Pradžia
lt

XX a. istorijos skyrius veikia nuo 2001 m. vasario 1 d., reorganizavus Lietuvos Respublikos istorijos ir Naujausiųjų laikų istorijos skyrius. Skyriaus vedėja dr. Vitalija Stravinskienė.

Skyriuje dirba 17 mokslo darbuotojų ir 1 techninis darbuotojas.

Skyriuje vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų programa

 • „Vėluojanti tauta – 2: Lietuvių modernizacijos problemos“ (programos trukmė 2017–2021 m.). Programos vadovas dr. Česlovas Laurinavičius.
 • Dalis skyriaus darbuotojų vykdo Lietuvos istorijos instituto mokslinių tyrimų programą „Vilniaus istorija. Sintezė“ (programos trukmė 2017–2021 m.). Programos vadovas dr. Gintautas Sliesoriūnas.

Skyriuje įvykdyta mokslinių tyrimų programa

 • „Vėluojančios nacijos formavimasis: Lietuvių atvejis? (programos trukmė 2012–2016 m.). Programos vadovas dr. Česlovas Laurinavičius.

Skyriuje vykdomi mokslinių tyrimų projektai

 • 2017–2020 m. – Lietuvos istorijos instituto ir Lenkijos tarptautinių santykių instituto tarptautinis mokslinis projektasPolską a Litwą w latach 1938–1940: stosunki dyplomatyczne. Projekto Lietuvoje vadovas ir pagrindinis koordinatorius/partneris – dr. Algimantas Kasparavičius, Lenkijoje – dr. Paweł Libera.
 • 2017–2020 m. – Lietuvos istorijos instituto ir Rusijos Federacijos Mokslų akademijos Visuotinės istorijos instituto tarptautinis mokslo projektas Lietuvos Respublika ir SSRS tarp dviejų pasaulinių karų (1918–1938). Dokumentų rinkinys. Preliminariai numatomi 3–5 tomai. 2020 m. rengiamas 1917/1918–1920 m. tomas. Projekto Lietuvoje koordinatorius partneris – dr. Algimantas Kasparavičius.

Skyriuje įvykdyti mokslinių tyrimų projektai

 • 2017–2019 m. – mokslo projektas Inžinieriai sovietinėje Lietuvoje: socializacija, profesinis rengimas, veikla ir ideologija. Projekto vadovas – dr. Saulius Grybkauskas.
 • 2016–2019 m. ES programos “Horizon 2020” tarptautinis mokslinis projektas COURAGE: Cultural Opposition Understanding the Cultural Heritage of Dissent in Former Socialist Countries. Projekto vykdytojai dr. Saulius Grybkauskas, dr. Vladas Sirutavičius.
 • 2016–2019 m. – mokslo projektas Nuo tautinio tapatumo savikūros iki etninės bendruomenės saugos: lietuvių Latvijoje atvejis (XIX a. II pusė – 1940 m.). Projekto vadovas – dr. D. Mačiulis. Projektas įgyvendintas dalyvaujant Latvijos universiteto mokslininkui dr. E. Jekobsonui.
 • 2016–2018 m. įgyvendintas mokslo projektas A. Szklenniko dienoraščių publikacija. Projekto vadovas – dr. Edmundas Gimžauskas.
 • 2016–2018 m. – mokslo projektas Lietuvos sovietizavimas 1947–1953 m.: VKP(b) CK dokumentai. Projekto vadovas – dr. Mindaugas Pocius.
 • 2016–2017 m. – mokslo projektas P. Dogelio dienoraščio publikacija. Projekto vadovė – dr. Regina Laukaitytė.

Reikšmingiausi skyriaus darbai:

