Pradžia
lt
en

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS

Mokslininkų grupių projektai

Paraiškos Nr., projekto vadovas, projekto pavadinimas, terminai

Aprašymas Summary

P-MIP-22-36

Darius Baronas

Bizantija ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: pasaulietinės ir bažnytinės sferos sąveikos
XIV–XV a.

2022 07 01 – 2025 06 30

Šiuo projektu siekiama naujoje šviesoje pateikti Bizantijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius XIV–XV a. pirmoje pusėje. Nepaisant didelio geografinio atstumo šie santykiai buvo kur kas intensyvesni negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tokia situacija reikalauja šiuolaikiško mokslinio paaiškinimo pasitelkiant kiek įmanoma įvairesnius šaltinius ir taikant šiuolaikinei medievistikai būdingus metodus, pasižyminčius ir dėmesiu detalei, ir leidžiančius daryti platesnius apibendrinimus, apibūdinančius skirtingas kultūras reprezentuojančias visuomenes. Siekiant šio tikslo bus stengiamasi atskleisti kaip, kokiomis formomis, kokiomis aplinkybėmis ir kokiu intensyvumu reiškėsi Bizantijos ir LDK santykiai pasaulietinės ir bažnytinės politikos sferose ir koks buvo jų poveikis LDK politinei kultūrai ir stačiatikių Bažnyčios struktūroms.

This project aims at casting new light on the relations that connected Byzantium with the Grand Duchy of Lithuania in the fourteenth – first half of the fifteenth centuries. In spite of considerable distances, these polities interacted more actively than it might appear from first sight. This situation calls for modern interpretation by making recourse to diverse source material and by making use of methods used in current medieval studies. The attention to detail and the need to make wide ranging generalisations will contribute to the better understanding of permeability between different cultural circles. In order to achieve this in the field of study chosen for exploration, it will be attempted to reveal how, in what forms, under what circumstances and how intensive were the relations between Byzantium and the Grand Duchy of Lithuania and what was their long-term consequences for the political culture of the Grand Duchy and for Orthodox ecclesiastical structures placed under its sway.

 

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS

Mokslininkų grupių projektai

Paraiškos Nr., projekto vadovas, projekto pavadinimas, terminai Aprašymas Summary

P-MIP-20-39

Darius Staliūnas

"Kražių skerdynės”: Mikroistorija makroistorinių procesų kontekste

2020 03 01 – 2022 12 31

Projekto tikslas – visapusiškai išanalizuoti 1893 m. „Kražių skerdynes“. Konkretūs uždaviniai: 1) mikroistiniuose tyrimuose naudojamų metodų, o dar tiksliau – praktikų, pagalba ištirti Kražių ir aplinkinių parapijų gyventojų elgseną 1893 m., jos motyvus, o kartu kai kuriuos dalyvavusiųjų saviidentifikacijos elementus, visa tai lyginant su kitais to laikmečio masiniais liaudies pasipriešinimo valdžiai atvejais (tiek uždarant kulto pastatus, tiek ir dėl kitų priežasčių); 2) išanalizuoti imperinės valdžios sprendimo uždaryti benediktinių vienuolyną aplinkybes, įkomponuojant šį atvejį į platesnį Romanovų imperijos kaip „konfesinės valstybės“ kontekstą; 3) atkleisti, kaip šis įvykis buvo naudojamas lietuvių bei lenkų elitų propaguotose tapatybių ideologijose XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje; 4) ištirti „Kražių skerdynių“ kaip atminties vietos susiformavimo genezę – kaip įvykis, kuris amžininkų akimis buvo kovos su rusinimu simboliu tapo atminties vieta bei atskleisti „Kražių skerdynių“ kaip atminties vietos funkcionavimą Vidurio Rytų Europos atminties kultūrose iki mūsų dienų.

