Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo2014metų
XVIII amžiaus studijos
ISSN 2351-6968 Nėra
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
XVIII amžiaus studijos XVIII amžiaus studijos T. 8:  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Vyrai ir moterys XVIII amžiaus studijos T. 7: Giminė. Bendrija. Grupuotė XVIII amžiaus studijos T. 6: Personalijos. Idėjos. Refleksijos XVIII amžiaus studijos T. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas XVIII amžiaus studijos T. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Visuomenė. Kasdienybės istorija XVIII amžiaus studijos T. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys

Aštuonioliktojo amžiaus studijos – recenzuojamas tęstinis mokslo leidinys, skirtas tarpdisciplininiams XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros tyrimams. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, XVIII a. šaltiniai, kita šios epochos tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau išspausdintų straipsnių ir mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Kiekvieno leidinio tomas sudaromas probleminiu-teminiu principais.

Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, lenkų, rusų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali būti skelbiamos ir kitomis kalbomis.

Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų.

Žurnalo „XVIII amžiaus studijos“ tomų sąrašas:

 

Pirmininkė | Editor-in-Chief Dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Lietuvos istorijos institutas

Atsakingasis sekretorius | Editorial Secretary Dr. Adam STANKEVIČ, Lietuvos istorijos institutas  

Dr.  Lina BALAIŠYTĖ Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI Europos koledžas Natoline, Londono univeristeto koledžas |  College of Europe, Natolin, University College London

Prof. habil. dr. Jolanta GELUMBECKAITĖ Frankfurto prie Maino Goethe‘s universitetas | Goethe-Universität Frankfurt am Main

Doc. dr. Liudas GLEMŽA Vytauto Didžiojo universitetas

Doc. dr. Robertas JURGAITIS Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Prof. habil. dr. Janina KAMIŃSKA Varšuvos universitetas, Pedagogikos fakultetas |  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Doc. habil. dr. Ilja LEMEŠKIN Prahos Karolio universitetas, Baltistikos centras | Univerzita Karlova v Praze

Habil. dr Andrej MACUK Lenkijos mokslų akademijos Tadeuszo Manteuffelio Istorijos institutas | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Prof. habil. dr. Dariusz ROLNIK Katovicų Silezijos universitetas  | Uniwersytet Śląski w Katowicach

PD habil. dr. Christiane SCHILLER Berlyno Humboldtų universitetas | Humboldt-Universität zu Berlin 

Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS Lietuvos istorijos institutas

Dr. Asta VAŠKELIENĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI Varšuvos universitetas, Teisės ir administracijos fakultetas | Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji    

Redaktorių kolegijai pateikiamuose moksliniuose straipsniuose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta cituota literatūra, šaltiniai.

Prie straipsnio turi būti pateikta ne trumpesnė kaip 1800 spaudos ženklų straipsnio santrauka ir ne mažiau kaip 500 spaudos ženklų straipsnio anotacija, taip pat 4–8 reikšminiai žodžiai, naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašas bei trumpa informacija apie autorių (mokslinių tyrimų sritis, atstovaujama institucija, elektroninio pašto adresas).

Tekstai pateikiami elektroniniu pavidalu (el. paštu ar elektronine laikmena). Rinkmenos turi būti parengtos Microsoft Office ir su juo suderinamomis programomis. Tekstai renkami pagal lietuviškus rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos, šriftais Times New Roman arba Palemonas, 12 pt dydžiu, 1,5  li intervalu.

Išnašos, citavimas, bibliografiniai aprašai

Išnašos (literatūros ir šaltinių nuorodos ir paaiškinimai) pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Cituojant antrą kartą iš eilės, rašoma kursyvinė santrumpa Ibid. Cituojant antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomi autorius ir kursyvinė santrumpa op. cit. Cituojant to paties autoriaus daugiau nei vieną tekstą antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomas autorius ir sutrumpintas teksto pavadinimas. Jeigu autoriaus nėra, pateikiamas sutrumpintas pavadinimas. Cituojant straipsnius ar kitokius tekstus iš kitų leidinių, nurodomas autorius, straipsnio pavadinimas, leidinys, kuriame straipsnis spausdintas, išskiriamas kursyvu. Straipsnio ar kito teksto pavadinimas nuo leidinio atskiriamas santrumpa in:.

Citatos pateikiamos kabutėse. Kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama iš teksto eilutės ribų. Iškeltinės citatos pateikiamos be kabučių, jos atskiriamos tarpu tarp eilučių. Jei cituojamas šaltinis lenkų, lotynų ar kitomis kalbomis, pirmenybė teikiama originaliam tekstui. Tada iškeltinės citatos atveju, vertimas pateikiamas skliausteliuose (žemiau / po) originalo.

Bibliografiniame apraše nurodomi autoriaus pavardė ir pilnas vardas, skyrybos ženklais neskiriama. Toliau nurodoma knygos pavadinimas kursyvu, leidimo vieta, leidykla ar leidėjas (senųjų leidinių – spaustuvė), metai. Atskiriama kableliais. Knygos puslapis nurodomas po metų; atskiriamas kableliu ir rašomas po lietuviškos santrumpos p. Jei lietuviškame straipsnyje cituojama vokiška, angliška, lenkiška etc. literatūra, puslapio santrumpa lieka lietuviška.

Keliatomio leidinio tomas žymimas lietuviška santrumpa t. po pavadinimo; atskiriamas kableliu. Tomo ar dalies pavadinimas rašomas kursyvu; atskiriamas dvitaškiu. Mokslinių periodinių leidinių, žurnalų ar laikraščių pavadinimai nurodomi kursyvu, leidimo vieta, metai, tomas arba (ir) numeris, numerio sudarytojas (jeigu jis išskirtas leidinyje) rašomi stačiai.

