Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1974 m. vasario 26 d. 1996 m. baigė bakalauro, 1998 m. magistro studijas Vilniaus pedagoginiame universitete. 2007 m. apgynė daktaro disertaciją „Pramonės valdymas sovietinėje Lietuvoje 1965–1985 m.: įtampos ir konfliktai”; 2009 10 15 – 2011 10 01 Lietuvos istorijos institute (LII) atliko LMT finansuotą podoktorantūros stažuotę tema „Antrasis“ sovietinėje respublikoje: LKP CK II sekretorius ir jo klientų tinklai Lietuvoje 1940–1990 m.; 2012 11 – 2013 05 – Fulbraito mokslinė stažuotė Stanfordo universitete (JAV); „Geriausios disertacijos 2007“ socialinių ir humanitarinių mokslų disertacijų prizininkas.

2009 10 15 – 2011 10 01 Lietuvos istorijos institute (LII) atliko LMT finansuotą podoktorantūros stažuotę tema „Antrasis“ sovietinėje respublikoje: LKP CK II sekretorius ir jo klientų tinklai Lietuvoje 1940–1990 m.; 2012 11 – 2013 05 – Fulbraito mokslinė stažuotė Stanfordo universitete (JAV); „Geriausios disertacijos 2007“ socialinių ir humanitarinių mokslų disertacijų nominacija.
1996–1999 dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre specialistu, 1999–2002– Lietuvos istorijos instituto vyresnysis laborantas, 2002–2006 studijavo doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete ir LII. 2006–2009 – jaunesnysis mokslo darbuotojas LII, 2009–2011 podoktorantūros stažuotojas LII (LMT podoktorantūros programa) nuo 2010 iki dabar dirba Lietuvos istorijos institute mokslo darbuotoju, vyresniuoju mokslo darbuotoju.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

Dr. Saulius Grybkauskas nuo 1999 m. tyrinėja sovietinę sistemą, domisi sovietinės Lietuvos ūkio plėtra, tautine politika, nomenklatūra, vadinamaisiais "generalgubernatoriais" - antraisiais sekretoriais, KGB ir kitų režimo institucijų vykdyta visuomenės kontrole ir represijomis. 2007 m. jis apgynė disertaciją "Pramonės valdymas sovietinėje Lietuvoje 1965-1985 m.: įtampos ir konfliktai", kurios pagrindu 2011 m. buvo išleista monografija. Vėliau susitelkta ties nomenklatūros tema, centro- respublika santykiais bei nacionalizmo studijomis. S. Grybkauskas dalyvavo LMT finansuotame projekte "Epochas jungiantis nacionalizmas",  kuriame įgyta patirtis buvo pritaikyta LKP CK pirmojo sekretoriaus P. Griškevičiaus personalinio tinklo atvejui. Savo antrojoje monografijoje (lietuvių kalba išleista 2016 m., latvių k. – 2020 m.) tyrinėja "sovietinius generalgubernatorius" - antruosius sekretorius. Monografijoje apie prezidentą Algirdą Brazauską (du leidimai, 2018 ir 2019 m. kartu su bendraautoriumi dr. Mindaugu Tamošaičiu) tyrinėjo A. Brazausko politinę biografiją ir veiklą sovietmečiu. 2019 m. sėkmingai užbaigė LMT Modernybė Lietuvoje projektą “Inžinieriai sovietinėje Lietuvoje: socializacija, profesinis rengimas, veikla ir ideologija”, kurio tyrimo vienu iš rezultatų yra monografija “Inžinieriai pagal planą. Techninis mokymas ir specialistų rengimas Lietuvoje 1944-1990 metais (kartu su bendraautore Rūta Grišinaite).

Mokslinių publikacijų sąrašas

Monografijos ir studijos

 • Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985, Vilnius, LII leidykla, 2011.

 • Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje. Autoriai: A. Švedas, V. Ivanauskas, S. Grybkauskas, R. Zizas, V. Sirutavičius, Č. Laurinavičius, L. Svolkinas / Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius, LII leidykla, 2013, 422 p. 2.    Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985. Vilnius, LII leidykla, 2011, 438 p.
 • Sovietinis „generalgubernatorius“ Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. Vertimas į latvių kalbą: Padomju "ģenerālgubernatori", Riga: Latvijas Mediji, 2020, ISBN 978-9934-15-767-7
 • Saulius Grybkauskas, Mindaugas Tamošaitis, Epochų virsmo sukūriuose. Algirdo Mykolo Brazausko politinė biografija, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018, ISBN 978-9-986-232094, 416 puslapių) Antras leidimas: S. Grybkauskas, M. Tamošaitis, Žmogus, jungęs epochas. Algirdo Brazausko politinė biografija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019. ISBN 978-5-420-01811-8–p. 415.

