Pradžia
lt
en

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1994 m. dirba Lietuvos istorijos instituto (LII) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje. 1996–2001 m. studijavo LII ir VDU doktorantūroje. 2001 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos veikla 1792–1793 metais“.

2006 – 2020 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vedėja. 2017–2021 m. vadovavo Ilgalaikei MTEP programai „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“. Nuo 2022 m. vadovauja Ilgalaikei MTEP programai „Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida Europos kontekste (XIII–XVIII a.)“. Programos vykdymo trukmė: 2022–2026 m.

2012–2014 m. vadovavo Lietuvos mokslo tarybos finansuotam mokslinių tyrimų projektui „Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje (LDK institucijų raida XVIII a. antroje pusėje)“ (LMT programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“; Finansavimo sutartis Nr. VAT-44/2012). 2010–2011 m. vadovavo mokslininkų grupės projektui „Biurokratinių struktūrų raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1775–1795 metais“ (Mokslinių tyrimų projektas, vykdytas pagal LMT remiamos veiklos kryptį ,,Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“; Finansavimo sutartis Nr. MIP-03/2010).

Tyrinėjimų išvadas paskelbė 4 autorinėse ir 3 kolektyvinėse monografijose bei moksliniuose straipsniuose, publikuotuose Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Prancūzijos, Baltarusijos, Latvijos mokslinėje spaudoje. Parengė 4 šaltinių publikacijas, sudarė ir redagavo 13 mokslinių straipsnių rinkinių.

Kasmet dalyvauja 5–6 tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose bei simpoziumuose. Yra skaičiusi pranešimus konferencijose Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Čekijoje, Šveicarijoje. Stažavosi Lenkijoje (1996, 2000, 2003, 2004, 2016, 2018, 2019 m.), Baltarusijoje (1998, 1999, 2016 ir 2018 m.), Rusijoje (2005 m.).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinė ir politinė istorija (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis elitas, bajorų konfederacijos)
 • Apšvietos epochos idėjų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
 • Valstybės institucijų raida Naujaisiais laikais
 • Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimai.

Pedagoginis darbas: 2003–2007 m. – Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro lektorė; 2010–2018 m. – Lietuvos edukologijos universiteto (iki 2011 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas) Pasaulio istorijos katedros (iki 2017 m. vasario 1 d. – Visuotinės istorijos katedra) docentė; Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė; 2012–2014 m. – Lietuvos istorijos instituto mokslininko stažuotojo dr. Dariaus Žiemelio podoktorantūros studijų vadovė; 2013–2015 m. – Lietuvos istorijos instituto mokslininkės stažuotojos dr. Astos Vaškelienės podoktorantūros studijų vadovė; 2017–2018 m. – eksternu apgintos Arnaud Parent daktaro disertacijos konsultantė; 2017–2019 m. – dr. Adam Stankevič podoktorantūros stažuotės vadovė, 2020–2022 m. – dr. Jono Drungilo podoktorantūros stažuotės vadovė.

Ugnės Jonaitytės doktorantūros studijų vadovė (nuo 2020 m.)

Svarbiausios mokslinės publikacijos   

Monografijos

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais,Vilnius: LII leidykla, 2003, 432 p., asmv. r-klė, 8 sp. iliustr., 2 sp. žemėlapiai, santr. anglų k. Rec.: D. Dukwicz, Wiek Oświecenia, t. 22, 2006, s. 326–328. A. Valenta, Finis Poloniae, Literatūra ir menas, 2004 m. liepos 2 d. (Nr. 3008), http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3008&kas=spaudai&st_id=5024 
 • Mykolas Kleopas Oginskis. Politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija, Vilnius: Edukologija, 2013, 352 p.
 • Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 metais: kolektyvinė monografija, Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2014, 700 p. [bendraautoriai: Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis]. Rec.: P. M. Pilarczyk, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2015, t. LXVII, z. 2, s. 343–345.
 • Michał Kleofas Ogiński: Politician, Diplomat and Minister (1786–1794), Vilnius: Petro ofsetas: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, [2015], 320 p. Rec.: R. Butterwick-Pawlikowski, Rocznik Lituanistyczny, t. 2, rok 2016, Warszawa, 2016, s. 284–285.
 • Lietuvos valstybės kontrolės istorija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 524 p. [bendraautoriai: Dalia Bukelevičiūtė, Ryšard Gaidis, Algirdas Jakubčionis, Saulius Kaubrys]
 • Михал Клеофас Огинский: Политик. Дипломат. Министр, [перевод с литовского Т. Тимченко], Минск: Научный мир, 2015, 192 c. ISBN 978-985-90312-5-0 Rec.: A. Stroynowski, Michał Kleofas Ogiński. Kilka uwag na marginesie książki Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Zeszyty Historyczne, t. XVI, Częstochowa 2017 s. 435–448. http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/zeszyty_historyczne_16.pdf 
 • A. Dubonis, D. Antanavičius, R. Ragauskienė, R. Šmigelskytė-Stukienė, Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos istorija ir tyrinėjimai, Vilnius: LII leidykla, 2016. 288 p. ISBN 978-609-8183-20-7.

