Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė Marijampolėje. 1983 m. baigė Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą, 1988 m. jame apgynė disertaciją. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1989 m. balandžio mėn. Mokslinių interesų sritys: vienuolijų istorija, Lietuvos Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių bei religinių, tautinių mažumų XX a. istorija, stalinizmo laikotarpio istorija.

Redkolegijų narė: VU mokslo leidinio Religija ir kultūra (nuo 2008 m.)

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • XX a. vienuolijų istorija
 • Lietuvos Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių bei religinių, tautinių mažumų istorija
 • Stalinizmo laikotarpio istorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

Knygos

 • Pokaris Lietuvoje belaukiant išlaisvinimo, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, 464 p. [Postwar Lithuania: Waiting for the Liberation]
 • Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios šimtmetis, Vilnius: LKMA, 2018, 424 p. [The Century of St Casimir Lithuanian Roman Catholic Church in London]
 • Stalininis režimas Lietuvoje 1944-1953 m., sudarė R. Laukaitytė, Vilnius: LII leidykla, 2014, 329 p. [The Stalinist Regime in Lithuania in 1944-53]
 • Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos šaka Amerikoje, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012, 282 p. [The North American Branch of the Sisters of the Immaculate Conception of the Poor]
 • Lietuvos Bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941-1944), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010, 335 p. [Lithuanian Churches under German Occupation (1941–1944)]
 • Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, 316 p. [The Ortodox Church in Lithuania in the Twentieth Century]
 • Lietuvos vienuolijos: XX a. istorijos bruožai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997, 301 p. [Monastic institutions of Lithuania: Features of their History in the Twentieth Century]

Šaltinių publikacijos

 • Kanauninko Povilo Dogelio dienoraščio fragmentas: 1946 m. rugsėjo 10 d. – 1947 m. balandžio 18 d., Istorijos šaltinių tyrimai, t. 7, 2021, p. 253–307.
 • Povilas Dogelis, Kas pergyventa. 1930-1949 metų dienoraštis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017, 822 p.
 • 1941 metų LKP(b) Centro komiteto personalinė sudėtis, Lietuvos istorijos metraštis. 2016/1, Vilnius, 2016, p. 121-137.
 • Pranas Bieliauskas, Vilniaus dienoraštis 1915.XII.26–1919.XI.26, Trakai: Voruta, 2009, 196 p.
 • 1940–1942 m. dokumentai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus memorandumus valdžios institucijoms, Lietuvių katalikų akademijos metraštis, Vilnius, 2005, t. 27, p. 586–637.
 • Panevėžio vyskupija, Vilnius: Katalikų akademija, 1998, 728 p. (su dr. Vytautu Jogėla).
 • Justinas Staugaitis, Mano atsiminimai, Vilnius: Katalikų akademija, 1995, 376 p. (antras papildytas leidimas: 2006, 624 p.).

