Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo2020metų
Istorijos šaltinių tyrimai
ISSN 2029-0705 Nėra
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
Istorijos šaltinių tyrimai Istorijos šaltinų tyrimai T. 7 Istorijos šaltinių tyrimai. 5

Istorijos šaltinių tyrimai – bendras Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto tęstinis leidinys. Juo siekiama telkti bendriems tyrimams Lietuvos istorijos šaltinių tyrinėtojus, koordinuoti šiuos darbus, teikti naujausias žinias apie istorijos šaltinių kompleksų atsiradimą, jų likimą ir proveniencijas, apibendrinti esamą Lietuvoje šaltinių tyrimų būklę, laimėjimus ir trūkumus, numatyti tolesnio jų plėtojimo gaires ir galimybes, aptarti modernius šaltinių tyrimo, rengimo spaudai ir publikavimo būdus. Taip skelbiami moksliniai tyrimai iš pagalbinių istorijos mokslų temų (heraldikos, genealogijos, istorinės geografijos ir t.t.).  

Žurnalo „Istorijos šaltinių tyrimai“ tomų sąrašas:

  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6 / sudarytojas Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 394 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5 / Lietuvos istorijos institutas; sudarė A. Dubonis – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 314, [2] p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4 / Sudarė Artūras Dubonis. - Vilnius: LII leidykla, 2012. - 340 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3 / sudarė Darius Antanavičius. - Vilnius: Versus aureus, 2010. - 223 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2 / sudarė Artūras Dubonis. - Vilnius: LII leidykla, 2010. - 279 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1 / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; sudarė Darius Antanavičius, Darius Baronas; redaktorių kolegija: Darius Antanavičius, Darius Baronas, Zenonas Butkus, Artūras Dubonis (pirmininkas), Mathias Niendorf, Rimvydas Petrauskas, Irena Valikonytė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 354, [2] p. ISSN 2029-0705

Artūras Dubonis (atsakingasis redaktorius), Lietuvos istorijos institutas

Inga Ilarienė, Lietuvos istorijos institutas

Zigmantas Kiaupa, „Lietuvos istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos pirmininkas

Irena Valikonytė, Vilniaus universitetas

Tekstai ir jų priedai priimami tik elektroninio pavidalo (el. paštu ar asmeniškai įteikiant laikmeną; dėl išimčių būtina tartis su redkolegijos pirmininku). Bylos rengiamos Microsoft Word aplinkoje. Tekstas rengiamas pagal lietuviškų rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos (Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu ir 1,5 intervalu, naudoti tik du stilius „Normal“ ir „Footnote Text“). Iliustracijos pateikiamos tif., grafikai – Corel Draw formatu. Iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. pateikiami nespalvoti. Dėl spaudai teikiamo didesnio negu 1 autorinio lanko straipsnio, anotacijos ar recenzijos būtina iš anksto tartis su atsakomuoju sudarytoju dėl galimybės paskelbti tokios apimties darbą.

Istorijos šaltinių tyrimai
Lietuvos istorijos institutas
Tilto g. 17, 01101, Vilnius LIETUVA
Tel.: +370 5 262 68 48 Faksas: +370 5 261 14 33
El. paštas: dubonis@istorija.lt

Istorijos šaltinų tyrimai T. 7

TURINYS

Artūras Dubonis  
Pratarmė 7–8
Straipsniai  
Сергей Полехов  
Как короновать великого князя? Из истории „коронационной бури“ (1429–1430) и инсигний, предназначавшихся для Витовта / How is a Grand Duke Crowned as King? From the History of the “Coronation Storm” (1429–1430) and the Insignia Intended for Vytautas 9–74

https://doi.org/10.33918/20290705-07001

 
Laimontas Karalius  
„Popierinė“ valstybė: XVI a. pirmosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios mikrofizika (vieno atvejo tyrimas) / The “Paper” State: Microphysics of the Government in the Grand Duchy of Lithuania in the First Half of the 16th Century (Case Study) 75–112

https://doi.org/10.33918/20290705-07002

 
Darius Antanavičius  
Nežinomas 1641 m. Lietuvos Metrikos knygų sąrašas / The Unknown 1641 List of Books of the Lithuanian Metrica 113–155