Šaltinių publikacijos

 • Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus 2008, 400 p. (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.) Rec.: J. Drungilas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 202–206.
 • Adolfas Šapoka, Raštai. T. 2: Lietuva reformų Seimo metu iki 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos, parengė Robertas Jurgaitis ir Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 560 p.
 • Ogiński, Michał Kleofas. Tėviški patarimai = Бацькоўскiя парады : keturi laiškai apie ugdymą, parengė Vytas Rutkauskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; [vertėja iš prancūzų į lietuvių kalbą Jūratė Karazijaitė, vertėjas iš lietuvių į baltarusių kalbą Vadimas Vileita, vertėjai iš prancūzų į baltarusių kalbą Leonidas Kazyra ir Natalia Cimonina]; [įvadinio straipsnio ir komentarų autorė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė]. – Vilnius : Petro ofsetas ; [Rietavas] : Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, [2016]. – 152 p. : iliustr., faks., portr. ISBN 978-609-420-536-1
 • Mykolas Kleopas Oginskis. Priesakai sūnui ir kiti laiškai apie ugdymą; parengė Vytas Rutkauskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; [vertėja iš prancūzų į lietuvių kalbą Jūratė Karazijaitė] ; [įvadinių straipsnių ir komentarų autorė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė]. – Klaipėda: DRUKA; [Rietavas]: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, [2019]. – 160 p. : iliustr., faks., portr. – Bibliogr. išnašose. ISBN 978-609-96038-1-0

Sudaryti moksliniai leidiniai

 • Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytoja, redakcinės kolegijos pirmininkė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008, 352 p. ISBN 978-9955-847-05-2
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 446 p. ISBN 978-9955-20-588-3
 • Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19-20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytojai Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, 446 p. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, X tomas) ISBN 978-609-8061-09-3
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui, Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012, 768 p.: iliustr. – Str. liet., angl., lenk., rus., vok. – Santr. liet., angl. ISBN 978-9955-847-59-5
 • XVIII amžiaus studijos, t. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių, Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, 384 p.
 • XVIII amžiaus studijos, t. 2: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija: straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, 384 p.
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, 456 p.
 • XVIII amžiaus studijos, t. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, 324 p. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8183-16-0.
 • Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje. Lokalinės istorijos problemos. Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 424 p. ISBN 978-609-8183-38-2
 • XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 392 p. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8183-45-0
 • XVIII amžiaus studijos, t. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, – p. 338. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8183-64-1
 • XVIII amžiaus studijos, t. 6: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Personalijos. Idėjos. Refleksijos. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, – p. 392. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8183-73-3
 • XVIII amžiaus studijos, t. 7: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Giminė. Bendrija. Grupuotė. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, – p. 360. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8314-04-5

Sudaryti mokslo taikomieji darbai

 • Ingė Lukšaitė: bibliografijos rodyklė, 1957-2009, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, parengė R. Strazdūnaitė, I. Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010, 69 p.
 • 1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai = Bitwa pod Orszą 1514 r.: zwycięstwo militarne i jego znaki : tarptautinė mokslinė konferencija : skiriama Oršos mūšio 500 metų sukakčiai paminėti : 2014 m. rugsėjo 26-27 d. Pranešimų tezės, sudarė Adam Stankevič, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014.

Daktaro disertacijos santrauka

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos veikla 1792–1793 metais, Daktaro disertacijos santrauka. Humanitariniai mokslai, istorija (05H), Vilnius: LII leidykla, 2001, 30 p.

