Pradžia
lt
en

A. Griffante I A. Kasparavičius | A. Svarauskas | Č. Laurinavičius | D. Mačiulis | E. Gimžauskas | E. Bendikaitė | I. Balčiūnė | M. Pocius | M. Rogers | R. Čepaitienė | R. Laukaitytė | S. Grybkauskas | S. Stasiulis | T. Balkelis | V.KlumbysV. Stravinskienė | V.DavoliūtėV. Sirutavičius


Artūras Svarauskas

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1981 m. vasario 24 d. Ukmergėje. 1999 m. baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą. 2003 m. Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Istorijos fakultete įgijo istorijos bakalauro laipsnį. 2005 m. VPU baigė istorijos magistro studijas. 2006–2010 m. studijavo jungtinėje Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktorantūroje. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.“, (vadovas – hum. m. dr. Česlovas Laurinavičius). 2013– 2015 m., Lietuvos istorijos institute atliko LMT finansuotą podoktorantūros stažuotę. Nuo 2004 m. – Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus laborantas, nuo 2011 m. – jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. – mokslo darbuotojas.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • XX amžiaus Lietuvos politinė, socialinė istorija

Knygos

 • Svarauskas, A. Krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940 m.). Politinė galia ir jos ribos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 412 p. (ISBN 978-9955-847-76-2).
 • Lietuvių krikščionių demokratų partija, in: Lietuvos istorija. Nepriklausomybė 1918–1940 m., T. X, D. 1. D. Blažytė-Baužienė, E. Gimžauskas, Č. Laurinavičius, D. Mačiulis, G. Rudis, A. Svarauskas, J. Vaičenonis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 488 p. (ISBN 978-9955-237-45-7).
 • Tamošaitis M., Svarauskas A. Nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos: valdžios ir opozicijos santykiai 1926–1940 metais. Vilnius: Gimtasis žodis, 2014, 263 p. (ISBN 978-9955-165-32-3).

Moksliniai straipsniai

 • Svarauskas, A. Udział“ Józefa Piłsudskiego w polityce wewnętrznej Litwy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim, red. Danuta Jastrzębska-Golonkowa, Alvydas Nikžentaitis, Włodzimierz Suleja i Tadeusz Wolsza, IPN, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Historii Litwy, Warszawa 2020, 115 - 126, ISBN IPN: 978-83-8098-839-2.
 • Svarauskas, A. Steigiamojo Seimo sukakčių minėjimų politinė potekstė 1927-1940 metais. Parlamento studijos, 2020 nr. 29, p. 143–169. (ISSN 1648-9896).
 • Svarauskas, A. The Restoration of Christian Democracy in Lithuania, 1989-1990: Continuities and Ruptures, in: Christian Democracy and the Fall of Communism (eds.: Michael Gehler, Piotr H. Kosicki, Helmut Wohnout). Series: Civitas – vol. 1. Studies in Christian Democracy. Leuven University Press, 2019, 352 p. (ISBN 9789462702165).
 • Svarauskas, A. Kodėl dalyvauta ir už ką balsuota rinkimuose į Liaudies seimą 1940 metais? Lietuvos istorijos metraštis, 2018/2. Vilnius, 2018, p. 101–128. (ISSN 0202–3342).
 • Svarauskas, A. Government, Society, and the Political Crises in Lithuania, 1938–1940, in: War, Revolution, and Governance. The Baltic Countries in the Twentieth Century, (eds., Lazar Fleishman, Amir Weiner). Boston: Academic Studies Press, 2018, pp. 140–153. (ISBN 978-1-61811-620-8)
 • Svarauskas, A. Lietuvos valstybės santvarkos reformų idėjos autoritarizmo laikotarpiu. Parlamento studijos, 2015 nr. 19, p. 33–57. (ISSN 1648-9896).
 • Svarauskas, A. Valstybinė opozicija ir politinė krizė Lietuvoje 1940 m. okupacijos išvakarėse. Istorija,  2013, t. 90, p. 22–36. (ISSN 1392-0456).
 • Svarauskas, A. Politicke problemy vyvoje v prvni polovine 20. stoleti: Čekoslovensko a Litva. Politinės katalikybės raidos problemos XX amžiaus pirmojoje pusėje: Čekoslovakijos ir Lietuvos atvejai, in: Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia Supplementum II, 2011, cislo 1. Praha, 2012, p. 269–294. (ISSN 1804-4247).
 • Svarauskas, A. Nuo pamokslų iki partinės agitacijos: politinė Krikščioniškosios Demokratijos institucionalizacija Europoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. XXXIV, p. 107–140.  (ISSN 1392-0502).
 • Svarauskas, A. Lietuvių krikščionių demokratų prioritetai Steigiamojo Seimo vidaus politikoje, in: Steigiamajam Seimui – 90. Pranešimų ir straipsnių rinkinys, (sud. Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas), Vilnius,  2011, p.119–132. (ISBN 978-9955-33-659-4).
 • Svarauskas, A. Studentai ateitininkai ir politika 1926-1940 metais. Bažnyčios istorijos studijos, 2010, t. III, p. 135-172. (ISSN 1392-0502).
 • Svarauskas, A. Lietuvos darbo federacijos nesutarimai su katalikų politine srove po 1926 m. perversmo. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2008, t. XXXI, p. 49–76. (ISSN 1392-0502).
 • Svarauskas, A. Lietuvos politinių partijų jaunosios kartos radikalėjimas XX a. 4-ame dešimtmetyje. Istorija, 2007, nr. 68, p. 43-57. (kartu su M. Tamošaičiu). (ISSN 1392-0456).
 • Svarauskas, A. Kunigo M. Krupavičiaus opozicinė veikla valstybinei valdžiai (1927–1940 m.). Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2005, t. XXVII, p. 497–510. (ISSN 1392-0502).