Rankraštiniai dokumentai aprašomi tokia tvarka: dokumento pavadinimas, metrika (vieta, data, numeris), po santrumpos in: rašomas archyvo pavadinimas, fondo, aprašo, bylos, lapų santrumpos – f., ap., b., l.

Interaktyvių dokumentų apraše laužtiniuose skliaustuose pateikiama nuorodos sudarymo data, po kablelio pateikiama internetinė prieiga.

Straipsnio gale pateikiamas pagrindinių straipsnyje naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašas. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pirma nurodant publikuotus šaltinius, po jų – literatūrą.

Asmenvardžių ir vietovardžių rašyba

Visus moksliniame tekste minimus asmenvardžius būtina pateikti originalo rašybos forma ir pilnus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės veikėjų asmenvardžiai rašomi lietuviškai, skliausteliuose pateikiant cituojamame šaltinyje sutinkamą formą (formas). Šventųjų, popiežių ir valdovų vardai rašomi lietuviškai.

Nelietuviški vietovardžiai transkribuojami lietuviškai, šaltinio formą pateikiant skliausteliuose.

Epochų pavadinimai rašomi iš didžiosios raidės.

Iliustracijos

Iliustracijos (šaltinių faksimilės, fotografijos ir kt.) turi būti geros kokybės, nuskenuotos 300 „dpi“ rezoliucija ir išsaugotos „tif“ formatu. Kartu su skaitmeninėmis meno kūrinių ar istorinių šaltinių kopijomis autorius pateikia patvirtinimą apie leidimą šiuos vaizdus publikuoti.

 

Lietuvos istorijos institutas
Tilto g. 17, Vilnius, LT-01101, Lietuva
El. paštas smigelskyte.stukiene@gmail.com    

XVIII amžiaus studijos T. 8: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Vyrai ir moterys

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–9
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 10–12
Dalia Leinartė  
Moterų istorija tarp (Europos) Rytų ir Vakarų, arba vėl kryžkelėje 13–18

https://doi.org/10.33918/23516968-008001

 
Dalia Leinartė  
The History of Women between (European) East and West, or at a Crossroads Again 19–25

https://doi.org/10.33918/23516968-008002

 
   

VYRAI IR MOTERYS VIEŠOJOJE ERDVĖJE

 

Gabrielė Jasiūnienė

 

Herbas kilmingos XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moters gyvenime – svarbi identiteto dalis / The Coat of Arms in the Life of a Noblewoman in The Seventeenth-Eighteenth Century Grand Duchy of Lithuania: An Important Part of Identity

28–45

https://doi.org/10.33918/23516968-008003

 

Aistė Paliušytė

 

Codzienność żon senatorów „nowej kreacji” w czasach stanisławowskich na kresach wschodnich rzeczypospolitej – trzy mało znane białogłowy / Naujai paskirtų senatorių iš rytinių Respublikos vaivadijų žmonų kasdienybė Stanislovo Augusto laikais: trys mažai žinomos moterys

46–75

https://doi.org/10.33918/23516968-008004

 

Dariusz Rolnik

 

Codzienność żon senatorów „nowej kreacji” w czasach stanisławowskich na kresach wschodnich rzeczypospolitej – trzy mało znane białogłowy / Naujai paskirtų senatorių iš rytinių Respublikos vaivadijų žmonų kasdienybė Stanislovo Augusto laikais: trys mažai žinomos moterys

76–96

https://doi.org/10.33918/23516968-008005

 

Lina Balaišytė

 

Vincento Ignaco Marevičiaus „Abiejų lyčių edukacijos sistema“: apie natūralaus ugdymo adeptą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje / Wincenty Ignacy Marewicz’s “A System of Education for Both Sexes”: About an Adept of Natural Education in the Grand Duchy of Lithuania

97–114

https://doi.org/10.33918/23516968-008006

 

Ewa Kula

 

Bracia Feliks i Marcin Ancypowie, czyli o trudach pracy nauczycielskiej w czasach Komisji Edukacji Narodowej / Broliai Feliksas ir Martymas Antipai, arba apie Tautinės edukacinės komisijos laikų mokytojų darbo sunkumus

115–129

https://doi.org/10.33918/23516968-008007

 

PRIVATI ERDVĖ: SANTYKIAI ŠEIMOJE

 

Violeta Pansevič

 

Xvii a. antrosios pusės – xviii a. pomirtiniai turto inventoriai – Vilniaus miestiečių moterų kasdienybės istorijos šaltinis  / Posthumous Property Inventories of the Second Half of the Seventeenth and the Eighteenth Century: A Historical Source on the Daily Life of the Women of Vilnius

132–162

https://doi.org/10.33918/23516968-008008

 

Rita Regina Trimonienė

 

Sugyvenimas ir meilė. Jokūbo Nagurskio šeimos pavyzdys / Concordance and Love. The Case of Jacob Nagórsky’s Family

163–177

https://doi.org/10.33918/23516968-008009

 

Jolita Sarcevičienė

 

„Nieko negaliu nuveikti be tavo, širdele, valios...“ Teresės Rachelės Sapiegienės laiškai vyrui Antanui Kazimierui Sapiegai / There is nothing I can do without the will of my heart… Teresa’s Rachela’s Sapieżyna’s Letters to her Husband Antoni Kazimierz Sapieha

178–206

https://doi.org/10.33918/23516968-008010

 

VAIZDAI IR ĮVAIZDŽIAI

 

Rūta Janonienė

 

Du vyrai smuklėje / Two Men in a Tavern

208–219

https://doi.org/10.33918/23516968-008011

 

Lijana Birškytė-Klimienė

 

Šv. Onos – idealios žmonos, motinos ir senelės įvaizdis XVIII a. – XIX a. pirmosios pusės Lietuvos katalikiškoje dailėje / The image of St Anne – an ideal wife, mother and Grandmother – in Lithuanian Catholic Art of the Eighteenth and the First Half of the Nineteenth Century