https://doi.org/10.33918/20290705-07003

 
Jonas Drungilas  
Bilevičių genealoginė kronika (XV–XVII a. pirmoji pusė) / Bilevičius Genealogical Chronicle (15th–First Half of the 17th Centuries) 157–206

https://doi.org/10.33918/20290705-07004

 
Tamara Bairašauskaitė  
Privati korespondencija kaip bajorų šeimos istorijos šaltinis: Bialozorų, Končų ir Römerių atvejis (XIX a. 3–9 dešimtm.) /  Private Correspondence as a Source on the History of a Noble Family: The Case of the Białłozor, Koncza and Römer Families (1820s–1880s) 207–235

https://doi.org/10.33918/20290705-07005

 
Lietuvos Metrikos tyrimų ir leidybos projektas Rusijoje  
Андрей Бондаренко, Олег Хоруженко  
Об издании метрики королевы Боны в Институте российской истории Российской академии наук / On the Publication of Queen Bona Sforza‘s Metrica by the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences 237–252

https://doi.org/10.33918/20290705-07006

 
Publikacija  
Regina Laukaitytė  
Kanauninko Povilo Dogelio dienoraščio fragmentas: 1946 m. rugsėjo 10–1947 m. balandžio 18 d. 253–307

https://doi.org/10.33918/20290705-07007

 
Recenzijos  
„Для лепшое твердости…“: пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391–1566 гг.), уклад. Я. С. Глінскі, А. А. Жлутка, Д. В. Лісейчыкаў, Мінск: Беларусь, 2018. – 143 с.; [3] іл. (Александр Груша) 309–318

https://doi.org/10.33918/20290705-07008

 
Стратегії та ритуали конфлікту: шляхетський соціум Волині зламу XVI і XVII ст. Джерела та інтерпретації, упорядник Н. П. Старченко; відп. ред. Г. В. Боряк, Київ: Інститут історії України НАНУ, 2020. – 615 с. (Светлана Блащук, Дмитрий Ващук) 319–321

https://doi.org/10.33918/20290705-07009

 
Santrumpos 323–324
Apie autorius 325–326
Autoriams  327–330
Guide for Authors 331
Istorijos šaltinių tyrimai T. 6

TURINYS

Artūras Dubonis. Pratarmė  9
Straipsniai  
Laimontas Karalius  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos knygų rūšys (1522–1540): kaita ir tęstinumas  11
Types of the Grand Duchy of Lithuania Chancellery Books (1522–1540): Changes and Continuity. Summary  61

https://doi.org/10.33918/20290705-06001

 
Darius Baronas  
Pirmieji Vilniaus pranciškonų geradariai: 1522 m. Žygimanto Senojo privilegijos tyrimas  65
The First Patrons of Vilnius Friars Minor Conventual: A Study of King Sigismund the Old‘s Charter of 1522. Summary 100

https://doi.org/10.33918/20290705-06002

 
Mindaugas Klovas  
Privačios fundacijos ir donacijos stačiatikių cerkvėms bei vienuolynams Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje  101
Private Foundations and Donations to Orthodox Churches and Monasteries in the Grand Duchy of Lithuania in the Late 14th–early 16th Century. Summary 141

https://doi.org/10.33918/20290705-06003

 
Karolis Čižauskas  
Didiko valdžia, humanistai ir raudonas vaškas: Mikalojaus Radvilos suteiktis žemioniui Jonui Slavskiui  143
A Nobleman’s Rule, Humanists and Red Wax: Mikalojus Radvila’s Grant to Landowner Jan Sławski. Summary 170

https://doi.org/10.33918/20290705-06004

 
Darius Antanavičius  
Nežinomos XVI a. vidurio Kauno miestiečių apeliacijos valdovo teismui, įrašytos Lietuvos Metrikos Palenkės vaivadijos knygose  173
The Unknown Appeals of the mid-16th Century Kaunas Citizens to the Assessors’ Court and the Court in Relationibus in the So-called Voivodeship of Podlachia Books of the Lithuanian Metrica. Summary 225

https://doi.org/10.33918/20290705-06005

 
Darius Vilimas  
Iš Kauno pavieto žemės teismo kasdienybės. Pavieto vazniai XVI a. pabaigoje 
 
Everyday Matters in Kaunas Powiat Land Court. Powiat Voznys in the Late 16th Century Summary 248

https://doi.org/10.33918/20290705-06006

 
Inga Ilarienė  
Viešųjų notarų veikla Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijose XVI a. 
 
