Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Andra Simniškytė-Strimaitienė

Mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė

Biografiniai duomenys:

1989 m. baigiau Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. 1994 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigtos bakalauro, 1996 m. – magistratūros studijos. 2004 m. tame pačiame fakultete apsigyniau daktaro disertaciją „Kultūrinė dinamika Sėlos regione (I-XIII a. po Kr.)”. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje dirbu nuo 1994 metų (1994-1997 m. laborantė, 1997-2006 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2007 – mokslo darbuotoja. Nuo 2007 m. – mokslo žurnalo “Lietuvos archeologija” redkolegijos narė, 32-jo tomo sudarytoja, 2008-2010 m. mokslo žurnalo “Lietuvos archeologija” vyr. redaktorė ir sudarytoja (T. 33-36). Nuo 1995 m. vykdau archeologinius tyrimus: Galinių (Užpalių) pilkapyne (Utenos r.), Vaineikių pilkapynas (Rokiškio r.), Juodonių ir Petrešiūnų piliakalnių papėdės gyvenvietės (Rokiškio r.), Jakšiškio pilkapynas (Anykščių r.), Turdvario, Indriūnų ir Kaniūkų kapinynai ir pilkapynai (Rokiškio r., Utenos r.), taip pat Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Biržų senamiesčiai.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Geležies amžiaus archeologija, kraštovaizdžio ir gyvenviečių archeologija, socialinė archeologija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Monografijos

 1. Simniškytė, A., 2013. Geležies amžius Sėloje. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISBN 978-9986-23-182-0.

