Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Vygandas

Vygandas Juodagalvis

Vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1957 m. rugsėjo 5 d. Dūkšto miestelyje, Ignalinos rajone. 1982 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto absolventas; 1989-1993 m. neakivaizdinė aspirantūra Lietuvos istorijos institute, 1993 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1998 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas; 1986-1997 m. vyresnysis muziejininkas (vyresnysis archeologas) Lietuvos nacionaliniame muziejuje; 1983-1986 m. archeologas-inspektorius Vilniaus miesto Kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje; 1982-1983 m. mokslinis bendradarbis Paminklų konservavimo instituto Archeologinių tyrimų skyriuje. Nuo 1993 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje. Nuo 1998 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Kitos pareigos bei darbovietės: 1986-1997 m. vyresnysis muziejininkas (vyresnysis archeologas) Lietuvos nacionaliniame muziejuje; 1983-1986 m. archeologas-inspektorius Vilniaus miesto Kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje; 1982-1983 m. mokslinis bendradarbis Paminklų konservavimo instituto Archeologinių tyrimų skyriuje.

Mokslinių interesų kryptys

 • Lietuvos ir Baltijos regiono kultūrinė raida akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpyje
 • Titnaginių dirbinių tipologija ir gamybos technika
 • Užnemunės priešistorė

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos ir studijos

 • Juodagalvis, V., Nemickienė, R., Merkevičius, A., L. Remeikaitė, E. Šatavičius, G. Zabiela (sud.). 2018. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-459-457-1.
 • Juodagalvis, V., 2010. Užnemunės priešistorė. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISBN 978-9986-23-163-9
 • Lietuvos istorija. T. 1. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis . Vilnius, 2005. – 357 p. ISBN 9955-584-90-4 (autoriai: Dž. Brazaitis, A. Girininkas, V. Juodagalvis (dalis “Mezolitas” p.49-101), T. Ostrauskas).
 • Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Vilnius, 2001.- 259 p. ISBN 9986-615-28-3 (autoriai: V. Baltrūnas (red.), V. Bardžiuvienė, N. Blažauskas, V. Dvareckas, A. Gaigalas, A. Grigienė, V. Juodagalvis, M. Kabailienė, B. Karmaza, D. Kiselienė, M. Melešytė, T. Ostrauskas, V. Pukelytė, R. Rimantienė, M. Stančikaitė, V. Šeirienė, P. Šinkūnas, D. Ūsaitytė). V. Juodagalvio dalis monografijoje: Glūko 10-oji akmens amžiaus gyvenvietė, p.182-187; Zapsės upės ir Veisiejo ežero apylinkės, p.188-196; Dusios ežero apylinkės, 2001, p.196-204; Archeologinių paminklų kartografavimas ir jo ypatybės, p.205-209; Seniausių Pietų Lietuvos gyventojų santykis su aplinka, p.230-234; Akmens amžiaus titnaginių dirbinių žaliava ir jos paplitimas, p.225-229 (kartu su B.Karmaza ir T.Ostrausku).

Straipsniai

 • Juodagalvis, V., 2019. Užnemunės kultūros raidos bruožai. Keraminis aspektas. Lietuvos archeologija, 45, 15-66.
 • Juodagalvis, V., 2016. The Neolithic-Early Bronze Age in the Trans-Nemunas Region (Užnemunė). In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 66-85.
 • Juodagalvis, V., 2015.  Kudirkos Naumiestis ir apylinkės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus. In: Čepaitienė, G., Treideris, R., sud. Kudirkos Naumiestis: praeitis ir dabartis, Vilnius, 11-56.
 • Juodagalvis, V., 2013. Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas. In: Lietuvos valsčiai. Sintautai, I dalis. Vilnius: Versmės leidykla, 195-205, 217-227.
 • Juodagalvis, V., Balakauskas, L., 2012. Gamtos ir kultūros raidos bruožai Amalvo ir Žuvinto tarpežeryje. Lietuvos archeologija, 38, 53–106.
 • Juodagalvis, V., 2009. Sūduvos priešistorės tyrinėjimai. In: Marijampolės miesto kontekstai tūkstantmečio perspektyvoje: konferencija: pranešimai, tezės / Marijampolės kraštotyros muziejus, Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus. Marijampolė: Piko valanda, 6-13.
 • Juodagalvis, V., 2006. Zapsės upės 1-oji gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 31, 165-190.
 • Juodagalvis, V., 2005. Mezolitinis būstas Gluobiuose. Lietuvos archeologija, 28, 69-80.
 • Juodagalvis, V., Marcinkevičiūtė, E., 2004. Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 25, 79-108.
 • Juodagalvis, V., 2002. Glūkas 10 – epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upės. Lietuvos archeologija, 23, 197-238.
 • Juodagalvis, V., 2002. Stray ground stone axes from Užnemunė. Archaeologia Baltica, 5, 41-50.
 • Juodagalvis, V., 2000. Rimutei Rimantienei – 80. Lietuvos archeologija, 19, 7-12.
 • Juodagalvis, V., Simpson, D. N., 2000. Šventoji Revisited – The Joint Lithuanian-Nowegian Project. Lietuvos archeologija, 19, 139-152.
 • Juodagalvis, 2000. V., Paleolitas. XI-IX tūkstantmetis pr. Kr. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 20-23.
 • Juodagalvis, V., 2000. Mezolitas. VIII-V tūkstantmetis pr. Kr. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 24-29.
 • Juodagalvis, V., 2000. Vidurinio neolito kultūros. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 30-33.
 • Juodagalvis, V., 2000. Medžioklė. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 34-35.
 • Juodagalvis, V., 2000. Pamarių kultūra ir baltų formavimasis. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 54-57.
 • Juodagalvis, V., 1999. Senovės gyvenvietė prie Dusios ežero. Lietuvos archeologija, 16, 239-276.
 • Juodagalvis, V., 1998. The “Stone Age in South Lithuania” Project. Archaeologia Baltica, 3, 55-66.
 • Juodagalvis, V., 1994. Kiaurasienės keramikos klausimu. Kultūros paminklai, l, 4-9.
 • Juodagalvis, V., 1994. Seniausi statybos pėdsakai Užnemunėje. In: Girininkas, A., sud. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Vilnius, 34-45.
 • Juodagalvis, V., 1994. Užnemunės neolito keramika. In: Girininkas, A., sud. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Vilnius, 148-152.
 • Juodagalvis, V., 1994. V. Epoka kamienia. In: Litwa od epoki kamienia do šrednioviecza. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 18-23.
 • Juodagalvis, V., 1994. Epoka kamienia. In: Starožytnošci Litwy. Warszawa, 65-74.
 • Juodagalvis, V., 1994. Obozowiska i osiedla epoki kamienia. In: Opis stanowisk archeologicznych. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 117-120.
 • Juodagalvis, V., 1993. Akmens amžiaus ginklai Lietuvoje. In: Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Lietuvos karybos istorijos klausimai“medžiaga. Kaunas, 3.
 • Juodagalvis, V., 1993. Akmens amžius Užnemunėje. In: Marijampolė: miestas ir žmonės Lietuvos istorijoje, 2. Marijampolė, 16-19.
 • Juodagalvis, V., 1992. Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriuje. Lietuvos archeologija, 9, 107-115.
 • Juodagalvis, V., Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 8, 34-56.
 • Juodagalvis, V., Tromnau, G., 1992. Steinzeitalter. Archaologische Schatze aus Litauen. Duisburg, 11-20.
 • Juodagalvis, V., 1988. Issledovanie kamennogo veka v Litovskom Zaniemanje. In: Drevnosti Litvy i Belorusii.Vilnius, 29-36.
 • Juodagalvis, V., 1988. Gluobių (Šakių raj.) akmens amžiaus paminklai. In: Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai. Vilnius, 3-12.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose ir programose

