Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Rasa Banytė-Rowell

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1964 m. 1982-1987 m. studijavo Vilniaus Universitete Istorijos fakultete ir įgijo istorikės (muziejininkės-archeologės) diplomą. 1987-1995 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejuje (nuo 1989 m. – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus), moksline bendradarbe Liaudies meno skyriuje, Archeologijos ir miesto raidos sektoriuje, nuo 1991 m. – Archeologijos ir miesto raidos skyriaus vedėja. 1995-2000 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje (Archeologijos katedra). 2001 m. spalio 10 d. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją tema “Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a. – V a. pradžioje”, už kurią suteiktas humanitarinių mokslų daktaro vardas. 1996-1999 m. dirbo antraeilėse pareigose Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje asistente (Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro moksline asistente), skaitė antikinės Graikijos ir Romos istorijos kursą, pasirinktinį archeologijos kursą Lietuva romėniškajame periode (1997/1998 m). 1999-2005 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyresniosios muziejininkės pareigose. Nuo 2005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus mokslo darbuotoja; nuo 2017 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų kryptis

 • Baltų gentys, Rytų Baltijos regionas romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiais, ypatingą dėmesį kreipiant į kultūrines įvairių šio regiono arealų tarpusavio sąveikas, taip pat į procesus vykusius Europos Barbaricume ir į romėnų provincijų įtakas. Nemaža publikacijų dalis yra skirta chronologijos tikslinimui, o viena iš svarbiausių naudojamų šaltinių bazių – ne tik radiniai muziejuose, bet ir archyvinės archeologijos duomenys.  

Tyrinėti paminklai

1989-1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 m. organizavo archeologinius tyrinėjimus Baitų kapinyne (Klaipėdos r.), žvalgomuosius kasinėjimus Jakų pylimų (Klaipėdos r.) aplinkoje, Klaipėdos (1993, 1994, 1999 m.), Šilutės (1991 m.), Palangos (1995 m.), Priekulės (1995, 1998, 2009 m.), Varnių (2011), Trakų (2011) senamiesčiuose. 2009 m. pagal „Archeokraštovaizdžio“ programą atliko žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus Dovilų (Klaipėdos r.) seniūnijoje.

Pagrindinės publikacijos

Monografijos

 • Banytė-Rowell, R., 2019. Die Memelkultur in der Römischen Kaiserzeit. Auswertung der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn (=Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 17, Hrsg. C. von Carnap-Bornheim, M. Wemhoff) (Kiel-Hamburg 2019), 500 p.+63 Tafeln.
 • [kolektyvinės monografijos dalis]: Banytė-Rowell, R., 2007. Romėnų įtakos ir baltų kultūrų klestėjimo laikotarpis, Zabiela, G., sud. Lietuvos istorija, t. 2, Vilnius, 25-170.