The main purpose of this project proposal is an all-round research of the 1893 “Kražiai massacre”. Specifically it intends to investigate: 1) with the help of methods used in micro-historical studies, or practices, to look at behavioural attitudes and motives of the inhabitants in Krąžiai and the surrounding parishes, to compare them with the other contemporary examples of popular resistance against the authorities (defending religious institutions or because of other reasons); 2) to analyse the motives of the authorities’ decision to close the Benedictine monastery, placing the incident into the wider context of the Romanov empire, as the “confessional state”; 3) to disclose, how this incident was exploited by the Lithuanian and Polish-propagated national ideologies during the last decade of the 19th century; 4) to research the genesis of the “Kražiai massacre” as the lieu de mémoire and reveal its place within the East Central European cultures of memory until present.

P-MIP-20-358

Agnė Čivilytė

Vėlyvojo bronzos amžiaus (1100–500 m. pr. Kr.)
ekonomika rytiniame Baltijos jūros regione: naujo modelio link

2020 04 01 – 2022 12 31

Pastarųjų metų archeologiniai tyrimai rodo, kad Rytų Baltijos regiono ekonominė raida skyrėsi nuo likusios Šiaurės Europos. Naujausi duomenys iš Lietuvos įtvirtintų gyvenviečių atskleidžia, kad tikrasis bronzos amžiaus ekonomikos vaizdas yra sudėtingesnis ir sunkiai suderinamas su vyraujančiu primityvaus gamybinio ūkio modeliu. Sistemingi tarpdisciplininiai reprezentatyvių gyvenviečių tyrimai leistų atsakyti į klausimus apie VBA ekonomiką, jos pobūdį ir specifiką Europos bronzos amžiaus kontekste. Projektu bus siekiama išsiaiškinti, kaip vėluojantys gamybinio ūkio procesai, staigus metalurgijos atsiradimas ir įtvirtintų gyvenviečių tinklo susiformavimas įtakojo R Baltijos bendruomenių gyvenseną bei veikė komunikacijos ryšius mikro bei makro lygmenyse. 

Last several years of archaeological research have illustrated that economic development of the East Baltic was distinctly different from the rest of northern Europe. New evidence from enclosed Bronze Age settlements in Lithuania indicates the existence of complex economic processes which can no longer be explained using the obsolete economic models focused on slash-and-burn and shifting agriculture. We suggest that a new systematic interdisciplinary research would bring us closer to understanding LBA economy, its form and distinctiveness within the broader European Bronze Age context. This project aims to examine the effects of lagging agricultural advancements, swift appearance metallurgy, and emergence of enclosed settlement network on the development of E Baltic Bronze Age communities and how this affected inter-regional and intra-regional communication networks.

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS

 Nacionalinė mokslo programa „valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Vilnius – Lietuvos sostinė: politinės idėjos istorija (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė) VAT-48/2012 2012-10-01 – 2014-12-31 Darius Staliūnas
Žygimanto Augusto ir LDK etmonų korespondencija: tarp valstybės ir individo VAT-46/2012 2012-10-01 – 2014-12-31 Gediminas Lesmaitis
Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. II pusėje VAT-44/2012 2012-10-01 – 2014-12-31 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Sovietmečio intelektualai, sistema ir tapatumo paieškos (Lietuvos rašytojų atvejis) VAT-32/2012 2012-04-01 – 2014 -05-31 Vilius Ivanauskas
Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse VAT-01/2010 2010 – 2013 06 30 Alvydas Nikžentaitis
Stalinizmas Lietuvoje 1944-1953 m. VAT-02/2010 2010-07-01 – 2013-06-30 Regina Laukaitytė

 

