Pradžia
lt
Leidžiamas nuo2020metų
Istorijos šaltinių tyrimai
ISSN 2029-0705 Nėra
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
Istorijos šaltinių tyrimai Istorijos šaltinių tyrimai. 5

Istorijos šaltinių tyrimai – bendras Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto tęstinis leidinys. Juo siekiama telkti bendriems tyrimams Lietuvos istorijos šaltinių tyrinėtojus, koordinuoti šiuos darbus, teikti naujausias žinias apie istorijos šaltinių kompleksų atsiradimą, jų likimą ir proveniencijas, apibendrinti esamą Lietuvoje šaltinių tyrimų būklę, laimėjimus ir trūkumus, numatyti tolesnio jų plėtojimo gaires ir galimybes, aptarti modernius šaltinių tyrimo, rengimo spaudai ir publikavimo būdus. Taip skelbiami moksliniai tyrimai iš pagalbinių istorijos mokslų temų (heraldikos, genealogijos, istorinės geografijos ir t.t.).  

Žurnalo „Istorijos šaltinių tyrimai“ tomų sąrašas:

  • Istorijos šaltinių tyrimai t. 6 / sudarytojas Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 394 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5 / Lietuvos istorijos institutas; sudarė A. Dubonis – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 314, [2] p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai . t. 4 / Sudarė Artūras Dubonis. - Vilnius: LII leidykla, 2012. - 340 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3 / sudarė Darius Antanavičius. - Vilnius: Versus aureus, 2010. - 223 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2 / sudarė Artūras Dubonis. - Vilnius: LII leidykla, 2010. - 279 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai t. 1 / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; sudarė Darius Antanavičius, Darius Baronas; redaktorių kolegija: Darius Antanavičius, Darius Baronas, Zenonas Butkus, Artūras Dubonis (pirmininkas), Mathias Niendorf, Rimvydas Petrauskas, Irena Valikonytė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 354, [2] p. ISSN 2029-0705

Artūras Dubonis (atsakingasis redaktorius), Lietuvos istorijos institutas

Inga Ilarienė, Lietuvos istorijos institutas

Zigmantas Kiaupa, „Lietuvos istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos pirmininkas

Irena Valikonytė, Vilniaus universitetas

Tekstai ir jų priedai priimami tik elektroninio pavidalo (el. paštu ar asmeniškai įteikiant laikmeną; dėl išimčių būtina tartis su redkolegijos pirmininku). Bylos rengiamos Microsoft Word aplinkoje. Tekstas rengiamas pagal lietuviškų rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos (Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu ir 1,5 intervalu, naudoti tik du stilius „Normal“ ir „Footnote Text“). Iliustracijos pateikiamos tif., grafikai – Corel Draw formatu. Iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. pateikiami nespalvoti. Dėl spaudai teikiamo didesnio negu 1 autorinio lanko straipsnio, anotacijos ar recenzijos būtina iš anksto tartis su atsakomuoju sudarytoju dėl galimybės paskelbti tokios apimties darbą.

Istorijos šaltinių tyrimai
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, 01108, Vilnius LIETUVA
Tel.: +370 5 262 68 48 Faksas: +370 5 261 14 33
El. paštas: dubonis@istorija.lt

Istorijos šaltinių tyrimai. 5

TURINYS  

Arturas Dubonis Pratarmė 9
Straipsniai  
Tomas Čelkis  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIII–XVI a 11
Conception of the Frontier between The Grand Duchy of Lithuania and The Teutonic Order and Delimitation Processes in The 13th–16th Centuries. Summary 40
Mindaugas Klovas  
Privataus dokumento juridinė galia XV–XVI a. pradžioje 43
Legal Power of a Private Document in The 15th–Early 16th Century. Summary 55
Arvydas Maciulevičius  
Kodėl 1495 m. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo išvaryti žydai? Apie žydų išvarymo sąsajas su judaizavimo judėjimu 57
Why in 1495 Jews were Driven Away from The Grand Duchy of Lithuania? On The Links of The Eviction of Jews to The Movement of Judaizing Heresy. Summary 81
Jonas Drungilas  
Pinklės atvykusiai lenkų bajorijai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje 1447–1588 m.: juridinių suvaržymų ištakos, raida ir funkcionavimas 85
Traps for The Incoming Polish Nobility in The Law of The Grand Duchy of Lithuania in 1447–1588: Origins, Development and Functioning of Legal Restrictions. Summary 106
Darius Antanavičius  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asesorių ir reliacijos teismų nutarimų vykdymas Kauno miesto taryboje XVI a. pabaigoje 107
Pursuance of Assessors' and Relatio Courts' Rulings in Kaunas City Council in The Late 16th Century. Summary 145
Inga Ilarienė  
1388 m.–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų viešieji notarai 147
The Corps of Notaries Public in The Grand Duchy of Lithuania in 1388–16th Century. Summary 163
Martynas Jakulis  
Vilniaus katedros kapitulos pajamos XVI a. antroje pusėje–XVIII a. pajamų-išlaidų registrų duomenimis 171
Income of Vilnius Cathedral Chapter in The 16th – Late 18th Century Based on The Data of Income-Expenditure Registers. Summary 191
Gražina Sviderskytė  
Kodėl JAV netyrė „Lituanicos“ katastrofos? Teisiniai ir politiniai aspektai „Darius & Girch“ byloje 195
Why the United States of America did not Investigate The Crash of „Lituanica“? Legal and Political Aspects of The „Darius & Girch“ File. Summary 212
Šaltinių publikacijos  
Олег Лицкевич  
Орденский экземпляр договора о четырехлетнем перемирии и военной помощи между великим княжеством литовским и тевтонским орденом (31 октября 1382 г.) 215
The Order's Copy of The Treaty of Four-Year Peace and Military Assistance between The Grand Duchy of Lithuania and The Teutonic Order (31 October 1382). Summary 232
Laimontas Karalius  
1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras 233
Wallach Measurement Register of Balninkai Estate of 1554. Summary 265
Diskusija  
Eimantas Meilus  
1 – 2 = –1? (Atsakymas į Aivo Ragausko „diskusiją“) 267
1 – 2 = –1? (A Reply to Aivas Ragauskas‘ „Debate“). Summary 278
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Aštuonioliktojo amžiaus šaltinių publikavimas Lietuvoje: pasiekimai ir problemos 279
Publication of Sources of the 18th Century in Lithuania: Traditions and Challenges. Summary 295
Anotacijos. Recenzijos  
1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) = Akty Horodelskie z 1413 roku (Dokumenty i studia), sudarė / pod redakcją J. Kiaupienė ir L. Korczak; parengė / opracowali J. Kiaupienė, L. Korczak, P. Rabiej, E. Rimša ir J. Wroniszewski (serija: Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.), Vilnius, Krakow: LII leidykla, 2013. – 543 p. – (Mindaugas Klovas) 297
Луцька замкова книга 1560–1561 рр., пидготували до видання В. М. Мойсiєнко, В. В . Полiщук (serija: Пам’ятки Украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Луцьк, 2013. – 733 с. – (Darius Vilimas) 301
1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai, parengė V. Pugačiauskas, Vilnius: LII leidykla, 2012. –358 p. – (V P) 304
Santrumpos 307
Apie autorius 309
Autoriams 311
Guide for Authors 315