Pradžia
lt
en

Gimė 1962 m. spalio 19 d. Telšiuose. 1989 m. baigė Vilniaus Pedagoginio Instituto Istorijos – pedagogikos fakultetą. 1989–1992 m. dirbo Lietuvos valstybinio vaizdo ir garso archyve vyresniuoju, vėliau – vyriausiuoju archyvistu. 1992–1995 m. Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas. 1995 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį tema „1926 metų Lietuvos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis“.  Nuo 1996 m. Lietuvos Istorijos Instituto mokslo darbuotojas, nuo 2003 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbė daugiau nei 100 straipsnių.

Pedagoginis darbas

 • 1995-2003 Vilniaus pegagoginis universitetas (asistentas, vyr asistentas, docentas)
 • 2004 VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (lektorius)

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis

 •  Lietuvos diplomatijos istorija ir tarptautiniai santykiai dvidešimtajame amžiuje
 • XX a. Lietuvos politinės raidos istorija: vidaus ir tarptautinis aspektai (parlamentarizmas, autoritarizmas, pilietinė visuomenė ir politinė kultūra)
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare
 • Kovo 11-osios Lietuva: nacionalinio valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo tarptautinė problematika

Monografijos, studijos, šaltinių rinkiniai

 • Didysis X Lietuvos užsienio politikoje. 1926 metų Lietuvos ir Sovietų Sąjungos Nepuolimo sutarties sudarymo analizė [Rec.: prof. habil.dr. R. Žepkaitė; dr. Z. Butkus], Vilnius: LII leidykla, 1996, 400 p. Rec.: A. Gaigalaitė, Ar 1926 metai turėjo įtakos 1939-iesiems Lietuvos užsienio politikoje?// Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, Vilnius: VPU leidykla, t. XXXV, p. 164–168.
 • Lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940, (Bendraautoriai: A.Gaigalaitė, J. Skirius, A. Veilentienė) [Rec. prof. habil.dr. R. Žepkaitė; dr. V. Žalys], Kaunas: Šviesa, 1999, 430 p. Rec.: V.Mažeika, Lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940 [Lithuania’s Ministers of Foreign Affairs, 1918–1940], Kaunas, 1999// Lithuanian Foreign Policy Review, Vilnius: Foreign Policy Research Center, 1999 № 4, p. 143–146.
 • СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Том 1: СССР и Литовская Республика (март 1939 – август 1940г.г.) Сборник документов [Составители: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс. Н.С. Лебедева], Vilnius: LII leidykla, 2006, p. 774.
 • Tarp politikos ir diplomatijos. Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika [Rec.: doc. dr. I. Vaišvilaitė, prof. dr. Z. Butkus], Vilnius: LII leidykla, 2008, 762 p. Rec.: A.Gumuliauskas, Šventsis Sostas Pirmosios Lietuvos Respublikos politikoje ir diplomatijoje// Istorija. Mokslo darbai, Vilnius: VPU leidykla, 2009, t. 72, p. 66–68.; V.Akmenytė, Tarp laikinosios sostinės ir Amžinojo miesto. Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatijos keliais// Istorija. Mokslo darbai, Vilnius: VPU leidykla, 2009, t. 73, p. 72–77.; A.Streikus, Kas netilpo tarp politikos ir diplomatijos?// Lietuvos istorijos studijos. Mokslo darbai, Vilnius: VU leidykla, 2008, t. 22, p. 202–206.
 • Lietuva 1938–1939 m. Neutraliteto iliuzijos [Rec.: doc. dr. A. Anušauskas, doc. dr. S. Pivoras], Vilnius: Baltos lankos, 2010, 392 p. Rec.: A.Vaišnys, Ir laivas plaukia.. (Tarp praeities gyvų vaiduoklių)// Lietuvos istorijos studijos// Vilnius : VU leidykla. 2010, t. 26, p. 171-177.; A.Gaigalaitė, Lietuvos Respublikos neutraliteto problema// Istorija. Mokslo darbai, Vilnius: VPU leidykla, 2011, t. 81, p. 57-59.; R. Šimkus, Baltijas valstu neitralitātes ilūzijas jeb pārdomas par retorisko diplomātiju//Latvijas vēstures institūta žurnāls, Ryga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, t. 2(79), p. 178–188. 6. СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Том II: Литвa в политике СССР и в международных отношениях (август 1940 – сентябръ 1945 г.г.) Сборник документов [Составители: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс. Н.С. Лебедева], Vilnius: LII leidykla, 2012, 952 p.
 • Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938– 1940 metais. Dokumentų rinkinys [sudarytojai: Algimantas Kasparavičius, Paweł Libera], Vilnius: LII leidykla, 2013, 623 p.
 • Lietuvos istorija. Nepriklausomybė (1918–1940 m.) X tomas, II dalis, III Skyrius: Lietuvos užsienio politika 1924–1939 metais [Rec. A.P. Kasperavičius, Z. Norkus], Vilnius: LII leidykla, 2015, p. 337–468.
 • Pirmieji Lietuvos Ministrų Kabinetai 1918 metais Vilniuje [Rec. Z. Butkus, Š. Liekis], Vilnius: Lietuvos nacionalinio muziejaus leidykla, 2018, 316 p.
 • Литва–Россия. 1917–1920. Cборник документов, Институт истории Литвы/Институт всеобщей истории Российской академии наук, [Cост.: А.Каспаравичюс, Ч.Лауринавичюс, З.Буткус, А.В. Шубин, И.А. Кукушкина], Vilnius: LII leidykla, 2020, p. 525
 • Griūvanti taika: Lietuva didžiojoje politikoje, 1934–1939 (1940), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021.