Moksliniai straipsniai

 • Lietuvos konfederacijos vadovų brolių Kosakovskių veikla 1793 m. Gardino seime, Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius, 1997, p. 409–421.
 • Tado Kosciuškos vertinimas Targovicos konfederacijos laikotarpio periodinėje spaudoje,Lietuvos istorijos metraštis. 1996 metai, Vilnius, 1997, p. 111–119.
 • Targovicos konfederacija – tradicinės elgsenos pavyzdys novacijų akivaizdoje, Mūsų praeitis, Vilnius, 1998, nr. 5: 1997, p. 40–51.
 • Pirmojo Respublikos padalijimo dokumentų publikavimas XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai. Lithuanian Metrica. Investigations in 1991–1996, Vilnius, 1998, p. 282–292.
 • XVIII amžius [Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos apžvalga], Tūkstantmečio knyga, Kaunas: Kraštotvarka, 1999, t. 1: Valstybė, p. 49–60, 119–121. (Pažintis su Lietuva). Tekstas anglų kalba: XVIII century, Book of the millennium, [compilation: Doloresa Baltrušienė; translation: Vijolė Arbas, Paulina Kruglinskienė and Laimonas Adomavičius], Kaunas: Kraštotvarka, 1999, vol. 1: The State, p. 49–60, 119–121. (Acquaintance with Lithuania); prancūzų kalba: XVIIIe siècle, Le livre du millénaire, [responsable de la coordination: Doloresa Baltrušienė; traducteur et rédacteur de la version française: Patrice C. Denaës], Kaunas: Kraštotvarka, 1999, t. 1: L'etat, p. 49–60, 119–121. (Faire connaissance avec la Lituanie); vokiečių kalba: XVIII. Jahrhundert, Buch des Jahrtausends, [Zusammenstellung: Doloresa Baltrušienė; Übersetzung: Vanda Žitkauskaitė, Liucija Balkevičiūtė], Kaunas: Kraštotvarka, 1999, Bd. 1: Staat, S. 49–60, 119–121. (Bekanntschaft mit Litauen); lenkų kalba: XVIII wiek, Księga tysiąclecia, [opracowanie - Doloresa Baltrušienė; tłumacze: Liucija Pocevičienė, Mieczysław Litwinski], Kaunas: Kraštotvarka, 1999, t. 1: Państwo, s. 49–60, 119–121. (Znajomość z Litwą); rusų kalba: XVIII век, Книга тысячелетия. [составитель первого тома - Долореса Балтрушене; перевод Люсе Пузенко и Асии Ковтун], Kaunas: Kraštotvarka, 1999, ч. 1: Государство, c. 49–60, 119–121. (Знакомьтесь: Литва).
 • Miestų dokumentai 1792–1793 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos aktų knygose, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 2001, t. 3, p. 133–154.
 • Vietinių konfederacijų susidarymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1792 metais,Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui, vyr. redaktorė I. Valikonytė, Vilnius, 2001, p. 359–381.
 • Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio LDK vizija antrojo valstybės padalijimo akivaizdoje, Lietuvos istorijos metraštis, 2001 metai / 1, Vilnius, 2002, p. 73–86: santr. angl.
 • Iš LDK iždo komisijos istorijos: Iždo komisijos veiklos tikrinimas 1792–1793 m.,Istorijos akiračiai, red. A. Dubonis, Z. Kiaupa, E. Rimša, Vilnius, 2004, p. 307–322. 10.    Politinis realizmas ir iliuzijos. LDK bajorijos pozicijos, Darbai ir Dienos, Kaunas, 2004, t. 37, p. 75–89.
 • Šiaulių reparticija XVIII a. pabaigoje, Šiaulių apskrities istorijos raida. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. J. Sireika, Šiauliai, 2004, p. 10–24.
 • Tarp tradicijų ir novacijų: Upytės pavieto bajorija XVIII a. pabaigoje, Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004, p. 92–116.
 • 1792 m. Kauno pavieto konfederacija, Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2004, t. 5, p. 247–263: santrauka, abstract.
 • Основные достижения историографии Литвы последнего десятилетия  в исследовании проблем Великого княжества Литовского (XIII–XVIII вв.): краткий обзор (Main Achievements of Lithuanian Historiography of the Last Decade in the Research of the Grand Duchy of Lithuania (13th–18th Centuries), Вялікае княства Літоўскае. Гісторыя вывучэння ў 1991-2003 гг. = Grand Duchy of Lithuania: history of research, 1991–2003. Proceedings of the International Round Table (16–18 May 2003, Grodna, Belarus), Рэдкал. С. Б. Каўн и инш., Минск, 2007, с. 226–238. (su bendraautoriumi dr. D. Vilimu).
 • Mykolas Kleopas Oginskis – paskutinis LDK iždininkas, Žemaičių žemė, 2005 / 4 (49), p. 8–11.
 •  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovai paskutiniajame Abiejų Tautų Respublikos Seime. Politinio pasirinkimo problema, Parlamento Studijos. Mokslo darbai, t. 5, 2005, s. 79–106 [Representatives of the Grand Duchy of Lithuania in the last Diet of the Republic of the Two Nations. The Problem of Political Choise. Summary in English, pp. 105–106].
 • Abiejų Tautų Respublikos sienos su Rusija demarkavimo problemos 1774–1775 metais, Lietuvos istorijos metraštis, 2005 metai / 2, Vilnius, 2006, p. 53–68: santr. angl.
 • Między Warszawą a Wilnem: Metryka Litewska w latach 1792–1794, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija. Mokslinių straipsnių rinkinys, red. kolegija A. Dubonis, J. Drungilas, A. Dziarnovič, Z. Kiaupa, A. Rachuba, I. Valikonytė, T. Vilkul, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, p.199–212.
 • Kas mokėjo už Lietuvos Metrikos knygų įrišimą? Epizodas iš Lietuvos Metrikos archyvo tvarkymo 1786–1788 m., Lietuvos Metrikos naujienos, 2004/2005, nr. 8, 2006, p.47–50.
 • Кто платил за переплеткниг Литовской Метрики, Новости Литовской Метрики, 2004–2005/ 8, Вильнюс, 2006, c. 47–50.
 • The position of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania within the Context of the Second Partition, Separation of Powers and Parliamentarism. The Past and the Present. Law, Doctrine, Practice. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Volume 84, Edited by Wacław Uruszczak, Kazimierz Baran, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2007, p. 475–485.
 • Отношение шляхты Великого Княжества Литовского к второму разделу Речи Посполитой, Конструкция и деконструкция Великого Княжества Литовского, Минск, 2007, с. 21–26.
 • Kauno pavieto bajorija valstybės permainų laikotarpiu, Praeities pėdsakais. Skiriama profesoriaus Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, redakcinė komisija: E. Aleksandravičius, A. Dubonis, E. Meilus, R. Miknys, E. Rimša (pirmininkas), Vilnius, 2007, p. 293–311.
 • Išmatuoti erdves: „Ribų komisijų“ įkūrimas ir veikla 1791–1792 m., Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2008, p. 223–251 (Summary: Measured Space: The Realisation of the Law on Boundaries in Lithuania during 1791–1792).
 • Merkinė – pavieto centras. Tyrimų būklė ir perspektyvos, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė, red. E. Brusokas, L. Glemža, Z. Kiaupa, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2007, p. 64–71.
 • Lyčių vaidmenys viešojoje ir privačioje veikloje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (Darbo pasidalijimo tradicijos, stereotipai, priežastys), Moterys, darbas, šeima. Lyčių vaidmenys užimtumo sferoje: sociokultūrinis aspektas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 165–197.
 • Проблемы реализации реформ Четырехлетнего сейма, Парламенцкiя структуры ўлады ў сicтеме дзяржаунага кiравання Вялiкага княства Лiтоўскага i Речы Паспалiтай у XV-XVIII стагоддзях, рэд. А. Янушкевич, Мiнск, 2008, c. 332–343.
 • Geopolitinė situacija Europoje ir Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimai, Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus 2008, p. 16–50.
 • Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimų dokumentų publikavimas XVIII–XX a. tarptautinių sutarčių rinkiniuose, Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus 2008, p. 51–69.