Activities of Notaries Public in the Dioceses of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th Century. Summary 307

https://doi.org/10.33918/20290705-06007

 
Tomas Čelkis  
Kirviu ir kaltu: nekilmingųjų ženklai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XV–XVI a. šaltiniuose  309
With an Axe and a Chisel: Signs of the Base-Born People in the Grand Duchy of Lithuania Sources of the 15th–16th Century. Summary 332

https://doi.org/10.33918/20290705-06008

 
Adam Stankevič  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo tribunolo raštvedyba: bylų registrų knygos  333
Record Keeping of the Supreme Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania: Case Registration Books. Summary 358

https://doi.org/10.33918/20290705-06009

 
Publikacija  
Jonas Drungilas, Mindaugas Šinkūnas, 1680 m. lietuviška priesaika dėl Svobiškio dvaro žemių  359

https://doi.org/10.33918/20290705-06010

 
Recenzijos  
Žiemgalos aktai = Acta Semigalliae, parengė, vertė ir komentavo T. Baranauskas, Joniškis: Žiemių pradas „Simkala“, 2014. – 36 p.Sėlos aktai = Acta Seloniae, parengė, vertė ir komentavo T. Baranauskas, Pasvalys–Joniškis: Pasvalio krašto muziejus, Žiemių pradas „Simkala“, 2015. – 64 p. (Darius Baronas)  369

https://doi.org/10.33918/20290705-06011

 
А. И. Груша, Документальная письменность Великого Княжества Ли­тов­ского (конец XIV – первая треть XVI в.), Минск: Беларуская навука, 2015. – 465 с. (Mindaugas Klovas)  374

https://doi.org/10.33918/20290705-06012

 
Полоцкие грамоты XIII – начала XVI века, подготовили А. Л. Хорошкевич (отв. ред.), С. В. Полехов (зам. отв. ред.), В. А. Воронин, А. И. Груша, А. А. Жлутко, Е. Р. Сквайрс, А. Г. Тюльпин, Москва: Универститет Дмит­рия Пожарского, 2015. Т. 1 – 851, [12] с.; T. 2 – 520, [2] с.; илл.; 6 генеал. табл.; 2 кар. (Vita Diemantaitė)  381

https://doi.org/10.33918/20290705-06013

 
Santrumpos  385
Apie autorius  387
Autoriams  389
Guide for Authors  393
Istorijos šaltinių tyrimai. 5

