Pradžia
lt
en

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyrius Lietuvos istorijos institute veikia nuo 1990 m.

Iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos problematika buvo tyrinėjama šiuose Instituto padaliniuose: Lietuvos istorijos sekcijoje (1941–1946 m.), Istorijos sektoriuje (1947–1952 m.), Ikitarybinio laikotarpio sektoriuje (1952–1957 m.), Lietuvos TSR istorijos iki Spalio revoliucijos sektoriuje (1957–1971 m.), Feodalizmo istorijos sektoriuje (1971–1981 m.), Feodalizmo istorijos skyriuje (1981–1990 m.). Jiems įvairiu laiku vadovavo prof. Ignas Jonynas, akad. Juozas Žiugžda, akad. Juozas Jurginis, prof. Mečislovas Jučas, prof. Leonas Mulevičius, prof. dr. Zigmantas Kiaupa, doc. dr. Elmantas Meilus, doc. dr. Edmundas Rimša. Nuo 2006 m. iki 2020 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriui vadovavo doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Dabar skyriaus vadovas – dr. Gintautas Sliesoriūnas.

2022 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje dirba 17 etatinių darbuotojų, iš jų 2 vyriausieji mokslo darbuotojai, 3 vyresnieji mokslo darbuotojai, 9 mokslo darbuotojai, 1 jaunesnysis mokslo darbuotojas (mokslo daktaras), 2 archeografai-specialistai. Skyriuje doktorantūros studijas tęsia 1 doktorantė.

Svarų indėlį į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimus įnešė ilgamečiai skyriaus darbuotojai habil. dr. Ingė Lukšaitė, prof. dr. Zigmantas Kiaupa, doc. dr. Edmundas Rimša, reikšmingai prisidedantys prie skyriuje nagrinėjimų mokslo problemų sprendimo.

Skyriuje vykdomos mokslo programos

 • Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa „Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida Europos kontekste (XIII–XVIII a.)“. Vadovė doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, vykdymo trukmė: 2022–2026 m.
 • Instituto mokslinė programa „Lietuvos istorija ir kultūra per pagalbinių istorijos mokslų prizmę“. Vadovė dr. Rūta Čapaitė, vykdymo trukmė: 2022–2026 m.

Skyriuje įgyvendintos mokslo programos

 • Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“ (2017–2021). Vadovė doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.
 • Instituto mokslinė programa „Vilniaus istorija. Sintezė“ (2017–2021). Vadovas dr. Gintautas Sliesoriūnas.
 • Instituto mokslinė programa „Pagalbiniai istorijos mokslai“ (2014–2019). Vadovė dr. Rūta Čapaitė.
 • Instituto mokslinė programa „Pagalbiniai istorijos mokslai“ (2009–2014). Vadovas doc. dr. Edmundas Rimša.
 • Instituto mokslinė programa „Lietuvos istorija“ (2001–2011). Vadovė habil. dr. Jūratė Kiaupienė.
 • Instituto mokslinė programa „Lietuvos istoriografijos paminklai. D. 1.“ (1998–2009). Vadovė habil. dr. Ingė Lukšaitė.

Skyriuje vykdomi mokslinių tyrimų projektai

 • Mokslininkų grupių projektas „Bizantija ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: pasaulietinės ir bažnytinės sferos sąveikos XIV–XV a.“ (Projekto vadovas: D. Baronas). Remia Lietuvos mokslo taryba, Sut. Nr. S-MIP-22-25 (2022–2025 m.).
 • Lietuvos istorijos instituto ir Lenkijos mokslų akademijos (Krokuva) mokslo tyrimų projektas „Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499–1501. Dokumenty i studia“. Projekto vadovė habil. dr. prof. Lidia Korczak, projekto dalyvė habil. dr. prof. Jūratė Kiaupienė.

