Pradžia
lt
en

Lietuvos istorijos institutas

Mokslinio tyrimo programa, finansuojamas iš valstybės biudžeto

AKMENS IR ŽALVARIO AMŽIAI LIETUVOJE

Mokslo kryptis: Lietuvos proistorė: archeologiniai tyrimai

Programos vadovas: Algirdas Girininkas, habil. dr.;

 Programos vykdymo terminas: 1999–2008 metai. Pirmasis etapas 1999–2003 metai.

       Mokslinių tyrimų tikslas ir uždaviniai: mokslinių tyrimų programa „Akmens ir žalvario amžiai Lietuvoje“ sprendžia aktualias Lietuvos ankstyvosios priešistorės problemas. Tyrinėjant įvairių laikotarpių (paleolito, mezolito, neolito, žalvario amžiaus) paminklus, siekiama:

       1. Nustatyti Lietuvos teritorijos apgyvendinimo laikotarpį ir sąlygas kuriomis jis vyko;

       2. Nustatyti akmens ir žalvario amžiaus gyventojų ūkio raidos bruožus;

       3. Patikslinti etnokultūrinių procesų raidą akmens ir žalvario amžiuje;

       4. Patikslinti ir rekonstruoti gyventojų materialinę ir dvasinę kultūros raidą;

       5. Nustatyti ir ištirti reikiamus etaloninius atskirų laikotarpių ir kultūrų paminklus, kurie papildytų žinias, siekiant aukščiau numatytų tikslų;

       6. Ieškoti etaloninių paminklų visoje Lietuvos teritorijoje.

       Programos užduotys vykdomos pagal atskiras temas:

       1. Rytų Lietuva akmens ir žalvario amžiuje. Ši tema bus nagrinėjama remiantis etaloninių Kretuono apyežerio gyvenviečių tyrimų medžiaga. Remiantis gyvenviečių tyrinėjimų duomenimis, numatoma parengti du leidinius: „Kretuono 1-moji gyvenvietė. Neolitas-žalvario amžius“, „Kretuono apyežeris akmens ir žalvario amžiuje“. Šią temąs tiria: asist. Dž. Brazaitis, habil. dr. A. Girininkas.

       2. Ūkio raida Rytų Pabaltijyje. Pastaroji tema bus vykdoma remiantis archeologine, osteologine, geologine, palinologine medžiaga. Pagal susistemintus duomenis numatoma parengti monografiją „Rytų Pabaltijo akmens ir žalvario amžiaus gyventojų ūkis“. Šią temą tiria habil. dr. A. Girininkas.

       3. Lietuvos vėlyvojo paleolito ir mezolito kultūrų kilmė ir raida. Remiantis tyrinėtais ir naujai tyrinėjamais paminklais, archeologine medžiaga apdorojant tipologiniais ir statistiniais metodais, bus parengti du leidiniai: „Paleolitas ir ankstyvasis mezolitas Lietuvoje“ ir „Mezolitas Lietuvoje“. Temą tiria dr. T. Ostrauskas.

       4. Neolitas ir senasis žalvario amžius Šiaurės vakarų Lietuvoje. Šiaurės vakarų Lietuvoje kol kas žinoma labai nedaug akmens ir senojo žalvario amžiaus paminklų. Remiantis žvalgomųjų ekspedicijų rezultatais apie šį regioną bus parengta duomenų bazė ir leidinys „Archeologinių paminklų tyrinėjimų žemėlapis Šiaurės vakarų Lietuvoje“. Temą tiria dr. V. Juodagalvis.

       5. Neolitas ir senasis žalvario amžius Pietų Lietuvoje. Remiantis tyrinėtomis ir naujai tiriamomis etaloninėmis gyvenvietėmis parengtas straipsnių rinkinys, kuriame bus straipsnis „Neolito chronologija Lietuvoje“ (The Chronology of the Neolithic in Lithuania). Temą tiria: dr. T. Ostrauskas, dr. V. Juodagalvis, habil. dr. R. Rimantienė.

       6. Katros gyvenviečių (Varėnos raj.) komplekso tyrinėjimai. Pagal 1998 ir 1999 m. sukauptą archeologinę medžiagą parengtas leidinys „Katros akmens amžiaus gyvenvietės“. Temą tiria: asist. Dž. Brazaitis, habil. dr. A. Girininkas.

       7. Užnemunė akmens amžiuje. Remdamasis tyrinėtais ir tiriamais akmens amžiaus paminklais numatoma parengti monografiją „Užnemunė paleolito-senojo žalvario amžiuje“. Temą tiria dr. V. Juodagalvis.

       Problemos nagrinėjimas užsienyje: Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenviečių tyrinėjimai yra glaudžiai susiję su kaimyninių valstybių: Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Švedijos teritorijose vykdomais akmens ir žalvario amžiaus paminklų tyrimais. Minėtose šalyse proistorės tyrinėtojai nagrinėja panašius klausimus, susijusius su akmens ir žalvario amžiaus dirbinių tipologija, chronologija, siekia paaiškinti tuo metu vykusius etnokultūrinius procesus.Vykdant šią programą, numatoma bendradarbiauti su aukščiau minėtų šalių akmens ir žalvario amžių specialistais, taip pat rengiamasi išleisti ir jau išleista daug mokslinių darbų: J. Malecka-Kukawka, „Krzemieniarstwo spolecznosci wczesno-rolniczych ziemi chełmińskiej“ (Toruń, 1992); E. Kempisty, Z. Sulgostowska, „Osadnictwo paleolityczne, mezolityczne i paraneolityczne w rejonie Woznej Wsi, woj. Łomżyńskie“ (Warszawa, 1991) ir kt. „Apxeaлогия Бeлopyci“ (t. 1, Miнcк,1997); „Arheologija un etnogrāfija“ (t. XVII–XIX), Rīga, 1996–1997 ir kt.

        Programos vykdytojai: asist. Dž. Brazaitis, habil. dr. A. Girininkas, dr. V. Juodagalvis, dr. T. Ostrauskas.