Pradžia
lt
en

Gitana Zujienė

Mokslo darbuotoja

Gimė 1974 07 31 Vilkaviškio rajone. 1992 m. baigė Kybartų vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universitetą Istorijos fakultetą. 1996 m. baigė bakalauro, 1998 m. magistro studijas. Nuo 1996 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 2005 balandžio 17 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII–XVIII a.“ Nuo 2005 balandžio 19 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2007 m. liepos 3 d. – mokslo darbuotoja.

2012-2014 m. vadovavo mokslo projektui „Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a.- XVII a. I pusėje: teorija ir praktika “ (Paraiškos registracijos Nr. LIT – 12104, vykdomas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą. Finansavimo sutartis su Lietuvos mokslo taryba Nr. LIT -5-18).

2019 09 01 – 2019 12 31. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų projektas „Žodžiai, ženklai, simboliai, prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu)“ Nr. S-LIP-19-81. Vadovė.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis

 • Pagalbiniai istorijos mokslai
 • Teisinė archeologija

Knygos

 • Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.), Vilnius: Eugrimas, 2008, 334 p.
 • The Insignia and Ceremonial of the Rulers and High-ranking State and Church Dignitaries of the Grand Duchy of Lithuania in the Thirteenth-Eighteenth Centuries: daktaro disertacijos santrauka. Humanitariniai mokslai, istorija (05H), Vilnius-Klaipėda: LII leidykla, 60 p.