Straipsniai Lietuvos recenzuojamoje mokslo periodikoje

 • A Postwar Social Crisis: the Flood of Beggars Into Lithuania in 1944–1947, Lithuanian Historical Studies, vol. 26 (2022), pp. 129-154. 
 • „Pilkoji zona“ Lietuvos gyventojų repatriacijos ir filtravimo sistemoje 1944–1952 m., Lietuvos istorijos metraštis. 2021/1, Vilnius, 2021, p. 133–154.
 • Paskutiniai vokiečių okupacijos mėnesiai Lietuvoje: gyventojų bėgimas į Reichą ir politiniai lūkesčiai 1944 metais, Lietuvos istorijos metraštis. 2020/2. Vilnius, 2020. p. 125–145.
 • Pamiršta Amerikos lietuvių pagalbos Lietuvos SSR istorija: 1941–1947 metai, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2020, nr. 2 (30), p. 7–21.
 • Kunigo Vlado Mažono Curriculum vitae et mortis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, nr. 42, p. 109–126.
 • Sovietinio pasų režimo įvedimas Lietuvos SSR 1944–1953 metais, Teisė, 2018, nr. 107, p. 51–65.
 • Gyvenimas Lietuvos SSR pokariu išvengus tremties, Istorija, 2018, t. 111, nr. 3, p. 61–78.
 • Vyskupijos centro formavimas Panevėžyje 1926–1940 m., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 40, Vilnius, 2017, p. 131–145.
 • Lietuviški laiškų rašymo vadovėliai, Lietuvos istorijos metraštis. 2016/2, Vilnius, 2016, p. 169–179.
 • Kretinga Lietuvos pranciškonų ordino istorijoje, Inter–studia Humanitatis, 2015, nr. 18, p. 80–89.
 • Represijas išgyvenusių dvasininkų padėtis sovietinėje Lietuvoje, Istorija, 2014, t. 94, nr. 2, p. 23–39
 • Society without civil registry (1918–1940): outcomes and consequences, Lithuanian historical studies 18 2013, Vilnius, 2014, p. 105–122.
 • Išeivijos vienuolijų ryšiai su Lietuva XX–XXI a., Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2014, nr. 1 (17), p. 67–75.
 • Stalino asmens kulto adaptacija ir demontavimas Lietuvoje 1944–1961 m., Stalininis režimas Lietuvoje 1944–1953 m., sudaryt. R. Laukaitytė, Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 153–178.
 • Luominės visuomenės reliktai Lietuvos vienuolijų struktūroje XX a., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos: tradicija ir paveldas, sudaryt. A. Vasiliauskienė, Vilnius: Versus Aureus, 2014, p. 95–105.
 • Rytų apeigų vyskupo Petro Būčio misija Lietuvoje (1930–1940 m.), Istorija, 2012, nr. 84, p. 26–37.
 • Tikinčiųjų pasipriešinimas Bažnyčių veiklos varžymui Lietuvoje 1944–1953 metais, Lietuvos istorijos metraštis. 2011/2. Vilnius, 2012, p. 81–95.
 • Katalikų ir religinių mažumų pogrindis Lietuvoje 1944–1956 m., Bažnyčios istorijos studijos, t. 5, Vilnius: LKMA, 2012, p. 371–391.
 • Žydų religinis gyvenimas Lietuvoje 1944–1956 m., Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 4 (90), p. 295–309.
 • Rusai Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941–1944), Lietuvos istorijos metraštis. 2010/1, Vilnius, 2011, p. 57–69.
 • Lietuvos dvasininkų slapstymasis pokariu, Lituanistica, 2011, t. 57, nr. 2 (84), p. 129–140.
 • Lietuvos religinės mažumos 1918–1940 m.: valstybės globoje, Bažnyčios istorijos studijos, t. 3, Vilnius: LKMA, 2010, p. 243–270.
 • Imperijos epilogas Lietuvoje: rusų emigrantai 1918–1940 m., Istorija, Vilnius, 2010, nr. 78, p. 25–33.
 • Bažnyčios padėties ir nuosavybės restitucija Lietuvoje po 1990 m., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2009, t. 32, p. 135–146.

Straipsniai išspausdinti recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

