Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodgalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Rasa Banytė-Rowell

Vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė

Biografiniai duomenys:

Gimė 1964 m. 1982-1987 m. studijavo Vilniaus Universitete Istorijos fakultete ir įgijo istorikės (muziejininkės-archeologės) diplomą. 1987-1995 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejuje (nuo 1989 m. – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus), moksline bendradarbe Liaudies meno skyriuje, Archeologijos ir miesto raidos sektoriuje, nuo 1991 m. – Archeologijos ir miesto raidos skyriaus vedėja. 1995-2000 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje (Archeologijos katedra). 2001 m. spalio 10 d. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją tema “Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a. – V a. pradžioje”, už kurią suteiktas humanitarinių mokslų daktaro vardas. 1996-1999 m. dirbo antraeilėse pareigose Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje asistente (Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro moksline asistente), skaitė antikinės Graikijos ir Romos istorijos kursą, pasirinktinį archeologijos kursą Lietuva romėniškajame periode (1997/1998 m). 1999-2005 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyresniosios muziejininkės pareigose. Nuo 2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus mokslo darbuotoja; nuo 2017 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Baltų gentys, Rytų Baltijos regionas romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiais, ypatingą dėmesį kreipiant į kultūrines įvairių šio regiono arealų tarpusavio sąveikas, taip pat į procesus vykusius Europos Barbaricume ir į romėnų provincijų įtakas. Nemaža publikacijų dalis yra skirta chronologijos tikslinimui, o viena iš svarbiausių naudojamų šaltinių bazių – ne tik radiniai muziejuose, bet ir archyvinės archeologijos duomenys.  

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Monografijos

 1. Banytė-Rowell, R. 2022. The Late Roman Period Baitai Cemetery as a Source for Interpreting Cultural Processes in the Baltic Region. Vilnius: Lithuanian Institute of History. ISBN 978-609-8314-09-09
 2. Banytė-Rowell, R., 2019. Die Memelkultur in der Römischen Kaiserzeit. Auswertung der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn (=Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 17, Hrsg. C. von Carnap-Bornheim, M. Wemhoff) (Kiel-Hamburg 2019), 500 p.+63 Tafeln.
 3. [kolektyvinės monografijos dalis]: Banytė-Rowell, R., 2007. Romėnų įtakos ir baltų kultūrų klestėjimo laikotarpis, Zabiela, G., sud. Lietuvos istorija, t. 2, Vilnius, 25-170.

Straipsniai

 1. Banytė-Rowell, R., 2022. Brides for the Afterlife? Some Considerations on Female Burials from West Lithuania in the Third Century CE. Wiadomości Archeologiczne, LXXIII, 109-130. DOI: https://doi.org/10.36154/wa.73.2022.03.
 2. Banytė-Rowell, R., 2022. Trumpos žinios apie klaipėdiškius senovės mėgėjus. In: V. Vaitkevičius, V., Bliujienė, A., sud. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui (=Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela's 60th Birthday). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 111-140.  
 3. Banytė-Rowell, R., 2022. Romėniškojo laikotarpio papuošalų stiliaus kaita/ Changing Styles of Jewellery in the Roman Period. In: Kačkutė, R.,  Bagužaitė-Talačkienė, S.,  Mikšaitė, S., eds. 1000 000 žingsnių: Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos / 1,000,000 Steps: The Amber Road from Rome to the Baltic. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 92-105. 
 4. Banytė-Rowell, R. 2021. A brooch from Gibaičiai cemetery – designed on the crossroad between Eastern Baltic areas. In: A. Bitner-Wróblewska, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Różne oblicza archeologii. Pamięci Jana Jaskanisa. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 319-338.

 5. Banytė-Rowell, R. 2021. Marija Gimbutas’ dissertation and its value: burial customs in the Roman Iron Age. Lietuvos archeologija, 47, 2021, 167-186.