Skyriuje įvykdyti mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai

 • Lietuvos Mokslo Tarybos (LMT) Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas „Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1733 m. dienoraščio publikacija“. Sutarties Nr. S-LIP-18-28, vykdymo trukmė: 2018–2021 m. Projekto vadovė ir vykdytoja dr. Jolita Sarcevičienė.
 • LMT Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas „Didysis Šiaurės karas (1700–1721). Karas sukūręs moderniąją Europą“. Sutarties Nr. S-LIP-18-30, vykdymo trukmė: 2018–2021 m. Projekto vadovas ir vykdytojas dr. Mindaugas Šapoka.
 • LMT Mokslininkų iniciatyva parengtas projektas „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sfragistika ir heraldika“. Sutarties Nr. MIP-068/2014, vykdymo trukmė: 2014–2016 m. Vadovas doc. dr. Edmundas Rimša.
 • LMT Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas „LDK teisininkų intelektinės aspiracijos: Antano Jackaus Klemento atvejis“. Sutarties Nr. LIT-8-75, vykdymo trukmė: 2014–2015 m. Vadovas dr. Adam Stankevič.
 • LMT Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas „Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse XV a. viduryje –XVI a.“. Sutarties Nr. LIT-7-12, vykdymo trukmė: 2013–2015 m. Projekto vadovė dr. Rūta Čapaitė.
 • LMT Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektas „Moderniosios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. II pusėje“. Sutarties Nr. VAT-44/2012, vykdymo trukmė: 2012–2014 m. Projekto vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.
 • LMT Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas „Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. – XVII a. I pusėje: teorija ir praktika“. Sutarties Nr. LIT-5-18, vykdymo trukmė: 2012–2014 m. Projekto vadovė dr. Gitana Zujienė.
 • LMT Mokslininkų iniciatyva parengtas projektas „Biurokratinių struktūrų raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1775–1795 m.“Sutarties Nr. MIP-03/2010, vykdymo trukmė: 2010–2011 m. projekto vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.
 • Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas ,,Mato Pretorijaus rankraščio ,,Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ V tomo paskelbimas“. Sutarties Nr. SIETN-73(6.21)/2018, projekto vykdymo trukmė: 2018–2019 m. Projekto vykdytoja Vilija Gerulaitienė.
 • LMT sklaidos projektas „Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600)”. Sutarties Nr. S-LIP-19-20, vykdymo trukmė: 2019 m. Projekto vadovas dr. Darius Vilimas.
 • LMT sklaidos projektas „XVIII amžiaus studijos-5“. Sutarties Nr. S-LIP-19-7, vykdymo trukmė: 2019 m. Projekto vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.
 • LMT sklaidos projektas „Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos metraštis“ leidyba. (Sutarties Nr. LIP-074/2016), vykdymo trukmė: 2016–2018 m. Projekto vadovas dr. Gintautas Sliesoriūnas.
 • LMT sklaidos projektas „XVIII amžiaus studijos-6“. Sutarties Nr. S-LIP-19-76, vykdymo trukmė: 2019 m. Projekto vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.
 • LMT sklaidos projektas „Žodžiai, ženklai, simboliai, prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu)“. Sutarties Nr. S-LIP-19-81, vykdymo trukmė: 2019 m. Vadovė dr. Gitana Zujienė.
 • LMT sklaidos projektas „Lietuvos istorijos VII tomo 2 dalies leidyba“. Sutarties Nr. P-LIP-18-32, vykdymo trukmė: 2018 m. Projekto vadovas dr. Gintautas Sliesoriūnas.
 • LMT sklaidos projektas „XVIII amžiaus studijos-4“. Sutarties Nr. S-LIP-18-7, vykdymo trukmė: 2018 m. Projekto vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.
 • LMT sklaidos projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė kultūra“. Sutarties Nr. LIP-111/2016, vykdymo trukmė: 2016 m. Projekto vadovė habil. dr. Jūratė Kiaupienė.

Skyriaus mokslininkų leidžiami periodiniai ir tęstiniai leidiniai

 • „Lietuvos istorijos metraštis“. Lietuvos istorijos instituto leidinys (recenzuojamas mokslo žurnalas), leidžiamas nuo 1971 m. Redakcinės kolegijos pirmininkas dr. Gintautas Sliesoriūnas, atsakingoji sekretorė dr. Jolita Sarcevičienė.
 • „Lietuvos istorijos bibliografija“. Tęstinis leidinys, leidžiamas nuo 2000 m. Redakcinės kolegijos pirmininkas prof. dr. Zigmantas Kiaupa.
 • „XVIII amžiaus studijos“. Tęstinis tarpdisciplininis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2014 m. Redakcinės kolegijos pirmininkė doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus mokslininkai – Lietuvos mokslo premijos laureatai

 • Dr. Darius Baronas. 2021 m. Lietuvos mokslo premija skirta už darbų ciklą „Krikščionybės Lietuvoje tyrimai: politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai (1009–1795)“, 2006–2020.
 • Dr. Zigmantas Kiaupa. 2012 m. Lietuvos mokslo premija skirta už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai“, 1998–2011.
 • Habil. dr. Ingė Lukšaitė. 2002 m. Lietuvos mokslo premija skirta už monografiją „Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis“, Vilnius: Baltos lankos, 1999.
 • Doc. dr. Edmundas Antanas Rimša.  2001 m. Lietuvos mokslo premija skirta už knygą „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų antspaudai“, Vilnius: Žara, 1999.