Straipsniai

 •  Vilniaus universiteto skeptras, Lituanistica, 2002, nr.1, p. 3–18.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonų valdžios ženklai XVI–XVIII a., Lietuvos istorijos metraštis, 2002, 1, Vilnius, 2003, p. 5–29. Santrauka: Symbols of power of hetmans of the Grand Duchy of Lithuania, p. 30–32.
 • Netvari simbolių reikšmė (Aukščiausių LDK pareigūnų insignijos), Darbai ir dienos, 37, Kaunas, 2004, p. 17–24. Santrauka: The Unstable Meaning of Symbols (The Insignia of the Officers of the Grand Duchy of Lithuania), p. 24
 • LDK vyskupų insignijos, LKMA Suvažiavimo darbai, Vilnius, 2005, t. 19, p. 325–345.
 • Ceremoniał ingresu biskupów wileńskich w XVII–XVIII wieku, Barok, Historia–literatura–sztuka, półrocznik XIII/1 (25), Warszawa: wydawnictwo Neriton, 2006, s. 59–73. Abstrakt: Ceremony of Ingress of the Vilnius Bishops in the Seventeenth and Eighteenth Century, p. 74.
 • The GDL Marshal’s Insignia and Their Place in Ceremonial Between the Sixteenth and Eighteenth Centuries, Lithuanian Historical Studies, vol. 10, 2005, Vilnius, 2006, p. 29–64. Santrauka: LDK maršalų insignijos ir jų vieta ceremoniale XVI–XVIII a., p. 65–66.
 • Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro laidotuvių Vilniuje ceremonialas, Lietuvos pilys, Vilnius, 2007, nr. 2 (2006), p. 68–75: santr. angl., iliustr. 8.    Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro pakėlimo ceremonialo susiformavimas,Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2007, p. 56–67: santr. angl., iliustr.
 • Historia skarbca katedry wileńskiej (od założenia do dzisiaj), Skarbiec katedry wileńskiej, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, 2008, s. 31–50.
 • Aukščiausios valdžios insignijos reprezentaciniuose Stanislovo Augusto Poniatovskio portretuose, Menotyra, 2009, t. 16, nr. 3-4, p. 79-90.
 • Oginskių giminės pareigūnų valdžios ženklai, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius:Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 53-63.
 • Straipsnis “Lobyno istorija (nuo įkūrimo iki šių dienų)”, paskelbtas bažnytinio paveldo muziejaus internetiniame puslapyje www.bpmuziejus.lt (0,6 s.a.l.) Parašytas dalyvaujant projekte “Vilniaus arkivyskupijos lobynų pristatymas virtualioje erdvėje”. Projekto vykdytojas VšĮ “Sakralusis menas”.
 • Pastangos išsaugoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir ceremonialą, p. 64-71; Staranie o zachowanie tytułu wielkiego księcia litewskiego I ceremoniału podniesienia na tron wielkoksiążęcy litewski, s. 72-81, Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas. Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja, Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, ktora odbyła się w dniach 19–20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, sudarytojai / opracowanie Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Vilnius 2011.
 • The Headsman’s Sword – a Symbol Between the sacrum and the profanum, Signa Iuris, t. 10, 2012, p. 179-186. ISBN 978-3-941126-23-4.
 • Theatrum poenarum Lietuvos raganų teismuose XVI-XVIII a., Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvios Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2013, p. 343-361.
 • The death penalty in Magdeburgian cities of Grand Duchy of Lithuania in the late 16th and early 17th century, Lithuanian historical studies, 19, 2014, Vilnius, 2015, p. 83-110.
 • Mirties bausmė Žemaičių pilies teisme XVI a. – XVII a. I pusėje, Lituanistica, t. 61, nr. 2, Vilnius, 2015, p. 115-127.  
 • Witchcraft Court Cases in the Grand Duchy of Lithuania in the sixteenth to eighteenth centuries // Lithuanian Historical Studies, vol. 20, 2015. Vilnius: Lithuanian institute of history. ISSN 1392-2343. 2016, p. 1-48.
 • Смертная казнь в Могилевской магдебургии (конец XVI в. – первая половина XVII в.), Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зборнiк навуковых артыкулаȳ. У 2 ч. Мінск: Беларуская навука, 2017, с. 335-348. ISBN 978-985-08-2138-6.
 • Lietuvos Statutų baudžiamosios teisės normų vykdymas pilies teismų praktikoje XVI amžiaus antroje pusėje – XVII amžiaus pirmoje pusėje, Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos, sudarė I. Valikonytė, N. Šlimienė, Vilnius, 2017, p. 279-290. ISBN 978-609-459-906-4
 • Bajoriškosios ir miestietiškosios teisės susidūrimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės magdeburginių teismų praktikoje, Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje XVI-XVIII a. Lokalinės istorijos problemos, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2018, p. 349-364. ISBN 978-609-8183-38-2
 • Między przestępstwem i wybaczeniem: niektóre aspekty życia rodzinnego mieszkańców miast Wielkiego Księstwa Litewskiego ulokowanych na prawie magdeburgskim w drugiej połowie XVI – pierwszej połowie XVII w., Grodnae et orbi. Гарадскiя супольнасцi i гарадское асяроддзе, Мiнск, 2018, c. 55-63. ISBN 978-985-7165-80-3
 • Zderzenie prawa magdeburskiego i Statutu Litewskiego w praktyce sądowej w WKL w I połowie XVII w. – konflikt czy współdziałanie?, Прававая думка i праватворчасць: зборнiк матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю доктара юрыдычных навук, прафесара Сокала Сцяпана Федаравіча. Мінск, 25-25 лістапада 2017г., Рэдакцыйная калегія: С.Ф.Сокал, С.М.Токць, Н.М.Ганушчанка, Мінск, 2018, c. 32-40. ISBN 978-985-7188-26-0
 • Wykluczenie ze społeczności chłopskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle ustaw dworskich, ksiąg sądowych i praktyki życia codziennego wsi w XVI-XVIII wieku, Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia, pod red. D. Michaluk, Ciechanowiec-Warszawa, 2019, s. 237-252.ISBN 978-83-62374-33-5; 978-83-956302-1-7
 • Teismo proceso dalyvių priesaikos XVI-XVII a.: ceremonija ir formuliaras, Ženklai, simboliai, prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu, sudarytojos R. Čapaitė, G. Zujienė, Vilnius, 2019, p. 287-315. ISBN 978-609-8183-70-2
 • Ceremonie inauguracyjne woźnich i konsekwencje złamania ich przysięgi zgodnie ze Statutem Litewskim i orzecznictwem sądowym WKS pod koniec XVI – w pierwszej połowie XVII w. // Актуальные праблемы гісторыі і культуры: зб. навук. арт. Вып.3: Вялікае Княства Літоўскае: заканадаўчае забеспячэннне дзяржаўнага суверэнітэту / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп’ян; рэдкал. : В.Ф. Голубеў [і інш.].– Мінск : Беларуская навука, 2022. – С. 337–349. ISBN 978-985-08-2838-5
 • Klastojimo bylos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilies teisme XVI a. pabaigoje – XVII a. pirmoje pusėje: nuo skundo iki bausmės // Surasti tiesą. Pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime, sudarė R. Čapaitė, Vilnius:Lietuvos istorijos institutas, 2022, p. 285-299. ISBN 978-609-8314-10-6