 • “The Forgotten Breakthrough of the 1960s: The Beginning of the Emigration of Lithuanians from the USSR”, Lituanus, 2023, vol. 3, pp. 53-73.
 • Die letzten Monate der deutschen Okkupation in Litauen: Die Flucht der Litauer nach Deutschland 1944 und ihre politischen Vorstellungen, Annaberger Annalen, 2020, nr. 28, p. 60–79.
 • Lo sdoganamento della chiesa cattolica in Lituania, 1941–1944, La Chiesa cattolica in Europa centro–orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933–1945, sudaryt. J. Mikrut, Verona: Il Segno dei Gabrielli editori, 2019, p. 429–445.
 • Репрессии против духовенства Литовской православной епархии в период сталинизма, Православие в Балтии, 2018, № 8 (17), c. 149–164.
 • Православные монастыри в Литве: советский период истории, Православие в Балтии, 2017, № 6 (15), с. 77–93.
 • La Chiesa cattolica lituana negli anni dell’occupazione tedesca (1941–1944), La Chiesa Cattolica in Unione Sovietica dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, sudaryt. Jan Mikrut, Verona: Gabrielli editori, 2017, p. 235–251.
 • Greek Rite Catholicism in Lithuania: the Mission of Bishop Petras Būčys, 1930– 1940, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, XXXVI, No. 2 (March 2016), http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/
 • Relations of Lithuanian monastic institutions with the West during the soviet period, Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, ed. by K. Korzeniewska, Vilnius, 2015, p. 129–151.
 • Литовская православная епархия под властью митрополита Сергия (Воскресенского), Православие в Балтии, Рига, 2015, № 3, с. 97–109.
 • The Orthodox Church in Lithuania, Eastern Christianity and Politics in the Twenty First Century, ed. by L. N. Leustean, London: Routledge, 2014, p. 357–369.
 • Эпилог Российской империи в Литве: русские эмигранты в 1918–1940 гг., Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике, т. XII, Таллин, 2012, p. 8–21.
 • The Restitution of the Status of the Church in the Republic of Lithuania, Restitutions of Church Property, edited by Michaela Moravčikova, Bratislava: Ustav pre vzt'ahy statu a cirkvi, 2010, p. 203–214.
 • Archidiecezja Wileńska w latach 1942–1944: pod władzą Mečislovasa Reinysa, Biuletyn historii pogranicza, Białystok, 2008, nr. 9, p. 36–51.

Straipsniai kituose leidiniuose

 • Didžiausia migracijos į Lietuvą krizė: duoneliautojų antplūdis pokariu, Naujasis židinys/Aidai, 2021, nr. 7, p. 33–38.
 • „Pavasarį Lietuva bus išvaduota iš bolševikų jungo“: 1955 metų pavasaris, Naujasis židinys/Aidai, 2020, nr. 7, p. 33–39.
 • „Kad nenustotumėte vilties“: užsienio radijo stočių transliacijos į Lietuvą pokariu, Kultūros barai, 2019, nr. 3, p. 68–75.
 • Šv. Kazimiero seserų kongregacija Lietuvoje: istorija ir XXI amžiaus iššūkiai, Po Dievo dangumi – mano tauta, sudaryt. M. Masiokas, Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“, 2017, p. 443–457.
 • „Dumkit į Lietuvą, kol dar niekas negaudo!“ – nelegalus tremtinių grįžimas pokariu, Kultūros barai, 2017, nr. 10, p. 75–82.
 • Bendikaitė E., Kasparavičius A., Laukaitytė R., Laurinavičius Č., Sirutavičius V., Stravinskienė V., Vaskela G., Lietuvos istorija. Nepriklausomybė (1918–1940 m.). X tomas, II dalis, Vilnius, LII leidykla, 2015, 638 p. Straipsniai: Katalikų bažnyčia, p. 68– 82; Tikybinės mažumos, p. 82–95; Tautinės mažumos. Rusai, p. 151–159; Tautinės mažumos. Baltarusiai, p. 159–162; Migraciniai procesai, p. 176–179.
 • Lietuvos nacionalinis atlasas. II tomas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (iki 1795 m.), Lietuva XIX amžiuje, Nepriklausoma Lietuva (1918–1940 m.), Nacių ir sovietinės okupacijos laikmetis / Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; Vilniaus universitetas. – Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Petro ofsetas, 2015. – 114 p. Parengti žemėlapiai: l. 63 – emigracija; l. 64 – tautinės mažumos, l. 66 – religinės bendruomenės 1918–1940; l. 88 – religinės bendruomenės 1940–1990.
 • Vištyčio apylinkių stačiatikiai ir Šv. Vladimiro cerkvė, Vištytis, I dalis, Vilnius: Leidyba Tau, 2015, p. 548–555.
 • Viekšnių stačiatikių parapija, Viekšniai. Istorija ir kultūra, sudaryt. P. Šverebas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 421–435.
 •  Radviliškio cerkvė, Radviliškio kraštas: Kultūros ir istorijos leidinys, 2012, nr. 1 (16), p. 21–23.
 • Valkininkų stačiatikiai, Lietuvos valsčiai. Valkininkai – 2009 06 08 paskelbtas elektroniniame Lietuvos lokalinių tyrimų moksliniame žurnale:www.llt.lt
 • Leonas Bistras, Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai, sud. G. Surgailis, Vilnius: Krašto apsaugos ministerija, 2008, p. 108–115.