Straipsniai

 1. Simniškytė, A., Selskienė, A., 2023. Prehistoric Iron Bloomery Debris on a Small Island in Lake Aisetas (Eastern Lithuania). Acta Archaeologica, 92(2), 75-97. DOI: https://doi.org/10.1163/16000390-20210039
 2. Remecas, E., Simniškytė, A., 2022. An assemblage of the 17th to 18th century coins found during archaeological investigation of the Kupiškis central square. Archaeologia Baltica, 29, 2022, 181-191. DOI: https://doi.org/10.15181/ab.v29i0.2472
 3. Simniškytė, A. 2022. Metalurginės veiklos pėdsakai Aiseto ežero saloje (Molėtų r. sav.). In: Vaitkevičius, V., Bliujienė, A., sud. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui (=Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela's 60th Birthday). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 162-184. 
 4. Simniškytė, A., Selskienė, A., Vaičiūnienė, J., Pakštas, V., 2021. Shallow and ploughed settlement sites in forested environment: Opportunities to multilevel prospection (an example of a prehistoric site in eastern Lithuania), Archaeological Prospection (IF2.569), DOI: 10.1002/arp.1831.
 5. Simniškytė, A. 2020. Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis: teorinės prielaidos ir tyrimų rezultatai. Lietuvos archeologija, 46, 255-287.
 6. Simniškytė, A., 2018. Atypical burial rites or destruction of archaeological source? On the results of rescue excavations at Jakšiškis Barrow Cemetery (East Lithuania). Raport, 13.
 7. Stančikaitė, M., Simniškytė, A., Skuratovič, Ž., Gedminienė, L., Kazakauskas, V., D., 2018. Reconstruction of the Mid- to Late- Holocene history of vegetation and land-use in Petrešiūnai, north-east Lithuania: implications from palaeobotanical and archaeological data. in: Quaternary International (DOI: 10.1016/j.quaint.2018.09.029)
 8. Simniškytė, A., 2017. Kamajų valsčiaus archeologinis paveldas. In: Kamajai, Vilnius: Versmės, 85-113
 9. Simniškytė, A., Selskienė, A., Vaičiūnienė, J., Pakštas, V., Šmigelskas, R., 2017. Tracing Archaeology through Geochemistry: An Example of a Disturbed Prehistoric Hilltop Settlement Site in South-Eastern Lithuania.  Interdisciplinaria Archaeologia, 8 (1), 17-33.
 10. Selskienė, A., Simniškytė, A., Vaičiūnienė, J., Pakštas, V., Karpavičienė, V., Giraitis, R.,   2017. Phosphorus in archaeological soil: comparison of different extraction methods. Chemija, vol. 28. No. 3, 160–171.
 11. Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė-Strimaitienė, A. 2017. Wartość naukowa „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” Michała Brensztejna | Die wissenschaftliche Qualität des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno” von Michał Brensztejn | Mykolo Brenšteino „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ mokslinė išliekamoji vertė. In: Bitner-Wroblewska, A., Banytė-Rowell, R., eds. AESTIORUM HEREDITAS III: Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna /Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn / Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino, t. III/2, 174-296.
 12. Simniškytė, A., 2016. Burial Traditions in Northeast Lithuania. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania, Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 326-337.
 13. Simniškytė, A., Selskienė, A., 2012. Kraštovaizdžio tyrimai Jakšiškio mikroregione. Senovės gyvenviečių paieškos ir fosforo kokybinio testo. Lietuvos archeologija, 38, 141-174.
 14. Simniškytė, A., 2011. “Užpalių” kolekcijos pėdsakais. In: Luchtanas, A.,Tamulynas, L., sud. Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge. Vilniaus universitetas, 41-66.
 15. Simniškytė, A., 2011. Ivano Abramovo archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. In: Luchtanas, A.,Tamulynas, L., sud. Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge. Vilniaus universitetas, 183-287.
 16. Simniškytė, A., 2011. Panemunėlio krašto senovė. In: Panemunėlis. Vilnius: Versmė, 77-94.
 17. Simniškytė, A., 2011. Turdvario radimvietė ir archeologiniai kasinėjimai joje. In: Panemunėlis. Vilnius: Versmė, 94-98.
 18. Simniškytė, A., 2011. Užpalių valsčiaus pilkapynai: nauji atradimai. In: Lietuvos valsčiai. Užpaliai. Vilnius: Versmė.
 19. Simniškytė, A., 2010. Lietuviai ir sėliai vėlyvojoje priešistorėje: genčių kontaktai. Lietuvos istorijos metraštis. 2009 metai, 97-116.
 20. Simniškytė, A., 2009. Memory and Identity: genuine of fake? Once more on the question of the “Selonian” culture. Interarchaeologia, 3, 99-110.
 21. Simniškytė, A., 2007. Weapons in Iron Age women’s graves from Lithuania. Archaeologia Baltica, 8, 283-292.
 22. Simniškytė, A., 2006. Sociocultural Dynamics in Selonia region (450-700AD). In: Transformations and traditions. Transformatio Mundi. Kaunas: Kaunas University of Technology, 151-159.
 23. Simniškytė, A., 2006. Weapon burial rite in Selonia in the 2nd half of the 1 millenium (with reference to Boki barrow cemetery). Latvijas vēstures muzeja raksti, 65-77.
 24. Simniškytė, A., 2005. Sėlos kraštas VI/VII-XIII/XIV a.: teritorinė struktūra ir hierarchija. Lietuvos archeologija, 27, 27-48.
 25. Stančikaitė, M., Kisielienė, D., Strimaitienė, A., 2004. Vegetation response to the climatic and human impact changes during the Late Glacial and Holocene: case study of the marginal area of Baltija Upland, NE Lithuania. Baltica, Vol. 17 (1), 17–33.
 26. Daugnora, L., Girininkas, A., Guobytė, R., Kisielienė, D., Simniškytė, A., Stančikaitė, M., 2004. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, 26, 113-134.
 27. Simniškytė, A., Stančikaitė, M., Kisielienė, D., 2003. Continuity and discontinuity in the Juodonys archaeological complex. Muinasaja Teadus, Vol. 13, 267–286.
 28. Simniškytė, A., 2002. Aleknų senkapis. In.: Viduklė. Kaunas, 45-55.
 29. Simniškytė, A., 2002. Viduklės apylinkės Lietuvos archeologiniame kontekste. In.: Viduklė. Kaunas, 33-44.
 30. Simniškytė, A., 2002. Roman Period metal half-moon shaped pendants with knobs in eastern Baltic region. Archaeologia Baltica, 5, 95-122.
 31. Simniškytė, A., 2002. Juodonių piliakalnio papėdės gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai. Archaeologia Lituana, 3, 137-156.
 32. Simniškytė, A., 2001. Populations of North-eastern Lithuania and the ethno-genesis of Selonians. Latvijas Zināntnu Akadēmijas Vēstis. A dala: Sociālās un humanitārās zinātnes, Sēj. 55, nr. 5/6, 72-82.
 33. Simniškytė, A., 1999. Sėliai. Liaudies kultūra, 5, 26-36.
 34. Simniškytė, A., 1998. Eikotiškio kapinynas Rytų Lietuvos pilkapių kultūros kontekste. Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 3, 14-24.
 35. Simniškytė, A., 1998. Geriamieji ragai. Lietuvos archeologija, 15, 185-245.

Bibliografinis darbas

Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės. Iki 1997 metų, Vilnius: LII leidykla, 1999, 397 p. (leidinio sudarytoja).

Ekspertinė veikla:  

 1. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos IV Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (narė, 2012-2017 m.)
 2. Mokslinė archeologijos komisija (narė, 2012-2017 m.)

 Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 1. Lietuvos archeologija (Lietuvos istorijos institutas (Lietuva), vyriausioji redaktorė 2008-2011 m., narė nuo 2007 m.).

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 1. Lietuvos archeologijos draugija (narė nuo 2004 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - andrasimnas@gmail.com

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-5559-979X

Academia.edu - https://istorija.academia.edu/AndraSimniskyte

Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Andra-Simniskyte

Informacija atnaujinta 2023-12-05 20:30