 • Stan badań i źródła do dziejów Komisji Granicznych w Wielkim Księstwie Litewskim (1791–1792), Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII w., red. A. Filipczak-Kocur, T. Ciesielski, Warszawa-Opole, Wydawnictwo Dig, 2008, s. 147–155.
 • Lietuvos valstybės teritorija ir sienos XIII – XVIII amžiuje, Lietuvos sienos: tūkstantmečio istorija, Vilnius, Baltos lankos, 2009, p. 8–25.
 • Konfederacja barska w historiografii litewskiej, Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje, red. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa, 2009, s. 85–94.
 • Публикация документов, относящихся к разделам Речи Посполитой, в сборниках международных документов XVIII–XX в.в., Россия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре, составитель Б.В. Носов, Москва: Индрик, 2009, c. 211–230.
 • Už ar prieš reformas: Ketverių metų seimo nutarimų įgyvendinimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietuose 1789–1792 metais, Istorija, 2009/ 2, t. LXXIV/74, p. 13–22.
 • Літоўская Мэтрыка ў другой палове XVIII ст.: перамяшчэньні архіву, а таксама працы па яго сыстэматызацыі і ўпарадкаваньні, ARCHE Пачатак, 2009, nr. 9 (84), p. 136–148.
 • „Wielkie Księstwo“ i „prowincja litewska“ w piśmiennictwie politycznym okresu rozbiorów, Europa orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich, 2009 (1), Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, s. 349–363.
 • The Territory and Borders from the 13th to the 18th Century, The Borders of Lithuania. The History of Millennium, Vilnius: Baltos lankos, 2010, pp. 8–25.
 • Территория и границы Литовского государства в XIII-XVIII веках, Границы Литвы. Тысячелетняя история, Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 8-25.
 • Lokalne organy konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1792–1793 (skład i metody działania), Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga narodów w XVI–XVIII wieku, pod redakcją Urszuli Augustyniak i Andrzeja B. Zakrzewskiego, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010, s. 175–189.
 • Идея Люблинской унии в деятельности Генеральной конфедерации Великого княжества Литовского 1792–1793 гг., Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С.Ф.Сокал, А.М.Янушкевіч.  – Мінск: БІП-С ПЛЮС, 2010, c. 421–437.
 • The nobility of Lithuania and the reforms of the Poland-Lithuania State (1788–1792), Assemblées et Parlements dans le monde, du Moyen-Âge à nos jours 57ème congrès de la CIHAE. 57 Conférence de la Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etat / Representative and parliamentary institutions in the world from middle age to present times / 57th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Sous la direction de Jean Garrigues, Éric Anceau, Frédéric Attal, Noёlline Castagnez, Noёlle Dauphin, Sabine Jansen et Olivier Tort, Paris: Assemblée Nationale, 2010, Volume II, p. 1091–1102.
 • Mykolo Kleopo Oginskio parama Sokolovo miestui. Epizodas iš Ketverių metų seimo laikotarpio, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 107–124.
 • Tarp išdavystės ir tarnavimo Respublikai? Mykolas Kleopas Oginskis 1793 m. Gardino seime, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais.Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 125–152.
 • Liublino unija: idėjos tęstinumas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijose Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu, Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė L. Glemža ir R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p. 352–364. Tas pats straipsnis lenkų kalba: Unia lubelska: kontynuacja idei podczas konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė L. Glemža ir R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p. 365–380.
 • Tarp Varšuvos, Gardino ir Vilniaus: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veiklos pokyčiai 1792–1794 metais, Lituanistica, 2011,  t. 57, Nr. 3 (85), p. 243–261.
 • Праверка дзейнасці Скарбовай камісіі Вялікага Княства Літоўскага ў 1792–1793 гг., ARCHE Пачатак, 2011-6 (105), c.231-245 [http://arche.by] 47.    Реформы: за или против. Шляхта ошмянского повета в 1788–1793 гг.,Ашмяншчына: Праблемы рэгiянальнай гiсторыi Беларусi, Зборнiк навуковых артыкулаў, Рэдакцыйная калегiя: А. А. Каваленя [i iнш.], Мiнск: Беларуская навука, 2011, с. 173–190.
 • 1769 m. įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas? Istoriografinių tradicijų sankirtos, Istorija, 2012/ 1, t. LXXXV/85, p. 49–62; ISSN 1392-0456. http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=421
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavieto teismų notarinės funkcijos, Lietuvos notariato istorija. Sudarė Jolanta Karpavičienė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012, p. 71–94; ISBN 978-9955-736-44-8
 • Hagos misija. Mykolo Kleopo Oginskio diplomatinės veiklos šaltiniai (1790–1791 m.), Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2013, p. 493-513.
 • Nuo 1791 m. gegužės 3 d. iki spalio 20 d. ir po jos: Lietuvos ir Lenkijos valstybinių institucijų „suliejimo“ problema (Iždo komisijos pavyzdžiu), in: XVIII amžiaus studijos, t. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių, Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, p. 128–147.
 • Aštuonioliktojo amžiaus šaltinių publikavimas Lietuvoje: pasiekimai ir problemos, in: Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, Vilnius, 2014, p. 279–296.
 •  Modernios Naujųjų laikų administravimo sistemos bruožų paieškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos struktūroje (1764–1795 m.), in: Lietuvos istorijos metraštis, 2013/1, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, p. 5–23.
 • Povilo Ksavero Bžostovskio laikų Lietuva. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: pakilimas ir saulėlydis, in: Povilas Ksaveras Bžostovskis. Paulavos respublika, sudarytoja Aurelija Arlauskienė, Vilnius: VšĮ „Projektų vykdymo sprendimai“, 2014, p. 13–81.
 • Les Sujets Mixtes: The Problem of Double Subordination in the Period of the Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth: the Case of Mykolas Kleopas Oginskis, in: Lithuanian Historical Studies, No 19, 2014, Vilnius, 2015, p. 111–134.
 • Oficjaliści Komisji Skarbowej jako grupa społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego (1764–1795), in: Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI–XIX веках = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI–XIX wieku: сборник научных статей; составитель Тамара Байрашаускайте. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 67–85.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo komisijos Tabako departamentas. Struktūra ir tarnautojai, in: Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai. Sudarytoja Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 219–236.
 • Mykolas Kleopas Oginskis – Vilniaus miestietis, in: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 104–132.
 • Trakų vaivados Andriaus Oginskio biblioteka – didiko akiračio veidrodis, in: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 302–341.
 • Iš Mykolo Kleopo Oginskio epistolinio palikimo: „Laiškas mano dukrai Amelijai apie vaikų auklėjimą“, in: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 377–398.