Moksliniai straipsniai 

 • Banytė-Rowell, R., 2019. Connections between the West Balts and their neighbours in the Roman and Migration Periods: the northern direction. In: A. Cieśliński, B. Kontny (ed.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millenium AD. Neue Studien zur Sachsenforschung 9 (Warszawa-Braunschweig-Schleswig 2019), 11-19.
 • Banytė-Rowell, R., 2019. 1.1. Archeologijos publikacijos ir lituanistikos objektas; 2.1. Archeologija. Žanrai. In: Krupavičius, A., , Petrauskaitė, R., sud. Duomenų bazė „Lituanistika“: objekta ir žanrai. Studija (Vilnius 2019), 11-17; 101-108 -https://www.lituanistika.lt/studija/duomenu-baze-lituanistika-objektas-ir-zanrai/pdf
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Istorija: Archeologija ir priešistorė. In: Krupavičius, A., sud. Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė (Vilnius 2018), 96-107. (internetinis) http://dx.doi.org/10.7220/9786094673207.
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Pasaulėžiūra: siekiant dievų globos nuo žemiškojo gyvybiškumo iki dangaus erdvių/ Worldview: Seeking Gods Protection and Earthly Life and Celestial Spaces. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda, 191-199.
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Ginkluotė romėniškuoju laikotarpiu: puolant ietimis, kirviais, ginantis skydais/ Weaponry in the Roman Period: Attacking with Spears and Axes, Defending with Shields. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda, 159-164.
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Laidosena romėniškuoju laikotarpiu: akmenys, molis ir ugnis kaip riualo priemonės/ Burial Rites in the Roman Period: Stones, Clay, and Fire as Ritual Tools. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda, 84-93.
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Kultūrinės sąveikos romėniškuoju laikotarpiu: tolimųjų romėnų įtaka, komunikacija su kaimynais ir vietinė išmonė/Cultural Interactions during the Roman Period: the Influence of Faraway Romans, Communications with Neighbours, and Local Ingenuity. In: Bliujienė, A., sud., Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus. Paroda ir katalogas, skiriami Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams, Klaipėda,131-141.
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Lietuvių literatūros draugija Tilžėje ir archeologija. Kultūros paminklai, 22, 117-130.
 • Banytė-Rowell, R., 2018. Glass beads of the Callatis type in West Lithuanian Cemeteries. In: Niezabitowska-Wiśniewska, B., Łuczkiewicz, P., Sadowski, S., Stasiak-Cyran, M., Erdrich, M., eds., STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. Rocznicę urodzin/For Professor Andrzej Kokowski on his 65th Birthday. Tom I, Lublin, 364-379.
 • Banytė-Rowell, R., 2017. Searching for links between artefacts from areas of prehistoric dwelling sites and burial grounds. Lietuvos archeologija, 43, 87–114.
 • Banytė-Rowell, R., 2017. Some Remarks on the Genesis of a Bronze Pendant from Baitai Cemetery, Lithuanian Coastland: a Local Balt Ornament According Germanic Trends?. In: Andrzejowski, J., C. von Carnap-Bornheim, Cieśliński, A., Kontny, B., eds., Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (=Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, tomus VI). Warszawa-Schleswig, 71-79.
 • Banytė-Rowell, R., 2016. Baltų kūryba romėniškajame geležies amžiuje kaip inspiracija šiandieninei kultūrai. In: Baltų kultūros ženklai: dabartis ir rytdiena (tarptautinės konferencijos 2016 m. rugsėjo 22-23 d. Zarasų krašto muziejuje medžiaga), Utena, 30-37.
 • Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė, A., 2016. Wartość naukowa „Inwentarza archeologicznego gubernii kowieńskiej“ Michala Brensztejna/Die wissenschaftliche Qualität des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno“ von Michał Brensztejn/ Mykolo Brenšteino „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ mokslinė išliekamoji vertė. In: Bitner-Wróblewska, A., Banytė-Rowell, R., eds., Inwentarz archeologiczny gubernii kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna/Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachz Brensytejn-Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino, d. 2 (=Aedtiorum hereditas III), Warszawa, 174-295.
 • Banytė-Rowell, R., 2016. Antikinės romėniškosios kultūros atspindžiai Lietuvos archeologijoje/ Reflections of Classical Roman Culture in the archaeology of Lithuania. In: Mitrulevičiūtė, D., sud. Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 117-131.
 • Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska, A., Reich, Ch., 2016. West Lithuania as a Golden Bridge between the Sea and the Baltic hinterland in Northeast Poland during the Roman and Migration Periods. Archaeologia Baltica, 23, 140-151.
 • Banytė-Rowell, R., 2016. West Lithuanian Cemeteries. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 256-267.
 • Banytė-Rowell, R., 2015. Seeking the beginning of the Early Roman Iron Age in the Memelkultur area: steps in the dark. In: Kontny B., ed., Ubitribus faucibus fluenta Vistulae fluminisebibuntur: Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam (= Barbaricum 11), 36-50.
 • Banytė-Rowell R., Kurila L., Simniškytė A., 2015. Discoveries and Inspiration from Michał Brensztejn‘s ‘Archaeological Inventory of the Kovno Gubernia’. Archaeologia Baltica, 21-22, 110-120.
 • Banytė-Rowell, R., 2015. Connections between the Memelkultur Area and the Dolkeim-Kovrovo Culture according to Data from Archaeological Archives. Archaeologia Baltica, 21-22, 40-57.
  20. Banytė-Rowell, R., 2014. Gender roles in the prehistoric communities of West Lithuania’s micro-areas between the late Roman Iron Age and the Late Migration Period: continuity or change?. Lietuvos archeologija, 40, 99-138.
 • Banytė-Rowell, R., 2013. Die Römische Kaiserzeit in Litauen Romėniškasis. In: Banytė-Rowell, R., Bliujienė, A., Čivilytė, A., Neumayer, H., Reich, Ch., Tamulynas, L, eds. Die vor- und frühgeschichtlichen Funde in Litauen (Museum für Vor- und Frühgeschichte Bestandskataloge Band 12, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, hrsgb. von M. Wemhoff). Berlin, 64-87.