TURINYS  

Arturas Dubonis Pratarmė 9
Straipsniai  
Tomas Čelkis  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIII–XVI a 11
Conception of the Frontier between The Grand Duchy of Lithuania and The Teutonic Order and Delimitation Processes in The 13th–16th Centuries. Summary 40
Mindaugas Klovas  
Privataus dokumento juridinė galia XV–XVI a. pradžioje 43
Legal Power of a Private Document in The 15th–Early 16th Century. Summary 55
Arvydas Maciulevičius  
Kodėl 1495 m. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo išvaryti žydai? Apie žydų išvarymo sąsajas su judaizavimo judėjimu 57
Why in 1495 Jews were Driven Away from The Grand Duchy of Lithuania? On The Links of The Eviction of Jews to The Movement of Judaizing Heresy. Summary 81
Jonas Drungilas  
Pinklės atvykusiai lenkų bajorijai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje 1447–1588 m.: juridinių suvaržymų ištakos, raida ir funkcionavimas 85
Traps for The Incoming Polish Nobility in The Law of The Grand Duchy of Lithuania in 1447–1588: Origins, Development and Functioning of Legal Restrictions. Summary 106
Darius Antanavičius  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asesorių ir reliacijos teismų nutarimų vykdymas Kauno miesto taryboje XVI a. pabaigoje 107
Pursuance of Assessors' and Relatio Courts' Rulings in Kaunas City Council in The Late 16th Century. Summary 145
Inga Ilarienė  
1388 m.–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų viešieji notarai 147
The Corps of Notaries Public in The Grand Duchy of Lithuania in 1388–16th Century. Summary 163
Martynas Jakulis  
Vilniaus katedros kapitulos pajamos XVI a. antroje pusėje–XVIII a. pajamų-išlaidų registrų duomenimis 171
Income of Vilnius Cathedral Chapter in The 16th – Late 18th Century Based on The Data of Income-Expenditure Registers. Summary 191
Gražina Sviderskytė  
Kodėl JAV netyrė „Lituanicos“ katastrofos? Teisiniai ir politiniai aspektai „Darius & Girch“ byloje 195
Why the United States of America did not Investigate The Crash of „Lituanica“? Legal and Political Aspects of The „Darius & Girch“ File. Summary 212
Šaltinių publikacijos  
Олег Лицкевич  
Орденский экземпляр договора о четырехлетнем перемирии и военной помощи между великим княжеством литовским и тевтонским орденом (31 октября 1382 г.) 215
The Order's Copy of The Treaty of Four-Year Peace and Military Assistance between The Grand Duchy of Lithuania and The Teutonic Order (31 October 1382). Summary 232
Laimontas Karalius  
1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras 233
Wallach Measurement Register of Balninkai Estate of 1554. Summary 265
Diskusija  
Eimantas Meilus  
1 – 2 = –1? (Atsakymas į Aivo Ragausko „diskusiją“) 267
1 – 2 = –1? (A Reply to Aivas Ragauskas‘ „Debate“). Summary 278
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Aštuonioliktojo amžiaus šaltinių publikavimas Lietuvoje: pasiekimai ir problemos 279
Publication of Sources of the 18th Century in Lithuania: Traditions and Challenges. Summary 295
Anotacijos. Recenzijos  
1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) = Akty Horodelskie z 1413 roku (Dokumenty i studia), sudarė / pod redakcją J. Kiaupienė ir L. Korczak; parengė / opracowali J. Kiaupienė, L. Korczak, P. Rabiej, E. Rimša ir J. Wroniszewski (serija: Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.), Vilnius, Krakow: LII leidykla, 2013. – 543 p. – (Mindaugas Klovas) 297
Луцька замкова книга 1560–1561 рр., пидготували до видання В. М. Мойсiєнко, В. В . Полiщук (serija: Пам’ятки Украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Луцьк, 2013. – 733 с. – (Darius Vilimas) 301
1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai, parengė V. Pugačiauskas, Vilnius: LII leidykla, 2012. –358 p. – (V P) 304
Santrumpos 307
Apie autorius 309
Autoriams 311
Guide for Authors 315
Istorijos šaltinių tyrimai. 4