 • M. K. Oginskis. Laiškas mano dukrai Amelijai apie vaikų auklėjimą. Iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė, komentarus parengė Jūratė Karazijaitė ir Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, in: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 400–416.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės naujųjų pavietų seimelių vietos parinkimo ir įrengimo problema 1792–1794 metais, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojai Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša, [Serija: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, t. XXIV], Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 529–544.
 • Italija Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) gyvenime, in: Lietuva ir Italija: šimtmečių ryšiai, sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė [Serija: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, t. XXVII], Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, 2016, p. 346–361.
 • Notarial Functions of the Local District Courts in the Grand Duchy of Lithuania, History of the Lithuanian Notariat, Compiled by Jolanta Karpavičienė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2016, p. 71–93.
 • The Idea of the Union in the Boyar Confederation of the Grand Duchy of Lithuania During the Periodo f the Rule of Stanisław August (1764–1795), in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Volume 62:3, Fall 2016, pp. 23–47. http://www.lituanus.org/main.php?id=search-articles-2016
 •  Keturi Mykolo Kleopo Oginskio laiškai apie ugdymą / Чатыры лісты Міхала Клеафаса Агінскага аб выхаванні, in: Ogiński, Michał Kleofas. Tėviški patarimai = Бацькоўскiя парады : keturi laiškai apie ugdymą, parengė Vytas Rutkauskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Petro ofsetas, 2016, p. 14–78.
 • The Modernisation of the Court System in the Grand Duchy of Lithuania: Changes to the Organisation of the Local District Courts and Regulation of Judges’ Duties in 1764–1793, in: Lithuanian Historical Studies, vol. 21, 2017, pp. 1–30. ISSN 1392-2343
 • Скарбовая администрация табачной монополии в Великом княжестве Литовском (1781–1794 гг.), in: Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. нав. арт. у 2 ч.; ч. 2 / уклад. А. А. Скеп’ян; рэдкал.: У. Р. Гусакоў [і інш.], Мінск: Беларуская навука, 2017, c. 128–145. ISBN 978-985-08-2138-6
 • Tarp plunksnos, stryko ir etmono buožės: Mykolo Kazimiero Oginskio valstybinės veiklos horizontai / Between the plume, the bow and the hetman‘s mace: The broads horizons of Michał Kazimierz Oginńskis‘s state activities, in: Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai / Antiquity Comes Alive in Slonim, sudarytojas /compiler Vydas Dolinskas. Serija: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XIII tomas, Vilnius, 2017, p. 18–37.
 • O Referendum Konstytucji 3 Maja raz jeszcze: sejmiki egzulanckie i inflanckie 1792 roku, in: Studia Historyczne, t. LIX, 2016, z. 2 (234), p. 233–247. ISSN 0025-1429
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacinių teismų kanceliarijų notarinės funkcijos 1792–1793 metais, in: Antrasis Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos, sudarytoja Irena Valikonytė, Vilnius, 2017, p. 171–188.
 • Development of the Bureaucratic System in the Polish-Lithuanian Commonwealth: the Case of the Treasury Commission’s Activities (1764–1794), in: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Volume 64:3, Fall 2018, pp. 22–38. ISSN 0024-5089
 • Канцлер Александр Михал Сапега – маршалок Генеральной конфедерации Великого Княжества Литовского (1792–1793 гг.)., in: Сапегі: асобы, кар'еры, маёнткі, зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гіс торыі ; уклад. : А. А. Скеп’ян ; рэдкал. А. А. Каваленя [і інш.]. Мінск: А. М. Янушкевіч, 2018. c. 121–141. ISBN 978-985-7165-74-2
 • Veiklios moters kasdienybė: epizodas iš Izabelės Liudvikos Borch-Pliaterienės (1752–1813) gyvenimo, in: XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, Vilnius, 2018, p. 116–143. ISSN 2351-6968
 • Tarp Ženevos, Florencijos ir Rietavo: Irenėjaus Kleopo Oginskio (1808–1863) kultūrinės patirtys, in: Vakarykščio pasaulio atgarsiai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms, sudarytojai Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 156–167. 76.
 • The Parliamentary Activity of the Livonian Exiles in 1792, in: Vēsture XXII. Vēsture: avoti un cilvēki / History: Sources and People, Daugavpils universitates: 2019, p. 308–315. ISSN 1691-9297
 • From Clientage Structure to a New Social Group: The Formation of the Group of Public Servants in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Eighteenth Century, in: Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania. Microhistories, Edited by Richard Butterwick, Wioletta Pawlikowska, Routledge, 2019, pp. 148–165 ISBN 978-0-367-20666-6
 • The Wettins and the Issue of Inheritance of the Polish-Lithuanian State Throne in the Context of the Constitution of May 3, 1791: Position of the Lithuanian Nobility, in: Open Political Science, 2019:2, p. 86–95. DOI: https://doi.org/10.1515/openps-2019-0009
 • Child Education in the Family of Michal Kleofas Ogiński (1765–1833), in: Przegląd Historyczno-Oświatowy, 2019, Nr. 3–4, p. 7–21. ISSN 0033-2178; DOI 10.17460
 • Из истории парламентаризма в Речи Посполитой: сеймики Новогрудского воеводства, 1794 г., in: Балто-славянские исследования, Москва: Институт славяноведения РАН. 2019, т. 20, p. 409–424. ISSN 2658-5766 DOI:10.31168/2658-5766.2019.20.16
 • Przemiany w życiu politycznym szlachty powiatu Mereckiego (od Sejmu Wielkiego do Sejmu Grodzieńskiego), in: Najjaszniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, pod redakcją Małgorzaty Durbaś, Częstochowa, 2019, p. 237–250 ISBN 978-83-94923-7-2
 • Działalność księdza Ignacego Houwalta przy dworze Kazimierza Konstantego Platera (na przykładzie diariuszu z 1787 r.), in: Рэлігійнае жыццё ў Вялікім Княстве Літоўскім і Каралеўстве Польскім у ХVІ-ХVІІІ стагодцзях: у коле мясцовых спраў і праблем: зб. навук. арт. / Нац. акад. Навук Беларусі, Ін-т гісторыі; навук. рэд. А. А. Скеп’ян; рэдкал. А. А. Каваленя [і інш.], Мінск: А. М. Янушкевіч, 2019, C. 238–252. ISBN 978-985-7210-11-4
 • Laisvė išvykti: asmens judumo kontrolė Tado Kosciuškos sukilimo metu, in: Istorija : mokslo darbai = History. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, t. 112, nr. 4, p. 4–32. ISSN 1392-0456. eISSN 2029-7181. DOI: https://doi.org/10.15823/istorija.2018.20.
 • Oświeceniowa literatura europejska w księgozbiorze Andrzeja Ignacego Ogińskiego i rola Jeana Rolaya w kształtowaniu treści biblioteki wojewody trockiego w latach 1781–1786, in: Oświecenie nieoświecone. Tradycja – Tożsamość – Inność. Pod redakcją Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko, Filipa Wolańskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022, s. 259–273. ISBN 9788323148708
 • Reglamentacja i praktyka wydawania paszportów w Rzeczypospolitej w okresie od Sejmu Wielkiego do powstania kościuszkowskiego, in: Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod redakcją Doroty Michaluk p. 207-229. ISBN 9788362374427
 • 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos įgyvendinimas: konstitucinės monarchijos metai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, in: 1791 m. Gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija, sudarytojai Robertas Jurgaitis ir Adam Stankevič, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, p. 27–60. ISBN 9786098314083