 • Lietuvos mokslo tarybos remiamos programos „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai, remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje“ 2012-2014 m. (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas) partneris koordinatorius.
 • Lietuvos istorijos instituto mokslo tiriamosios programos “Priešistorinės ekonomikos ir technologijų tyrimai” 2012-2016 m. vykdytojas. Individuali užduotis: Vėlyvojo ledynmečio – ankstyvojo holoceno (X-I tūkstantmečiai prieš Kristų) visuomenės socialinės struktūros ir ekonominės raidos vakarų ir pietvakarių Lietuvoje rekonstrukcija.
 • Lietuvos mokslo tarybos remiamos programos „Archeokraštovaizdis“ 2008-2010 m. (Lietuvos istorijos institutas) dalyvis , individuali tema „Užnemunė“
 • Lietuvos istorijos instituto mokslo tiriamosios programos “Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis” 2007-2011 m. vykdytojas.
 • Lietuvos istorijos instituto mokslo tiriamosios programos “Akmens ir Bronzos amžiai Lietuvoje (1999 – 2008 m.)” vadovas 2006-2008 m;
 • Grupės vadovas Šiaurės šalių Ministrų tarybos NorFA mokslo ir studijų programoje “Jautrių ir būdingų Baltijos jūros pakrantės teritorijų aplinkos modeliavimas ( Ūkinė veikla ir ekosistema poledynmetyje Šiaurės Vakarų Lietuvoje)(1998-2000);
 • Grupės vadovas Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamoje programoje “ Žmogaus ir gamtos santykiai Lietuvoje nuo seniausių laikų iki Kristaus”(1998-2000).
 • Programos  “The Bergen-Lithuanian Joint Project in Šventoji “ partneris koordinatorius (1997-1998)
 • Grupės vadovas Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamoje programoje “Akmens amžius Pietų Lietuvoje” (1994-1997).

Dalyvavimas tarptautinėse mokslinės konferencijose

 • MEMORY, SOCIETY AND MATERIAL CULTURE - 3rd Baltic Archaeological Seminar (BASE 3), October 4-7, 2007 Ventspils, Latvia. Pranešimas „Aspirations and possibilities. The role of archaeology in the reconstruction of the Oldest Prehistoric Societies of the eastern Baltic“.
 • Interaction between East and West in the Great European Plain during the Final Palaeolithic. Finds and Concepts. 2004 09 16-22.Vilnius, Lietuvos istorijos institutas. Pranešimas „Tanged Points Complex  From  The Site Glūkas 10. The Features Of Palaeolithic-Mesolithic Transition In South Lithuania“
 • Konferencija “Akmens ir žalvario amžiai Baltijos jūros regione” Vilniuje, 2000 m. Pranešimas “Šventoji Revisited – the Joint Lithuanian-Norwegian Project” .
 • Konferencija  “The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and Perspectives". Vilnius, 1996. Pranešimas “The “Stone Age in South Lithuania” Project”.
 • Konferencija “Sūduvos proistorė”. Marijampolė, 1996. Pranešimas “Užnemunės akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai”.
 • Konferencija “Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus”. Palūšė, 1992. Pranešimas “Pietvakarių Lietuvos neolito ir ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenvietės”.
 • Konferencija “Keramika – etninis požymis. Vilnius, 1990. Pranešimas “Užnemunės neolito  keramika”.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • Archaeologia Baltica. Leidžianti institucija ir šalis: Klaipėdos universitetas, Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: redakcinės kolegijos narys. Datos: 2006–2010 m.
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: redakcinės kolegijos narys. Datos: 2000–2002 m.
Informacija atnaujinta 2020-10-30 20:08