Pradžia
lt
en

Skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1972 m. lapkričio 26 d. 1991–1997 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete ir įgijo istorijos magistro laipsnį. 1998–2002 m. studijavo jungtinėje Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė daktaro disertaciją “Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 m.” (vadovas dr. Arūnas Bubnys). Stažavosi JAV, Lenkijos mokslo institucijose. Institute dirba nuo 1997 m.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Socialinė ir politinė XX a. antrosios pusės Lietuvos istorija
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos problematika XX a.
 • XX a. Vilniaus m. tyrimai

Mokslinių publikacijų sąrašas

Monografijos, straipsnių rinkiniai, sintezės

 • V. Stravinskienė, Migruojantis Vilnius: 1915–1994 metai, Vilnius, 2023.
 • E. Gimžauskas, V. Stravinskienė, Witoldas Pileckis kovose dėl Vilniaus (1918 – 1923 m.), Vilnius, 2022.
 • The Issue of Restitution of Vilnius‘ Valuables from Russia – Experiences from 1918–1939/1940, Lituanus, 2022, Vol. 68, p. 5–19, ISSN 0024-5089.

 • Vilniaus miesto teritorinė plėtra 1944–1989 m., Lietuvos istorijos metraštis 2021/2, Vilnius, 2021, p. 119–136, ISSN 0202-3342.

 • Wilno: straty wojenne w latach 1944–1945, Oblicza wojny, Lódź, 2021, s. 253–270, ISBN 978-83-8220-556-5.

 • Lenkų švietimas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje XX a. 7-9-ąjį dešimtmetį, Istorija, 2020, t. 118, Nr. 2, p. 93–111, ISSN 1392-0456.

 • Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Vilniuje (1939 m. rugsėjis–spalis): veikla, darbuotojai ir jų likimai, Lietuvos istorijos metraštis 2020–1, Vilnius, 2020, ISSN 0202-3342, p. 119–140.

 • Migracija: Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944–1989 metais, Vilnius, 2020, 255 p., ISBN 978-609-8183-79-5.

 • Wymiana, której nie było. Migracje między Litwą a Polską w latach 1944–1947, Granice i pogranicze, Białystok, 2019, s. 295–307, ISBN 978-83-955346-6-9.

 • Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1947, 1955–1959 m.), Vilnius, 2011, 512 p., ISBN 978-9955-847-46-5.
 • Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais, Vilnius–Punskas, 298 p. ISBN 83-87604-28-3.
 • Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais, Vilnius, 2000, 488 p. ISBN 9986-23-084-5, (bendraautorė).
 • Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003, Vilnius, 2004, 436 p. ISBN 9955-508-11-6, (sudarytoja ir mokslinė redaktorė).
 • Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century. Experiences, Identities and Legacies, Leiden/Boston, 2016, 263 p. ISBN 978-90-04-31409-2, (vieno skyriaus autorė).
 • Lietuvos istorija. t. X, d. II: Nepriklausomybė (1918–1940 m.), Vilnius, 2015, 640 p. ISBN 978-9955-847-91-5, (skyriaus bendraautorė).

Straipsniai išspausdinti kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose įtrauktuose į LMT patvirtintą bazių sąrašą 

 • Teritoriniai administraciniai pokyčiai Vilniaus krašte: 1939 m. spalis – 1941 m. pirmoji pusė, Istorija, 2021, vol. 124, issue 4, 36-57
 • Vilniaus miesto erdvinė plėtra, Lietuvos istorijos metraštis, 2021, 2, 119-135.
 • Kelionės į Vilnių 1939 m. spalių mėn. įspūdžių aprašymas, Lietuvos istorijos metraštis, 2021, 1, 173-179.
 • Soviet Passports and their Implementation in East and Southeast Lithuania (1944–1989), Lithuanian Historical Studies, 2019, vol. 23, p. 117–143, ISSN 1392-2343
 • Vilne-Wilno-Vilnius: demografinės transformacijos XIX a. antrojoje pusėje–XX  a., Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2018, t. 25, p. 72–84, ISSN 1822-7309.
 • Nuo suvaržymų iki liberalizavimo: sovietinės migracijos politikos bruožai Vilniaus krašte (1944–1989 m.), Lietuvos istorijos metraštis 2017–2, Vilnius, 2018, p. 5–26, ISSN 0202-3342.
 • Transfer of Public Authorities and Institutions of the Republic of Lithuania to Vilnius in 1939–1940: Plans and Their Implementation, Istorija, 2017, t. 107, Nr. 3, p. 36–59, ISSN 1394-0456.

 • ‘I cannot find any work and service…’ the Unemployed in Vilnius in 1920–1939, Lithuanian Historical Studies, 2017, vol. 21, pp. 107–136, ISSN 1392-2343.

 • Didieji Lietuvos miestai ir gyventojų migracinės alternatyvos (1944–1989 m.), Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2017, t. 24, p. 65–76, ISSN 1822-7309.

 • Etniniai lietuvių ir lenkų santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1960–1985 m., Genocidas ir rezistencija, 2016, Nr. 1, p. 81–92, ISNN 1392-3463.

 • Kaimų tuštėjimas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: tarp provincijos gyvenvietės, miesto ir Vilniaus: XX a. 7–8-tasis dešimtmečiai, Lietuvos istorijos metraščtis 2015–1, Vilnius, 2016, p. 97–114, ISSN 0202-3342.

 • Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas Vilniaus krašte (1939–1940 m.), Lietuvos istorijos metraščtis 2016–1, Vilnius, 2016, p. 71–89, ISSN 0202-3342.

 • The territorial expansion of Vilnius: plans and their realisation (1916–1940), Lithuanian Historical Studies, 2015, Nr. 20, pp. 127–150, Vilnius, 2016, ISSN 1392-2343.

 • Priverstinės migracijos LSSR: etninių mažumų atvejis (1940–1941, 1944–1989 m.), Oikos, 2016, Nr. 2(22), p. 19–28, ISSN 1822-5152.

 • Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1944–1989 m. (statistinis aspektas), Istorija, 2016, t. 103, p. 27–50, ISSN 1394-0456.

 • Between Poland and Lithuania: Repatriation of Poles from Lithuania, 1944–1947, Population Displacement in Lithuania in the 20th century, Vilnius, 2015, p. 231–254, ISBN 978-609-447-181-0.

 • Migraciniai procesai ir Rytų ir Pietryčių Lietuva: 1960–1980 m., Genocidas ir rezistencija, 2015, Nr. 1, p. 66–80, ISNN 1392-3463.

 • Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944–1953 m., Istorija, 2013, Nr. 1, p. 31–38.
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų lenkų ir rusų santykiai: 1944–1964 metai, Lietuvos istorijos metraštis, 2012–2, Vilnius, 2013, p. 125–138.
 •  Ethnic-demographic changes in the data of the city of Vilnius (1920–1939), Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17, 2013, p. 117– 138.
 • Lietuvos lenkų trėmimai: 1941–1952, Istorija, 2012, Nr. 3, p. 39–47.
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947–1959 metai, Lietuvos istorijos metraštis, 2011–1, Vilnius, 2012, p. 81–95.
 • Sovietinė etninė politika 1944–1953 m.: Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų padėtis, Lietuvos istorijos metraštis, 2011–2, Vilnius, 2012, p. 97–110.
 • 1959 m. sovietinis gyventojų surašymas Lietuvoje: Rytų ir Pietryčių Lietuvos atvejis, Lietuvos istorijos metraštis, 2010–2, Vilnius, 2011, p. 113–130.
 •  Migracijos procesų poveikis Vilniaus miesto gyventojų etniniams demografiniams pokyčiams 1944–1959 metais, Lietuvos istorijos metraštis, 2009–2, Vilnius, 2010, p. 133–152.
 • Tarpetniniai lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1953–1959 m., Istorija, 2010, Nr. 1, p. 42–51.
 • Gyventojų perkėlimo akcija iš Rytų ir Pietryčių Lietuvos 1951–1955 metais, Lituanistica, 2010, Nr. 1–4, p. 42–56.
 • Sovietinis saugumas ir repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją (1956–1959), Lituanistica, 2009, Nr. 1–2, p. 26–37.
 • Lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: 1944 m. antra pusė–1953 m., Lietuvos istorijos metraštis. 2007–2, Vilnius, 2008, p. 71–87.
 • Gyventojų repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją 1944–1947 m.: turto ir materialinių vertybių išsigabenimo klausimai, Lituanistica, 2008, Nr. 4, p. 17–30.
 •  Lenkų išvykimas iš Vilniaus 1944–1947 m.: kultūrinių vertybių klausimas, Lietuvos istorijos metraštis, 2006–2, Vilnius, 2007, p. 137–154.
 • NKVD-NKGB vaidmuo vykdant Lietuvos lenkų repatriaciją (1944–1947 m.), Lietuvos istorijos metraštis, 2006–1, Vilnius, 2007, p. 45–62.
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos apgyvendinimo planai ir jų realizavimas: 1944 m. antrasis pusmetis–1946 metai, Lituanistica, 2007, Nr. 2, p. 13–27.
 • Lenkų demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1947–1959, Lituanistica, 2006, Nr. 2, p. 20–33.
 • Lenkų repatriacija į Lenkiją: 1944–1947 metai, Istorija, 2006, Nr. 63, p. 34–44.
 • Lietuvos lenkų teritorinis pasiskirstymas ir skaičiaus dinamika (1944 m. antra pusė–1947 metai), Lituanistica, 2005, Nr. 4, p. 13–27.
 • Lenkai Lietuvoje 1944 m. antra pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją, Lietuvos istorijos metraštis. 2004–2, Vilnius, 2005, p. 115–134.

Knygų dalys

 • "Wilno: straty wojenne w latach 1944–1945", Oblicza wojny : Miasto i wojna. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2021, ISBN 978-83-8220-556-5.
 • "Dobra kultury Wilna między Rosją/ZSRR, Polską a Litwą (1918–1940)", Archiwiści i historycy wobec państwa i społeczeństwa. Zbiór studiów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, pp.125-140.

Dalyvavimas disertacijų gynimuose

2008, 2012, 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto,  Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto doktorantų Marytės Černelienės, Daivos Simanavičiūtės, Vidos Bagdonavičienės, Inos Ėmužienės oficialioji oponentė ir gynimo tarybos narė.

Ekspertinė veikla

Lietuvos ir Lenkijos bendrojo kultūros paveldo komisijos ekspertų grupė, narė, 2014–2019 m.

Kontaktai

El. paštas - vitalija.stravinskiene@istorija.lt

ORCID: 0000-0001-6228-3278

Informacija atnaujinta 2023-09-29 14:51