Pradžia
lt
en

Rūta Čapaitė

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

1985 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Nuo 1989 m. dirba Lietuvos istorijos institute: 1989–1994 m. – Archeografijos skyriuje, jaunesne moksline bendradarbe, nuo 1992 m. – asistente, nuo 1994 m. – LDK istorijos skyriaus asistente. 1998 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392–1430). Paleografinė studija“. 1998 m. buvo peratestuota moksline bendradarbe. Dirbo Pagalbinių istorijos mokslų programoje. 2009–2011 m. dalyvavo Lietuvių kalbos instituto vyr. m. d. dr. Ginos Kavaliūnaitės vadovaujamame projekte Pirmos lietuviškos spausdintos biblijos vertimo ir leidimo aplinkybės. Šaltinių paieška ir tyrimas. 2011 m. dalyvavo teikiant paraišką finansavimui tarptautiniame viduramžių rankraščių skaitmeninimo ir mokslinio jų pristatymo internetinėje erdvėje projekte VERMANEL (VERnacularMANuscriptsinEuropeanLibraries) pagal 7 Europos Sąjungos programą. Projekto koordinatorius Berlin-Brandenburgische Akademieder Wissenschaften (Berlyno-Brandenburgo Mokslų Akademija).
Pagal LMT Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą vykdė Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinių tyrimų projektą „Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse XV a. viduryje – XVI a.“ Finansavimo sutartis Nr. LIT-7-12; projekto vykdymo trukmė 2013 kovo mėn. 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.). Pagal LMT Nacionalinės lituanistikos plėtros programą dalyvauja mokslo tiriamajame projekte „Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas“ (dalyvė). Projektas vykdomas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedroje (vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė). (l.r. 302407247 LIP-022/2016). Projekto vykdymo trukmė 2016–2018 m.

Tyrimų išvadas paskelbė monografijoje bei moksliniuose straipsniuose, publikuotuose Lietuvos, Lenkijos. Skaito pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (Lenkijoje).
Mokslinės stažuotės: Lenkijoje (2003, 2004, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ), Vokietijoje (2004 m. – stažuotė Herzogo Augusto Bibliotekoje, gauta stipendija, dalyvavus konkurse pagal Kurt und Marga Möllgaard–Stiftung/Baltikum Programm. Baltarusijoje; 2010, 2012 m. – stažuotė Herderio institute Marburge).
Nuo 2008 m. balandžio 21 d. Comite International de paleographie latine narė.
2008 m. tarptautinio projekto parengiant daugiakalbį paleografijos terminų žodyną Vocabularum parvum scripturae, Latin Paleography Network – Central and Eastern Europe dalyvė. Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys paleografijos moksle. Jis buvo pristatytas rugsėjo 2–5 d. Londone vykusiame XVI-me tarptautiniame paleografų koliokviume: Teaching writing. Learning to Write. Comite International de Paleographie latine XVIth Colloquium, 2-5 September 2008, Institute of English studies, University of London, senate House.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Lotyniškoji paleografija. Nagrinėjama tema „Lotyniškojo kursyvo raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVII a.“. Analizuoja Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vartoto lotyniškojo kursyvo pokyčius. Jie lyginami su XV–XVII a. Vakarų ir  Vidurio Europoje vykusia lotyniškojo kursyvo raida. Lotyniškasis kursyvas nagrinėjamas tiek per asmens autografo kaitos prizmę, tiek bendrųjų europinių jo raidos tendencijų kontekste. Svarstomi jo terminijos bei tyrimo metodikos klausimai. Gotikinio, humanistinio bei jų renesansinė ar barokinės atmainų vartojimas siejamas su humanistinės, renesansinės, barokinės kultūros plėtros Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tendencijomis ir formomis.
 • Kultūrologinė mediavistika. Nagrinėja viduramžių epistolografiją kaip literatūros žanrą  bei kasdienybės istorijos šaltinį. Remiantis korespondencija, sąskaitų knygomis ir kt. analizuoja kiek, kokiais aspektais ir kokia forma atsispindi Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir jo amžininkų kasdienis gyvenimas.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos

 • Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, Vilnius: Versus aureus, 2007, 544 p. Rec.: S. Szybkowski, Studia źródłoznawcze, t. 47, Warszawa, 2009, s. 238–241.
 • Vocabularum parvum scripturae, Latin Paleography Network – Central and Eastern Europe, Bratislava–Praha, 2008. Bendraautorė (tarptautinis daugiakalbis paleografijos terminų žodynas – paleografijos terminai pateikti ir lietuvių kalba).

