’ and ‘There’, Urbanities: the Journal of the IUAES Commission on Urban Anthropology, 2013, nr. 3 (2), 51-68.
  13. „Savas“ ir „kitas“ Norvegijos visuomenėje: Norvegijos lietuvių atvejis, Logos, 2017, nr. 93, p. 131–141.
 • The Transformation of Ethnic and National Identity In Post-Soviet Lithuania: The Case of Lithuania’s Poles. Nation-building and Identities in Post-Soviet Societies: New Challenges for Social Sciences, Andrea Friedli, Aline Gohard-Radenkovic, François Ruegg (sud.). LIT VERLAG GmbH: Wien. 2017, p. 73-94.
 • Antros kartos emigrantai iš Lietuvos Norvegijoje: tarp Lietuvos ir Norvegijos? Lituanistica, 2019, nr. 3, (65), p. 157-167.
 • Baimės atmosfera ir (ne)saugūs namai: (i)migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis, Lietuvos etnologija; socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2020, nr. 20 (29), p. 127-147.
 • Between integration and fear: experiences of Lithuanian transnational family lives in Norway, Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in the Nordic countries, J. Hiitola, K. Turtiainen, M. Tiilikainen, S. Gruber (eds.). London: Routledge, 2020, p. 58-68. (Kartu su Marit Aure).
 • Namai „čia“ ir „ten“: namų konstravimo sampratos (lietuviškoje) migracijoje. Lituanistica, 2021, nr. 3(67), p. 230–243.

Pranešimai konferencijose 

 • Pranešimas “Defining Belonging: Citizenship as a Form of Ethnic Inclusion and Exclusion; The Cases from Post-Soviet Estonia, Latvia and Lithuania” skaitytas tarptautinėje konferencijoje “Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives” (Klaipėda) 2005 m. gegužės 19 – 21 d.
 • Pranešimas „Kodėl tyrinėjant etniškumą yra reikšminga genetika“ skaitytas Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje: „Antropologija, etnografija ir biotechnologija“ (Vilnius) 2007 m. rugsėjo 12 – 14 d.
 • Pranešimas: “Lithuanians in Norway and England: Transnational Perspective”; CULCOM programos (Oslo universitetas) organizuotame seminare-paskaitoje. (Oslas) 2009 kovo 23 d.
 • Pranešimas: “Blurred Identities and Shifting Borders: Cases from Lithuanian and Polish Borderlands“. Konferencija: Relocating Borders: a Comparative Approach. (Humboldt University), 2013 sausio   11-13.
 • Pranešimas: “Lithuanian Law on Citizenship: Ethnic or Civic“. Konferencija: Collective Identity and Practices of Citizenship in Postcommunism. (Wroclaw), 2013 vasario 22 -23.
 • Pranešimas: “Home Between "Here" and "There: a Case of Lithuanians in Norway”. SIEF konferencija: Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity. Göttingen, 2017, kovo 26-30.
 • Pranešimas: „Migracija, tapatybė ir emocijos: tyrinėjant Lietuvos migrantus Norvegijoje“. Konferencija: Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios. (Lietuvos istorijos institutas), 2020 spalio 22-23.
 • Pranešimas: “Constructing Identity in the Borderland: The Case of Lithuania’s Poles“. Konferencija: The Interaction of Ethnic and Confessional Cultures: Ethnological Research. (Lietuvos istorijos institutas), 2021 lapkričio 26 -27.

Ekspertinė veikla

 • Lietuvos mokslo taryba. Pareigos: mokslo ekspertas. Datos: nuo 2016 m.
 • Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos prie ŽŪM. Pareigos: narys. Data: nuo 2021 m.

Kontaktai

El. paštas: dariud@yahoo.com

Telefonas: (+370) 614 67 940

 

Informacija atnaujinta 2023-05-17 11:25