220–267

https://doi.org/10.33918/23516968-008012

 

Regina Jakubėnas

 

„Rozprawa Litwy z Polską“. O Jaśnie Oświeconą Księżniczkę Karolinę Katarzynę Radziwiłłównę / „Lietuvos ir Lenkijos mūšis“ dėl jos šviesybės kunigaikštytės Karolinos Kotrynos Radvilaitės

268–287

https://doi.org/10.33918/23516968-008013

 

VYRAI IR MOTERYS RELIGINĖSE BENDRUOMENĖSE

 

Vaida Kamuntavičienė

 

Klauzūros ir neturto problema Kauno bernardinių vienuolyne / The Issue of Enclosure and Poverty in the Convent of Bernardines in Kaunas

290–307

https://doi.org/10.33918/23516968-008014

 

Andrea Mariani

 

W stanie wdowim synogarliczym nieobrażonym krokiem postępowała. Jezuici w kręgu wdów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVII i XVIII wieku / Būdama vargšė našlė, ji žengė nuolankiai. Jėzuitai ir našlės Abiejų Tautų Respublikoje ­ XVII–XVIII amžiuje

308–336

https://doi.org/10.33918/23516968-008015

 

Karolis Tumelis

 

Viešas reikalas? Bylos dėl impotencijos XVII–XVIII a. Vilniaus ir Žemaitijos katalikų konsistorijose / A Matter of Public Concern? Impotence-Related Cases in the Catholic Consistories of Vilnius and Samogitia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

337–357
https://doi.org/10.33918/23516968-008016  

RECENZIJOS IR ANOTACIJOS

 

Darius Vilimas

Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1729 metų dienoraštis, iš lenkų kalbos vertė, įvadą ir komentarus parengė Jolita Sarcevičienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 484 [1] p.; 27 cm + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). ISBN 978-609-8183-90-0

360–361
https://doi.org/10.33918/23516968-008017  

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Łukasz Wróbel. Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2022. – 402 p. ISBN 978-83-231-4607-0

362–365
https://doi.org/10.33918/23516968-008018  
Asmenvardžių rodyklė 366–379
Vietovardžių rodyklė 380–383
XVIII amžiaus studijos T. 7: Giminė. Bendrija. Grupuotė

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–11
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 12–16

KLIENTAI. BIČIULIAI. POLITIKAI

 

Gintautas Sliesoriūnas

 
Jonušas Antanas Višnioveckis apie motinos, brolio ir savo politinių akcijų motyvus (1700–1707 m.) / Janusz Antoni Wiśniowiecki on the Motives of Political Actions by his Mother, Brother and his Own (1700–1707) 18–33

https://doi.org/10.33918/23516968-007001

 

Mindaugas Šapoka, Vilija Gerulaitienė

 

Lietuvos didžiojo etmono Liudviko Pociejaus planas pašalinti iš sosto Augustą II 1714 metais: tarp tikrovės ir fikcijos / The Plan of Lithuanian Great Hetman Ludwik Pociej to Dethrone Augustus II in 1714: Between Reality and Fiction

34–53

https://doi.org/10.33918/23516968-007002

 

Андрэй Мацук

 

Планы магнатских группировок на избирательные кампании в правление Августа III / Didikų grupuočių rinkiminių kampanijų planai valdant Augustui III

54–71

https://doi.org/10.33918/23516968-007003

 

Arnaud Parent

 

Prancūzų slaptoji misija Abiejų Tautų Respublikoje: barono Antoine’o-Charles’io de Vioménilio vaidmuo Baro konfederacijoje 1771–1772 m. / French Secret Mission in the Polish-Lithuanian Commonwealth: the Role of Baron Antoine-Charles de Vioménil in the Bar Confederacy in 1771–1772

72–96

https://doi.org/10.33918/23516968-007004

 

Вадим Аниперков

 

 «Наш партизан»: личность и служебная карьера Шимона Коссаковского в свете российской дипломатической и военной корреспонденции (1790–1794 гг.) / „Mūsų partizanas“: Simono Kosakovskio asmenybė ir karjera 1790–1794 m. Rusijos diplomatinės ir karinės korespondencijos šviesoje

97–156

https://doi.org/10.33918/23516968-007005

 

Dariusz Rolnik

 

Adam Chmara, ostatni wojewoda miński, i jego relacje z Sapiehami. Klient, przyjaciel, polityk – o genezie sojuszy oraz przyjaźniach politycznych w czasach stanisławowskich uwag kilka / Klientas, bičiulis, politikas. Paskutinis Minsko vaivada Adomas Chmara ir jo santykiai su Sapiegomis. Keletas pastabų apie politinių grupuočių ir sąjungų genezę Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu

157–168

https://doi.org/10.33918/23516968-007006

 

TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĖS

 

Vytautas Smilgevičius

 

Raguvos parapijos demografiniai aspektai 1700–1800 metais / Demographic Aspects of Raguva Parish in 1700–1800

170–198

https://doi.org/10.33918/23516968-007007

 

Karolis Tumelis

 

Pavojingi ryšiai? Nesusituokusių vyrų ir moterų santykiai Lietuvos katalikiškuose bažnytiniuose teismuose XVIII a. / Dangerous Liaisons? Informal Relations between Unmarried Persons and their Treatment in the Eighteenth Century Lithuanian Catholic Ecclesiastical Courts

199–224

https://doi.org/10.33918/23516968-007008

 

Ugnė Jonaitytė

 

Nesantuokinių vaikų motinos Vilniaus dekanate XVIII a.: socialinis statusas ir geografinė kilmė / Mothers of Illegitimate Children in the Eighteenth Century Vilnius Deanery: Social Status and Geographical Origin

225–245

https://doi.org/10.33918/23516968-007009

 

Jan Bulak

 

Stan parafii diecezji żmudzkiej w świetle raportu do Justickolegium z 1798 roku / Žemaitijos vyskupijos parapijų būklė 1798 metų raporto Justickolegijai šviesoje