NACIONALINĖ LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 METŲ PROGRAMA

 Mokslo tiriamieji projektai

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Lietuvos sovietizavimas: 1944 m. liepa – 1947 m. kovas LIT-8-62 2014-03-01 – 2015-12-31 Mindaugas Pocius
Sukilėlių būrių Žemaitijoje monografija LIT-8-64 2014-03-01 – 2015-12-31 Ieva Šenavičienė
Atsiminimų ciklas: Juozo Statkausko, Antano Macelio, Juozo Markevičiaus atsiminimai LIT-8-66 2014-03-01 – 2015-05-31 Gediminas Rudis
LDK teisininkų intelektinės aspiracijos: Antano Jackaus Klemento atvejis LIT-8-75 2014-03-01 – 2015-12-31 Adam Stankevič
Rezistencinės spaudos (1940-1953 m.) skaitmeninės bazės kūrimas LIT-8-88 2014-06-01 – 2015-12-31 Algimantas Katilius
XVI a. Kauno miesto tarybos ir vaito rankraštinių knygų rengimas spaudai ir publikavimas (2 etapas) LIT-8-89 2014-03-01 – 2015-12-31 Darius Antanavičius
Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse XV a. viduryje –XVI a. LIT-7-12 2013-03-01 – 2015-09-30 Rūta Čepaitė
Lietuvos kryždirbystė sovietmečiu: ideologiniai, sociokultūriniai, meniniai aspektai LIT-7-14 2013-03-01 – 2015-09-30 Skaidrė Urbonienė
Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: lenkų pogrindis 1939-1945 LIT-7-17 2013-03-01– 2015-09-30 Arūnas Bubnys
Vėluojantis nacionalizmas: lietuvių ir lenkų tautiniai judėjimai XIX a. pabaiga – XX a. pradžia LIT-6-8 2012-07-01 – 2013-10-31 Andrea Griffante
Krikščioniškasis bestiariumas XIII–XV a. „pagoniškosios“ Lietuvos kultūroje LIT-5-2 2012-03-01 – 2014-12-31 Eugenijus Svetikas
Šiuolaikinės vilniečių šventės šeimoje LIT-5-6 2012 -03-01– 2014-05-31 Rasa Paukštytė-Šaknienė
Monografijos „Gyvenimo etnografija: besikeičianti Lietuva XX amžiuje“ rengimas ir leidyba LIT-5-7 2012-03-01 – 2013-12-31 Auksuolė Čepaitienė
Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a.- XVII a. I pusėje: teorija ir praktika LIT-5-18 2012 -03-01– 2014-12-31 Gitana Zujienė
1863 m. sukilimas ir katalikų Bažnyčia Lietuvoje LIT-4-7 2011-04-26 – 2012-12-31 Aldona Prašmantaitė
Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje LIT-4-9 2011-04-27 – 2013-04-30 Česlovas Laurinavičius
XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai LIT-4-11 2011-04-28 – 2013-12-31 Darius Antanavičius
Studija „Moteris ir Istorija XIX amžiaus Lietuvoje: Kamilės Narbutaitės patirtys“ LIT-2-11 2010 – 2012 Reda Griškaitė
Lietuvos istorijos sintezė LIT-2-42 2010 – 2012 Rimantas Miknys
Lietuvos Metrika, tyrimai, leidyba LIT-1-4 2009 – 2011 Darius Antanavičius
M. Pretorijaus, T. Lepnerio, L. Rėzos kūriniai – Mažosios Lietuvos kultūros istorijos šaltiniai LIT-1-21 2009 – 2010 Ingė Lukšaitė
Kultūrinės ir komunikacinės atminties raiška ir transformacijos daugiakultūrinio miesto erdvėje XX-XXI a. LIT-1-1 2009 Alvydas Nikžentaitis
1655-1661 m. rusų okupacinės valdžios Lietuvoje dokumentai LIT-4-50 2009 – 2011 Elmantas Meilus
1413 metų Horodlės aktai LIT-1-7 2009 – 2011 Jūratė Kiaupienė
Bažnyčios akistata su modernybe: neprakalbinti XIX a. Lietuvos istorijos šaltiniai LIT-1-38 2009 – 2011 Paulius V.Subačius
Lietuvos diplomatijos istorijos II tomo parengimas LIT-2-6 2010 – 2011 Vytautas Žalys
Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai ir ginklai LIT-2-30 2010 – 2011 Eugenijus Svetikas
1812 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai. Knyga Lietuva ir Napoleonas LIT-2-20 2010 – 2011 Virgilijus Pugačiauskas
XV–XVI a. Žemaičių žemės privilegijų rengimas, vertimas į lietuvių kalbą ir publikavimas LIT-2-47 2010 Eugenijus Saviščevas
Lietuvos Žydai. Istorinė studija (LIETUVOS ŽYDAI) PMK-03/2010 2010 Vladas Sirutavičius
Tautinis identitetas: lokalių bendruomenių lyginamosios perspektyvos globalizacijoje (TAUTAI) PMK-02/2010 2010 Vida Savoniakaitė
Lietuvos–Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 m. Diplomatinių dokumentų rinkinys LIT-4-28 2011 Algimantas Kasparavičius
XVI a. ir XVII a. pradžios Lietuvos vietovių istoriniai šaltiniai (inventoriai) LIT-4-51 2011 Darius Vilimas