 • Saulius Grybkauskas, Rūta Grišinaitė, Inžinieriai pagal planą. Techninis mokymas ir specialist rengimas Lietuvoje 1944-1990 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. ISBN 978-609-8183-72-6.
 • Saulius Grybkauskas, Governing the Soviet Union’s National Republics, Routledge, 234 p., 2021, ISBN 9780367652227

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose

 • Lietuvos vyriausybės reakcija į nacistinės Vokietijos politiką Klaipėdos krašto lietuvių atžvilgiu (1939 03 23 – 1940 06 15), Genocidas ir Rezistencija, 1998, nr.1(39), p. 72–80.
 • Lietuviškosios sovietinės nomenklatūros požiūris į ūkio valdymo permainas Sovietų Sąjungoje 7-ojo dešimtmečio viduryje, Lietuvos istorijos metraštis, 2001–2, Vilnius, LII leidykla, 2002, p. 187–206.
 • Darbininkų streikai, politinės nuobaudos ir sovietinės Lietuvos pramonės plėtra 1965–1985 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2004– 2, Vilnius, LII leidykla, 2005, p. 135–153.
 • The Party Second Secretary and His Networks in the Soviet Lithuania after 1964: Towards Localization of the “Second”?, Lithuanian Historical Studies, 2010, Vol. 15, Vilnius, 2011, p. 2.   
 • Antisovietinės apraiškos ir nacionaliniai konfliktai pramonės įmonėse 1965-1985 m., Darbai ir dienos, 2007, nr. 47, p. 75–90.
 • С. Грибкаускас,  Деятельность КГБ на промышленных предприятиях Литвы в 1965–1985 гг., Социальная история. Ежегодник, 2008, Санкт-Петербург: Алетейя, 2009, c. 253–281.

 • Saulius Grybkauskas, La modernizzazione della Lituania Sovietica (Modernization of the Soviet Lithuania), in: Andrea Griffante, Confini Della modernita. Lituani, non-Lituani e stato nazionale Nella Lituania del XX secolo, Studi Mitteleuropei, IV, Gorizia, 2010, pp. 109–121.
 • Saulius Grybkauskas, Stalins begrenzte Industrialisierung Litauens // Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie. Ein Uberblick auf der Basis sowjetischer und osteuropaischer Quellen / Walter Iber – Peter Ruggenthaler (Hg.), [Wiss. Veroffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts fur Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 17]. Innsbruck: Studienverlag 2011, pp. 267–280.
 • Saulius Grybkauskas, Stagnacinio laikotarpio lietuvių nomenklatūra sovietinio „generalgubernatoriaus“ akimis: Petro Griškevičiaus skyrimo kolizija // Genocidas ir Rezistencija, 2012 m., nr. 2 (32), pp. 107-123.
 • Saulius Grybkauskas, Komunistų partijos centro komiteto antrojo sekretoriaus institucijos atkūrimas Pabaltijo respublikose XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje // Genocidas ir Rezistencija, 2013, nr. 2 (34) pp. 45-56.

 • Saulius Grybkauskas, Antisovietiniai protestai ir nomenklatūros partikuliarizmas. Sąveikos poveikis lietuviško nacionalizmo kaitai // Č. Laurinavičius, (sud.), Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje, Vilnius, LII leidykla, 2013, p. 227-268.
 • Saulius Grybkauskas, Internacionalizmas, tautų draugystė ir patriotizmas sovietinėje nacionalinėje politikoje // Č. Laurinavičius, (sud.),  Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje, Vilnius, LII leidykla, 2013, p. 205-226.
 • Saulius Grybkauskas, The Hunting Club of Petras Griškevičius and the Consolidation of the Lithuanian Nomenklatura // Lithuanian Historical Studies, 2013, Vol. 18, Vilnius, LII leidykla 2014, pp. 123-147.
 • Saulius Grybkauskas, The Role of the Second Party Secretary in the “Election” of the First. The Political Mechanism for the Appointment of the Head of Soviet Lithuania in 1974, // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History, Vol.14, Num. 2, Spring 2013, pp. 343-367.
 • Saulius Grybkauskas, Imperialising the Soviet Federation? The Institution of the Second Secretary in the Soviet Republics // Ab Imperio, 2014 November, No. 3, pp. 267-292.
 • Saulius Grybkauskas, Buvęs Vilniaus miesto LKP komiteto pirmasis sekretorius F. Bieliauskas: „Draugai užsimanė mane sumaišyti su purvu // Lietuvos istorijos metraštis, 2014 m. nr. 2, pp. 199-209.
 • Saulius Grybkauskas, Nomenklatūrininkų medžioklės būrelis: Neformalaus tinklo galia // A. Ramonaitė, (sud.), Nematoma sovietmečio visuomenė, Vilnius, Naujasis Židinys – Aidai, 2015, pp. 306 – 330.