Mokslo straipsniai, akademinės recenzijos

 • Valstybinės savimonės raida Lietuvoje, Kultūros barai, Vilnius, 1993, Nr. 6, p. 12–15.
 • 1926 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos – SSSR nepuolimo sutarties atgarsiai Europos diplomatiniuose sluoksniuose, Lituanistica, Vilnius, 1993 Nr. 4 (16), p. 9–22.
 • Koalicinės liaudininkų ir socialdemokratų vyriausybės pastangos reorganizuoti kariuomenę 1926 metais, Lietuvos istorijos metraštis. 1993, Vilnius: LII leidykla, 1994, p. 58–69.
 • Lietuvos ir Sovietų Sąjungos derybos dėl Nepuolimo sutarties sudarymo 1926 m., Lituanistica, Vilnius, 1994 Nr.1(17), p.18 – 38.
 • 1926-ųjų gruodžio 17-osios prielaidų eskizai. Valstybės vidaus ir užsienio politinių problemų sanglauda, Naujasis Židinys/Aidai, Vilnius, 1994, p. 26–37.
 • Nauji duomenys apie Lietuvos ir Sovietų Sąjungos Nepuolimo sutarties sudarymą 1926 metais, Lituanistica, Vilnius, 1994 Nr. 4 (20), p. 3–25.
 • Augustino Voldemaro ir Stasio Lozoraičio valstybės saugumo koncepcijos tarpukario Lietuvoje, Lietuvos nacionalinis saugumas: teorija ir realijos (Mokslinės konferencijos medžiaga. Teminis straipsnių rinkinys. Sudarytojas: dr. V.Bagdonavičius. Recenzavo: prof. hab. dr. R.Grigas; dr. J.Balčius), , Vilnius: LMA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto leidykla, 1994, p.23–40.
 • Ursachen und Voraussetzungen des autoritären Regimes in Litauen, Autoritäre Regime in Ostmitteleuropa 1919–1944 / Herausgegeben von prof. E.Oberländer, prof. H.Lemberg, prof. H. Sundhaussen, Mainz: Samizdat des Instituts für Osteuropäische Geschichte, 1995, s. 66–82.
 • Lietuva didžiųjų valstybių politikoje, Kultūros barai, Vilnius, 1995, Nr. 10, p. 61–64 ir Nr.11, p. 57–60.
 • The Political Projections of the Great Powers with Respect to Eastern Europe, 1925–1926, Lithuanian Historical Studies, Lithuanian Institute of History, Vilnius: LII leidykla, 1996, № 1, p. 163–175.
 • Lietuvos Metrikos negrąžinimo istorija (1920–1930): intarpai Lietuvos ir SSRS diplomatinių santykių mozaikai, Naujasis Židinys/Aidai, Vilnius, 1996, Nr. 3, p. 114–125.
 • Šalkauskio kultūrų sintezės koncepcijos raida ir metamorfozės Lietuvos užsienio politikoje, Naujasis Židinys/Aidai, Vilnius, 1996, Nr.5, p. 300–310.
 • Vakarų šalių požiūris į 1926 metų perversmą Lietuvoje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, Vilnius: VPU leidykla, 1997, T. XXXVI, p.102–118, 321–322.
 • Gudų korta Kauno ir Maskvos diplomatiniame žaidime 1920–1925 metais, Lituanistica, Vilnius, 1997 Nr. 1(29), p. 3–27.
 • Lietuvos reakcija į Józefo Piłsudskio perversmą Lenkijoje, Kultūros barai, Vilnius, 1997, Nr.7, p. 64–69.
 • A. Kasparavičius, T. Mieliauskas, Lietuvos – Lenkijos santykiai ir Lietuvos kariuomenės modernizavimas 1926 – 1939 metais, Karo archyvas, Vilnius: LR KAM leidykla, 1998, t. XV, p. 144–161.
 • SSSR ir 1926 metų perversmas Lietuvoje: diplomatija prieš demokratiją, Lietuvos istorijos metraštis. 1998, Vilnius: LII leidykla, 1999, p. 115–156.
 • Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Liaudies Respublikos 1923 m. slapto susitarimo projektas, Lietuvos istorijos metraštis. 1998, Vilnius: LII leidykla, 1999, p. 217–230.
 • 1922 metų Konstitucijos įvaizdis politinėje retorikoje ir parlamentarizmo likimas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos konstitucija penkerių metų retrospektyvoje (Mokslinės konferencijos medžiaga. Teminis straipsnių rinkinys), Vilnius: LII leidykla, 1998, p. 99–109.
 • Kauno ir Maskvos „džentelmeniškas polonezas“ Varšuvai (1926–1936), Lietuvos diplomatija XX amžiuje (Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai. LR URM, LII, VU TSPMI leidinys), Vilnius: Vaga, 1999, p. 92–118.
 • „Gentlemen’s Agreement” of Lithuania and the USSR, Lithuanian Foreign Policy Review, Vilnius: Foreign Policy Research Center, 1999 № 4, p. 79–93.
 • Lietuvos kariuomenė Maskvos politinėse ir diplomatinėse spekuliacijose (1920–1936), Lietuvos nepriklausomybei – 80 (Mokslinės konferencijos medžiaga. Teminis straipsnių rinkinys), Vilnius: Gen. J. Žemaičio LKA leidykla, 1999, p. 4–57.