Reikšmingi skyriaus darbuotojų darbai

Fundamentalūs sintetiniai mokslo veikalai

 • Kiaupa Zigmantas. Lietuvos istorija. T. VII: Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.). II dalis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 724 p.
 • Sliesoriūnas Gintautas. Lietuvos istorija, VI tomas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588–1733 metais), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, 648 p.
 • Kiaupienė Jūratė, Lukšaitė Ingė. Lietuvos istorija, V tomas: Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 metais, Vilnius: baltos lankos, 2013, 697 p.
 • Kiaupa Zigmantas. Lietuvos istorija, VII tomas, I dalis. Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.), Vilnius: baltos lankos, 2013, 448 p.
 • Kiaupienė Jūratė, Petrauskas Rimvydas, Lietuvos istorija, IV tomas: Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m., Vilnius: baltos lankos, 2009, 551 p.

Mokslo monografijos

 • Šapoka Mindaugas. Didysis Šiaurės karas, 1700–1721. Karas, pakeitęs moderniąją Europą, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021.
 • Railaitė-Bardė Agnė. Origo et arma. Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje. Vilnius: LII, 2020.
 • Vilimas Darius. Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600). Vilnius, 2019, 264 p.
 • Mindaugas Šapoka. Warfare, Loyalty and Rebellion: The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709-17. London; New York, NY: Routledge, Taylor& Francis Group, 2018.
 • Stankevič Adam. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antroje pusėje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 528 p.
 • Baronas Darius. I martiri francescani di Vilnius e illoro culto nei secoli XIV–XX, (Ser. Studia Franciscana Lithuanica) traduzione dal lituano a cura di Guido Michelini, Vilnius: Accademia Cattolica della Scienza, 2017, 608 p.
 • Rowell S.C. Pogańskie imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345, vert. G. Smółka, Oświęcim: Napoleon V, 2017, 375 p.
 • Rimša Edmundas. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika. Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 192 p.
 • Kiaupienė Jūratė. Tarp Romos ir Bizantijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius, XV a. antroji – XVI a. pirmoji pusė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 344 p.
 • Baronas Darius, Rowell S.C. The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius: Institute of Lithuanian Culture and Folklore, 2015, pp. 626.
 • Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Michał Kleofas Ogiński: Politician, Diplomat and Minister (1786-1794), Vilnius: Petro ofsetas: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, [2015], 320 p.
 • Šmigelskytė-Stukienė Ramunė, Brusokas Eduardas, Glemža Liudas, Jurgaitis Robertas, Rakutis Valdas. Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 metais. Kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 700 p.
 • Lesmaitis Gediminas. Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV-drugiej połowie XVI wieku, Warszawa: Neriton, 2014, 204 ss.
 • Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Mykolas Kleopas Oginskis. Politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija, Vilnius: Edukologija, 2013, 352 p.
 • Rimša Edmundas. The Heraldry of Lithuania, Vilnius: Baltos lankos, 2008, 528 p.
 • Rimša Edmundas. Lietuvos heraldika. 1987–2007, Vilnius: Baltos lankos, 2008, 528 p.
 • Zujienė Gitana. Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.), Vilnius: Eugrimas, 2008, 334 p.
 • Rimša Edmundas. Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. nauk. A. Rachuba, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007, 1259 s.
 • Čapaitė Rūta. Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, Vilnius: Versus aureus, 2007, 544 p.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588), Vilnius, 2006, 290 p.
 • Rimša Edmundas. Heraldry: Past to present, translated from Lithuanian by Vijolė Arbas, Vilnius: Versus aureus, 2005, 208 p.
 • Sarcevičienė Jolita. Lietuvos didikės XVI a. II p. – XVII a. I p. proginėje literatūroje: portretai ir įvaizdžiai, Vilnius: Versus aureus, 2005, 684 p.
 • Urbanavičius Agnius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m., Vilnius: LII leidykla, 2005, 384 p.
 • Kiaupienė Jūratė. „Mes, Lietuva“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas), Vilnius: Kronta, 2003, 303 p.
 • Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais, Vilnius: LII leidykla, 2003, 432 p.
 • Lietuvos evangelikų bažnyčios. Istorijos metmenys, sudarė A. Hermann, Vilnius: Baltos lankos, 2003 (p. 19–162 I. Lukšaitės tekstas).
 • Rimša Edmundas. Heraldika. Iš praeities į dabartį, Vilnius: Versus aureus, 2004, 184 p.; 2-oji papildyta laida, Vilnius: Versus Aureus, 2004, 192 p.
 • Lietuvos heraldika, sudarė ir parengė Edmundas Rimša, kn. 1–2, Vilnius: Baltos lankos, 1998–2004 (192 ir 240 p.).
 • Rowell S. C. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345, Vilnius: Baltos lankos, 2001, 382 p.
 • Sliesoriūnas Gintautas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse: didikų grupuočių kova 1690–1697 metais, Vilnius: LII leidykla, 2000, 346 p.
 • Lukšaitė Ingė. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis“, Vilnius: Baltos lankos, 1999, 647 p.