 • Saulius Grybkauskas, Lietuviškosios nomenklatūros tinklai ir partikuliarizmas P. Griškevičiaus vadovavimo laikotarpiu (1974-1987 m.) // A. Ramonaitė (sud.), Nematoma sovietmečio visuomenė, Vilnius, Naujasis Židinys – Aidai, 2015, pp. 251-305.

 • Saulius Grybkauskas, Petro Griškevičiaus personalinis tinklas: tarp klano ir konsoliduotos nomenklatūros? // Politologija, 2015 nr. 3 (79), pp.  90-126.

 • Saulius Grybkauskas, Soviet Modernisation, Atheism and Insular Lithuanian Society // Lithuanian Historical Studies, Vol. 20 (2015), 2016, pp. 213 -231, ISSN 1392-2343

 • Saulius Grybkauskas, Vilniaus valdymas sovietmečiu ir miesto LKP pirmųjų sekretorių politinis statusas // Lietuvos istorijos metraštis, 2015.1, Vilnius, 2016, p. 115-137. ISSN 0202-3342

 • Saulius Grybkauskas, Moscow’s Eyes in Latvia: Second Secretary of the Central Committee, Nikolai Belukha, 1963-1978 // Lazar Fleishman, Amir Weiner (eds.), War, Revolution, and Governance. The Baltic Countries in the Twentieth Century, Boston: Academic Studies Press, 2018, 293-303. ISBN: 9781618116208

 • Peter Apor, Saulius Grybkauskas, Sandor Horvath, Helena Huhak. Surveillance and Memory: repositories of Cultural Opposition // Balazs Apor, Peter Apor, Sandor Horvath (eds.), The Handbook of Courage. Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, 2018, 351-367, ISBN 978-963-416-142-4

 • Saulius Grybkauskas, Vladas Sirutavičius, The Baltic States // Balazs Apor, Peter Apor, Sandor Horvath (eds.), The Handbook of Courage. Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, 2018, 53-73. ISBN 978-963-416-142-4

 • Saulius Grybkauskas, The Making of the Titular Nation Engineers in Soviet Lithuania and Latvia (From the end of the 1940S to the MID-1950S) // Lithuanian Historical Studies, vol. 22, 137-160 ISSN 1392-2343

 • С. Грибкаускас, Становление института вторых секретарей в республиках СССР // После Сталина. Реформы 1950-х годов в контехте советской и постсоветской истории, Москва, Политическая энциклопедия, 2016, 247-258.

 • Saulius Grybkauskas, Attitudes Towards the Soviet Past in Lithuania: Three Strategies, Der Donauraum. Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa, 56. Jahrgang, 1-2/2016, pp. 15-23.

 • Saulius Grybkauskas, Vilniaus valdymas sovietmečiu ir miesto LKP pirmųjų sekretorių statusas // Lietuvos istorijos metraštis, 2015 m. nr. 1, Vilnius, LII leidykla, 2016, pp. 115-132.

 • Grybkauskas, Saulius. Anti-Soviet protests and the localism of the Baltic republics’ nomenklatura: Explaining the interaction // Journal of Baltic Studies, Vol. 49, 2018, pp. 447-462. DOI: 10.1080/01629778.2018.1492944

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose 

 • Economic Strategies and Immigration in the Soviet Union’s Western Borderlands: Lithuania, Latvia and Belorussia in the 1950s and 1960s, Europe-Asia Studies, vol. 74, 2022, 481-498 p.
 • The Role of the Second Party Secretary in the “Election” of the First. The Political Mechanism for the Appointment of the Head of Soviet Lithuania in 1974, Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History, Vol.14, Num. 2, Spring 2013, pp. 343–367.
 • Stalins begrenzte Industrialisierung Litauens, Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie. Ein Uberblick auf der Basis sowjetischer und osteuropaischer Quellen / Walter Iber - Peter Ruggenthaler (Hg.), [Wiss. Veroffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts fur Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 17]. Innsbruck: Studienverlag 2011, pp. 267–280.
 • La modernizzazione della Lituania Sovietica (Modernization of the Soviet Lithuania), in: Andrea Griffante, Confini Della modernita. Lituani, non-Lituani e stato nazionale Nella Lituania del XX secolo, Studi Mitteleuropei, IV, Gorizia, 2010, pp. 109–121.
 • Деятельность КГБ на промышленных предприятиях Литвы в 1965–1985 гг., Социальная история. Ежегодник, 2008, Санкт-Петербург: Алетейя, 2009, c. 253–281.
 • The Soviet dopuskSystem as Society Control Lever in the Industry of Soviet Lithuania during 1965–1985, Latvija un Austrumeiropa 20.gadsimta 60.-80. gados (Latvia and Eastern Europe in the 1960s -1980s), Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, pp. 79–87.
 • The Soviet Lithuanian Nomenklatura in the Trap of Economic Nationalism, , History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe / Helga Schultz, Eduard Kubu (eds.), Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Band 14, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, p. 279–293.