Sudaryti moksliniai leidiniai

 • Ženklai. Simboliai. Prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytojos: Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, 2019, 374 p. ISBN 978-609-8183
 • Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime. Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytoja Rūta Čapaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. ISBN 978-609-8314-10-6

Straipsniai 

 • Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Juozo Butavičiaus, Simono Daukanto braižai ir charakteriai, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, Vilnius, 1996, p. 114–142.
 • Simono Daukanto rašysena Didžiajame lenkų-lietuvių kalbų žodyne, Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius, 1996, t. 3, p. 7–19.
 • Vytauto laiškai kaip Viduramžių epistolinio žanro pavyzdys, Senoji Lietuvos literatūra. 4 knyga. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, Vilnius, 1996, p. 47–96.
 •  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kasdienybė pagal jo ir jo amžininkų korespondenciją, Alytaus miesto istorijos fragmentai, 2001, p. 10–27.
 • Tekstų publikavimo ir vertimo principai, 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas, sud. J. Kiaupienė, Vilnius, 2002, p. 13–15. 6.    1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos akto ir 1445 m. nuorašo transliteracija, 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas, p. 17–20, 25–29.
 • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos akto ir 1445 m. nuorašo raštas, 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas, p. 99–133.
 • The Everyday Life of Grand Duke Vytautas of Lithuania According to Contemporary Corespondence, Lithuanian Historical Studies, 2003, vol. 8, p. 1–27: abstract,santrauka.
 • Viduramžių raštininko rašto individualumo problemos, Konstantinas Jablonskis ir istorija, 2005, p. 65–108: summary.
 • XV–XVI amžiaus humanistinio kursyvo terminijos problemos, Praeities pėdsakais, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 83–99.
 • Šaltiniotyrinė dokumentų charakteristika. Paleografinė analizė, Lietuvos užsienio politikos dokumentai. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. I dalis Sankt Peterburgo Konvencijos, Vilnius, 2008, p. 76-119.
 • Vėlyvųjų viduramžių epistolika – kasdienio gyvenimo atspindys (pagal Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir jo amžininkų korespondenciją), in: Vytautas didysis ir jo epocha, ISBN 978-9955-9767-9-0, 2010, p. 48–73.
 • List, jako narzędzie komunikacji wielkiego księcia litewskiego Witolda// Studia źródłoznawcze. Warszawa, DIG, ISSN 0081-7147, ISBN 978-83-7181-751-9, 2012, nr. 50, p. 41–56.
 • Ślązacy na dworze wielkiego księcia litewskiego w pierwszej polowie XV w.// Podróże i migracje w Europie środkowiej. Kultura Europy środkowej. Katowice-Zabrze, Studio Noa, ISSN 2084-0705, ISBN 978-83-60071-58-8, 2012, nr. 15, p. 45–73.
 • Przejawy cech indywidualnych w piśmie pisarza w późnym średniowieczu i wczesnej fazie czasów nowożytnych (XV–XVI wieku). Metody badawcze i interpretacje, Nauki pomocnicze historii, teoria, metody badań, dydaktyka, pod red. A. Jaworskiej i R. Jopa, 2013, p. 71–85.
 • Sprawy zdrowia i chorób w listach Witolda i jego korespondentów, Zdrowia i choróba, wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej, Kultura Europy Środkowej, t. XVI, 2013, p. 36-62.
 • R. Čapaitė, J. Soszyński, Średniowieczne rękopisy biblioteczne w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im Wróblewskich w Wilnie, in: Miscellanea Historico-Archivistica, t. 22, 2014, p. 9-22, ISSN 0860–1054.
 • R. Čapaitė, The Topic of Health in the Letters of Grand Duke of Lithuania Vytautas and His Contemporaries, in: Lithuanian historical studies, nr. 18, 2013, p. 1–45, ISSN 1392-2343 PP. 1-38.
 • Knyga, kaip vertinga dovana ir karo grobis, didžiojo kunigaikščio Vytauto ir jo amžininkų kasdienybės momentų kontekste, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-čio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojai V. Dolinskas, R. Petrauskas, Ed. Rimša, Vilnius 2016, p. 207-235. ISSN 2351-7107, ISBN 978-609-8061-41-3
 • Rec. knygai: Aляксандр И. Груша, Документальная писменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.), Беларуская навука, Минск 2015, ss. 465, publikuota Studia Źródłoznawcze (ISSN 0081-7147), t. 56, 2018, p. 236-240.
 • Sveikatos tema Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir jo amžininkų laiškuose, Senoji Lietuvos Literatūra, 38 knyga, Biblija ir senoji Lietuvos raštija. Epistolika, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius 2014, p. 191–252.
 • Chylinskio Naujasis Testamentas lotyniškojo kursyvo kontekste, Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, Vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lithvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, Vilniaus universiteto leidykla, 2019, p. 59–92.
  Chylinski‘s New Testament in the context of the Latin cursive, Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, Vol. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski. Tomus 2: Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lithvanicâ Linguâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, Vilniaus universiteto leidykla, 2019, p. 144–178.
 • Lotyniškojo kursyvo įvairovė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje asmens autografo aspektu (XV a. paskutinysis ketvirtis – XVI a.), Ženklai. Simboliai. Prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytojos: Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, 2019, p. 185–239.
 • Odpowiedź na odpowiedź Aliaksandra Hruszy, StudiaŹródłoznawcze, t. 57, p. 289–292.
 • Rec. Jerzy Kaliszuk, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej = Codices deperditi: medieval Latin manuscripts from the National Library lost during the Second World War, t. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji, t. 2: Katalog rękopisów utraconych, t. 3: Indeksy. Aneks. Bibliografia. Wrocław: Bibliografia Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016. 685 p., ISBN: 978-83-87843-42-7; 978-83-87843-43-4; 978-83-87843-44-1;978-83-87843-45-8, Lietuvos istorijos metraštis, 2019/1, p. 217–226.
 • Naujųjų laikų lotyniškojo kursyvo terminijos problemos, Lietuvos istorijos metraštis, 2020/1, Vilnius, 2020, p. 165-185.
 • Boguslavo Radvilos autografas XVII a. lotyniškojo kursyvo kontekste, Lietuvos istorijos metraštis, 2020/2, Vilnius, 2020, p. 5-40.
 • Falsifikatas taip ar ne? Keli paleografinio tyrimo momentai, Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime. Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytoja Rūta Čapaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, p. 121–160. ISBN 978-609-8314-10-6