 6. Banytė-Rowell, R., 2020. About the People Buried in the Cemetery of Baitai: their Cultural Integration throughout the Baltic Sea Region and the European Barbaricum in the 3rd Century AD. Archäologisches Korrespondenzblatt 50/4, p. 545-563.
 7. Banytė-Rowell, R., 2019. Connections between the West Balts and their neighbours in the Roman and Migration Periods: the northern direction. In: A. Cieśliński, B. Kontny (ed.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millenium AD. Neue Studien zur Sachsenforschung 9 (Warszawa-Braunschweig-Schleswig 2019), 11-19.
 8. Banytė-Rowell, R., 2019. 1.1. Archeologijos publikacijos ir lituanistikos objektas; 2.1. Archeologija. Žanrai. In: Krupavičius, A., , Petrauskaitė, R., sud. Duomenų bazė „Lituanistika“: objekta ir žanrai. Studija (Vilnius 2019), 11-17; 101-108 -https://www.lituanistika.lt/studija/duomenu-baze-lituanistika-objektas-ir-zanrai/pdf
 9. Banytė-Rowell, R., 2018. Istorija: Archeologija ir priešistorė. In: Krupavičius, A., sud. Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė (Vilnius 2018), 96-107. (internetinis) http://dx.doi.org/10.7220/9786094673207.
 10. Banytė-Rowell, R., 2018. Pasaulėžiūra: siekiant dievų globos nuo žemiškojo gyvybiškumo iki dangaus erdvių/ Worldview: Seeking Gods Protection and Earthly Life and Celestial Spaces. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda, 191-199.
 11. Banytė-Rowell, R., 2018. Ginkluotė romėniškuoju laikotarpiu: puolant ietimis, kirviais, ginantis skydais/ Weaponry in the Roman Period: Attacking with Spears and Axes, Defending with Shields. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda, 159-164.
 12. Banytė-Rowell, R., 2018. Laidosena romėniškuoju laikotarpiu: akmenys, molis ir ugnis kaip riualo priemonės/ Burial Rites in the Roman Period: Stones, Clay, and Fire as Ritual Tools. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda, 84-93.
 13. Banytė-Rowell, R., 2018. Kultūrinės sąveikos romėniškuoju laikotarpiu: tolimųjų romėnų įtaka, komunikacija su kaimynais ir vietinė išmonė/Cultural Interactions during the Roman Period: the Influence of Faraway Romans, Communications with Neighbours, and Local Ingenuity. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda,131-141.
 14. Banytė-Rowell, R., 2018. Lietuvių literatūros draugija Tilžėje ir archeologija. Kultūros paminklai, 22, 117-130.
 15. Banytė-Rowell, R., 2018. Glass beads of the Callatis type in West Lithuanian Cemeteries. In: Niezabitowska-Wiśniewska, B., Łuczkiewicz, P., Sadowski, S., Stasiak-Cyran, M., Erdrich, M., eds., STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. Rocznicę urodzin/For Professor Andrzej Kokowski on his 65th Birthday. Tom I, Lublin, 364-379.
 16. Banytė-Rowell, R., 2017. Searching for links between artefacts from areas of prehistoric dwelling sites and burial grounds. Lietuvos archeologija, 43, 87–114.
 17. Banytė-Rowell, R., 2017. Some Remarks on the Genesis of a Bronze Pendant from Baitai Cemetery, Lithuanian Coastland: a Local Balt Ornament According Germanic Trends?. In: Andrzejowski, J., C. von Carnap-Bornheim, Cieśliński, A., Kontny, B., eds., Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (=Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, tomus VI). Warszawa-Schleswig, 71-79.
 18. Banytė-Rowell, R., 2016. Baltų kūryba romėniškajame geležies amžiuje kaip inspiracija šiandieninei kultūrai. In: Baltų kultūros ženklai: dabartis ir rytdiena (tarptautinės konferencijos 2016 m. rugsėjo 22-23 d. Zarasų krašto muziejuje medžiaga), Utena, 30-37.
 19. Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė, A., 2016. Wartość naukowa „Inwentarza archeologicznego gubernii kowieńskiej“ Michala Brensztejna/Die wissenschaftliche Qualität des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno“ von Michał Brensztejn/ Mykolo Brenšteino „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ mokslinė išliekamoji vertė. In: Bitner-Wróblewska, A., Banytė-Rowell, R., eds., Inwentarz archeologiczny gubernii kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna/Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachz Brensytejn-Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino, d. 2 (=Aedtiorum hereditas III), Warszawa, 174-295.
 20. Banytė-Rowell, R., 2016. Antikinės romėniškosios kultūros atspindžiai Lietuvos archeologijoje/ Reflections of Classical Roman Culture in the archaeology of Lithuania. In: Mitrulevičiūtė, D., sud. Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 117-131.
 21. Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska, A., Reich, Ch., 2016. West Lithuania as a Golden Bridge between the Sea and the Baltic hinterland in Northeast Poland during the Roman and Migration Periods. Archaeologia Baltica, 23, 140-151.
 22. Banytė-Rowell, R., 2016. West Lithuanian Cemeteries. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 256-267.
 23. Banytė-Rowell, R., 2015. Seeking the beginning of the Early Roman Iron Age in the Memelkultur area: steps in the dark. In: Kontny B., ed., Ubitribus faucibus fluenta Vistulae fluminisebibuntur: Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam (= Barbaricum 11), 36-50.
 24. Banytė-Rowell R., Kurila L., Simniškytė A., 2015. Discoveries and Inspiration from Michał Brensztejn‘s ‘Archaeological Inventory of the Kovno Gubernia’. Archaeologia Baltica, 21-22, 110-120.
 25. Banytė-Rowell, R., 2015. Connections between the Memelkultur Area and the Dolkeim-Kovrovo Culture according to Data from Archaeological Archives. Archaeologia Baltica, 21-22, 40-57.
  21. Banytė-Rowell, R., 2014. Gender roles in the prehistoric communities of West Lithuania’s micro-areas between the late Roman Iron Age and the Late Migration Period: continuity or change?. Lietuvos archeologija, 40, 99-138.
 26. Banytė-Rowell, R., 2013. Die Römische Kaiserzeit in Litauen Romėniškasis. In: Banytė-Rowell, R., Bliujienė, A., Čivilytė, A., Neumayer, H., Reich, Ch., Tamulynas, L, eds. Die vor- und frühgeschichtlichen Funde in Litauen (Museum für Vor- und Frühgeschichte Bestandskataloge Band 12, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, hrsgb. von M. Wemhoff). Berlin, 64-87.