Straipsniai informaciniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

 • Akademinė jūros diena, Mokslas ir gyvenimas, 1995, Nr. 5, p. 14–15.
 • Edukacinės komisijos įkūrimas ir jos veikla, Švietimo naujienos. Informacinis leidinys, 2004, Nr. 6, priedas „Edukacinei komisijai – 230. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – 85“, p. 5–8.
 • Finis Poloniae: [pokalbis su istorike, humanitarinių mokslų dr. R. Šmigelskyte-Stukiene]. Kalbėjosi Alvydas Valenta, Literatūra ir menas, 2004 m., liepos 2 d., p. 3, 19.
 • Ieškokite moters XVIII amžiaus LDK: [pokalbis su Lietuvos istorijos instituto mokslininke, humanitarinių mokslų daktare Ramune Šmigelskyte-Stukiene]. Kalbėjosi Audrius Musteikis, Lietuvos žinios, 2007 m. liepos 24 d., p. 14.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės administracinio suskirstymo kaita 1569–1795,Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 18–20.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje (1569–1795), Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 508–515.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės administracinio suskirstymo kaita 1569–1795, Lietuva, t. 1. Enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 20–21.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje (1569–1795), Lietuva, t. 1. Enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 430–439.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje (1569–1795), Lietuvos istorija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 10.    Trijų erelių sąmokslas prieš Lietuvą ir Lenkiją? Pranešimas, skaitytas mokslinėje konferencijoje „Tapatybę keičiantys atradimai“, publikuotas: dienraštyje „Lietuvos žinios“, Nr. 297 (12826), 2010 gruodžio 30 d. Internetinėse svetainėse: http://www.alfa.lt/straipsnis/10434125/?Triju.ereliu.samokslas.pries.Lietuva.ir.Lenkija.=2010-12-30_08-30 http://www.lzinios.lt/lt/2010-12-30/poziuris/triju_ereliu_samokslas_pries_lietuva_ir_lenkija.html http://www.voruta.lt/rubrikos/37/6125 
 • Straipsniai: Masalskiai, Tyzenhauzai, knygoje: Lietuvos didikai [enciklopedinis žinynas / teksto autoriai Nelė Asadauskienė, Vytas Jankauskas, Vaida Kamuntavičienė ... [et al.], Kaunas, Šviesa, 2011, p. 119–126, 203–211.
 • Mykolo Kleopo Oginskio sugrįžimas, Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ Nr. 11 (344), Priedas, p. 1. 2014 m. gruodis (kartu su Vytu Rutkausku).
 • Oginskiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonai, Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ Nr. 11 (344), Priedas, p. 6–8 (kartu su Valdu Rakučiu).
 • Keli potėpiai Mykolo Kleopo Oginskio portretui: politinė ir diplomatinė veikla, Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ Nr. 11 (344), Priedas, p. 9–11.
 • Žinomas ir nepažintas Mykolas Kleopas Oginskis / Known and unknown Michał Kleofas Ogiński, in: Ten, kur kviečia tėvynės meilė ir pareiga. Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo metinės. Parodos katalogas, sudarytojai Daiva Narbutienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Nijolė Šulgienė, Alfonas Tamulynas, Viktorija Vaitkevičiūtė, Vilnius: Petro ofsetas, 2015, p. 8–30.
 • Oginskių giminės istorijos bruožai / Historical features of the Oginski Family, in: Veidai iš būtojo laiko. Kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija. Katalogas / Faces from the Past. The Dukes Oginski Art Collection. Catalogue, sudarytojai Osvaldas Daugelis, Aušra Vasiliauskienė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015, p. 16–42.
 • Notarinės konfederacinių teismų funkcijos 1792–1793 m., in: Notariatas, Nr. 27, 2017, p. 24-27.

Konferencijų tezės 

 • The position of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania within the Context of the Second Partition, Separation of powers and parliamentarism, the past and the present. Law, doctrine, practice. 56th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Conference Materials, Summaries of the presentations, editors: K. Baran, W. Uruszczak, A. Karabowicz, Cracow, 2005, p. 134–137.
 •  Литовская метрика: перевозки и упорядочение архивов во второй половине XVIII в., Литовская Метрика и Литовский Статут как источниковедческая база для славистики и балтистики, Тезисы докладов. Редколлегия сборника: Ю. Будрайтис, М. В. Завьялова, Е.Л. Назарова, Москва, 2006, с. 29.
 • Liublino unija: idėjos tęstinumas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijose Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu / Unia lubelska: kontynuacja idei podczas konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Stanisława Augusta,Liublino unija: idėja ir tęstinumas. Tezės / Unia lubelska: idea i jej kontynuacja. Streszczenia, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Taikomosios dailės muziejus, sudarė Daiva Steponavičienė, p. 56–57.