246–263

https://doi.org/10.33918/23516968-007010

 

SOCIALINIAI RYŠIAI. ŠALTINIAI IR TYRIMAI

 

Janina Kamińska

 

Wspólnota profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego 1781–1794 / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiosios mokyklos profesorių bendrija 1781–1794 metais

266–278

https://doi.org/10.33918/23516968-007011

 

Ewa Kula

 

Źródła do badań nad zbiorowością nauczycieli Komisji Edukacji Narodowej w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego / Šaltiniai Tautinės edukacinės komisijos mokytojų bendruomenei tirti Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių fonduose

279–292

https://doi.org/10.33918/23516968-007012

 

Robertas Jurgaitis

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzuliantų integracijos problemos XVIII a.: Smolensko vaivadijos atvejis / Problems of Integration of Exiles in the Eighteenth-Century Grand Duchy of Lithuania: the Case of Smolensk Voivodeship

293–311

https://doi.org/10.33918/23516968-007013

 

Rugilė Pangonytė

 

Juozapato Mykolo Karpio karjeros pradžia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Karolio Stanislovo Radvilos aplinkoje / The Begining of Juozapatas Mykolas Karpis’ Career in the Circle of Karolis Stanislovas Radvila, the Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania

 312–327

https://doi.org/10.33918/23516968-007014

 

RECENZIJOS IR ANOTACIJOS

 

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Andrzej Stroynowski. Obrady sejmu grodzieńskiego 1784 roku. Studium z dziejów kultury parlamentarnej

330–337

https://doi.org/10.33918/23516968-007015

 
Asmenvardžių rodyklė 338–352
Vietovardžių rodyklė 353–359
XVIII amžiaus studijos T. 6: Personalijos. Idėjos. Refleksijos

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–11
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 12–15
PERSONALIJOS  
Jolita Sarcevičienė  
„Ieškau jūsų mylistos pono po visas keturias pasaulio šalis…“ Antano Kazimiero Sapiegos laiškai Merkinės administratoriui Vaitiekui Kuževskiui / “I am Looking for your Grace in all Four Corners of the World…” Letters of Antoni Kazimierz Sapieha to Administrator of Merkinė Wojciech Kurzewski 18–43
https://doi.org/10.33918/23516968-006001  
Bernadetta Manyś  
Samotna w miłości? Autokreacja epistolograficzna Anny z Mycielskic Radziwiłłowej / Meilės vienišė? Epistolografinis Onos Mycielskytės-Radvilienės saviįvaizdžio kūrimas 44–56
https://doi.org/10.33918/23516968-006002  
Андрей Мацук  
Деятельность Леона Казимира Шемета в общественно-политической жизни Великого княжества Литовского в первой трети XVIII в. / Leonas Kazimieras Šemeta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeniniame-politiniame gyvenime XVIII a. pirmaisiais dešimtmečiais 57–70
https://doi.org/10.33918/23516968-006003  
Tomasz Ciesielski  
Dwa poselstwa oboźnego litewskiego Ignacego Ogińskiego na dwór petersburski. Rola Litwinów w kontaktach dyplomatycznych z Rosją w latach 1711–1763 / Dvi Lietuvos stovyklininko Ignoto Oginskio pasiuntinybės į Sankt Peterburgą: lietuvių vaidmuo diplomatiniuose santykiuose su Rusija 1711–1763 metais 71–105
https://doi.org/10.33918/23516968-006004  
Dariusz Rolnik  
Tropem politycznym i ideologicznym podróży petersburskiej Adama Chmary ostatniego wojewody mińskiego (1793) / Politiniais ir ideologiniais paskutiniojo Minsko vaivados Adomo Chmaros kelionės į Sankt Peterburgą pėdsakais (1793 m.) 106–116
https://doi.org/10.33918/23516968-006005  
Aldona Prašmantaitė  
Pranciškaus Ksavero Mykolo Bohušo SJ bažnytinės karjeros bruožai / Strokes from the Career of Franciszek Ksawery Michał Bohusz 117–135
https://doi.org/10.33918/23516968-006006  
IDĖJOS. SIMBOLIAI. PRAKTIKA  
Vilius Mačkinis  
Prigimtinės tvarkos idėja kaip Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus politinio mąstymo pagrindas / Idea of Natural Order as a Basis for Political Thinking in the Sermons of Mykolas Pranciškus Karpavičius 138–169
https://doi.org/10.33918/23516968-006007  
Magdalena Górska  
Emblematyka w Rzeczypospolitej epoki Oświecenia – metamorfozy tradycji symbolicznej /  Abiejų Tautų Respublikos emblematika Apšvietos epochoje – simbolikos tradicijos metamorfozės 170–189
https://doi.org/10.33918/23516968-006008  
Stanisław Witecki  
Józef Kazimierz Kossakowski and the Everyday Life of Priests in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Period of Enlightenment / Juozapas Kazimieras Kosakovskis ir kasdienis dvasininkų gyvenimas Apšvietos epochos Abiejų Tautų Respublikoje

190–204

https://doi.org/10.33918/23516968-006009  
Adam Stankevič  
Viešųjų bausmių taikymas Kauno pilies teisme XVIII a. antrojoje pusėje ir jų vykdymas / Assignment and Administration of Public Punishments by Kaunas Castle Court in the Late Eighteenth Century 205–227
https://doi.org/10.33918/23516968-006010  
REFLEKSIJOS  
Darius Baronas  
Didžiųjų istorijos įvykių atspindžiai Mažesniųjų brolių konventualų memoriale: XVIII–XIX a. pradžia / Great Events as Reflected in the Memorial Book of Friars Minor Conventual: Eighteenth to Early Nineteenth Century 230–249
https://doi.org/10.33918/23516968-006011  
Aleksandra Skrzypietz  
Sapiehowie i ich związki z Karolem XII – refleksja rodu nad wydarzeniami z przełomu wieków / Sapiegos ir jų ryšiai su Karoliu XII – amžių sąvartos įvykių refleksijos