Pedagoginė veikla

1999–2008 m. Klaipėdos universitete skaitytas Lotyniškosios paleografijos kursas, vesti seminarai.

2006–2009 m. Vilniaus kolegijoje skaitytas kultūros istorijos ir meno istorijos kursas.

Oponentė ginant Dovilės Keršienės disertaciją „Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje: nuo Ars dictaminis iki literatūrinio laiško“. Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Daktaro disertacija. Humanitariniai mokslai. Filologija (04 H). Lietuvių literatūra (H 5906). Disertacija ginta 2010 rugsėjo 10 d.

Disertacijos gynimo tarybos narė ginant Mindaugo Klovo disertaciją „Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje –XVI a. pradžioje (1529 m.)“ humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas įvyko 2017 m. birželio 30 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto  211 auditorijoje (Universiteto g. 7).

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 • „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi“. Leidžianti institucija ir šalis: Uniwersytet Warszawski, Wydział historyczny, Instytut informacji naukowej i studiów bibliologicznych (Lenkija). Pareigos: redakcinės tarybos narė. Datos: 2013–2016
 • „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne“. Leidžianti institucija ir šalis: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Nauk Historycznych (Lenkija). Pareigos: redakcinės tarybos narė. Datos: 2014–2020
 • „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki“. Leidžianti institucija ir šalis: Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów (Lenkija). Pareigos: redakcinės tarybos narė. Datos: 2018–2020

Ekspertinė veikla

Duomenų bazė „Lituanistika“. Pareigos: ekspertė. Datos: 2007–2017 m.

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

„Comite International de paleographie latine“. Pareigos: tarybos narė. Datos: 2008–2020 m.

Kontaktai

El. paštas - capaite@hotmail.com

ORCID: 0000-0003-3679-8731

Informacija atnaujinta 2022-12-13 11:56