 • Dr. Leono Bistro etiudas tarpukario Lietuvos užsienio politikoje, Iš Lietuvos diplomatijos istorijos (Mokslinės konferencijos pranešimai), Kaunas: LR Kultūros ministerija, VDKM, 1999, t. 2, p. 23–34.
 • Lietuvos Respublikos (1918–1940) užsienio politika: izoliacijos gniaužtuose, Europos integracijos pamokos (LR Švietimo ir mokslo ministerijos leidinys) Vilnius: Kronta, 1999, p. 12–19.
 • Molotovo – Ribbentropo slaptųjų protokolų prielaidos ir ištakos (1922–1932), Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2000, t. 2(8), p. 73–88.
 • Lietuvos geopolitika ir diplomatija 1918–1940 m.: nesėkmių priežastys, Lietuva ir pasaulis: bendradarbiavimas ir konfliktas (VPU leidinys. Tarptautinės konferencijos pranešimai. Recenzavo: prof. dr. A.Gaigalaitė, prof. hab. dr. H.Strods, doc. dr. J.Skirius), Vilnius: Vaga, 2000, p. 45–64.
 • Šimšonas Rozenbaumas: vieno žydo patrioto diplomatinis eskizas, Iš Lietuvos diplomatijos istorijos (Mokslinės konferencijos pranešimai), Kaunas: LR Kultūros ministerija, VDKM, 2000, t. 3, p. 35–50.
 • Советская дипломатия и литовско–польский конфликт. 1925–1935, Советско – польские отношения в политических условиях Европы 30-х годов ХХ столетия. Сборник статей / Отв. ред.: проф. Э.Дурачински, проф. А.Н.Сахаров. Рец.: проф. В.А. Невежин, проф. А.В. Голубев, Москва: Наука, 2001, c. 129–138.
 • Интересы и действия Советской дипломатии в странах Балтии в 1919–1938 г.г., Daugavpils Pedagoġiskās universitātes Zinātniskie Raksti. XI Zinānisko lasījumu materiāli, Vestures sekcija ( Red.: prof. A. Ivanovs, prof. J.Sveins, prof. V. Šalda, doc. I. Saleniece. Rec.: dr. A.Kupcovs, dr. A. Klicius), Daugavpils: DPU Saule, 2001, p. 59–66.
 • Lietuvos tarptautinė padėtis Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir pradžioje, Šiauliai Antrojo pasaulinio karo metais (Mokslinės konferencijos pranešimai), Šiauliai: ŠU leidykla, 2002, p. 5–17. 38. Paneuropos idėjų raiškos ir kontūrų klausimu Lietuvoje, Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 121–148.
 • Don Kichotas prieš Prometėją. Tarpukario lietuvių – lenkų iracionalioji diplomatija, Darbai ir dienos, Kaunas: VDU leidykla, 2002, t. 30, p. 49–72.
 • Recepcja idei paneuropy na Litwie (1922–1932), Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. (O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy), Lublin: IEŚW, 2003, t. XXI, s. 110–128.
 • Lietuvos ir Vatikano santykiai arba Šventojo Sosto reikšmė tarpukario Lietuvos užsienio politikai, Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis, Vilnius: Katalikų Akademija, 2003, t. XXIII, p. 295–379.
 • Kauno ir Prahos politinio-diplomatinio bendradarbiavimo paradoksai 1922–1925 metais, Lietuvos istorijos metraštis 2003/1, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 103–134.
 • Arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus indėlis steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją, Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis, Vilnius: Katalikų Akademija, 2004, t. XXIV, p. 349–374.
 • Kunigas M. Reinys Lietuvos užsienio reikalų ministras: tarp idealizmo ir realizmo, Lietuvos Katalikų Mokslų Akademijos Metraštis, Vilnius: Katalikų Akademija, 2004, t. XXIV, p. 491–510.
 • Rec.: Piotr Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001, 418 p., Lietuvos istorijos metraštis 2005/1, p. 452–461.
 • Paneuropos idėjų raiškos ir kontūrų klausimu Lietuvoje, Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 121–148.
 • Don Kichotas prieš Prometėją. Tarpukario lietuvių – lenkų iracionalioji diplomatija, Darbai ir dienos, Kaunas: VDU leidykla, 2002, t. 30, p. 49–72.
 • Recepcja idei paneuropy na Litwie (1922–1932), Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. (O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy), Lublin: IEŚW, 2003, t. XXI, s. 110–128.
 • Lietuvos ir Vatikano santykiai arba Šventojo Sosto reikšmė tarpukario Lietuvos užsienio politikai, Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis, Vilnius: Katalikų Akademija, 2003, t. XXIII, p. 295–379.
