Pradžia
lt

Skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1972 m. lapkričio 26 d. 1991–1997 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete ir įgijo istorijos magistro laipsnį. 1998–2002 m. studijavo jungtinėje Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė daktaro disertaciją “Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 m.” (vadovas dr. Arūnas Bubnys). Stažavosi JAV, Lenkijos mokslo institucijose. Institute dirba nuo 1997 m.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Socialinė ir politinė XX a. antrosios pusės Lietuvos istorija
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos problematika XX a.
 • XX a. Vilniaus m. tyrimai

Mokslinių publikacijų sąrašas

Monografijos, straipsnių rinkiniai, sintezės

 • Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1947, 1955–1959 m.), Vilnius, 2011, 512 p., ISBN 978-9955-847-46-5.
 • Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais, Vilnius–Punskas, 298 p. ISBN 83-87604-28-3.
 • Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais, Vilnius, 2000, 488 p. ISBN 9986-23-084-5, (bendraautorė).
 • Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003, Vilnius, 2004, 436 p. ISBN 9955-508-11-6, (sudarytoja ir mokslinė redaktorė).
 • Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century. Experiences, Identities and Legacies, Leiden/Boston, 2016, 263 p. ISBN 978-90-04-31409-2, (vieno skyriaus autorė).
 • Lietuvos istorija. t. X, d. II: Nepriklausomybė (1918–1940 m.), Vilnius, 2015, 640 p. ISBN 978-9955-847-91-5, (skyriaus bendraautorė).

Straipsniai išspausdinti kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose įtrauktuose į LMT patvirtintą bazių sąrašą 

 • Soviet Passports and their Implementation in East and Southeast Lithuania (1944–1989), Lithuanian Historical Studies, 2019, vol. 23, p. 117–143, ISSN 1392-2343
 • Vilne-Wilno-Vilnius: demografinės transformacijos XIX a. antrojoje pusėje–XX  a., Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2018, t. 25, p. 72–84, ISSN 1822-7309.
 • Nuo suvaržymų iki liberalizavimo: sovietinės migracijos politikos bruožai Vilniaus krašte (1944–1989 m.), Lietuvos istorijos metraštis 2017–2, Vilnius, 2018, p. 5–26, ISSN 0202-3342.
 • Transfer of Public Authorities and Institutions of the Republic of Lithuania to Vilnius in 1939–1940: Plans and Their Implementation, Istorija, 2017, t. 107, Nr. 3, p. 36–59, ISSN 1394-0456.

 • ‘I cannot find any work and service…’ the Unemployed in Vilnius in 1920–1939, Lithuanian Historical Studies, 2017, vol. 21, pp. 107–136, ISSN 1392-2343.

 • Didieji Lietuvos miestai ir gyventojų migracinės alternatyvos (1944–1989 m.), Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2017, t. 24, p. 65–76, ISSN 1822-7309.

 • Etniniai lietuvių ir lenkų santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1960–1985 m., Genocidas ir rezistencija, 2016, Nr. 1, p. 81–92, ISNN 1392-3463.

 • Kaimų tuštėjimas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: tarp provincijos gyvenvietės, miesto ir Vilniaus: XX a. 7–8-tasis dešimtmečiai, Lietuvos istorijos metraščtis 2015–1, Vilnius, 2016, p. 97–114, ISSN 0202-3342.

 • Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas Vilniaus krašte (1939–1940 m.), Lietuvos istorijos metraščtis 2016–1, Vilnius, 2016, p. 71–89, ISSN 0202-3342.

 • The territorial expansion of Vilnius: plans and their realisation (1916–1940), Lithuanian Historical Studies, 2015, Nr. 20, pp. 127–150, Vilnius, 2016, ISSN 1392-2343.

 • Priverstinės migracijos LSSR: etninių mažumų atvejis (1940–1941, 1944–1989 m.), Oikos, 2016, Nr. 2(22), p. 19–28, ISSN 1822-5152.

 • Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1944–1989 m. (statistinis aspektas), Istorija, 2016, t. 103, p. 27–50, ISSN 1394-0456.

 • Between Poland and Lithuania: Repatriation of Poles from Lithuania, 1944–1947, Population Displacement in Lithuania in the 20th century, Vilnius, 2015, p. 231–254, ISBN 978-609-447-181-0.

 • Migraciniai procesai ir Rytų ir Pietryčių Lietuva: 1960–1980 m., Genocidas ir rezistencija, 2015, Nr. 1, p. 66–80, ISNN 1392-3463.