 27. Banytė-Rowell, R., 2013. Baitai Cemetery Grave 37 – an inspiration to return to the question of contacts between Western Balt Areas in Late Roman Period. Archeologia Lituana, 14, 129-152.
 28. Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska A., 2012. Reich Ch. Did they Exist? The Question of Elites in Western Lithuania the Roman and Early Migration Periods, and their Interregional Contacts.Archaeologia Baltica, 18, 192-220
 29. Banytė-Rowell, R., 2012. Dovilų pietinių apylinkių mikroregionas ir archeologinių tyrimų perspektyvos. Lietuvos archeologija, 38, 271-294.
 30. Banytė-Rowell, R., 2012. The excavation at Baitai cemetery. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010. Vilnius, 122-126.
 31. Banytė-Rowell, R., Barasa, D., 2012. Šyšos Švedkapių radiniai – įvadas į lokalios istorijos tyrimus. Archaeologia Lituana, 14, 129-150.
 32. Banytė-Rowell, R., 2011. Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazes. Lietuvos archeologija, 37, 25-86.
 33. Banytė-Rowell, R., 2009. Buckle and mountings from Western Lithuania. Some remarks about a few loose finds of Migration Period. In: Bałtowe i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Warszawa, 227-237.
 34. Banytė-Rowell, R., 2009. Žiedai kaip baltų meninės kūrybos atspindys. In: Butrimas, A., sud. Baltų menas. Vilnius, 445-508.
 35. Banytė-Rowell, R., 2009. Rusnės pirklių Anckerių kultūrinė veikla XIX a. pabaigoje: archeologinių senienų rinkimas, Lietuvos archeologija, 35, 37-52.
 36. Banytė-Rowell, R., 2009. Archaeological material concerning the former Memelland District in H. Jankuhn‘s Archival legacy. Archaeologia Lituana, 10, 50-64.
 37. Banytė-Rowell, R., 2009. Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio rozetiniai smeigtukai ir segės su tutuliu. Lietuvos archeologija, 34, 9-42.
 38. Banytė-Rowell, R., 2008. A. Bitner-Wróblewska. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XII. Warszawa, 2007, 325 p. Lietuvos archeologija, 33, 203-208.
 39. Banytė-Rowell, R., 2008. Metallene Trachtzierate aus einem westlitauischen Gräberfeld der römischen Kaiserzeit im „germanischen“ und „sarmatischen“ Kontext, Germania-Sarmatia. In: Древности центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов, Калининград, 88-103.
 40. Banytė-Rowell, R., 2007. Romėnų įtakos ir baltų kultūrų klestėjimo laikotarpis. Zabiela, G., sud. Lietuvos istorija, t. 2, Vilnius, 25-170
 41. Banytė-Rowell, R., 2007. Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimis. Lietuvos archeologija, 32, 9-30.
 42. Banytė-Rowell, R., 2007. Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio žiedas iš Baitų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėje. Lietuvos archeologija, 30, 9-38.
 43. Banytė-Rowell, R., 2007. A Roman Iron Age Warrior from Western Lithuanian cemetery Baitai Grave 23. Weapons, weaponry and man. In memoriam Vytautas Kazakevičius (=Archaeologia Baltica, 8), 183-194.
 44. Banytė-Rowell, R., 2007. Ażurowe okucia końca pasa – wędrówka wzoru między Gotlandią, Mazurami a Litwą zachodnią, Kultura bogaczewska w 20 lat poźniej. In: Bitner-Wróblewska, A., ed. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, (serija: Seminarium Bałtyjskie, tom I). Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 329-337.
 45. Banytė-Rowell, R., 2006. Looking for the watershed between Middle- and Late Iron Age in Lithuanian archaeology. In: Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration period to the Early Viking Age in the East Baltic, Kaunas, 25-39.
 46. Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska, A., 2005. From Aestii to Esti. Connections between West Lithuanian Group and the area of distribution of Tarand-graves, Culture and Material Culture. In: Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003 (=Interarchaeologia, 1), Tartu-Riga-Vilnius, 105-120.
 47. Banytė-Rowell, R., 2004. The transition of ideas and Northern Lithuania in the Roman Period. Pētījumi zemgaļu senatnē, Rīga, (= Latvijas Vēstures muzeja raksti, 10), 11-24.
 48. Banytė-Rowell, R., 2004. Diržų ir kamanų metalinės detalės iš Stragnų kapinyno. Archaeologia Lituana, 5, 27-44.
 49. Banytė-Rowell, R., 2003. Aistiškosios laidojimo apeigos Lietuvos pajūryje lyginamosios religijotyros kontekste. Lituanistika, 1 (53), 24-36.
 50. R. Banytė-Rowell, R., Buža, Z., Ciglis, J., Griciuvienė, E., Jarockis, R., Radiņš, A., Vasiliauskas, E., Vaškevičiūtė, I., Virse, I.L., Žeiere, I., 2003. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai senovėje (Rīga 2003).
 51. Banytė-Rowell, R., 2002. Enamel disc from Aukštakiemis (Oberhof). Archaeologia Baltica, 5, 123-130.
 52. Banytė-Rowell, R., Nowakowski, W., 2001. Ein kaiserzeitliches Grab mit einer Brustkette aus Adlig-Heydekrug (Šilutės dvaras) im Lichte der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn. Lietuvos archeologija, 21, 121-128.
 53. Banytė-Rowell, R., 2001. Didžiosios lankinės lenkta kojele segės Vakarų Lietuvos kapinynuose. Lietuvos archeologija, 21, 139-146.
 54. Banytė-Rowell, R., 2001. Vakarų Lietuvos kapinynų laidosenos ypatumai vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu. Archaeologia Lituana, 2, 29-47.
 55. Banytė-Rowell, R., 2000. Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda). Archaeologia Baltica, 4, 27-44.
 56. Banytė-Rowell, R., 2000. Jūra ir žmonės. Keletas pastebėjimų apie pajūrio baltų gyvenseną ir papročius senajame geležies amžiuje. Istorija, XLIV, 3-12.
 57. Banytė-Rowell, R., 1999. Pozostałości zbiorów archeologicznych dawnych muzeów kraju Klajpedzkiego,Archeologia ziem Pruskich. In: Nieznanie zbiory i materialy archiwalnie. Ostróda – 15-17 X 1998, Olsztyn, 27-39.
 58. Banytė-Rowell, R., 1999. Dviejų Baitų kapinyno kapų chronologijos klausimu. Archaeologia Baltica, 2, 63-71.
 59. Banytė-Rowell, R., 1995. Gintariniai kabučiai iš Baitų senkapių (Klaipėdos raj.). In: Vakarų baltų istorija ir kultūra, Klaipėda, t. 2, 5-20.