 • Rec.: – Edmundas Gimžauskas. Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915 – 1923 m. Vilnius: LII leidykla, 2003. 191 p., Lietuvos istorijos metraštis 2003/1, Vilnius: LII leidykla, 2004, t. 1, p. 195–204.
 • Kauno ir Prahos politinio-diplomatinio bendradarbiavimo paradoksai 1922–1925 metais, Lietuvos istorijos metraštis 2003/1, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 103–134.
 • Arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus indėlis steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją, Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis, Vilnius: Katalikų Akademija, 2004, t. XXIV, p. 349 – 374.
 • Kunigas M. Reinys Lietuvos užsienio reikalų ministras: tarp idealizmo ir realizmo, Lietuvos Katalikų Mokslų Akademijos Metraštis, Vilnius: Katalikų Akademija, 2004, t. XXIV, p. 491–510.
 • Between Parliamentary Democracy and Authoritarianism: Political Culture in Lithuania in the Interwar Period, Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century), Prague–Warsaw: Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic & Institute of History Polish Academy of Sciences, 2005, part. II, p. 145–162.
 • Shared Destinity: The Lithuanian State and Diplomacy between the Two World Wars, Lithuanian Foreign Policy Review 2004, Vilnius: Foreign Policy Research Center, 2005, vol. 1-2, p. 48–70.
 • Lietuviai ir žydai katastrofos išvakarėse: iššūkiai ir įvaizdžiai, Kai prievarta virsta ksenofobija. Lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2005, p.117–156, 265–266.
 • „Lietuvos Jeruzalė“ Petro Klimo diplomatinėse vizijose, Kai prievarta virsta ksenofobija. Lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 249–258.
 • The Historical Expierence of the Twentieth Century: Authoritarianism, and Totalitarianism in Lithuania, Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century / [Edited by J.W. Borejsza & K. Ziemer], New York, Oxford: Berghahn Books, 2006, p. 297 – 312.
 •  Дипломатическая реакция Литвы на пакт Риббентропа – Молотова, Международный кризис 1939 – 1941 г.г.: от советско-германских договоров 1939 года до нападения Германии на СССP, Москва: Издательство „Права человека”, 2006, с. 93–107.
 • Parlamentarizmo ir politinės kultūros problemos Lietuvoje 1920–1926 metais, Parlamento Studijos. Mokslo Darbai, Vilnius: 2006, t. 6, p. 43–70.
 • Lietuvos laisvės gynimo XX a. problematika lietuvių ir užsienio istoriografijoje, Pilietis. Informacinio leidinio „Švietimo naujienios“ Nr. 17(232) priedas Nr. 1, p. 13–15.
 • 1939 m. Tarptautinė krizė Europoje ir Baltijos valstybių politikos alternatyvos, Lietuva Antrajame pasauliniame kare / Sud. dr. A. Anušauskas, dr. Č. Laurinavičius, Vilnius: LII Leidykla, 2007, p. 19–38.
 • Karta białoruska“ w grze dyplomatycznej Kowna i Moskwy w latach 1920–1926, Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki / [pod redakcją dr. Doroty Michaluk], Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 339 – 355.
 • Achilo kulnas: parlamentarizmo ir politinės kultūros problemos Lietuvoje 1920–1926 metais, Kultūros barai, 2007, Nr. 1: p. 65–70, Nr. 2: p. 70–75; Nr. 3: p. 69–75; Nr. 4: p. 62–64.
 • Trečiojo Seimo užsienio politika: tarp iliuzijų ir pragmatizmo, Parlamento studijos. Mokslo darbai, Vilnius, 2009, t. 8, p. 52–72.
 • Views of Western Countries on the 1926 Coup d’Etat in Lithuania, Lithuanian Historical Studies 2007, Vilnius, 2009, p. 113–140.
 • Праект сакрэтнага пагаднення 1923 г. памиж Лiтоŷскай Рэспублiкай i Беларускай Народнай Республiкай, Arche пачатак, Mensk, 2009, № 3, p. 507–518.
 • Палiтычная роля беларусаý у дыпламатычнай гульнi Каýна i Масквы ý 1920 – 1925 г.г., Arche пачатак, Mensk, 2009, № 9, p. 221–253.
 • Projekt tajnego porozumienia z roku 1923 pomiędzy Republiką Litewską a Białoruską Republiką Ludową, Kultura enter. miesięcznik wymiany idei, czerwiec/lipiec, 2009 //http:www.kulturaenter.pl/11dw03.html 