Konferencijų tezės

 • Aleksandro pakėlimo didžiuoju kunigaikščiu ceremonialo susiformavimas/ Formation of the Ceremonial for Alexander’s Raise to the Rank of the Grand Duke. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra/ Culture of the court of the Grand Duke of Lithuania, Alexander Jagiellon, Tezės. Summary, sudarė D. Steponavičienė, Vilnius, 2009 m. lapkričio 9-10 d., p. 15-18.
 • Pastangos išsaugoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir pakėlimo ceremonialą/ Staranie o zachowanie tytułu wielkiego księcia litewskiego i ceremoniału wyniesienia na tron wielkoksiążęcy litewski, Liublino unija: idėja ir tęstinumas / Unia lubelska: idea i jej kontynuacja, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Tezės/ Streszczenia. Taikomosios dailės muziejus, sudarė D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 28-29.
 • Karinės valdžios ženklai Oršos mūšyje, 1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai. Pranešimų tezės, sud. A. Stankevič, R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2014.
 • Klastojimo bylos bajoriškame pilies teisme XVI a. antrojoje pusėje – XVII a. pirmojoje pusėje: nuo skundo iki realios bausmės / Sprawy o fałszerstwa w szlacheckim sądzie grodzkim w drugiej połowie XVI – w pierwszej połowie XVII w.: od skargi do rzeczywistej kary, Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime / W poszukiwaniu prawdy: nauki pomocnicze historii w badaniu falsyfikatów, p. 30-35. Tarptautinė mokslinė konferencija 2020 m. spalio 14-15 d. Lietuvos istorijos institutas.
 • Kiek teisinės archeologijos yra Joachimo Lelevelio veikaluose/ Ile archeologii prawnej jest w pracach Joachima Lelewela, Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis / Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii, p. 24-26. Tarptautinė mokslinė konferencija 2022 m. birželio 15-17 d. Lietuvos mokslų akademijoje.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 •  „Oginskių giminės pareigūnų insignijos ikonografijoje“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateiries perspektyvos“ Rietave 2006 m. rugsėjo 29 d. Organizavo Žemaičių dailės muziejus.
 • „Aleksandro pakėlimo didžiuoju kunigaikščiu ceremonialo susiformavimas“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ Vilniuje 2006 m. lapkričio 9 d. Organizavo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.
 • „Znaki władzy najwyższych urzędników Wielkiego Kięstwa Litewsiego”, skaitytas konferencijoje „Wielkie Księstwo i sąsiedzi”, organizuotoje Lituanistinės Komisijos prie Lenkijos Mokslų Akademijos Istorijos Mokslų komiteto, 2007 rugsėjo 25-26 d. Varšuvoje, Lenkijos istorijos institute.
 • “The Headsman’s Sword, Symbol between sacrum and profanum”, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XI. Międzynarodowa Konferencja Ikonograficznoprawna „Władza świecka i duchowa w przekazie ikonograficznoprawnym”(11. Internationale Rechtsikonographie-Konferenz „Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht“) 2009 m. birželio 4-7 d. Organizavo A. Mickevičiaus universitetas Poznanėje.
 •  “Pastangos išsaugoti didžiojo kunigaikščio titulą ir ceremonialą”, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “ Liublino unija: idėja ir tęstinumas”, 2009 m. lapkričio 19-20 d., kurią organizavo LDM, LII, VU IF, Lenkų institutas Vilniuje, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
 • Pranešimas tema: „Inovacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime valdant Aleksandrui Jogailaičiui“ perskaitytas konferencijoje Panevėžio kraštotyros muziejuje, skirtoje Panevėžio 500 –ų metų jubiliejui „Iš Panevėžio praeities: pirmieji miesto šimtmečiai“ rugsėjo 6 d.
 • 2013 m. rugsėjo 18-20 d. konferencija Liublino Marijos Skladovskos-Kiuri universitete „Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych”, pranešimas: „Symbolika szubienicy – od czasόw nowożytnych do dzis“.
 • 2014 m. rugsėjo 26-27 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje “1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai”. Skaitytas pranešimas tema “Karinės valdžios ženklai Oršos mūšyje”
