Pradžia
lt
en

Adam Stankevič

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1982 m. Vilniuje. 2001-2005 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete istorijos fakultete, kur įgijo istorijos bakalauro laipsnį ir istorijos mokytojo kvalifikaciją. 2005-2007 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos lokaliosios istorijos studijų programoje ir įgijo istorijos magistro laipsnį. 2008-2012 m. studijavo Vilniaus universiteto istorijos krypties doktorantūroje. 2013 m. spalio 15 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios teisės raiška“ (vadovė: prof. dr. Irena Valikonytė). Nuo 2013 m. lapkričio 4 d. eina Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vyr. laboranto, nuo 2014 m. sausio 2 d. – jaunesniojo mokslo darbuotojo, nuo 2017 m. vasario 1 d. – mokslo darbuotojo pareigas. 2017-2019 m. atliko podoktorantūros stažuotę (tyrimo tema „Nužudymai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII amžiaus antroje pusėje (teisinis ir sociologinis aspektai)“. Šiuo metu rengia monografiją „Vilniaus pilies teismo aktai XVIII amžiuje“ ir šaltinių publikaciją „Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 1781-1782 m. dienoraštis“ (kartu su Robertu Jurgaičiu).

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis

 • LDK bajorų teismų istorija XVI-XVIII a.
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografija

 • Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antroje pusėje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 528 p. ISBN 978-609-8183-42-9.

Straipsniai

 • XIX a. istorijos mylėtojas Vincentas Daugėla Narbutas, Gelvonai, Vilnius, 2009, p. 1158-1175.
 • Skilusių tribunolinių seimelių problema ir jos sprendimas 1779 m., Istorijos šaltinių tyrimai, sudarė D. Antanavičius, t. 3, Vilnius, 2011, p. 167-178.
 • Ginčas dėl Gardino vėliavininko Stanislovo Isaikovskio palikimo Lietuvos vyriausiajame tribunole 1779 m., Lietuvos notariato istorija, sud. J. Karpavičienė, Vilnius, 2012, p. 95-108 (anglų kalba: The Debate over the Legacy of Hrodno Flag-Bearer Stanisław Isaykowski, History of the Lithuanian Notariat, compiled by Jolanta Karpavičienė, Vilnius, 2016, p. 95-110).
 • Nužudymo bylos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antroje pusėje), Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė, straipsnių rinkinys, sudarė I. Valikonytė ir L. Steponavičienė, Vilnius, 2015, p. 185-203.
 • Kazimiero Volmerio ir Oginskių ginčas dėl Vėžaičių (XVIII a. aštuntasis dešimtmetis), Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais – 2: straipsnių rinkinys, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015. p. 150-171.
 • Teisininkas Antanas Klementas – advokato praktika Raseinių žemės ir pilies teismuose, Lietuvos istorijos metraštis, 2016, nr. 2015-1, p. 21-68.
 • Antano Klemento karjera Telšių žemės teisme, Teisė, 2016, t. 98, p. 55-66.
 • Dokumentų klastojimo atvejai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antrojoje pusėje), XVIII amžiaus studijos, t. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2016, p. 250-267.
 • Antano Klemento kūrybinės aspiracijos, Senoji Lietuvos literatūra, t. 43, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 214–249.
 • Priežastys, dėl kurių nutrūkdavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės ir pilies teismų veikla XVIII amžiaus antroje pusėje, Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos. Straipsnių rinkinys, sudarė Irena Valikonytė ir Neringa Šlimienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 319–331.
 • Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė: ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose, XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorijos, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 98–115.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo tribunolo raštvedyba: bylų registrų knygos, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė Artūras Dubornis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 333-358.
 • Działalność Trybunału Litewskiego w Grodnie (w latach 1775-1791), Grodnae et orbi. Гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе XIV-XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі (Гародня, 4-5 лістапада 2017 г.), пад рэд. А. Радзюка і В. Галубовіча, Мінск: Выдавец А. М. Янушкевіч, 2018, c. 92-101.
 • Teisminių dokumentų įvardijimai Trečiajame Lietuvos Statute ir jų raidos bruožai, Lietuvos istorijos metraštis 2018/2, Vilnius, 2019, p. 31–53.
 • Acts of the Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania (in the Second Half of the 18th Century), Studia Białorutenistyczne, 2019, vol. 13, p. 23-39.
 • Aktų serijų formavimasis Kauno pilies teisme XVIII amžiuje, Ženklai, simboliai, prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu. Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instututas, 2019, p. 273-285.
 • Viešųjų bausmių taikymas Kauno pilies teisme XVIII a. antrojoje pusėje ir jų vykdymas, XVIII amžiaus studijos. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Personalijos. Idėjos. Refleksijos. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, p. 205-227.
 • The Punishment of Murderers in the Noble Courts of the Grand Duchy of Lithuania in the Second Half of the 18th Century, Lithuanian Historical Studies, vol. 24, 2020, p. 31-60.
 • Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje), Teisė, 2020, vol. 117, p. 99-112.
 • Baudžiamosios teisės normų taikymas Trakų vaivadijos pilies teisme XVIII a. antrojoje pusėje, Jurisprudencija, 2020, t. 28 (2), p. 171-190.
 • (kartu su Robertu Jurgaičiu) 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos tekstai: konstitucinių įstatymų originalai, nuorašai, pirmosios publikacijos // 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija, parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, p. 61–87.
 • Proces przeciwko Żydom wierzbołowskim o rzekomy mord rytualny (w latach 1787–1790) // Oświecenie nieoświecone. Tradycja. Tożsamość. Inność, pod redakcją Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko, Filipa Wolańskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022, p. 189–200. ISBN 9788323148708