 • Вторая мировая война в индувидуальной и коллективной литовской исторической памяти, Вторая мировая война как проблема национальной памяти. Сборник статьей, Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2010, с. 13–25.
 • Bendra idėja ir lemtis: Lietuva, Latvija, Estija – Rec.: Butkus Zenonas, Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais. Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1918–1940 metai, Lietuvos istorijos studijos. Mokslo darbai, Vilnius, 2010, t. 25, p. 125–134.
 • Politinė kultūra ir kritika, Valstybė žmogaus širdyje: tautos ir valstybės atskirtis, Vilnius: Lietuvos kultūros politikos instituto leidykla, 2011, p. 184–196.
 •  Lietuvių karinė diplomatija Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Tezės, Lietuvos karinė diplomatija XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyva, Vilnius: Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos leidykla, 2011, p. 28–36.
 • Belaukiant Godo: Lietuvos užsienio politika Steigiamojo seimo metais, Steigiamajam Seimui – 90. Pranešimų ir straipsnių rinkinys, Vilnius: VUL, 2011, p. 159–180.
 • Prewar Totalitarian regimes and Lithuania: Several Critical Retrospections, Democracy in Lithuania. Civil Sprit versus Totalitarianism at the Defining Moments of the Twentieth Century, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2011, p. 285–300.
 • Dwa narody w niewoli historii i emocji. Stosunki polsko litewskie w okresie międzywojennym, Kultura enter. miesięcznik wymiany idei, styczień 2011 http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kultura_enter_31/2011 
 • Dvi Lietuvos nepriklausomybės: Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji// Du atkurtos nepriklausomybės dešimtmečiai, Panevėžys: G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos leidykla, 2011, p. 21–35.
 • Politinė kultūra ir kritika// Valstybė žmogaus širdyje. Tautos ir valstybės atskirtis, Vilnius: Lietuvos kultūros ir politikos institutas, 2011, p. 184–196.
 • Su kuo ir kaip Lietuva rengėsi kariauti tarpukariu? Neginkluotos kovos pergalė: diplomatija,rezistencija ir tylusis tautos pasipriešinimas. Konferencijos, skirtos laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams, pranešimų rinktinė, Panevėžys, 2011, p. 7–15.
 • Vokiečių tautinės mažumos problema: tarpukario Lietuvos ir Čekoslovakijos atvejai. Problém nĕmecké národnostní menšiny: menziválećne pŕipady Litvy a Československa, Acta universitatis Carolinae.Studia Territorialia Supplementum. II. 2011.1. Češi, Litevci a stŕedoevropskij vektor jejich moderni historie. Čekai, lietuviai ir Vidurio Europos vektorius jų modernioje istorijoje, Praha: Universita Karlova v Prazie. Nakladelstvi Karolinum, 2012, p. 65–104.
 • Katastrofos nuojautos: Lietuvos karinė diplomatija Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, Karo archyvas, Vilnius: GJŽLKA leidykla, 2012, t. XXVII, p. 232–274, 349–353.
 • (bendraautorius Č. Laurinavičius), Перцепция России (Советского Союза) в межвоенной Литве, Образ другого. Страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной/ Images of the Other. Baltic States and Soviet Union Before the World War II, Mосква РОССПЭН, 2012, с. 121–136.
 • Kovo 11-osios Lietuva: Juridinės tapatybės turinys ir tarptautinio pripažinimo slenksčiai Naujasis Židinys–Aidai, Vilnius, 2012, Nr. 4, p. 243–253.
 • Litauen und das Memelland: Über die Grenzen der Interpretationen, Annaberger Annalen Über Litauen und Deutsch-Litauische Beziehungen, 2013, Nr.21, s. 47–53.
 • Jurgis Baltrušaitis: poetas diplomatinėje tarnyboje, Santara 2013 ruduo, Nr. 98/99, p. 29–43.
 • Европа накануне Великой войны: общества, государства, политика, Предпосылки Первой мировой войны. Международная кoнференция. Сборник докладов, Вильнюс: Институт военного наследия, 2013, с. 28–37.
 • Российский фактор в геополитической мысли литовского истеблишмента в первой половине XX века In: Россия и Балтия. Выпуск 7: Памятные даты и историческая память (Ин-т всеобщ. истории РАН, отв. ред. академик А.О. Чубарьян ) [ISBN 978-5-02-038060-8], Москва: Наука, 2014 с. 253–274