Spausdinta tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga 

 • Mонастырские школы в Литве: опыт истории 20-го века и перспективы развития, Религиозное образование в России и в Европе в ХХ веке: Исторический опыт и передача ценностей, ответств. ред. Е. Токарева, М. Инглот, А. Беглов, Москва: Индрик, 2020, с. 191–205.
 • Православный «удар по центру католической реакции» в Литовской ССР: проекты и ресурсы, Конфессиональная политика советского государства в 1920– 1950-е годы. Материалы XI международной научной конференции. Великий Новгород, 11–13 октября 2018 г., Москва: Политическая энциклопедия, Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2019, с. 157–166.
 • Практики сталинской эпохи: проект создания «католической церкви без Ватикана» в Литве, Уроки Октября и практики советской системы. 1920–1950-е годы. Материалы Х международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2017 г., Москва: РОССПЭН, 2018, с. 447–456
 • «Этническая черта» православия в Литве в XIX–XX вв., Православие в Прибалтике – религия, политика, образование 1840-е–1930-е гг., Тарту: Издательство Тартуского университета, 2018, c. 181–206.
 • The Holocaust Theme in the Memoirs and Biographies of the Hierarchs of the Catholic Church of Lithuania, Spiritual and Ecclesiastical Biographies. Research,  Results, and Reading. Series: Konferenser KVHAA 94, ed. by A. Jarlert, Stockholm, 2017, p. 182–193.
 • Советские и национальные ценности в послевоенной Литве: рычаги индоктринации общества, Советское государство и общество в период позднего сталинизма. 1945–1953 гг., Материалы VII международной научной конференции, Тверь, 4–6 декабря 2014 г., Москва: РОССПЭН, 2015, с. 164–171.
 • The Resistance of Believers to the Constraint of Church Activities in Lithuania in 1944–1953, Usuteaduslik Ajakiri /Theological Journal, 2013, nr. 1 (64), p. 84–98.
 • Cоциальные аспекты репрессий: переход на нелегальное положение в Литве в 1944–1953 гг., История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 18–20 октября 2012 г., Москва: РОССПЭН, 2013, с. 393–401.
 • The interest of Lithuania’s Church in the apostolic activity in Russia and among Russians, Bažnyčios istorijos studijos, t. 4: Church History between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from the early Modern Ages to the 20th century, Vilnius: LKMA, 2012, p. 103–120.
 • Mažesniųjų brolių ordino atgimimas ir raida Lietuvoje 1909–1949 m., Studia Franciscana Lithuanica, t. 3: Pranciškonai Lietuvoje XX a.: Šviesa spindi tamsoje, Vilnius: Aidai, 2011, p. 11–27.
 • 1863-ieji metai Lietuvos stačiatikių vyskupijos istorijoje, Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse,  sud. A. Prašmantaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2009, p. 169–189.
 • Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920–1926 m., Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, sud. L. Jovaiša, Vilnius: Aidai, 2008, p. 135–148.
 • Vientikybė Lietuvoje (XIX a. viduryje–XX a. pradžioje), Lietuvių katalikų akademijos metraštis, t. 26, 2005, p. 379–398.

Dokumentų rinkinių sudarymas

 • 1940–1942 m. dokumentai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus memorandumus valdžios institucijoms, Lietuvių katalikų akademijos metraštis, Vilnius, 2005, t. 27, p. 586–637.
 • Pranas Bieliauskas, Vilniaus dienoraštis 1915.XII.26–1919.XI.26, Trakai: Voruta, 2009, 196 p.

Kontaktai

El. paštas - regina.laukaityte@istorija.lt

Telefonas - 8 5 262 68 43

ORCID: 0000-0003-4851-5751

Informacija atnaujinta 2023-10-04 12:37