 • Pranešimas “Radvilos ir magdeburginė teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje” skaitytas 2015 m. lapkričio 12-14 d. tarptautinėje konferencijoje “Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė” Vilniuje.
 • Pranešimas „Instrukcja sejmiku żmudzkiego dla posłów na sejm jesienią 1629 r.” skaitytas 2015 m. birželio 9-10 d. tarptautinėje konferencijoje „W kręgu lokalnych spraw i problemów” Lenkijos MA istorijos institute.
 • Pranešimas „Смертная казнь в Могилевской магдебургии (конец XVI в. – первая половина XVII в.)“, 2015 m. skaitytas tarptautinėje konferencijoje “Вялiкае Княства Лiтоўскае: палiтыка, эканомiка, культура” Baltarusijos MA istorijos institute.
 • 2017 m. lapkričio 24 d. tarptautinėje konferencijoje, skirtoje prof. S. Sokolo 75-ajam jubiliejui «Палітычная і прававая думка ВКЛ і Рэчы Паспалітай у XVI-XVIII стст. і яе ўздзеянне на права і прававую сістэму” Minske, Baltarusijos teisės institute skaitė pranešimą „Magdeburgo teisės ir Lietuvos Statuto susidūrimas LDK teismų praktikoje XVII a. I pusėje: konfliktas ar sąveika?“.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Grodnae et orbi. Miesto bendruomenės ir aplinka“ (2017 m. lapkričio 3-5 d. Gardine, Baltarusijoje) skaitė pranešimą „Tarp nusikaltimo ir atleidimo: kai kurie LDK magdeburginių miestiečių šeimyninio gyvenimo aspektai XVI a. II pusėje-XVII a. I pusėje“.
 •  Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Статут 1588 г.: заканадаȳчыя гарантыi суверэнiтэту ВКЛ“ (2018 m. spalio 12 d., Minskas) skaitė pranešimą „Teismų pareigūnų priesaikos ir jų sulaužymo pasekmės (simbolinis aspektas)“.
 • Pranešimas „Nestatutiniai valdžios ir individo santykiai kriminalinio nusikaltimo atveju, XVI a. II pusė - XVII a. I pusė“ seminare „Valdžia, luomas, individas XIV-XVIII a. Lietuvoje ir pagalbinių istorijos mokslų tyrimo problemos“ 2018 m. gruodžio 19 d. Lietuvos istorijos institute, skiriama doc. dr. Edmundo Rimšos 70-mečio jubiliejui.
 • Pranešimas „Vilnius University seals - from the ruler‘s decree (1595) to the statute approved by the president (2014): regulation and use“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Wizualne aspekty tradycji akademickich. XVII międzynarodowa konferencja ikonograficznoprawna, 2019 m. birželio 20-23 d. Poznanės universitete Lenkijoje.
 • Pranešimas „Wykluczenie ze społeczności chłopskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle ustaw dworskich, ksiąg sądowych i praktyki życia codziennego wsi, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia” 2019 m. birželio 6-7 d. Žemės ūkio muziejuje Cechanovece, Lenkijoje.
 • Apskritasis stalas - diskusija “Pagalbinių istorijos mokslų problemos ir perspektyvos Lietuvos istorijos tyrimuose” 2019 gegužės 17 d. LII.
 • Pranešimas „Teismo proceso dalyvių priesaikos XVI-XVII a. I p.: formulė ir ceremonija“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose”, 2019 m. balandžio 25-26 d. LII.
 • Pranešimas „Klastojimo bylos bajoriškame pilies teisme XVI a. II pusėje - XVII a. I pusėje: nuo skundo iki realios bausmės“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime“, 2020 m. spalio 14-15 d. LII.
 • Pranešimas „Valdžios ir individo santykis kriminalo atveju: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės publicistų požiūris (XVI a. antra pusė – XVII a. pradžia)“, mokslinėje konferencijoje „Valdžia, luomas, individas XIV-XVIII a. Lietuvoje“, 2021 m. gruodžio 3 d. LII.
 • Pranešimas „Istorinės atminties apie Joną Karolį Chodkevičių ne/formavimas Lietuvoje“ mokslinėje konferencijoje „Jonas Karolis Chodkevičius ir jo epocha per pagalbinių istorijos mokslų prizmę“, 2021 m. spalio 15 d. LII
 • Pranešimas „Kiek teisinės archeologijos yra Joachimo Lelevelio darbuose?“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis ir ateitis“, 2022 m. birželio 15-17 d. Vilniuje.
 • Pranešimas „Iš Aleksandro Jogailaičio dvaro kasdienybės“ konferencijoje „Iš penkių šimtmečių istorijos: Pasvalio praeities fragmentai“, Pasvalio krašto muziejus, 2022 m. gruodžio 8 d.

Kontaktai

El. paštas - gzujiene@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5334-7866

 

Informacija atnaujinta 2022-12-13 12:08