 • Didysis karas ir Lietuva 1914–1918: nereikalingi faktai ir šešėliai istorinėje atmintyje, In:  Santara, 2014 vasara, Nr. 105/106 [ISSN 1392-0979], p. 4–21
 • La Grande Guerre dans les mémoires historiques des Lituniens, In: Matériaux pour l'histoire de notre t8emps. Mémoires de la Grande Guerre [ISSN 0769-3206] Paris: BDIC, 2014/I, Numéro 113–114, p. 56–66
 • La commémoration du centenaire de la Grande guerre en Lituanie Premiers aperçus, In: L'Observatoire du Centenaire. Université de Paris I Panthéon Sorbonne, 2015 Avril –

   https://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/lobservatoire-du-centenaire/un-centenaire-mondial/ [0,6 a.l.]
 • Lietuva, Baltijos Antantė ir Rytų Pakto idėja 1934–1935 metais: idėjų ir politinių procesų sąveikos, In: Lietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918–1940 m.) [Sudarytojai:  Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas]
  [ISBN 978-609-459-615-5], Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 13–55
 • Kazio Griniaus politinės etikos ir praktikos bruožai 1920–1926 m.: didelė asmenybė mažoje politikoje, In: Parlamento studijos. Mokslo darbai, Vilnius: BCL, 2016, t. 21, p. 90–120
 • Didelė asmenybė mažoje politikoje, in: Santara, 2016 pavasaris, Nr. 125/126, p. 88–93
 • Politinė rizika ir kita Mėnulio pusė, in: Kultūros barai,  Vilnius, 2016 Nr. 3, p. 81–85
 • Lietuvos laikinosios Vyriausybės politika ir holokausto pradžia Lietuvoje, In: Beigelių krautuvėlė, 2017, Nr. 1, p. 10–12 https://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2017/05/BK_1_LT_A4_screen.pdf
 • Lietuvių politinės iliuzijos: Lietuvos laikinosios vyriausybės „politika" ir holokausto pradžia Lietuvoje 1941 metais, In:
 • Vasario 16-osios Lietuvių politinių vizijų ir svajonių futurologija, In:  p. 246–255
 • Tauta be valstybės: Lietuvių kelias į Vasario 16-ąją. Politinės minties ir veiksmų schema, In: Tarp knygų, Vilnius: LNMMB, 2018, Nr. 2, p. 3–7
 • Lietuvos užsienio politika tarpukaryje: kova prieš tradiciją ar likimą? In: Atvirumas pasauliui ir modernios tautos gimimas rytiniame Baltijos jūros regione. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Klaipėda: KUL, 2019, t. 39
 • Lietuvos modernus parlamentarizmas 1905 (1918)–1940: raida ir problemos. In:  Parlamentarizmas Lietuvoje [ISBN: 978-609-8143-164], Vilnius: LRS kanceliarija, 2020, p. 48–84