TURINYS

A. Dubonis. Pratarmė 9
G. Białuński  
Surwiłłowie. Przykład kariery Litwinów w Prusach  13
The Survila family. An example of lithuanians` career in Prussia. Summary 43
Р. А. Беспалов  
Литовско–одоевский договор 1459 года: обстоятельства и причины заключения    45
The Lithuanian-odoyev treaty of 1459: reasons and circumstances surrounding its signing. Summary 62
L. Karalius  
Kam reikalingos valdovų privilegijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje? Lucko miestiečių 1469 m. Kazimiero Jogailaičio privilegijos dėl naujų  muitų draudimo Voluinėje teisinis, politinis ir ekonominis kontekstas 1469–1547 m.    63
Who needed sovereign's privileges in The Grand Duchy of Lithuania? Legal, political and economic context of the privileges regarding the ban on the new customs duties in Volhynia issued by Casimir IV Jagiellon to the citizens of Lutsk in 1469 (the period from 1469 to 1547). Summary 90
I. Valikonytė  
Priešteisminių dokumentų funkcijos ir likimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. viduryje: šaukimų registravimo žurnalai  93
Functions and fate of pre-court documents in The Grand Duchy of Lithuania in the mid-16th century: summons registration journals. Summary 107
R. Ragauskienė  
XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų archyvo atvejis: Dubrovnos linijos Hlebavičių dokumentų aprašai Lietuvos Metrikoje 109
The case of the noblemen's archive in The Grand Duchy of Lithuania in the 16th century: document inventory of the Dubrovna line of the Hlebowicz family in the Lithuanian Metrica. Summary 131
D. Antanavičius  
„Cnotliwy Litwin“ (1592 m.) autorius ir teksto šaltiniai 133
The author and sources of the text of Cnotliwy Litwin (1592). Summary 153
D. Antanavičius  
Originalių Lietuvos Metrikos XVI a. knygų sąrašas  157
The list of the original Lithuanian Metrica books of the 16th century. Summary 185
A. Railaitė  
Šveikauskų genealoginė savimonė  187
Genealogical identity of the Šveikauskas family. Summary 204
J. Drungilas  
Pastabos dėl lenkiškos rašybos Lietuvos Metrikos Užrašymų knygose XVI a. pabaigoje–XVIII a. antrojoje pusėje (remiantis Lazdijų ir Simno miestų aktais)  207
Remarks regarding the polish orthography in the books of inscriptions of the Lithuanian Metrica in the late 16th -second half of the 18th century (based on the acts of Lazdijai and Simnas towns). Summary 229
Diskusija  
A. Ragauskas.Žingsnis pirmyn, du atgal? Dėl 1657–1662 m. Vilniaus miesto Tarybos aktų knygos publikacijos   231
One step forward, two steps back? Regarding the publication of the Vilnius book of acts of 1657–1662. Summary 260
Šaltinių publikacijos  
I. Ilarienė. Nuorašai ne lotynų kalba Lietuvos Metrikos knygoje Nr. 525: 1491 m. Valmieros sutartis  261
Nichtlateinische Abschriften im Buch der Litauischen Metrik N. 525:der Vertrag Von Valmiera 1491. Zusammenfassung 284
Z. Butkus, Magnus Ilmjärv. JAV ambasadoriaus Maskvoje Džozefo E. Deiviso 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos  285
Reports on the visit of the United States ambassador to Moscow Joseph E. Davies to the Baltic States and Finland in 1937. Summary 312
Anotacijos. Recenzijos  
D. Kołodziejczyk, The Crimean Khanate and Poland–Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents. (The Ottoman Empire and its Heritage. Politics, Society and Economy, edited by S. Faroqhi, H. İnalcık and B. Ergene, volume 47), Leiden etc.: Brill, 2011. – XXXVIII, 1098 p., facs. XVII, 2 žemėlapiai – (Eglė Deveikytė)  313
J. Tęgowski, Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku (Biblioteka Genealogiczna, t. 9), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – 220 p., lent. – (Rimvydas Petrauskas)   324
Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco 1675–1677 m. sudaryti vizitacijų aktai = Acta visitationum sub domino Casimiro Pac episcopo Samogitiae anno 1675 et 1677 conscripta, parengė M. Paknys (serija: Fontes Historiae Lituaniae, Lietuvos istorijos šaltiniai, t. 10), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011. – XIII, 981 [1] p. – (Darius Baronas)  328
Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.) = Acta visitationum dioecesis Samogitiae (A. D. 1611–1651), parengė L. Jovaiša (serija: Fontes historiae Lituaniae, Lietuvos istorijos šaltiniai, t. 11), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011. – 478 p. – (Darius Baronas)  330
Santrumpos  332
Apie autorius  335
Autoriams  337
Istorijos šaltinių tyrimai. 3