 • Banytė-Rowell, R., 2013. Baitai Cemetery Grave 37 – an inspiration to return to the question of contacts between Western Balt Areas in Late Roman Period. Archeologia Lituana, 14, 129-152.
 • Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska A., 2012. Reich Ch. Did they Exist? The Question of Elites in Western Lithuania the Roman and Early Migration Periods, and their Interregional Contacts. Archaeologia Baltica, 18, 192-220.
 • Banytė-Rowell, R., 2012. Dovilų pietinių apylinkių mikroregionas ir archeologinių tyrimų perspektyvos. Lietuvos archeologija, 38, 271-294.
 • Banytė-Rowell, R., 2012. The excavation at Baitai cemetery. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010. Vilnius, 122-126.
 • Banytė-Rowell, R., Barasa, D., 2012. Šyšos Švedkapių radiniai – įvadas į lokalios istorijos tyrimus. Archaeologia Lituana, 14, 129-150.
 • Banytė-Rowell, R., 2011. Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazes. Lietuvos archeologija, 37, 25-86.
 • Banytė-Rowell, R., 2009. Buckle and mountings from Western Lithuania. Some remarks about a few loose finds of Migration Period. In: Bałtowe i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Warszawa, 227-237.
 • Banytė-Rowell, R., 2009. Žiedai kaip baltų meninės kūrybos atspindys. In: Butrimas, A., sud. Baltų menas. Vilnius, 445-508.
 • Banytė-Rowell, R., 2009. Rusnės pirklių Anckerių kultūrinė veikla XIX a. pabaigoje: archeologinių senienų rinkimas, Lietuvos archeologija, 35, 37-52.
 • Banytė-Rowell, R., 2009. Archaeological material concerning the former Memelland District in H. Jankuhn‘s Archival legacy. Archaeologia Lituana, 10, 50-64.
 • Banytė-Rowell, R., 2009. Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio rozetiniai smeigtukai ir segės su tutuliu. Lietuvos archeologija, 34, 9-42.
 • Banytė-Rowell, R., 2008. A. Bitner-Wróblewska. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XII. Warszawa, 2007, 325 p. Lietuvos archeologija, 33, 203-208.
 • Banytė-Rowell, R., 2008. Metallene Trachtzierate aus einem westlitauischen Gräberfeld der römischen Kaiserzeit im „germanischen“ und „sarmatischen“ Kontext, Germania-Sarmatia. In: Древности центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов, Калининград, 88-103.
 • Banytė-Rowell, R., 2007. Romėnų įtakos ir baltų kultūrų klestėjimo laikotarpis. Zabiela, G., sud. Lietuvos istorija, t. 2, Vilnius, 25-170.
 •  Banytė-Rowell, R., 2007. Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimis. Lietuvos archeologija, 32, 9-30.
 • Banytė-Rowell, R., 2007. Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio žiedas iš Baitų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėje. Lietuvos archeologija, 30, 9-38.
 • Banytė-Rowell, R., 2007. A Roman Iron Age Warrior from Western Lithuanian cemetery Baitai Grave 23. Weapons, weaponry and man. In memoriam Vytautas Kazakevičius (=Archaeologia Baltica, 8), 183-194.
 • Banytė-Rowell, R., 2007. Ażurowe okucia końca pasa – wędrówka wzoru między Gotlandią, Mazurami a Litwą zachodnią, Kultura bogaczewska w 20 lat poźniej. In: Bitner-Wróblewska, A., ed. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, (serija: Seminarium Bałtyjskie, tom I). Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 329-337.
 • Banytė-Rowell, R., 2006. Looking for the watershed between Middle- and Late Iron Age in Lithuanian archaeology. In: Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration period to the Early Viking Age in the East Baltic, Kaunas, 25-39.
 • Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska, A., 2005. From Aestii to Esti. Connections between West Lithuanian Group and the area of distribution of Tarand-graves, Culture and Material Culture. In: Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003 (=Interarchaeologia, 1), Tartu-Riga-Vilnius, 105-120.
 • Banytė-Rowell, R., 2004. The transition of ideas and Northern Lithuania in the Roman Period. Pētījumi zemgaļu senatnē, Rīga, (= Latvijas Vēstures muzeja raksti, 10), 11-24.
 • Banytė-Rowell, R., 2004. Diržų ir kamanų metalinės detalės iš Stragnų kapinyno. Archaeologia Lituana, 5, 27-44.
 • Banytė-Rowell, R., 2003. Aistiškosios laidojimo apeigos Lietuvos pajūryje lyginamosios religijotyros kontekste. Lituanistika, 1 (53), 24-36.
 •  Banytė-Rowell, R., Buža, Z., Ciglis, J., Griciuvienė, E., Jarockis, R., Radiņš, A., Vasiliauskas, E., Vaškevičiūtė, I., Virse, I.L., Žeiere, I., 2003. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai senovėje (Rīga 2003).
 • Banytė-Rowell, R., 2002. Enamel disc from Aukštakiemis (Oberhof). Archaeologia Baltica, 5, 123-130.
 • Banytė-Rowell, R., Nowakowski, W., 2001. Ein kaiserzeitliches Grab mit einer Brustkette aus Adlig-Heydekrug (Šilutės dvaras) im Lichte der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn. Lietuvos archeologija, 21, 121-128.
 • Banytė-Rowell, R., 2001. Didžiosios lankinės lenkta kojele segės Vakarų Lietuvos kapinynuose. Lietuvos archeologija, 21, 139-146.
 • Banytė-Rowell, R., 2001. Vakarų Lietuvos kapinynų laidosenos ypatumai vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu. Archaeologia Lituana, 2, 29-47.
 • Banytė-Rowell, R., 2000. Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda). Archaeologia Baltica, 4, 27-44.
 • Banytė-Rowell, R., 2000. Jūra ir žmonės. Keletas pastebėjimų apie pajūrio baltų gyvenseną ir papročius senajame geležies amžiuje. Istorija, XLIV, 3-12.
 • Banytė-Rowell, R., 1999. Pozostałości zbiorów archeologicznych dawnych muzeów kraju Klajpedzkiego,Archeologia ziem Pruskich. In: Nieznanie zbiory i materialy archiwalnie. Ostróda – 15-17 X 1998, Olsztyn, 27-39.
 • Banytė-Rowell, R., 1999. Dviejų Baitų kapinyno kapų chronologijos klausimu. Archaeologia Baltica, 2, 63-71.
 • Banytė-Rowell, R., 1995. Gintariniai kabučiai iš Baitų senkapių (Klaipėdos raj.). In: Vakarų baltų istorija ir kultūra, Klaipėda, t. 2, 5-20.