Mokslininkų iniciatyva parengti projektai

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sfragistika ir heraldika MIP-068/2014 2014-03-01 – 2016-12-31 Edmundas Rimša
Lūžių momentai geležies amžiaus Rytų Lietuvoje (pilkapių AMS datavimo duomenimis) MIP-071/2014 2014-03-01 – 2015-12-31 Laurynas Vytis Kurila
Vilniaus senamiesčio posesijų raida XVI-XVIII a. (surašymų ir natūriniais duomenimis) MIP-021/2013 2013-03-01 – 2015-09-30 Elmantas Meilus
Gamtinių sąlygų transformacijos Lietuvos miestuose (I etapas, XIV-XVIII a. Vilniaus pavyzdžiu) MIP-110/2012 2012-09-19 – 2013-12-31 Gediminas Vaitkevičius
XVII a. vidurio Sapiegų archyvo rankraštinio inventoriaus tyrimas ir parengimas spaudai MIP-001/2012 2012-03-01 – 2014-05-31 Darius Antanavičius
Nemirtini pogromai carinėje Lietuvoje MIP-003/2012 2012-03-01 – 2013-12-31 Darius Staliūnas
Sovietinis generalgubernatorius. Kompartijų antrieji sekretoriai Sovietų Sajungos respublikose MIP-002/2012 2012-03-01 – 2014-12-31 Saulius Grybkauskas
Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas MIP-025/2011 2011-06-01 – 2012-12-31 Gytis Piličiauskas
Lietuvos tradicinio elito tapatybės XIX a.pab. – XX a. per. MIP-027/2011 2011-06-01 – 2012-12-31 Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitų (1543-1548) publikavimas ir tyrimas MIP-001/2011 2011 – 2012 Darius Antanavičius
Biurokratinių struktūrų raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1775–1795 m. MIP-03/2010 2010 – 2011 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Neolito ir bronzos amžiaus chronologija keramikos AMS datavimo duomenimis MIP-01/2010 2010 Gytis Piličiauskas
Kompleksinių metodų taikymas Vilniaus Kreivojo miesto (Curvum Castrum) tyrimuose MIP-13/2010 2010-2011 Virgilijus Pugačiauskas
Lietuvos Žydai. Istorinė studija (LIETUVOS ŽYDAI) PMK-03/2010 2010 Vladas Sirutavičius
Tautinis identitetas: lokalių bendruomenių lyginamosios perspektyvos globalizacijoje (TAUTAI) PMK-02/2010 2010 Vida Savoniakaitė