Leidinių redagavimas ir sudarymas:

Knygos Inwentarz archeologiczny gubernii kowieńskiej Michala Eustachego Brensztejna/Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn/Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino (red. A. Bitner-Wróblewska, R. Banytė-Rowell) (=Aestiorum hereditas III), 1-2 dalys (Warszawa, 2016) ISBN 978-83-62622-52-8; 978-83-60099-68-1; 978-609-8183-11-5 mokslinis redaktorė ir sudarytoja.

Ekspertinė veikla:

 1. Lituanistikos duomenų bazės ekspertė (nuo 2009 m.).
 2. Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (narė nuo 2016 m.).

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 1. Archaeologia Baltica (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas  (Lietuva), redkolegijos narė nuo 2009 m.)
 2. Archaeologia Lituana (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra (Lietuva), redkolegijos narė nuo 2015 m.).

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 1. Lietuvos archeologijos draugija (narė nuo 1989 m.)
 2. Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA) (narė nuo 2016 m.).

Apdovanojimai, įvertinimai:

Atminimo medalis (Medal pamiątkowy wybity z okazji 90 rocznicy powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych)  ir padėkos raštas (2017-05-18) už bendradarbiavimą su lenkų kolegomis Ostbalticum III projekte, o taip pat ankstesniais metais (Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawe)).

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - banyterowell@gmail.com

ORCID - https://orcid.org/0000-0003-0467-8698

Academia.edu -  https://istorija.academia.edu/RasaBanyteRowell

 

Informacija atnaujinta 2023-12-05 20:18