Leidinių redagavimas ir sudarymas

Knygos Inwentarz archeologiczny gubernii kowieńskiej Michala Eustachego Brensztejna/Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn/Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino (red. A. Bitner-Wróblewska, R. Banytė-Rowell) (=Aestiorum hereditas III), 1-2 dalys (Warszawa, 2016) ISBN 978-83-62622-52-8; 978-83-60099-68-1; 978-609-8183-11-5 mokslinis redaktorė ir sudarytoja.

Trumpos mokslinės informacijos

 • Anotacija knygai Kultura Bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji. Warszawa, 26-27 marca 2003 (red. A. Bitner Wróblewska). Warszawa, 2007, 520 p.,Lietuvos archeologija, t. 34, Vilnius, 2009, p. 271-272.
 • Anotacija knygai Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Археологические инвентарные книги бывшего музея «Пруссия» (Aestiorum hereditas I) (red. A. Bitner-Wróblewska). Olsztyn, 2008, 448 p., Lietuvos archeologija, t. 35, Vilnius, 2009, p. 274-275.
 • Anotacija knygai Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ, 2008. – 237 с., илл. – 500 экз. Leidėjas – Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejus, atsakingi už leidybą O.A. Radiuš, K.H. Skvorcov, Lietuvos archeologija, t. 35, Vilnius, 2009, p. 273. 4. Stragnų kapinynas, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2009, t. 4, p. 340.