TURINYS  

Pratarmė 7
Straipsniai  
A. Dubonis  
Kelios Lietuvos istorinės geografijos XIII–XIV a. problemos: tarp teorijos ir šaltinių tyrimų praktikos  11
On some problems of 13-14th c. Lithuanian historical geography: between a theory and a practical investigation of the sources. Summary 21
D. Baronas  
Žemaičių krikštas Jono Dlugošo „Kronikos“ šviesoje  23
The conversion of Žemaitija to the Roman Catholic faith as seen through the chronicle of Jan Dlugosz. Summary 30
T. Čelkis  
Privačios žemėvaldos ribų nustatymas ir žymėjimas XV–XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 31
Grand Duchy of Lithuania private land-ownership lines setting and marking in the 14th–16th centuries. Summary 58
R. Bružaitė  
LDK parapinės dvasininkijos ir pasauliečių teisminiai ginčai XVI a. (Lietuvos Metrikos teismų bylų knygų duomenimis)  59
Lawsuits between parish clergy and lay persons in the i6th century in the light of the court records books of the Lithuanian Metrica. Summary 83
R. Ragauskienė  
„Dingę istorijoje“: XVI a. LDK privačių archyvų dokumentų dinamika  85
"Lost in history": the movements of documents within the private archives in the Grand Duchy of Lithuania in the i6th century. Summary 109
D. Antanavičius  
„Cnotliwy Litwin“ (1592 m.) autorius ir teksto šaltiniai  111
The work „Cnotliwy Litwin" (1592): its author and sources. Summary 127
Ž. Nedzinskaitė  
LDK jėzuitų retorikos ir poetikos paskaitų rankraščiai: teorijos ir praktikos dermė  131
The manuscripts of Jesuit courses of study in rhetoric and poetics in the Grand Duchy of Lithuania: a harmony of theory and practice. Summary 151
A. Railaitė  
Jonas Skarulskis ir jo ryšiai su Kantakuzenais: Kauno maršalaičio vestuvių epitalamijo tyrimas  153
John Skarulskis and his relationship with the Cantacuzenes: a study in the epithalamium of the son of the marshal of Kaunas. Summary 164
A. Stankevič  
Skilusių tribunolinių seimelių problema ir jos sprendimas 1779 m.  167
The problem of duplication of the Tribunal dietines and their resolutions in 1779. Summary 178
Šaltinio publikacija  
I. Valikonytė. Pirmasis Lietuvos Statutas Žemaitijoje  179
The First statute of Lithuania in Žemaitija. Summary 194
Recenzijos  
V. Ališauskas, T. Jaszczolt, L. Jovaiša, M. Paknys, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a.  195
Akty cechöw wilenskich 1495–1759  199
Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai   202
Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A. D. 1782–1784 peracta  207
Santrumpos  213
Apie autorius  215
Autoriams  217
Guide for Authors  221
Istorijos šaltinių tyrimai. 2

TURINYS  

A. Dubonis. Pratarmė  7
Straipsniai ir studijos  
T. Vilkul  
Создание Совия: работа составителя Иудейского хронографа (XIII в.)   11
The Making of Sovii: the workshop of the compiler of the chronography of Judea (13th c.). Summary 32
O. Choruženko  
„Первая Литовщина“ в летописной статье 1368 г.   33
The first Lithuanian onslaught (`litovschina') in the chronicle entry of 1368. Summary 41
A. Hruša  
Доверял ли монарх своим подданным? (Из жизни общества Великого Княжества Литовского конца XV – первой трети XVI в.)   43
Did the monarch trust his subjects (a glance into the social life in the Grand Duchy of Lithuania from the late 15th c. to the first third of the 16th c.). Summary 82
R. Ragauskienė  
Privatūs XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų archyvai: struktūra ir aktų tipologija   85
The private archives of the magnates of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th c.: the structure and types of the documents. Summary 107
I. Valikonytė  
Teismo dokumentų Lietuvos Metrikoje repertuaras: rašto ir teisinės kultūros aspektai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pirmojoje pusėje   109
The repertoire of judicial documents in the Lithuanian Metrica: the facets of the culture of literacy and of justice in the Grand Duchy of Lithuania in the first half of the 16th c. Summary 125
V. Poliščuk  
Ревизия волынских мыт и особенности документального состава книги Литовской Метрики № 22 (1547 г.)   129
The inspection of customs rights in Volhynia and the special features of the documents of Lithuanian Metrica book no. 22 (1547). Summary 160
I. Ilarienė  
Livonijos dokumentų rinkinys Lietuvos Metrikos knygoje Nr. 525   161
Livonian documents in Lithuanian Metrica book no. 525. Summary 176
E. Saviščevas  
Apie bajorų gyvenimą, aistras ir mirties bausmę XVI a. Žemaitijoje   179
0n the life of nobility, passions and capital punishment in 16th c. Žemaitija. Summary 208
Diskusija  
O. Choruženko. Научно-справочный аппарат в современных изданиях средневековых документов   209
The critical apparatus of the modem editions of medieval documents. Summary 218
Šaltinio publikacija  
Vladislovo IV Vazos Liudvikai Marijai Gonzagai įkeistų papuošalų inventorius (parengė Darius Antanavičius)   219
The inventories of the jewelry mortgaged in 1646 by King Vladislaus IV Vasa of Poland to his wife Ludvika Maria Gonzaga. Summary 262
Recenzijos, Anotacijos  
A. Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. P. 728. – (Jonas Drungilas)  263
К. Ю. Ерусалимский, Сборник Курбского, т. 1: Исследование книжной культуры, Москва: Знак, 2009. P. 888. – (A. D.)   264
Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Braslaviensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1783 peracta, parengė R. Firkovičius, (serija: Fontes Historiae Lituaniae, vol. VII, Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VII), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2008. P. X, 451, [1]. – (Darius Baronas)  266
Santrumpos  271
Apie autorius  273
Autoriams  275
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Guide for Authors 315
Istorijos šaltinių tyrimai. 1