 • Grybkauskas, Padomju „ģenerālgubernatori“, Riga: Latvijas Mediji, 2020.
 • Č. Laurinavičius, Lietuvos su Klaipėda ir Vilniumi genezė: anglų-rusų „didžiojo žaidimo“ Rytų Baltijos aspektas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.
 • A. Svarauskas, Steigiamasis Seimas ir Lietuvos Respublikos kūrimas 1920–1922 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.
 • V. Stravinskienė, Migracijos Rytų ir Pietryčių Lietuvoje (1944–1989 metai), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.
 • S. Grybkauskas, R. Grišinaitė, Inžinieriai pagal planą. Techninis mokymas ir specialistų rengimas Lietuvoje 1944–1990 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019.
 • A. Griffante, Children, Poverty and Nationalism in Lithuania, Palgrave Macmillan, London, 2019.
 • T. Balkelis, War, Revolution and Nation-Making in Lithuania, 1914–1923, Oxford: Oxford University Press, 2018; lietuviškas leidimas 2019 m.
 •  S. Grybkauskas, M. Tamošaitis, Epochų virsmo sukūriuose. Algirdo Mykolo Brazausko politinė biografija, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018; antrasis leidimas 2019 m.
 • Pirmieji Lietuvos Ministrų kabinetai 1918 metais Vilniuje. Sud. A. Kasparavičius. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018.
 • D. Mačiulis, E. Jekabsons, Lietuviai Latvijos Respublikoje 1918–1940 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
 • R. Laukaitytė, Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios šimtmetis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
 • V. Sirutavičius, Lietuviai ir Lietuvos lenkai, Lietuva ir Lenkija 1988–1994 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.
 • D. Mačiulis, Tautinė mokykla: žvilgsnis į tautininkų švietimo politiką, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.
 • Lietuvos istorija T. X, I dalis. Nepriklausomybė 1918–1940. Autoriai: Danutė Blažytė-Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis. Vilnius: Baltos Lankos,  2014, 635 p.
 • Lietuvos istorija T. XII, 1 dalis. Sąjūdis: nuo persitvarkymo iki Kovo 11-osios, Česlovas Laurinavičius, Vladas Sirutavičius. Vilnius: Baltos lankos, 2008, 580 p.
 • Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje. Autoriai: Saulius Grybkauskas, Vilius Ivanauskas, Aurimas Švedas, Vladas Sirutavičius, Rimantas Zizas, Linas Svolkinas. Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius, LII, 2013, 422 p.
 • Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos (Lietuvių ir lenkų kalbomis; bendros Lietuvos ir Lenkijos istorikų konferencijos 2010 m. Suvalkuose medžiaga). Sudarytojai: Č. Laurinavičius, J. Milewski. Vilnius, Versus Aureus, 2012.
 • Studia Territorialia. Supplementum. Acta Unirversitatis  Carolinae. II, 2011. Čekai, lietuviai ir Vidurio Europos vektorius jų modernioje istorijoje (Čekų ir lietuvių kalbomis; bendros Lietuvos ir Čekijos istorikų konferencijos 1997 m. Prahoje medžiaga. Dalyvavo skyriaus nariai:  E. Gimžauskas, A. Svarauskas, A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius, V. Sirutavičius). Sudarytojas L. Švec, G. Montvilaitė-Sabaitienė. Praha, 2012.
 • Образ другого. Страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной (bendro Baltijos šalių ir Rusijos istorikų projekto, organizuoto Eberto fondo,  medžiaga; dalyvavo skyriaus nariai: G. Rudis, D. Mačiulis, A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius). Sudarytojai:  R. Krumm, N. Lomagin, D. Chanovs, Maskva, 2012.
 • Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji. Bialystok i Wilno 1939–1941–1944/1945. (Bendro Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos istorikų projekto medžiaga. Dalyvavo skyriaus nariai: A. Bubnys, R. Zizas, M. Pocius, Č. Laurinavičius) . Sudarytojai: E. Dimitrow, J. Tauber. Bialystok, 2011.
 • Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sudarytojas A. Nikžentaitis. Vilnius, LII leidykla, 2011, 490 p.
 • V. Ivanauskas,  Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988), Vilnius: LII leidykla, 2011, 661 p.
 • S. Grybkauskas, Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965–1985 metais, Vilnius: LII leidykla, 2011, 437 p.
 • V. Stravinskienė. Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos TSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1959). Vilnius. LII leidykla, 2011, 510 p.
 • R. Laukaitytė. Lietuvos Bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010, 335 p. [Lithuanian Churches under German Occupation (1941–1944)].
 • R. Čepaitienė. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, LII, 2010, 375 p.
 • Confini Della Modernita. Lituani, non-lituani e stato nazionale nella Lituania del XX secolo. Studi Mitteleuropei IV. (Bendro Lietuvos ir Italijos istorikų projekto medžiaga; dalyvavo skyriaus nariai: E. Gimžauskas, S. Grybkauskas, Č. Laurinavičius, V. Sirutavičius, G. Vaskela) / Sudarytojas A. Griffante. Gorizia, 2010, 181 p.
 • A. Kasparavičius. Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika, Vilnius: LII leidykla, 2008, 796 p.
 • E. Bendikaitė. Sionistinis sąjūdis Lietuvoje, Vilnius: LII leidykla, 2006, 300 p.

Dokumentų publikacijos

 • Politinės partijos Lietuvoje 1918–1940 m.: dokumentų rinkinys. Sud. M. Tamošaitis, A. Svarauskas, A. Bitautas, Vilnius: Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras, 2020.
 • E. Gimžauskas, A. Szklennik „Dienoraštis 1915–1918 m.“, kn. 3, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.
 • E. Gimžauskas, A. Szklennik „Dienoraštis 1915–1918 m.“, kn. 2, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
 • E. Gimžauskas, A. Szklennik „Dienoraštis 1915–1918 m.“, kn. 1, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.
 • M. Pocius, Lietuvos sovietizavimas 1947 – 1953 m.: VKP(b) CK dokumentai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
 • R. Laukaitytė, Povilas Dogelis. Kas pergyventa. 1930–1949 metų dienoraštis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.
 • Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 metais. Sudarytojai A. Kasparavičius, Pawel Libera. Vilnius, LII leidykla, 2013, 622 p.
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki  Želigovskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918–1920). Sudarytojai E. Gimžauskas, A. Svarauskas. Vilnius, LII leidykla, 2012, 703 p.
 • СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Том II: Литва в политике СССР и в международных отношениях (август 1939 – сентябрь 1945 г.г.) Сборник документов [Составители: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс. Н.С. Лебедева], Vilnius: LII leidykla, 2012, 952 p.
 • СССР и Литва в годы Bторой мировой войны. Том I:  СССР и Литовская Республика (март 1939 – август 1940 г.г.), Сборник документов [составители А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева ], Vilnius: LII leidykla, 2006, 774 p.
 • Blynas, Zenonas. Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m.; parengė Gediminas Rudis, Vilnius: LII leidykla, 2007, 723 p.
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais: dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas ; parengė Zenonas Butkus; (Č. Laurinavičius), 2008, 882 p.
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare (sud. A. Anušauskas,  Č. Laurinavičius), Vilnius, 2007, 637 p.
 • Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915–1918 : Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas ; sudarė Edmundas Gimžauskas, Vilnius, 2006, 595 p.
Informacija atnaujinta 2020-11-23 09:39