Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Rokas Vengalis

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1980 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje. 2002 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2004 m. – magistro studijas. 2004-2009 m. Vilniaus universitete studijavo doktorantūroje ir apgynė daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos gyvenvietės I tūkstantmetyje po Kr.“.

Nuo 2004 m. dirba Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos Mokslinių tyrimų skyriuje. Lietuvos istorijos institute mokslo darbuotoju dirba nuo 2013 m.

Archeologinius tyrimus vykdo nuo 2004 m. Svarbiausi tyrinėti objektai: Kernavės archeologinė vietovė (Širvintų r., 2004-2015 m.), Karmazinų senovės gyvenvietė (Vilniaus r., 2005 m.), žvalgomieji tyrimai Neries pakrantėse (Vilniaus r., Širvintų r., Elektrėnų sav., 2009-2014 m.), Kvietinių senovės gyvenvietė ir kapinynas (Kalipėdos r., 2015 m.).

Nuo 2011 m. vykdo geofizikinius tyrimus archeologijos objektuose georadaru, o nuo 2014 m. – ir magnetometru. Atlikti tyrimai įvairiose Lietuvos archeologinėse vietovėse – Kernavėje, Šventojoje, Nidoje, Alksnynėje, Jutonyse, Vilniuje, Luokesoje, Daugėlaičiuose, Taurapilyje ir kt.

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys

  • Gyvenviečių ir kraštovaizdžio archeologija
  • Geofizikiniai metodai archeologijoje
  • Archeologijos objektų paieška, žvalgymų metodai
  • Archeologinė keramika
  • Lietuvos geležies amžiaus archeologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • Vengalis R., Vėlius G. 2019. Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos. Archaeologia Lituana, 20: 75–115.
  • Vengalis, R., 2017. Regioninės archeologijos link: archeologinių tyrimų geoduomenų bazė. Lietuvos archeologija, 43, 175-220.
  • Baltramiejūnaitė, D., Poškienė, J., Vengalis, R., Vėlius, G., (sud.), 2017.Atrastoji Kernavė: Kernavės archeologinės vietovės muziejaus katalogas. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija. ISBN 978-609-420-574-3.
  • Vengalis, R., 2016. Roman and Migration Period Settlements. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 160–181.
  • Vengalis, R., 2015. Lietuvos archeologinio žemėlapio reprezentatyvumas. Lietuvos archeologija, 41, 81-110.
  • Merkytė, I., Vengalis, R., Vėlius, G., 2013. Geofizikinių tyrimų metodų taikymas Kernavėje. In: Merkevičius, A., sud. Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos Lietuvos praeities pažinimui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 366-410.
  • Vengalis, R., 2012. Geležies amžiaus gyvenvietė Kernavėje: ilgalaikio apgyvendinimo atspindžiai archeologinėje medžiagoje. Lietuvos archeologija, 38, 175-220.
  • Vengalis, R., 2010. Radinių erdvinio išsidėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuose. Lietuvos archeologija, 36, 73-86.
  • Vengalis, R., 2010. Radinių erdvinio išsidėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuose. Lietuvos archeologija, 36, 73-86.
  • Vengalis, R., 2009. Pottery in Eastern Lithuania in the first half of the first millennium AD: typology and chronology (on the basis of the material from Kernavė settlements and hill-forts). In: Karczewska, M., Karczewski, M., eds. Ceramika Baltyjska. Tradycje i wplywy. Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 317-333.
  • Vengalis, R., 2008. Rytų Lietuvos keramika VIII-XII a. Lietuvos archeologija, 33, 41-70.
  • Vengalis, R., 2007. Grublėtoji keramika Rytų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 32, 105-132.

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose

Vengalis R. 2005. Pottery in Eastern Lithuania in the first half of the first millennium AD: typology and chronology. Tarptautinė konferencija “Baltic ceramics. Traditions and impacts”. 2005 m. rugsėjo 21-23 d., Bialystoko universitetas, Lenkija.

Vengalis R. 2006. Radinių erdvinio išsidėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuose. Konferencija “Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose: teorija ir praktika”. 2006 m. balandžio 19-20 d., Klaipėdos universitetas.

Vengalis R. 2010. Geoprospekcijos panaudojimas Kernavės mikroregiono archeologiniuose tyrimuose. Konferencija „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis“. 2010 m. lapkričio 11 d., Lietuvos istorijos institutas, Vilnius.

Žemantauskaitė M., Piličiauskas G., Vengalis R., Šečkus J. 2011. The Curonian Spit and Corded Ware site Nida research project (2011-2012). Tarptautinė konferencija „Corded Days in Kraków“. 2011 gruodžio 1-2 d., Lenkijos mokslų akademijos archeologijos ir etnologijos institutas, Krokuva, Lenkija.

Piličiauskas G., Vengalis R. 2013. Preliminary results of GPR study at Šventoji wetlands, NW Lithuania. Tarptautinis mokslininkų grupės "Stone Age Bog site Workgroup" seminaras 2013 m. rugpjūčio 30-31 d. Holma gyvenvietėje (Švedija).