Mokslinės informacijos, apžvalgos 

 • Knygos „1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas“ ir serijos „Lietuvos užsienio politikos dokumentai“ pristatymas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos istorijos metraštis, 2002/1, Vilnius, 2003, p. 202–204.
 • Mokslinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje“, Lietuvos istorijos metraštis, 2002/2, Vilnius, 2004, p. 223–224.
 • Mokslinė konferencija, skirta akademiko Konstantino Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos istorijos metraštis, 2002/2, Vilnius, 2004, p. 210–212.
 • Mokslinė konferencija „Žinomos-nežinomos XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asmenybės“, Lietuvos istorijos metraštis, 2003/1, Vilnius, 2004, p. 226–228.
 • Dvyliktoji Lituanistinės komisijos konferencija, Lietuvos istorijos metraštis, 2003/2, Vilnius, 2005, p. 197–198.
 • Mokslinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII a.: pokyčiai, įtampa, konfliktai“, Lietuvos istorijos metraštis, 2004/2, Vilnius, 2005, p. 222–225.
 • Tryliktoji Lituanistinės komisijos konferencija, Lietuvos istorijos metraštis, 2004/2, Vilnius, 2005, p. 225–227.
 • Lietuviška konferencija Čekijoje, Lietuvos istorijos metraštis, 2005/1, Vilnius, 2006, p. 201-204.
 • Ketvirtoji XVIII a. Lietuvos istorijos konferencija, Lietuvos istorijos metraštis, 2005/2, Vilnius, 2006, p. 210–212.
 • Naujos XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos erdvės, Lietuvos istorijos metraštis, 2006/ 1, Vilnius, 2007, p. 217–220.
 • V Konferencja Litewskich Historyków wieku XVIII „Przestrzeń Publiczna i Prywatna w osiemnastowiecznym Wielkim Księstwie Litewskim“, Biuletyn Polskiego Towarzystwa badań nad wiekiem osiemnastym, Warszawa, 2007, nr. 11, s. 43–44.
 •  57-ojo Tarptautinės atstovaujamųjų ir parlamentinių institucijų istorijos komisijos Kongreso Paryžiuje apžvalga, Istorija, 2009/ 2, t. LXXIV/74, p. 71–73.
 • Stanisław August Poniatowski i jego epoka w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Biuletyn Polskiego Towarzystwa badań nad Wiekiem Osiemnastym, nr. 13, 2009, s. 40.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Liublino unija: idėja ir tęstinumas“, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius, Taikomosios dailės muziejus, Senoji Lietuvos literatūra, 28 knyga: Donelaitis ir Rėza vertimų, leidimų ir tyrimų lauke, Vilnius, 2009, p. 337–342.
 • Antrasis Lietuvos istorikų suvažiavimas. Sekcija „Sukilimai, maištai, revoliucijos XVIII amžiuje: istoriografinių tradicijų sankirtos, Lietuvos istorijos metraštis, 2009/2, Vilnius, 2010, p. 17–18.
 • Konferencja „Wielkie Księstwo Litewskie w wieku XVIII: struktury kontroli i nadzoru“,Biuletyn Polskiego Towarzystwa badań nad Wiekiem Osiemnastym, nr. 15, 2011, s. 58.
 • X konferencija badaczy litewskich nad wiekiem osiemnastym „Między tradycją a innowacją: Wielkie Księstwo Litewskie w wieku XVIII“, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Nr 16, p. 45-46; ISSN 1640-6915
 • Bajorų savivalda ar bajorų savivalė? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinės institucijos XVI–XVIII a., Lietuvos istorijos metraštis, 2013/2, Vilnius, 2014, p. 11–13.
 • XII międzynarodowa konferencja naukowa „Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku: państwo, kultura, edukacja“, Wilno, 10–11 października 2013 r., Biuletyn Historii Pogranicza, Nr 13, Białystok, 2013, s. 169–172.
 • Konferencje 2013: „Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku: państwo, kultura, edukacja“, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Nr 18, Warszawa, 2014, s. 60–62.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščiai Radvilos – garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2015/2, Vilnius, 2016, p. 173–177.
 • Pratarmė / Preface, in: XVIII amžiaus studijos, t. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys, Vilnius, 2016, p. 8–13.
 •  Konferencja Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku: wyzwania, osiągnięcia, utraty, in: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań Nad Wiekiem Osiemnastym, Nr 20, 2016, p. 69–70. Internetinė prieiga: http://www.wiekosiemnasty.pl/Biuletyn%2020-2016.pdf