Recenzijos ir apžvalgos

 • Banytė-Rowell, Rasa. Recenzija knygai: M. Michelbertas. Kuršių pilkapynas. Vilnius, 2009 // Lietuvos archeologija. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISSN 0207-8694.2010, t. 36, p. 271-274 [0,35 aut.l.].
 • Banytė-Rowell, Rasa. Stragnų kapinynas // Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN: 978-5-420-01658-9. 2009, t. IV, p. 340.
 • Apžvalga knygai Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum. Археологические инвентарные книги бывшего музея «Пруссия» (Aestiorum hereditas I) (red. A. Bitner-Wróblewska). Olsztyn, 2008, 448 p. // Lietuvos archeologija. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISSN 0207-8694. 2009, t. 35, p. 274-275.
 • Apžvalga knygai Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ, 2008. – 237 с., илл. – 500 экз. Leidėjas – Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejus // Lietuvos archeologija. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISSN 0207-8694. 2009, t. 35, p. 273.
 • Banytė-Rowell, Rasa. Recenzija knygai: A. Bitner-Wróblewska. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus XII. Warszawa, 2007, 325 p. // Lietuvos archeologija. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISSN 0207-8694. 2008, t. 33, p. 203-208 [0,57 aut.l.].
 • Informacija apie 2003 metais vykusią Bogačevo kultūrai skirtą konferenciją ir 2007 metais išleistą jai skirtą leidinį “Kultura bogaczewska w 20 lat później”(Warszawa, 2007) // Lietuvos archeologija. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISSN 0207-8694, 2008, t. 34, p. 271-272.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 •  2006 10 11-15 Klaipėdos universiteto organizuota tarptautinė konferencija Weapons, Weaponry and Man (in memoriam of Vytautas Kazakevičius). R. Banytė-Rowell skaitė pranešimą “A Roman Iron Age Warrior from Western Lithuanian cemetery Baitai Grave 23”.
 • 2007 05 23-27 Talino universiteto Istorijos instituto organizuota konferencija Rank, Gender and Society around the Baltic 400-1400 AD. R. Banytė-Rowell skaitė pranešimą “Gender roles in the prehistoric societies of Western Lithuanian areas between the Late Roman Iron Age and the Late Migration Period: continuity or change”?
 • 2008 11 07 Vilniaus universiteto Archeologijos katedros organizuota konferencija Jono Puzino skaitymai. Lietuvos archeologiniai šaltiniai Europos muziejuose ir archyvuose. R. Banytė-Rowell skaitė pranešimą “Archaeological material concerning the former Memelland District in H. Jankuhn’s Archival Legacy”.
 • Pranešimas kartu su bendraautorėmis tarptautinėje konferencijoje „People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe)“, organizuotoje Klaipėdos universiteto, vykusioje 2011 m. spalio 13-15 d. – R. Banytė-Rowell, A. Bitner-Wróblewska, Ch. Reich. Did they Exist? The Question of Elites in Western Lithuania in the Roman Period and their Interregional Contacts.
 • Pranešimas „Antikinės romėniškosios kultūros atšvaitai Lietuvos archeologijoje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Vilniuje „Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai“ 2014 m. gegužės 14-16 d.
 • Pranešimas „Connections between the so-called Memelkultur Area and the Dollkeim-Kovrovo Culture according to Data from Archaeological Archives“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Horizons of Archival Archaeology“ Nidoje 2014 m. birželio 12-15 d. (organizatoriai tarptautinė KAFU komisija ir Klaipėdos Universiteto BRAI).
 • Pranešimas kartu su bendraautoriais L. Kurila ir A. Simniškyte „Discoveries and Inspiration from M. Brensztejn‘s Archaeological Inventory of the Kovno Gubernia“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Horizons of Archival Archaeology“ Nidoje 2014 m. birželio 12-15 d. (organizatoriai tarptautinė KAFU komisija ir Klaipėdos Universiteto BRAI).
 • Pranešimas kartu su bendraautoriu W. Nowakowskiu (Varšuvos universiteto Archeologijos institutas) „Connections of the West Balts with their neighbours“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „65. International Sachsensymposion: „Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millenium AD“, 2014 m. rugsėjo 13-17 d. Varšuvoje (Varšuvos universitetas Archeologijos Institutas).
 • Pranešimas kartu su bendraautorėmis A. Bitner-Wróblewska (Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje) ir Ch. Reich (Priešistorės ir ankstyvosios istorijos muziejus Berlyne) „West Lithuania as a Golden Bridge between the Sea and Baltic Hinterland in Northeastern Poland during the Roman and Migration Periods“ tarptautinėje konferencijoje ‘The Sea and the Coastlands’ (Dedicated to the 70th birthday of Academician Professor Dr. habil. Vladas Žulkus), Klaipėdoje 2015 m. spalio 8-10 d. (organizatoriai Klaipėdos Universiteto BRAI).
 • Banytė-Rowell, R., pranešimas „Searching for links between artefacts from areas of prehistoric dwelling sites and burial grounds“ tarptautinėje konferencijoje "22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists", sesija „Sketches of first millenium rural communities: integrating dwelling spaces and the dead“ (Vilnius, 2016 08 31-09 04)
 •  Banytė-Rowell, R., pranešimas "Baltų kūryba romėniškajame geležies amžiuje kaip inspiracija šiandieninei kultūrai" tarptautinėje konferencijoje "Baltų kultūros ženklai: dabartis ir rytdiena“ (Zarasų krašto muziejus, 2016 09 22-23)