Šaltinių publikacijos 

 • Advokato Antano Klemento kalbos, Lietuvos istorijos metraštis, 2015, nr. 2014–2. p. 175–198.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788-1790), parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, Vilnius, 2015, 436 p.
 • (kartu su Robertu Jurgaičiu) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo tribunolo 1756 m. atidarymo dienoraštis, Lietuvos istorijos metraštis 2019/2, Vilnius, 2019, p. 183-201.
 • 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija, parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. ISBN 9786098314083

Recenzijos

 • Recenzija knygai: Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo. Warszawa, 2013, 324 p. // Lithuanian Historical Studies, 2014, t. 18, p. 169–174. ISSN 1392–2343
 • Recenzija knygai: Ramunė Šmigelskytė–Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 metais. Kolektyvinė monografija, Petro ofsetas [Lietuvos istorijos institutas], Vilnius 2014, s. 700] // Biuletyn Historii Pogranicza, Nr 15, 2015, s. 91–94. ISSN 1641–0033
 • Recenzija knygai: Domininkas Burba. Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII a. Vilniaus paviete. Monografija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 2016, 304 p. // Lietuvos istorijos metraštis. 2018/2. Vilnius, 2018, p. 191–197. ISSN 0202–3342 eISSN 2538–6549

Mokslo populiarinimo straipsniai

 • Žmogų puošia protas ir linksmumas. Teisė Antano Klemento gyvenime ir kūryboje, Kultūros barai. 2015, nr. 9, p. 96-102.
 • XVIII amžiaus teismų iššūkiai, Teismai.lt, nr. 3 (23), spalis, 2016, p. 25-26.
 • Notarinės funkcijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų praktikoje XVIII amžiuje, Notariatas, 2017, nr. 23, p. 28–31.
 • Merkinės seniūnas Matas Oginskis (1738-1786): gyvenimo ir ūkinės veiklos bruožai, Dainava. Dzūkų kultūros žurnalas, 2018, nr. 1 (35), p. 3–9.
 • Iš Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo istorijos, Teismai.lt, nr. 3 (31), rugsėjis, 2018, p. 29.
 • LDK bajoriškų teismų veiklos bruožai XVI–XVIII amžiais // Lietuvos teismų istorija ir dabartis, sudarė ir redagavo Dovilė Sagatienė, [Vilnius]: Small Art, 2018, p. 41–61. ISBN 9786099555614
 • Viešos bausmės žudikams Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. antrojoje pusėje, Kultūros barai, 2019, nr. 9, p. 88-92.
 • Sutuoktinio nužudymų bylos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. antrojoje pusėje, Kultūros barai, 2019, nr. 10, p. 86-89.
 • Apie nukirstą bajoro nosį – vieno XVIII amžiaus konflikto Trakų vaivadijoje istorija, Dainava. Dzūkų kultūros žurnalas, 2021, nr. 1 (41), p. 7-14.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • „XVIII amžiaus studijos“. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: atsakingasis sekretorius. Datos: nuo 2014 m.

Kontaktai

El. paštas - adam.stankevic@istorija.lt

ORCID: 0000-0003-0788-3507

Informacija atnaujinta 2023-06-02 13:26