250–268

https://doi.org/10.33918/23516968-006012  
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Politinės ir geopolitinės Augustino Midletono refleksijos (1790–1792) / Political and Geopolitical Reflections by Augustyn Middleton (1790–1792) 269–293
https://doi.org/10.33918/23516968-006013  
Lina Balaišytė  
Vincentas Ignacas Marevičius apie save ir Tėvynę: XVIII a. pabaigos literato (savi)refleksijos / Wincenty Ignacy Marewicz about Himself and the Homeland: (Self ) Reflections of the Late Eighteenth-Century Writer 294–322
https://doi.org/10.33918/23516968-006014  
Rūta Janonienė  
Apie oberbombardyro Vaitiekaus Ivaškevičiaus 1791 m. Vilniaus piešinį / About the 1791 Picture of Vilnius by Oberbombardier Wojciech Iwaszkiewicz 323–334
https://doi.org/10.33918/23516968-006015  
Domininkas Burba  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų refleksijos apie politines permainas 1794 m. pabaigoje – 1795 m. privačios korespondencijos duomenimis /  Reflections of Inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania on Political Changes at the End of 1794 to 1795 according to the Data of Private Correspondence 335–357
https://doi.org/10.33918/23516968-006016  
RECENZIJOS IR ANOTACIJOS  

Robertas Jurgaitis

Zigmantas Kiaupa. Lietuvos istorija, t. VII, d. 2: Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 724 p. ISBN 978-609-8183-53-5 

360–363
https://doi.org/10.33918/23516968-006017  

Virgilijus Pugačiauskas

Remigijus Civinskas, Liudas Glemža. Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. – 312 p. ISBN 978-609-467-376-49 (spausdintas), ISBN 978-609-467-375-7 (internetinis) 

364–365
https://doi.org/10.33918/23516968-006018  
Iliustracijų sąrašas 366–367
Asmenvardžių rodyklė 368–385
Vietovardžių rodyklė 386–391​
XVIII amžiaus studijos T. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  12
TARP PAŠAUKIMO IR UŽSIEMIMO  
Andrea Mariani  
Działalność duszpasterska jezuitow w Wilnie: między reformą trydencką a lokalnymi uwarunkowaniami / Ganytojiška jėzuitų veikla Vilniuje: tarp Tridento reformos ir vietos sąlygų  18
https://doi.org/10.33918/23516968-005001  
Jonas Drungilas  
Lietuvos mažesniųjų brolių konventualų provincijos kolektyvinis portretas (XVIII a. antroji pusė – XIX a. pradžia) / Collective Portrait of the Lithuanian Order of Friars Minor Conventual (late eighteenth–early nineteenth century)  44
https://doi.org/10.33918/23516968-005002  
 Domininkas Burba  
Livonijos kanauninko, Vilkaviškio klebono Vincento Bakuzičiaus biografija. Keletas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dvasininko portreto detalių / Biography of Canon Priest of Livonia, Parish Priest of Vilkaviškis Wincenty Bakuzicz. A Few Strokes to the Portrait of the Eighteenth-Century Roman Catholic Priest of the Grand Duchy of Lithuania  67
https://doi.org/10.33918/23516968-005003  
MOKYMAS. MOKYKLOS. MOKYTOJAI  
Aistė Paliušytė  
Dailininkų mokymas Radvilų dvare XVIII amžiuje / Training of Artists in the Residences of the Radvilas in the Eighteenth Century  84
https://doi.org/10.33918/23516968-005004  
Kazimierz Puchowski  
Pijarskie Collegium Nobilium w Wilnie. Korzenie i konteksty / Vilniaus pijorų Collegium Nobilium. Ištakos ir kontekstai 107
https://doi.org/10.33918/23516968-005005  
Janina Kamińska  
Szkoły Wydziału Litewskiego w strukturze szkolnej Komisji Edukacji Narodowej / Lietuvos švietimo apygardos mokyklos Tautinės edukacinės komisijos mokyklų struktūroje 144
https://doi.org/10.33918/23516968-005006  
Ewa Kula  
Wizytacja Adama Kazimierza Czartoryskiego szkoł Wołyńskich i Ukraińskich i jej znaczenie dla Komisji Edukacji Narodowej / Adomo Kazimiero Čartoriskio atliktos Voluinės ir Ukrainos mokyklų vizitacijos reikšmė Tautinei edukacinei komisijai 157
https://doi.org/10.33918/23516968-005007  
Olga Mastianica-Stankevič  
Profesinės inteligentijos gimimas: Jono Bobrovskio (1777–1823) gyvenimo ir kūrybos atvejis / The Birth of Professional Intelligentsia: Case of Jan Bobrowski’s (1777–1823) Life and Creation 178
https://doi.org/10.33918/23516968-005008  
LUOMAS. KAJERA. VEIKLA  
Valdas Rakutis  
Luomas, pašaukimas ir profesija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje 1775–1794 m. / Estate, Calling and Profession in the Military of the Grand Duchy of Lithuania in 1775–1794 192
https://doi.org/10.33918/23516968-005009  211
Arnaud Parent  
Užsienio mokslininko adaptacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: dr. Jeano-Emmanuelio Gilibertʼo atvejis / Adaptation of a Foreign Scientist in the Grand Duchy of Lithuania: Case of Dr Jean-Emmanuel Gilibert 212
https://doi.org/10.33918/23516968-005010  
Lina Balaišytė  
Dailininkas XVIII amžiuje: karjeros galimybės / The Artist in the Eighteenth Century: Career Opportunities 229
https://doi.org/10.33918/23516968-005011  
Rasa Butvilaitė  
Architektas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje / Architect in the Society of the 18th Century Grand Duchy of Lithuania 254
https://doi.org/10.33918/23516968-005012  
Auksė Kaladžinskaitė  
Giuseppe Fontana – architektas ir bajoras: giminės istorija / Giuseppe Fontana: Architect and Nobleman: the Family History 271
https://doi.org/10.33918/23516968-005013 283
Bernadetta Manyś  
Wileńscy zarębacze w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli historyczne „studium przypadku” / Vilniaus mėsininkai XVIII a. pirmojoje pusėje, arba istorinis „atvejo tyrimas“ 284
https://doi.org/10.33918/23516968-005014  
ANOTACIJOS. RECENZIJOS  
Adam Stankevič. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. antrojoje pusėje Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 527 p. ISBN 978-609-8183-42-9 / Darius Vilimas 304
https://doi.org/10.33918/23516968-005015  
Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai. Descriptions of the Old Roads of the Grand Duchy of Lithuania, parengė /prepared by Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, – 430 p. ISBN 978-609-07-0007-5 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 307
https://doi.org/10.33918/23516968-005016  
Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794, tom II: Słownik biograficzny, redakcja naukowa: Andrzej Meissner, Agnieszka Wałęga, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018, – 774 p. ISBN 978-83-754-5848-0 /Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 312
https://doi.org/10.33918/23516968-005017  
Iliustracijų sąrašas 317
Asmenvardžių rodyklė 319
Vietovardžių rodyklė 334
   