Studijos

 • Kiaupienė Jūratė. 1569 metų Liublino unija ir Lietuva. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 96 p.
 • Роуэлл Стефен, Лауринавичюс Чесловас, Многовековое соседство: исторические связы литовского и Российского государств XIV-XX вв.,  Centuries-oldneighborhood: historical relations between Lithuania and Russia in XIV-XX centuries, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 64 p.
 • Lukšaitė Ingė.  Reformacja a przemiany kulturowe w Wielkim Księstwie Litewskim, Instytut Historii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wykłady, zesz. 8, Poznań, 2003, 51 p.

Šaltinių publikacijos

 • Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1729 metų dienoraštis / parengė Jolita Sarcevičienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 484 p. ISBN 978-609-8183-90-0.
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, T. 5: VIII knyga, Senovės Prūsų valstybė; IX knyga, Pokyčiai Prūsijoje. Sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė, Sabina Drevello,
 • Jonas Kilius, Tomas Veteikis, Jürgen Buch, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 936 p.
 • [Rowell S.C.] Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano. Ed. G. Klaniczay, L. Pellegrini, P. Sedda, L. Viallet. Tomus I: Epistolae annis MCDLI-MCDLVI scriptae, quaeadres gestas Poloniae et Silesiae spectant. Editionem curaverunt P. Kras, H. Manikowska, M. Starzyński, A. Zajachowska Bołtromiuk; in linguam Anglicam transtulit Rowell. Varsaviae-Lublini MMXVIII: Institutum Historiae Academiae Scientiarum Polonae. Wydawnictwo KUL, –242 p.
 • Nidos mokyklos kronika. Sudarė Gitanas Nausėda ir Vilija Gerulaitienė. Parengė Vilija Gerulaitienė, Pd Habil. Dr. Christiane Schiller. Iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. Vilnius: [Petro Ofsetas ], 2016. 287 p.
 • 1622 m. Vilniaus ekonomijos inventorius. Parengė Darius Vilimas, Vilnius: LII leidykla, 2014. 264 p.
 • Teodoras Lepneris. Prūsų lietuvis. Parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius: LII leidykla, 2011, 258 p.
 • Urbanavičius Agnius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais. Sąrašas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 728 p.
 • Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos, [Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.]. Sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, 400 p.
 • XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai). Parengė Jūratė Kiaupienė (Historiae Lituaniae Fontes Minores V), Vilnius: LII leidykla, 2008.
 • Lietuvos Metrika Nr. 19 (1535–1537). Užrašymų knyga Nr. 19. Parengė Darius Vilimas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 362 p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35. Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša, Vilnius: Versus aureus, 2005, 200 p.
 • Matas Pretorijus,  Prūsijos įdomybės, arba  Prūsijos regykla, t: 4: 7-toji knyga Prūsų bažnyčios kronika. Parengė Ingė Lukšaitė, bendradarbiaudama su Vilija Gerulaitiene, Jonu Kiliumi, Tomu Veteikiu = Matthaeus Praetorius, Deliciae prussicae, oder Preussische Schaubühne, Vierter Band: 7. Buch,  Chronicum ecclesiasticum Prussorum, herausgegeben von Ingė Lukšaitė unter Mittarbeit  von V. Gerulaitienė, J. Kilius,  T. Veteikis, Vilnius: LII leidykla,  2011, 914 p.
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, t. 3. Parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su  M. Girdzijauskaite, S. Drevello, J. Kiliumi, M. Čiurinsku, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 804 p.
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla, t. 2, parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, M. Čiurinsku, I. Tumavičiūte, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 882 p.
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t.1: Prūsijos įdomybių santrauka. I knyga: Prūsijos onomasija= Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühue, t. 1: Syllabus Deliciae Prussicae = Onomasia Prussiae. Sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė ir Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Pradai, 1999, 737 p.
 • Aronas Aleksandras Olizarovijus, De politika hominum societate = Trys knygos apie politinę žmonių sąjungą, lotynišką tekstą parengė ir į lietuvių kalbą vertė Jolita Sarcevičienė, Vilnius: Aidai, 2003, 675 p.
 • Casimiriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, sudarė, vertė, įvadą parašė Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Aidai, 2004, 205 p.
 • Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai = Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri, sudarė, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Aidai, 2003, 301 p.
 • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas [Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a. (Tyrinėjimai)], sud. J. Kiaupienė; parengė R. Čapaitė, J. Kiaupienė, E. Rimša, S.C. Rowell, E. Ulčinaitė, Vilnius: Žara, 2002, 144 p.
 • Elijas Pilgrimovijus, Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600-1601 m. (Historiae Lithuaniae Fontes Minores, t. IV), parengė J. Kiaupienė, Vilnius: Žara, 2002, 112 p.
 • Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai (Historiae Lituaniae Fontes Minores, t. III), parengė V. Gerulaitienė, Vilnius: Žara, 2001, 160 p.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija, sudarė ir parengė Algirdas Baliulis ir Elmantas Meilus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, 925 p.