 • Lenkija ir Lietuvos lenkai: 1944–1953 m., Istorija, 2013, Nr. 1, p. 31–38.
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų lenkų ir rusų santykiai: 1944–1964 metai, Lietuvos istorijos metraštis, 2012–2, Vilnius, 2013, p. 125–138.
 •  Ethnic-demographic changes in the data of the city of Vilnius (1920–1939), Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17, 2013, p. 117– 138.
 • Lietuvos lenkų trėmimai: 1941–1952, Istorija, 2012, Nr. 3, p. 39–47.
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947–1959 metai, Lietuvos istorijos metraštis, 2011–1, Vilnius, 2012, p. 81–95.
 • Sovietinė etninė politika 1944–1953 m.: Rytų ir Pietryčių Lietuvos lenkų padėtis, Lietuvos istorijos metraštis, 2011–2, Vilnius, 2012, p. 97–110.
 • 1959 m. sovietinis gyventojų surašymas Lietuvoje: Rytų ir Pietryčių Lietuvos atvejis, Lietuvos istorijos metraštis, 2010–2, Vilnius, 2011, p. 113–130.
 •  Migracijos procesų poveikis Vilniaus miesto gyventojų etniniams demografiniams pokyčiams 1944–1959 metais, Lietuvos istorijos metraštis, 2009–2, Vilnius, 2010, p. 133–152.
 • Tarpetniniai lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1953–1959 m., Istorija, 2010, Nr. 1, p. 42–51.
 • Gyventojų perkėlimo akcija iš Rytų ir Pietryčių Lietuvos 1951–1955 metais, Lituanistica, 2010, Nr. 1–4, p. 42–56.
 • Sovietinis saugumas ir repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją (1956–1959), Lituanistica, 2009, Nr. 1–2, p. 26–37.
 • Lenkų ir lietuvių santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje: 1944 m. antra pusė–1953 m., Lietuvos istorijos metraštis. 2007–2, Vilnius, 2008, p. 71–87.
 • Gyventojų repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją 1944–1947 m.: turto ir materialinių vertybių išsigabenimo klausimai, Lituanistica, 2008, Nr. 4, p. 17–30.
 •  Lenkų išvykimas iš Vilniaus 1944–1947 m.: kultūrinių vertybių klausimas, Lietuvos istorijos metraštis, 2006–2, Vilnius, 2007, p. 137–154.
 • NKVD-NKGB vaidmuo vykdant Lietuvos lenkų repatriaciją (1944–1947 m.), Lietuvos istorijos metraštis, 2006–1, Vilnius, 2007, p. 45–62.
 • Rytų ir Pietryčių Lietuvos apgyvendinimo planai ir jų realizavimas: 1944 m. antrasis pusmetis–1946 metai, Lituanistica, 2007, Nr. 2, p. 13–27.
 • Lenkų demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1947–1959, Lituanistica, 2006, Nr. 2, p. 20–33.
 • Lenkų repatriacija į Lenkiją: 1944–1947 metai, Istorija, 2006, Nr. 63, p. 34–44.
 • Lietuvos lenkų teritorinis pasiskirstymas ir skaičiaus dinamika (1944 m. antra pusė–1947 metai), Lituanistica, 2005, Nr. 4, p. 13–27.
 • Lenkai Lietuvoje 1944 m. antra pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją, Lietuvos istorijos metraštis. 2004–2, Vilnius, 2005, p. 115–134.

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

 • Między ojcowizną a ojczyzną. Przymusowa migracja Polaków z Wilna do Polski w latach 1944–1947, Pamięć kresów – kresy w pamięci, Katowice-Gliwice-Warszawa, 2019, s. 67–85, ISBN 978-83-8098-662-6.

  Od napięcia do zbrojnego kontliktu: stosunki litewsko-polskie na Wileńszczyźnie w latach 1939–1945, „Волинь-43“: мiфи i реальнiсть, Луцьк, 2019, с. 187–195, ISBN 978-966-940-229-5.

 • Дороги в Вильнюс: миграция жителей в город (1944–1989), Grodnae et orbi: Гарадскiя супольнасцi i гарадское асяроддзе XIV–XX стст., Мiнск, 2018, c. 325–335, ISBN 978-985-7165-80-3.

 • Sowieckie deportacje Polaków z Litwy 1945–1952, Z dziejów represji sowieckich wobec Polaków w latach 1937–1952. Białoruś, Litwa, ziemie północno-wschodniej Polski, Białystok, 2017, s. 139–148, ISBN 978-83-8098-152-2.

 • Władza sowiecka i archiwa Wilna: trudny okres (1939–1941, 1944–1945), Archiwa Polski i Europy: wspóne dziedzictwo różne doświadczenia, Warszawa, 2017, s. 126–139, ISBN 978-83-235-2784-8.
 • Litwa-Sybir: polscy zesłańcy ich doświadczenia, Sybir. Doświadczenia-Pamięć, Białystok, 2015, s. 313–320, ISBN 978-83-86232-32-1.

 • Repatriacja w latach 1956–1959 z Litwy do Polski: zarys statystyczny, Biuletyn Historii Pogranicza, 2007, nr. 8, s. 41–58.
 • Polska ludność Litwy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w polu widzenia sowieckich służb bezpieczeństwa w latach 1944-1953, Biuletyn Historii Pogranicza, 2011, nr 11, s. 57–72.

Dalyvavimas disertacijų gynimuose

2008, 2012, 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto,  Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto doktorantų Marytės Černelienės, Daivos Simanavičiūtės, Vidos Bagdonavičienės, Inos Ėmužienės oficialioji oponentė ir gynimo tarybos narė.

Ekspertinė veikla

Lietuvos ir Lenkijos bendrojo kultūros paveldo komisijos ekspertų grupė, narė, 2014–2019 m.

Kontaktai

El. paštas - vitalija.stravinskiene@istorija.lt

Informacija atnaujinta 2022-05-13 15:55