Mokslo sklaidos projektai

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Knygos „Kas laimėjo Žalgirio mūšį?“ vertimas į lenkų kalbą LIT-8-3 2014-03-01 – 12-31 Dangiras Mačiulis
Socialinės grupės ir jų poveikis visuomenės raidai XVI-XIX a. LIT-8-4 2014-04-01 – 12-31 Vilma Žaltauskaitė
Nacionalizmo sovietinėje periferijoje formos ir turinys LIT-8-5 2014-03-01 – 06-30 Saulius Grybkauskas
Tarptautinė mokslinė konferencija „Tautiškumo principas Pirmojo pasaulinio karo metais“ LIT-8-6 2014-03-01 – 12-31 Česlovas Laurinavičius
Lietuvos žydai. Istorinė studija LIT-8-7 2014-03-01 – 2015-12-31 Vladas Sirutavičius
Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai“ LIT-8-11 2014-03-01 – 06-30 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Krikščioniškoji demokratija Nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940). Politinė galia ir jos ribos LIT-8-20 2014-03-01 – 09-30 Artūras Svarauskas
Lietuvos Metrikos knygų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų leidyba LIT-8-22 2014-04-01 – 2015-06-30 Artūras Dubonis
Sovietinis ginkluotas pogrindis Lietuvoje 1941-1944 metais LIT-8-25 2014-04-01 – 12-31 Rimantas Zizas
XVII a. pradžios Lietuvos vietovių istoriniai šaltiniai (inventoriai) LIT-8-29 2014-04-01 – 12-31 Darius Vilimas
Monografijos „Kraštovaizdžio konstravimas: gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje“ leidyba LIT-8-30 2014-03-01 – 12-31 Loreta Martynėnaitė
Kolektyvinis straipsnių rinkinys „Vietos dvasios beieškant“ LIT-8-31 2014-03-01 – 12-31 Rasa Čepaitienė
Stalininis režimas Lietuvoje LIT-8-34 2014-03-01 – 12-31 Regina Laukaitytė
Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919-1940 metais LIT-8-35 2014-03-01 – 12-31 Gediminas Vaskela
1863 m. sukilimas ir katalikų Bažnyčia Lietuvoje LIT-8-36 2014-03-01 – 12-31 Aldona Prašmantaitė
Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose LIT-8-44 2014-04-01 – 12-31 Vida Savoniakaitė
Aštuonioliktojo amžiaus LDK studijos LIT-8-47 2014-03-01 – 2015-09-30 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija LIT- 2013 R.Šmigelskytė-Stukienė
Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva-Lenkija-Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai“, 2012 10 04-05 MOR-012/2012 2012 R.Šmigelskytė-Stukienė
Simpoziumas „Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais“, 2012 12 06-07 MOR-016/2012 2012 V.Sirutavičius
Simpoziumas „Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais“ MOR-67/2011 2011 Saulius Grybkauskas
Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarp tradicijų ir naujovių: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje“ MOR-32/2011 2011 R.Šmigelskytė-Stukienė
Simpoziumas „Sovietiniame tinkle: sistemos pagauti, keičiantys ją ar beištrūkstantys“ MOR-34/2010 2010 Saulius Grybkauskas
Konferencija „Lietuvos ir Lenkijos istorinės giminės ir asmenybės kultūrinių tapatybių kryžkelėje“ MOR-35/2010 2010 Zita Medišauskienė
Tarptautinė konferencija „Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: tradicija ir dabartis“ MOR-36/2010 2010  
Tarptautinė doktorantų konferencija LIT-2-73 2010 Darius Staliūnas
Tarptautinė konferencija „Etnologija: istorija, dabartis ir perspektyvos LIT-2-77 2010 Žilvytis Šaknys
Tarptautinė konferencija „Žalgiris–Griunvaldas–Tanenbergas 1410: karas ir taika vėlyvaisiais viduramžiais“ LIT-2-72 2010 Artūras Dubonis

Parama MTEP veiklai plėtoti

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Parama MTEP veiklai plėtoti USU-11/2012 2012-10-01 – 2012-12-31  

 

KITI KONKURSUS LAIMĖJĘ PROJEKTAI

 LR Užsienio reikalų ministerija. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės enciklopedijos parengimas (5 etapai) 251-11-VBPDD (2011 m.) 2007-2012 Alvydas Nikžentaitis
Lietuvos Metrikos 13, 18 ir 32 knygų ir informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ parengimas spaudai 191-11-VBPDD 2011 Darius Antanavičius
Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje 233-12- VBPDD 2012 Darius Antanavičius
Dokumnetų rinkinio „Lietuvos – Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos ligi L.Želigovskio įvykdyto Vilniaus užėmimo. (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis) 419-11-ERD 2012 Edmundas Gimžauskas

LR Kultūros ministerija. Kultūros rėmimo fondas

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Trukmė Vadovas
Knygos “Mykolo Brenšteino archeologinių senienų inventoriaus studija: senieji šaltiniai ir naujos perspektyvos” parengimas KRF-S-669 2011 Rasa Banytė-Rovell

Pagal Jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą tarp Lietuvos istorijos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro įgyvendinamas projektas „Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“ (2012 m. birželio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.).

Informacija atnaujinta 2022-08-10 11:16