Taikomieji darbai

 • „Vilniaus Vingis“ istorijos vingiuose. Autoriai: Saulius Grybkauskas, Algirdas Linartas, Vilnius: Mintis, 2004, 310 p.

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose Lietuvoje 

 • Neformalių intelektualų grupių kontrolė ir jos kaštai sovietinės politinės ekonomijos požiūriu, konferencija „Asmenybė, sistema ir nacionaliniai procesai vėlyvajame sovietmetyje“, Vilniaus universitetas, 2011 m. birželio 17 d.
 • Sovietinis generalgubernatorius Lietuvoje kaip racionalus veikėjas: LKP CK II sekretoriaus elgesio strategijos ir tinklai 1967–1986“, Lietuvos istorijos institutas, 2010 m. rugsėjo 2 d.
 •  
 •  „Mapping Elite Networks in the Soviet Lithuania: the Second Secretaries of Communist Party and their Clients“, Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais tema „Being in the Soviet Network: Embracing, Interpreting or Escaping from the System“, 2010 m. lapkričio 11–12 d.d., Vilnius.

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose užsienyje 

 • Nationalist Anti-Soviet Expressions and Particularism of Titular Nomenklatura in Soviet Lithuania: Competition, Conflict or Collaboration? Slavistikos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų asociacijos 44-tasis suvažiavimas, 2012 m. lapkričio 16 d.
 • The Soviet „Governor General“. Second Secretaries of CC of Communist Parties in Baltic Republics and Moldova in 1953–1990,Tarptautinė konferencija Bessarabia 1812. National Problem, International Implications, Kišiniovas, Moldavija –Jasy, Rumunija, 2012 gegužės 14-16.
 • Soviet “Governor-General“: the Second Secretary of the cental Comittee of Communist parties in the Baltic Republics and ethnic nomenklatura, Tarptautinė konferencija „The Baltic States within the Soviet Union: from poststalinism to the adjustment. 1953-1990“, Riga, 2012 04 19.
 • The Leadership System of Second Institutional Persons in Soviet Baltic Republics,ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) suvažiavimas, 2011 lapkričio 17 d, Vašingtonas, JAV.
 • Non – Violent Control of the Soviet Periphery: the Soft Power of Party Second Secretary in Soviet Republics 1953-1990, Antrasis Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais, 2011 m. gruodžio 1–2 d.; Lietuvos istorijos institutas, Vilnius.
 • The Soviet „Governor General”: Behavior Patterns and Networks of the Second Secretaries“, 2011 m. rugsėjo 21, Tartu universitetas, Estija.
 • „The Soviet “governor” as Rational Actor“ , Mančesterio universitetas, 2010 m. kovo 3 d.
 • Institutional Conflict and the Nomenklatura Hierarchy in Lithuania, 1965–1975, Networks and Hierarchies in the Soviet Provinces,2008 m. rugsėjo 18–19 d.d., Mančesterio universitetas, Didžioji Britanija.
 • The Soviet Lithuanian nomenklatura in the trap of economic nationalism, XIV International Economic History Congress, 2006 m. rugpjūčio 21–25 d.d.; Suomija, Helsinkio universitetas.
 • The Soviet dopusk System as Society Control Lever in the Industry of Soviet Lithuania during 1965–1985, Latvia and Eastern Europe in the 1960s to 1980s, 2006 m. spalio 10 d., Ryga, Latvija; Riga, Latvia, 10 October 2006.
 • The Party penalties and KGB “compromat” in the Soviet Lithuania industry ruling (1965-1985), International Centre for Russian StudiesSummer History Workshop, 2005 m. birželio 22–24, Maskva.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

Lithuanian Historical Studies. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: redkolegijos narys. Datos: nuo 2017.

Kontaktai

El. paštas - saulius.grybkauskas@gmail.com

Telefonas - 8 5 261 34 35

ORCID: 0000-0002-4237-9624

Informacija atnaujinta 2023-09-28 13:44