Piličiauskas G., Vengalis R., Kurilienė A. 2013. The most recent field survey in Šventoji, NW Lithuania: methods and discoveries. Tarptautinė konferencija "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai", organizuota Lietuvos archeologijos draugijos ir Klaipėdos universiteto, lapkričio 29-30 d. Klaipėdoje.

Vengalis R. 2014. Senojo reljefo rekonstrukcija Nidos gyvenvietėje geofizikiniais metodais. Mokslinė konferencija „Marijos Gimbutienės skaitymai“, organizuota Lietuvos archeologijos draugijos ir Lietuvos nacionalinio muziejaus, 2014 m. balandžio 2 d., Vilnius.

Vėlius G., Vengalis R. 2014. Pastarųjų dešimties metų Kernavės archeologijos tyrimų rezultatai ir jų reikšmė atskleidžiant naujas šios Pasaulio paveldo vietovės vertes. Tarptautinis seminaras „World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)“, 2014 m. gegužės 9-10 d., Vilnius-Kernavė.

Vengalis R. 2014. Gyvenviečių paieška Neries vidurupyje. Tarptautinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, organizuota Lietuvos archeologijos draugijos, 2014 m. lapkričio 28-29 d., Biržai.

Vengalis R. 2016. Šventosios paleoreljefo rekonstrukcija geofizikiniais metodais. Konferencija „Marijos Gimbutienės skaitymai“, organizuota Lietuvos archeologijos draugijos ir Lietuvos nacionalinio muziejaus, 2016 m. kovo 2 d., Vilnius.

Piličiauskas G., Piličiauskienė G., Vengalis R., 2016. Seniausių nerijos gyventojų kultūra, pragyvenimas ir mityba Nidos ir Alksnynės neolitinių gyvenviečių tyrimų duomenimis. 3500-2000 m. pr. Kr. Konferencija „Kuršių nerijos kraštovaizdžio pokyčiai“, 2016 m. lapkričio 3-4 d., Nida.

Vengalis R., Vėlius G., 2016. Kernavė Town in 13-14th Centuries: Social and Cultural Pattern of Community. Tarptautinė konferencija "22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists", sesija „What if We Build This Here? Spatial Patterns, Communnity Organization, and Identity at Nucleated Settlements“, 2016 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d., Vilnius.

Vengalis R., 2016. Studying the Iron Age Settlements in Lithuania: Current Issues and Future Directions. Tarptautinė konferencija "22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists", sesija „Sketches of first millenium rural communities: integrating dwelling spaces and the dead“, 2016 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d., Vilnius.

Vengalis R., Piličiauskas G., Juškaitis V., 2016. Kvietinių gyvenvietės ir pilkapyno tyrimai 2015 m. Tarptautinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, 2016 m. gruodžio 2-3 d., Kėdainiai.

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose

2008-2010 m. projekto vykdytojas „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS“ (finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo bei Lietuvos mokslo tarybos, vadovas dr. V. Šimėnas)

2008-2009 m. bendradarbis projekte „Afganistano Goro provincijos archeologijos objektų registro veiksnumo įgyvendinimas“ (finansuotas Lietuvos respublikos Užsienio reikalų ministerijos, vadovė D. Luchtanienė)

2011-2012 m. projekto vykdytojas „Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas“ (finansuotas Lietuvos mokslų tarybos, vadovas dr. G. Piličiauskas)

2011-2012 m. mokslo darbuotojas projekte CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) (finansuotas ES, vadovas dr. V. Vaitkevičius)

2013-2014 m. specialistas geofizikiniams tyrimams atlikti projekte „Lietuvos pajūrio neolitizacija“ (finansuojamas LMT, vadovas dr. G. Piličiauskas)

Ekspertinė veikla

  • Mokslinė archeologinė komisija. Pareigos: narys. Datos: 2015–2020.
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos IV nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. Pareigos: narys. Datos: 2015–2019.

Pedagoginė veikla

Nuo 2009 m. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete dėstomas dviejų semestrų kursas „Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai“ archeologijos specialybės magistrantūros I kurso studentams. Taip pat vadovauja ir oponuoja studentų kursiniams, bakalauro ir magistro darbams, vadovauja archeologinėms praktikoms.

Šviečiamoji ir mokslinės sklaidos veikla

Nuo 2000 m. Gyvosios archeologijos dienų Kernavėje dalyvis.

2007-2009 m. dalyvavo naujos Kernavės archeologijos muziejaus ekspozicijos rengime.

2009 m. gruodžio 16 d. skaitė pranešimą Lietuvos archeologijos draugijos surengtame seminare „I tūkstantmečio Rytų Lietuvos gyvenviečių keramikos chronologija“

2010 m. balandžio 8 d. skaitė viešą paskaitą „Kernavės viršutinis miestas“ Lietuvos archeologijos draugijos organizuojamame paskaitų cikle „Marijos Gimbutienės skaitymai“.

2010 m. rugsėjo 22 d., kartu su V. Urbonavičiumi, V. Vaitkevičiumi ir A. Luchtanu dalyvavo Lietuvos archeologijos draugijos surengtoje viešoje paskaitoje-diskusijoje „Nuo Obelių iki Kernavės“, skirtoje baltiškai laidojimo vandenyje tradicijai aptarti.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-10-30 20:08