 

XVIII amžiaus studijos T. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Visuomenė. Kasdienybės istorija

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8–11
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 12–15

KASDIENYBĖS ISTORIJOS. VIENUOLIJŲ GYVENIMAS.

 
Andrea Mariani  
Świat rzeczy jezuitów w nieświeżu i w słucku. Między wymogami życia zakonnego a tożsamością szlachecką / Daiktiškasis Nesvyžiaus ir Slucko jėzuitų pasaulis. Tarp dvasininko luomo reikalavimų ir bajoriškosios tapatybės. Santrauka 20–57
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a1  
Martynas Jakulis  
Nobiles pauperes: Vilniaus misionierių špitolės globotiniai XVIII a. / Nobiles pauperes: The Clientele of the Congregation of Mission Hospital in Eighteenth-Century Vilnius. Summary 58–72
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a2  
Asta Vaškelienė  
Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje: lyginamasis tyrimas / Etiquette and Household Routine in the Education of Piarists in the Second Half of the 18th Century in the Grand Dutchy of Lithuania: Comparative Study. Summary 73–96
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a3  
   

BAJORIŠKOJI ERDVĖ

 
Adam Stankevič  
Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė: ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose / Daily Routine of Elder of Merkinė Mateusz Ogiński: in the Vortexes of Economic and Legal Matters. Summary 98–115
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a4  
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Veiklios moters kasdienybė: epizodas iš Izabelės Liudvikos Borch-Pliaterienės (1752–1813) gyvenimo / Daily Life of an Active Woman: Episode from the Life of Izabela Ludwika Borch Platerowa (1752–1813). Summary 116–143
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a4  
Daiva Milinkevičiūtė  
Tarp dviejų kolonų: XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Vilniaus masonų kasdienybė simbolikoje / Between Two Pillars: Daily Life in the Symbolism of the Late Eighteenth Century Masons of Vilnius. Summary 144–163
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a5  
Marius Daraškevičius  
„Magiškasis kambarys“: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų namuose / ‘The Magical Room’: Lively and Adaptive Tradition of a Still Room in Manor Houses of the Lithuanian Nobles. Summary 164–195
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a6  
   

KARIO KASDIENYBĖ

 
Valdas Rakutis  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės kasdieninio gyvenimo standartai 1764–1788 m. / Standards of Ordinary Life in the Armed Forces of the Grand Duchy of Lithuania in 1764–1788. Summary 198–217
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a8  
Eduardas Brusokas  
1794 m. sukilėlių viešieji renginiai Vilniuje / Public Events Held by the Rebels of 1794. Summary 218–228
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a9  
Lina Balaišytė  
Rusų karininkija kasdieniniame ir šventiniame XVIII a. Vilniaus gyvenime: taikaus sugyvenimo regimybė / Russian Officers in Everyday and Festive Life in Eighteenth Century in Vilnius: the Semblance of Peaceful Coexistence. Summary 229–243
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a10  

 

 

SOCIALINIAI RYŠIAI

 
Gintautas Sliesoriūnas  
Lietuvos respublikonų suvažiavimai Vilniuje 1701 m.: bandymai įtvirtinti antisapieginio judėjimo iškovotą valdžią / 1701 Lithuanian Republican Conventions in Vilnius: Attempts to Consolidate Power Won by the Anti-Sapegian Movement. Summary 246–268
https://doi.org/10.33918/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a11  
Anna Lepalczyk  
Sytuacja społeczna kowieńskich ewangelików augsburskich w świetle tumultu z 1765 roku / Kauno evangelikų liuteronų visuomeninė padėtis 1765 m. sąmyšio šviesoje. Santrauka 269–283
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a12  
Piotr Pilarczyk  
Modernizacja wymiaru sprawiedliwości. Reformy Sądu Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego (1765–1791) / Nuosprendžių modernizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos teismo reformos 1765–1791 m. Santrauka 284–298
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a13  
Domininkas Burba  
Tiltai ir keltai kaip XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų teisinių ginčų objektai ir nusikaltimų erdvės / Bridges and Ferries as Objects of Dispute and Crime Locations among Eighteenth Century Nobles of Vilnius District. Summary 299–318
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a14  
Александр Довнар / Aleksandras Dounaras  
Реформа управления города Высокое (Брестское воеводство) 1794 года / Lietuvos Aukštojo Bresto vaivadijoje valdymo reforma 1794 m. Santrauka 319–364
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a15  
   