TURINYS  

Pratarmė 7
Straipsniai
 
A. Dubonis  
Dvylika Traidenio valdymo metų: Haličo-Volumes metraščio lietuviškųjų žinių informatyvumo klausimų 11
Twelve Years of Traidenis' Rule (About the Data on Lithuania in the Halych-Volhynian chronicle). Summary 24
D. Baronas  
Pilėnai ir Margiris: faktai ir fikcijos  27
Pilėnai Castle and Duke Margiris in 1336: Facts and Fiction. Summary 64
S.C. Rowell  
Ne visai primintinos kautynės: ką byloja šaltiniai apie 1399 m. mūšį ties Vorsklos upe? 67
An Almost Forgotten Conflict: What do the Sources Reveal of the Battle of Vorskla, 1399? Summary 89
R. Petrauskas  
Riteriai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje  91
The Knights in the Grand Duchy of Lithuania Between the Late Fourteenth and Early Sixteenth Centuries. Summary 112
E. Saviščevas  
Suvaldyti chaosą: bandymas naujai tirti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą  115
Ordering Chaos: An Attempt to Research Anew the Cartulary (ksiega danin) of Grand Duke Casimir of Lithuania. Summary 173
L. Karalius  
Lietuvos Metrikos knygų vaidmuo Aleksandro Jogailaičio kanceliarijoje (problemos aktualumas ir tyrimo perspektyvos) 175
The Role of the Books of the Lithuanian Metrica in the Chancery of Grand Duke Alexander(1492-1506) (Relevance of the lssue and Research Prospects) Summary 215
R. Ragauskienė  
Galimybės klastoti bajorijos dokumentus Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.  219
Possibilities of Forgery of Gentry Documents in the Grand Duchy of Lithuania in the Sixteenth Century. Summary 248
J. Drungilas  
Jono Gruževskio archyvo registras (XVI a. pab.–XVII a. pr.)  251
Register of Jonas Gruzevskis' Archive (Late-Sixteenth -Early-Seventeenth centuries).Summary 265
S. Pamerneckis  
Lietuvos dvarų ūkinė dokumentacija: pajamų-išlaidų knygos XIX a. pirmojoje pusėje (Adutiškio dvaro archyvo pagrindu)  267
Economic Documentation of Lithuanian Estates: Early Nineteeth-Century Ledgers as Exemplified by the Holdings of the Archive of Adutiskis Estate. Summary 297
Diskusija  
A. Baliulis. Lietuvos istorijos šaltinių, rašytų kirilica, kai kurios skelbimo problemos  299
Some Problems of the Publication of Lithuanian Historical Sources in the Cyrillic Script. Summary 314
Šaltinio publikacija  
Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Jurgio Radvilos 1575 m. liepos 4 d. informacinis procesas (parengė Darius Antanavičius)  315
Processus Informativus of 4 July 1575 on Coadjutor Bishop Jurgis Radvilas of Vilnius (Edited by Darius Antanavičius). Summary 344
Recenzijos, Anotacijos  
О. Купчинсъкий. Акти та документи Галицъко-Волинсъкого князiвства XIII – першоi половини XIV столiтъ Дослгдження. Тексти. Львiв, 2004, рр. 1282, [4]. 500 egz., 42 il. ISBN 966-7155-85-4 –  (Artūras Dubonis)  345
Mindaugas Paknys. Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, 318 p. ISBN 9955-624-71-X – (D (Darius Baronas)  346
Apie autorius  349
Autoriams  351
Guide for Authors  355