Mokslinių straipsnių rinkiniai

 • Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime. Mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytoja Rūta Čapaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 416 p. ISBN 978-609-8314-10-6.
 • Ženklai, simboliai, prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu). Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos Rūta Čapaitė ir Gitana Zujienė, Vilnius: LII leidykla, 2019, 376 p.
 • Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje. Lokalinės istorijos problemos. Mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 424 p.
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, 456 p.
 • Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai. Sudarė Zigmantas Kiaupa, Jolita Sarcevičienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 544 p.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2012, 768 p.
 • Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė L. Glemža ir R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, 446 p.
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 446 p.
 • Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2008, 352 p.
 • Praeities pėdsakais : skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, [redakcinė komisija: Edmundas Rimša (pirmininkas) … [et al.],  Vilnius: LII leidykla, 2007,  426 p.
 • Istorijos akiračiai: straipsnių rinkinys (skiriama prof. A. Tylos 75-mečiui), red. komisija: A. Dubonis, Z. Kiaupa, E. Rimša (pirmininkas), Vilnius: LII leidykla, 2004, 464 p.
 • Kultūrų sankirtos. Skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui, sudarė Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, E. Rimša, J. Sarcevičienė, Vilnius: Diemedis, 2000, 384 p.

Mokslo bibliografijos leidiniai

 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2007, sudarytojas Tomas Baranauskas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, 293, [1] p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2006, sudarytojas Tomas Baranauskas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 260, [2] p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2005, sudarytoja Irena Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 150 p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2004, sudarytoja Irena Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017, 144 p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2003, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 144 p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2002, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2001, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius, Diemedžio leidykla, 2012, 168 p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 2000, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2008, 188 p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 1999, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2005, 229, [1] p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 1997, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2002, 222 p.
 • Lietuvos istorijos bibliografija. 1996, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2000, 164 p.
 • Ingė Lukšaitė: bibliografijos rodyklė: 1957–2009, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; parengė Rita Strazdūnaitė ir Irena Tumelytė, Vilnius: LII, 2010, 69.
 • Tamara Bairašauskaitė: bibliografijos rodyklė: 1980–2009, parengė Irena Tumelytė, Vilnius: LII, 2010, 56, [1] p.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus mokslininkų darbai aukštai įvertinti Lietuvos valstybės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.

 

Informacija atnaujinta 2022-12-13 12:51