ANOTACIJOS

366–371
XVIII amžiaus studijos T. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8–10
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11–13

TARP BAJORŲ RESPUBLIKOS IR KONSTITUCINĖS MONARCHIJOS: IŠŠŪKIAI IR NETEKTYS

 
Андрей Мацук / Andrejus Macukas  

Новогородская шляхта во время королевских выборов 1733 г. / Naugarduko bajorai 1733 m. karaliaus rinkimo laikotarpiu. Santrauka

16–31

Richard Butterwick-Pawlikowski

32–43

Challenges for the Commonwealth: the Counsel of Jean-Jacques Rousseau / Iššūkiai Abiejų Tautų Respublikai: Jeano-Jacques’o Rousseau patarimai. Santrauka

32–43

Dalius Viliūnas

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nacionalizmo filosofijos pradmenys XVIII a. pabaigoje / Origins of Philosophy of Nationalism in the Grand Duchy of Lithuania at the End of Eighteenth Century. Summary

44–85

Viktorija Vaitkevičiūtė

 
Tėvynės likimas Mauricijaus Pranciškaus Karpio Seimo kalbose / Destiny of the Homeland in the Parliamentary Addresses of Maurycy Franciszek Karp. Summary 86–107

Lina Balaišytė

 

Visuomenės permainų ženklai XVIII a. antrosios pusės iškilmėse / Signs of Transformation of Society in the Late Eightneenth Century Public Celebrations. Summary

108–126

Sławomir Godek

 

Kilka uwag o roli Michała Kleofasa Ogińskiego w zabiegach delegacji szlachty litewskiej w Petersburgu w latach 1810–1811 / Keletas pastabų apie Mykolo Kleopo Oginskio vaidmenį Lietuvos bajorų delegacijos veikloje 1810–1811 metais. Santrauka

127–151

SOCIOKULTŪRINĖ ERDVĖ: LAIMĖJIMAI IR PRARADIMAI

 

Asta Vaškelienė

 

XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvikalbė proginė poezija (remiantis Mykolo Korickio kūryba) / Bilingual Occasional Poetry in the Late Eighteenth Century Grand Duchy of Lithuania (Based on the Writings of Michael Korycki). Summary

154–171

Юрий Гордеев / Jurijus Gordejevas

 
Коммуникация в городах Великого княжества Литовского в XVIII в. (постановка проблемы) / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų komunikacija XVIII a. (problemos iškėlimas). Santrauka 172–192

Martynas Jakulis

 

Pamestinukų globa XVIII amžiaus Vilniuje / The Care of Foundlings in Eighteenth-Century Vilnius. Summary

193–209

Arnaud Parent

 

From the Montpellier Faculty of Medicine to the Grodno Royal School of Medicine: How Dr. Jean-Emmanuel Gilibert Applied Medical Vitalism to Heal his Lithuanian Patients / Nuo Monpeljė medicinos fakulteto iki Gardino karališkosios medicinos mokyklos: kaip dr. Jeanas-Emmanuelis Gilibert’as pasitelkė vitalizmą savo pacientams gydyti Lietuvoje. Santrauka

210–237

Rasa Butvilaitė

 

Antano Tyzenhauzo Statybos mokykla Gardine / School of Building Construction in Grodno. Summary

238–247

TEISĖS ISTORIJOS LAUKAS

 

Adam Stankevič

 

Dokumentų klastojimo atvejai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antrojoje pusėje) / Cases of Document Falsification in Legal Practice of the Supreme Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania (Late Eighteenth Century). Summary

250–267

Marcin Głuszak

 

O recepcji prawa w rezolucjach Rady Nieustającej / Apie teisės recepciją Nuolatinės tarybos rezoliucijose. Santrauka

268–281

Domininkas Burba

 

Valstiečių dalyvavimas smurtiniuose bajorų nusikaltimuose, XVIII amžiaus Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų knygų duomenimis / Data on Participation of Peasants in Violent Crimes of the Nobility in the Eighteenth Century Registry Books of Vilnius County Castle and Land Courts. Summary

282–301
XVIII amžiaus studijos T. 2: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Valstybė. Kultūra. Edukacija

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–10
Preface / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11–14

VALSTYBĖS ŠVIETIMO POLITIKA IR EDUKACINĖ KOMISIJA XVIII AMŽIUJE

 
Aндрей Мацук / Andrejus Macukas  

Планы реформы системы образования в правление Aвгуста ІІІ (согласно посольским инструкциям) / Švietimo reformos projektai Augusto III valdymo laikotarpiu (pagal pasiuntinių instrukcijas). Santrauka