Recenzijos, anotacijos

 • Anotacija: Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai. Paruošė J. Tumelis, Vilnius 1997, Lithuanian Historical Studies, Vilnius 1998, vol. 3, p. 161–162.
 • Recenzija: Ewa M. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Źródła i monografie, 225, Lublin, 2002. 255 s., 13 iliustr., Lietuvos istorijos metraštis, 2002/1, Vilnius, 2003, p. 176–181.
 • Recenzija: Яўген Анішчанка, Інкарпарацыя. Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай, Мінск, Хурсік, 2003, 470 с., Lietuvos istorijos metraštis, 2004/1, Vilnius, 2005, p. 176–181.
 • Anotacija: G. Zujienė, Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII–XVIII a.), Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, 2008, nr. 9, s.101–102.
 • Anotacija: Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, 2008, nr. 9, s. 106-107.
 • Anotacija: XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai), Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, 2008, nr. 9, s. 134-135.
 • Anotacija: E. Rimša, Lietuvos heraldika, Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, 2008, nr. 9, s. 135-136.
 • Anotacija: Lietuvos istorijos bibliografija, Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, Nr. 9, 2008, s. 136.
 • Recenzija: Naujas radviliados puslapis: Dubingiai, Istorija. Mokslo darbai, t. 79, 2009/3, p. 73–75 [Recenzija knygai: Deimantas Karvelis, Raimonda Ragauskienė, Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m., Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 448 p.],http://www.istorijoszurnalas.lt/images/stories/Istorija_79/Istorija79.pdf 
 • Recenzija: Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A. D. 1782–1784  peracta / Lietuvių katalikų mokslo akademija; [parengė Algirdas Baliulis; redakcinė kolegija: Darius Baronas, vysk. Jonas Boruta, Liudas Jovaiša (ats. redaktorius), Mindaugas Paknys, Arūnas Streikus, Paulius Subačius]. – Vilnius: Katalikų akademija, 2010. – 368 p. – (Fontes historiae Lituaniae = Lietuvos istorijos šaltiniai; t. 9), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 207–211.
 • Recenzija: Antanas Tyla, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, 400 p., Lietuvos istorijos metraštis, 2010/2, Vilnius, 2011, p. 165–170.
 • Anotacija knygai: Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė, Lietuvos istorija, t. 5: Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 m., in: Biuletyn Historii Pogranicza, nr. 13, Białystok, 2013, s. 140–141
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Bitwa pod Orszą 1514 r.: Zwycięstwo militarne i jego znaki“, poświęcona obchodom 500. rocznicy bitwy pod Orszą, in: Biuletyn Historii Pogranicza, nr. 14, 2014, s. 120–122.
 • Recenzija knygai: Dorota Dukwicz. Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775). Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015, 330 p., in: Lietuvos istorijos metraštis, 2016, Nr.2, p. 197–208.
 • Anotacija knygai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790), parengė R. Jurgaitis ir kt., (serija „Fontes historiae parlamentorum Lituanicorum“, t. I), Vilnius, 2015. 436 p. in: Rocznik lituanistyczny, nr. 2, 2017, p. 285-286, ISSN: 2450-8454. Internetinė prieiga:http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RL/issue/view/1166/showToc 
 • Anotacija knygai: Domininkas Burba, Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete. Vilnius: LEU leidykla, 2016, 384 p., in: XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 366–367.
 •  Anotacija knygai: Wojciech Szafrański. Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, 573 p., in: XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 368–370. 1
 • Anotacija knygai: Dariusz Rolnik. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764–1795 w świetle ich korespondencji, Katowice: Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego, 2018, 238 p., in: XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 371.
 • Recenzija knygai: Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai. Descriptions of the Old Roads of the Grand Duchy of Lithuania, parengė / prepared by Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, in: XVIII amžiaus studijos, t. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 307–311. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8183-64-1
 • Recenzija knygai: Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794, tom II: Słownik biograficzny, redakcja naukowa: Andrzej Meissner, Agnieszka Wałęga, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018, in: XVIII amžiaus studijos, t. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 312–316. ISSN 2351-6968; ISBN 978-609-8183-64-1
 • Recenzija knygai: Andrzej Stroynowski. Obrady sejmu grodzieńskiego 1784 roku. Studium z dziejów kultury parlamentarnej, Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020. – 250 p., in: Publikuota: XVIII amžiaus studijos, t. 7: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Giminė. Bendrija. Grupuotė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, p. 330–337.
 • Recenzija knygai: Richard Butterwick, The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733–1795. Light and Flame, New Haven and London: Yale University Press, 2020. 482 p. ISBN 978-0300-252-20-0, in: Lithuanian Historical Studies, vol. 26, p. 169–181.

Ekspertinė veikla

 • Lenkijos nacionalinis mokslo centras (Narodowe Centrum Nauki / National Science Center). Pareigos: ekspertė. Datos: nuo 2016 m.
 • Lietuvos mokslo taryba. Pareigos: ekspertė. Datos: nuo 2009 m.
 • Tarptautinė duomenų bazė „Lituanistika“. Pareigos: ekspertė. Datos: nuo 2007 m.

Mokslinių tarybų bei asociacijų narė 

 • Lietuvos istorijos instituto mokslo tarybos narė (nuo 2010 m.)
 • Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybos narė (nuo 2020 m.)
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybos narė (2015–2020 m.)

 • Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai Tarybos pirmininkė (nuo 2020 m.)

 • Trakų istorijos muziejaus Tarybos narė (nuo 2019 m.)

 • Lenkijos XVIII amžiaus tyrinėtojų draugijos (Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym) narė.
 • Ankstyvųjų naujųjų laikų diplomatijos tyrinėtojų tinklo narė (Premodern Diplomats Network) narė.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • „XVIII amžiaus studijos“, Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: redakcinės kolegijos pirmininkė. Datos: nuo 2014 m.
 • „Wieki Stare i Nowe“, Silezijos universitetas Katovicuose (Lenkija). Pareigos: mokslinės redakcinės tarybos narė. Datos: nuo 2012 m.
 • "Zeszyty Historyczne“, Jano Długoszo universitetas Čenstachavoje (Lenkija). Pareigos: užsienio recenzentė. Datos: nuo 2015 m.
 • „Przegląd Historyczno-Oświatowy / The Journal of History and Education“, Lenkijos mokytojų sąjunga (Lenkija).  Pareigos: mokslinės redakcinės tarybos narė. Nuo 2019 m.

Dalyvavimas mokslo asociacijose

 • Tarptautinė XVIII amžiaus tyrinėtojų draugija (International Society for Eighteenth-Century Studies / Société internationale d’étude du dix-hutième siècle). Pareigos: narė. Datos: nuo 2006 m.
 • Ikimoderniųjų laikų diplomatijos tyrinėtojų tinklas (Premodern Diplomats Network). Pareigos: narė. Datos: nuo 2018 m.

Apdovanojimai, įvertinimai

 • Rietavo savivaldybės garbės pilietė (2020 m.)
 • Medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Data: 2018 m. Už „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos bei Vilniaus krašto iškilių asmenybių tyrimus“. Institucija: Visuomeninių organizacijų komisija.
 • Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo Direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento premija. Data: 2002 m. Už monografijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais“ rankraštį. Institucija: Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo Direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento

Kontaktai

El. paštas - smigelskyte.stukiene@gmail.com

Telefonas - 8 5 261 72 73

ORCID: 0000-0002-3361-4151

Informacija atnaujinta 2022-12-13 12:49