 • Rola Jozefa Pilsudeskiego w stosunkach dyplomatycznych między Litwą i Rosją(ZSRS) (1920–1926). In: Bez emocji. Polsko–litewski dialog o Jozefie Pilsudskim [ISBN: 978-83-8098-839-2], Warszawa: IPN-KŚZPNP-IPW-IHL, 2020, p. 127–169
 • Józefo Piłsudskio įtaka Lietuvos ir Rusijos diplomatiniams santykiams tarpukario laikotarpiu. In:  Be emocijų. Lenkų–lietuvių dialogas apie Józefą Piłsudskį,Vilnius: LII leidykla, 2021, p. 124–167
 • Lietuvos ir Latvijos užsienio politika, bendroji geopolitinė padėtis 1920–1921 metais. In: Palanga grįžta Lietuvai. Mokslinės konferencijos medžiaga, ISBN 978-609-404-318-5 ,Klaipėda: Spaustuvė-leidykla Druka, 2021, p. 87–123, 289–292;

Kviestiniai pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje

Lenkijoje; Rusijoje; Vokietijoje; Čekijoje; Baltarusijoje; Latvijoje

Vadovavimas podoktorantūros stažuotėms

 • Baltarusijos universiteto Teisės instituto docentės, Liudmilos Sluckajos/Людмила Слуцкая/ podoktorantūrinės stažuotės tema: „Prancūzijos vaidmuo formuojantis moderniam nacionaliniam Lietuvos valstybingumui 1918–1922 m./Роль Франции в формировании современной национальной государственности Литвы в 1918–1922гг" Lietuvos istorijos institute (2015 gruodis–2016 m. lapkritis) programos sutarytojas, konsultantas ir vadovas.