Pedagoginė veikla

Nuo 2007-2010, 2013 m. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto doktorantės S. Bagužaitės-Talačkienės darbo vadovė.

Mokslinės išvykos-stažuotės

 • 2006, 2012, 2013. Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus
 • 2008 m. Talino universiteto Istorijos institutas
 • 2008 m. Šlezvigo Archeologijos muziejus
 • 2011.11.21-2011.12.04 stažuotė-darbas bibliotekoje Romėnų-germanų centrinio muziejaus Priešistorės ir ankstyvosios istorijos tyrimų institute (Römische-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte), Maince, Vokietijoje.
 • 2014 m. Šlezvigo Archeologios muziejus (mokslo institucija Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie)

Dalyvavimas mokslinėse programose ir projektuose 

 • „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje“ (LII, 2005-2006 m.)
 • “Lietuva Europoje. Kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis” (LII 2007-2011 m.)
 •  „Archeokraštovaizdis“, dalyvė (LII nuo 2008-2010 m.)
 • „Geležies amžiaus bendruomenės. Teritoriniai, socialiniai ir ideologiniai ryšiai (LII 2012-2016 m.)
 • Projekto „Mykolo Brenšteino archeologinių senienų inventoriaus studija: senieji šaltiniai ir naujos perspektyvos“, kuris skirtas Valstybiniame Archeologijos muziejuje Varšuvoje saugomo M. Brenšteino (M. Brensztejn) rankraščio „Archeologinis Kauno gubernijos inventorius“ (Telšiai, 1907 m.) publikavimui ir analizei, lietuviškosios projekto dalies vadovė ir koordinatorė (dalyviai - dr. A. Strimaitienė, dr. L. Kurila, dr. I. Fedorovič, R. Banytė-Rowell). Projektas oficialiai vykdomas 2011-2013 m., nors prie jo pradėta dirbti dar 2010 m. M. Brenšteino rankraščio parengimą ir publikavimą iniciavo Lenkijos Respublikos Kultūros ir tautinio paveldo ministerija, kuri pakvietė Lietuvos istorijos institutą bendradarbiauti. Pagrindinis lenkiškosios projekto dalies partneris – Valstybinis Archeologijos muziejus Varšuvoje (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawe). 2011 m. projekto darbus parėmė Kultūros rėmimo fondas, o 2012 m. Lietuvos Mokslo taryba finansavo rankraščio vertimą į lietuvių kalbą ir teksto redagavimą. Apie projektą plačiau skaityti LII internetinėje svetainėje: www.istorija.lt, nuorodos: „Apie institutą“→“Mokslo konkursinis finanasavimas“) bei žurnalo „Žemaičių žemė“ 2011 m. Nr. 12.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • Archaeologia Baltica. Leidžianti institucija ir šalis: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas  (Lietuva). Pareigos: redkolegijos narė. Datos: nuo 2009 m.
 • Archaeologia Lituana. Leidžianti institucija ir šalis: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra (Lietuva).Pareigos: redkolegijos narė. Datos: nuo 2015 m.

Kontaktai

el. paštas - stankaitban@yahoo.co.uk

Telefonas - 261 49 35

Informacija atnaujinta 2020-10-30 20:09