Taikomieji darbai

 • Politinės partijos Lietuvoje 1918–1940 m.: dokumentų rinkinys, parengė Mindaugas Tamošaitis, Artūras Svarauskas, Algis Bitautas. – Vilnius: Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras, 2020, 730 p.
 • Lietuvos Respublikos 1918–1940  m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. T.2. Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016, 568 p. (ISBN 978-5-420-01778-4).
 • Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. T.3: Lietuvos respublikos Seimų I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narių biografinis žodynas“. Sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. Vilnius: VPU leidykla, 2007. (bendraautorius) (ISBN 978-9955-20-345-2).

Pedagoginė literatūra

 • Navickas Virginijus, Svarauskas Artūras. Istorija 12 (IV gimnazijos) klasei. Vadovėlis. Kaunas: Ugda, 2015, 228 psl. (ISBN 978-609-8051-14-8).

Mokslo sklaidos leidiniai

 • Svarauskas, A. Steigiamasis seimas ir Lietuvos Respublikos kūrimas 1920–1922 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 151 p.

Pedagoginė veikla

 • 2018–2020 m. – Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija. Socialinio ugdymo programu grupė, lektorius
 • 2012–2018 m. – Lietuvos edukologijos universitetas. Istorijos fakultetas, lektorius.
 • 2017–2019 m. – Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazja. Istorijos vyr. mokytojas.
 • 2008–2010 m. – Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“. Istorijos mokytojas.

Apdovanojimai, įvertinimai:

 • Ministro pirmininko padėkos raštas Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga. Data: 2018 m. lapkričio 9 d. Institucija: Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Už indėlį rašant modernios Lietuvos istoriją ir šviečiamąją veiklą.
 • Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija (Lietuva). Data: 2013–2014 m. Institucija: Lietuvos mokslų akademija.
 • Valstybės Nepriklausomybės stipendija (Lietuva). Data: 2012 m. Institucija: Lietuvos Respublikos Seimas. Suteikta už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus ir mokslinės monografijos „Krikščioniškoji demokratija Nepriklausomoje Lietuvoje: politinė galia ir jos ribos 1918–1940 m.” parengimą.

Kontaktai

El. paštas - a.svarauskas@gmail.com

Telefonas - 8 652 65408

ORCID: 0000-0001-9808-6356

Informacija atnaujinta 2023-09-28 13:42