Dalyvavimas disertacijų gynime

 • 1999 m. Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo unibersiteto doktoranto Vaidoto Mažeikos daktaro disertacijos „Danijos santykiai su Lietuva 1918-1940 m.: požiūriai, interesai, politika" oficialus oponentas
 • 2008 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantės Vilmos Akmenytės daktaro disertacijos „Latvių, Lietuvos–Lenkijos pasienio gyventojų, tapatumo raida 1918–1940 m." Gynimo komiteto narys
 • 2008 m. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto aspirantės Tatyanos Kuznetsovos daktaro disertacijos „Latvijos valstiečių sąjunga (1917–1934) oficialus oponentas
 • 2010 m. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktoranto Juliaus Žuko daktaro disertacijos „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871–1939 m.) Gynimo komiteto narys
 • 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktoranto daktaro disertacijos „Karo padėties režimas Lietuvos Respublikoje 1919–1940 m." Gynimo komiteto narys
 • 2011 m. Lietuvos istorijos instituto ir Klaupėdos universiteto doktoranto Artūro Svarausko daktaro disertacijos „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m" Gynimo komiteto narys
 • 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto doktorantės Astos Petraitytės-Briedienės daktaro disetacijos „Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio veikla (1940–1983)" oficialus oponentas
 • 2013 m. Vilniaus universiteto doktorantės Vilmos Bukaitės humanitarinių mokslų srities disertacijos „Lietuvos Respublikos politiniai ir diplomatiniai santykiai su Prancūzija 1919–1940 m." Gynimo komiteto narys
 • 2013 m. Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktoranto Alfredo Rukšėno disertacijos „Kauno tautinio darbo apsaugos. 2-ojo pagalbinės policijos tarnybos bataljonų karių kolektyvinė biografija" Gynimo komiteto narys
 • 2017 m. Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Mindaugo Nefo daktaro disertacijos „Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919-1940 m," Gynimo komiteto narys

Tarptautiniai projektai

 • Lietuvos Respublikos Lietuvos istorijos instituto ir Lenkijos Respublikos Tarptautinių santykių instituto/Polski Instytut Spraw Międzynarodowych/ bendras šaltinių leidybos projektas „Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 m. Dokumentų rinkinys“ lietuvių ir lenkų kalbomis 2011–2020 m. Projekto vadovas ir pagrindinis koordinatorius partneris
 • Lietuvos Respublikos Lietuvos istorijos instituto ir Rusijos Federacijos Mokslų Akademijos Visuotinės istorijos instituto bendras šaltinių leidybos projektas „Lietuvos Respublika ir SSRS tarp dviejų pasaulinių karų (1918–1938). Dokumentai. I–III tomai“ Projekto trukmė: 2013–2023 m. Koordinatorius partneris
 • Lietuvos Respublikos LII ir Rusijos Federacijos MA Visuotinės istorijos instituto bendras šaltinių leidybos projektas „Lietuva ir SSRS Antrojo pasaulinio karo metais. Dokumentų rinkinys. I-II tomai“, 2003–2012 m. Koordinatorius partneris

Ekspertinis darbas vyriausybinėse ir studijų kokybės vertinimo komisijose/darbo grupėse

 • Lietuvos Respublikos Seimo mokslo sklaidos projekto „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje” darbo grupė
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo grupė „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatų/diplomatijos istorinio įamžinimo"
 • Lietuvos Respublikos vyriausybinė komisija, „Dėl derybinių nuostatų parengimo dėl SSRS okupacinės žalos atlyginimo realizavimo"
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės darbo grupė „Dėl paminklo Vasario 16-osios Akto signatarui
 • Lietuvos Tarybos Pirmininkui, Lietuvos Valstybės Prezidentui Antanui Smetonai Vilniuje sukūrimo"
 • Studijų kokybės vertinimo centro prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ekspertų darbo grupės pirmininkas dėl Klaipėdos universiteto parengtos studijų programos „Europos istorija" įvertinimo
 • Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Konsultacinės tarybos ekspertas

Mokslinių draugijų ir komisijų narys:

 • Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos istorikų dvišalės komisijos narys (nuo 2006)
 • Lietuvių katalikų mokslo draugijos narys (nuo 2006)

Įvertinimai

 • 1996 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės stipendija už geriausią humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją
 • 2001 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Studentų asociacijos diplomas „Akademiškiausiam Dėstytojui"
 • 2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimas – medalis „Atkurtai Lietuvai 100 m."
 • 2018  m. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas – diplomas ir atminimo ženklas „Už  XX a. Lietuvos politinės raidos ir diplomatijos istorijos, tarptautinių santykių, parlamentarizmo ir autoritarizmo problemų, pilietinės visuomenės ir politinės kultūros tyrinėjimus"
 • 2018 m. visuomeninės asociacijos „Mūsų tautos atmintis" apdovanojimas „Prezidento Antano Smetonos medalis"
 • 2020 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos Padėka  „Už išskirtines pastangas atsakant į istorinį revizionizmą tarptautinėje bendruomenėje"

Kontaktai

El. paštas - algimantas.kasparavicius@gmail.com

Telefonas - 8 699 80092

ORCID: 0000-0002-5922-4784

Informacija atnaujinta 2023-09-28 13:42