16–30

Valdas Rakutis

 
Lietuvos karo mokyklos XVIII a. valstybės ir kariuomenės reformų kontekste / Lithuanian Military Schools in the Context of the 18th Century State and Military Reforms. Summary  31–54
Aldona Prašmantaitė  
Dėl Lietuvos katalikų dvasininkijos dalyvavimo Edukacinės komisijos veikloje / On Participation of Lithuanian Clergy in the Work of the Educational Commission. Summary  55–71
Janina Kamińska  
Komisja Edukacji Narodowej a reforma uniwersytetów / Tautos edukacinė komisija ir universitetų reforma. Santrauka  72–87
Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Richard Butterwick-Pawlikowski  
Najjaśniejsza gwiazda wileńska. Ksiądz Rektor Marcin Poczobut w ostatnich latach Rzeczypospolitej / Šviesiausioji Vilniaus žvaigždė. Rektorius kunigas Martynas Počobutas paskutiniaisiais Respublikos metais. Santrauka  88–101
Magdalena Ślusarska  
Dzialalność Komisji Edukacji Narodowej na Litwie w świetle „Gazet Wileńskich“ / Tautos edukacinės komisijos veiklos Lietuvoje atspindžiai Vilniaus laikraščiuose. Santrauka  102–121
Arnaud Parent  
XVIII a. prancūzų gydytojų medicinos mokslo paveldas Lietuvoje XVIII a. paskutiniame ketvirtyje ( Jeanas-Emmanuelis Gilibert’as, Nicolas Regnier, Jacques’as Briotet) / Legacy of French Doctors in the Medical Science in Lithuania in the Last Quarter of the 18th Century ( Jean-Emmanuel Gilibert, Nicolas Regnier, Jacques Briotet). Summary  122–146
UGDYMO TRADICIJOS IR KAITA  
Jolita Sarcevičienė  
Tėvai, vaikai ir ugdymas namuose XVIII a. antrojoje pusėje / Parents, Children and Home Schooling in the Second Half of the 18th Century. Summary  148–171
Olga Mastianica  
„Moterims, kurios gimdo tėvynei sūnus“: moters vaidmuo formuojant tautinę tapatybę Edukacinės komisijos laikais / “To Mothers Who Bear Children for their Homeland”: Role of A Woman in Formation of National Identity in the Period of the Educational Commission. Summary  172–182
Rasa Butvilaitė  
Architektūros mokymas bajorų akademijose, kadetų ir inžinierių korpuso mokyklose XVIII amžiuje / Architectural Education in Academies for Nobles, Cadet and Engineers Corps Schools in the 18th Century. Summary 183–197
Dariusz Rolnik  
Litwa i Korona o reformie edukacji. Obraz szkolnych lat we wspomnieniach obywateli państwa polsko-litewskiego czasów stanisławowskich / Lietuva ir Karūna apie švietimo reformą. Mokykliniai metai Stanislovo Augusto laikų Lietuvos ir Lenkijos valstybės piliečių atsiminimuose. Santrauka  198–220
Jonas Drungilas  
Pamirštos kilmės labirintuose: Nagurskių giminės atvejis XVIII a. antrojoje pusėje / In the Labyritnths of Forgotten Ancestry: Case of the Nagurski Family in the Second Half of the 18th Century. Summary  221–248
MIESTŲ ISTORIJOS KONTEKSTAI  
Gintautas Sliesoriūnas  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas Vilniuje XVII ir XVIII amžių sandūroje – politinės kovos arena / The Supreme Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania in Vilnius at the Junction of 17th and 18th Centuries: the Arena of Political Battles. Summary  250–275
Liudas Glemža  
Statybos ir pertvarkymai XVIII a. antrosios pusės Kauno mieste / Building and Reconstructions in the Second Half of the 18th Century Kaunas. Summary 276–298
Максим Макаров / Maksimas Makarovas  
Организация городских властей Полоцка в XVIII веке / Polocko miesto valdymo organizavimas XVIII amžiuje. Santrauka  299–321
Инна Соркина / Ina Sorkina  
Мечты о прошлом: мещанское общество Копыля в конце XVIII–XIX в. в борьбе за старину / Svajonės apie praeitį: Kapyliaus miestiečių bendruomenė
XVIII a. pabaigoje – XIX a. Kova dėl senovės. Santrauka 
322–340
Lina Balaišytė  
Dailė ir komercija: apie XVIII a. dailininko darbą ir užmokesčius / Art and Commerce: on Labour and Remuneration of Artists in the 18th Century. Summary  341–354
XVIII amžiaus studijos T. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių

TURINYS

Pratarmė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–10
Foreword Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11–15

Iki Gegužės 3 d. konstitucijos ir po jos: parlamentarizmo raida ir istorinė atmintis

 
Andrzej Stroynowski  

Kultura obrad sejmu Rzeczypospolitej w XVIII wieku / Abiejų Tautų Respublikos Seimo posėdžių kultūra XVIII amžiuje. Santrauka 

16–34

Андрей Мацук / Andrejus Macukas

 
«Несрываемые» и «успешные» сеймики в Великом княжестве Литовском во время правления Августа III / „Nesužlugdyti“ ir „sėkmingi“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimeliai Augusto III valdymo laikais. Santrauka  35–52
Andrzej B. Zakrzewski  
Sejmiki litewskie epoki Sejmu Wielkiego: między tradycją a innowacją? / Lietuvos seimeliai Didžiojo seimo epochoje: tarp tradicijos ir naujovių? Santrauka  54–75
Rasa Čepaitienė  
Gegužės 3-iosios konstitucija lietuvių istorinėje atmintyje / The Constitution of May 3 in the Historical Memory of Lithuanians. Summary  76–97
VALSTYBĖ XVIII amžiuje: Vidaus Reformos geopolitinių iššūkių Akivaizdoje  
Борис В. Носов / Borisas V. Nosovas  
Литва и Россия накануне и во время Первого раздела Речи Посполитой / Lietuva ir Rusija pirmojo padalijimo išvakarėse ir jo metu. Santrauka  98–113
Ирина Китурко / Irina Kiturko  
Деятельность Скарбовой Комиссии Великого Княжества Литовского по созданию таможенной службы как пример модернизации государственной системы управления во второй половине XVIII в. / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veikla steigiant muitinės tarnybą – valstybės valdymo sistemos modernizavimo XVIII a. antrojoje pusėje pavyzdys. Santrauka  114–125
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Nuo 1791 m. gegužės 3 d. iki spalio 20 d. ir po jos: Lietuvos ir Lenkijos valstybinių institucijų „suliejimo“ problema (Iždo komisijos pavyzdžiu) / From 3 May to 20 October 1792 and Afterwards: The Problem of the Merging of the State Institutions of Lithuania and Poland (The Example of the Treasury Commission). Summary 128–146
Eduardas Brusokas  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės saugumo deputacijos organizacijos ir veiklos bruožai 1794 m. / The Features of the Organization and Activities of the Public Security Deputation of the Grand Duchy of Lithuania in 1794. Summary  148–164
MIESTŲ ISTORIJOS KONTEKSTAI  
Юрий Гордеев / Jurijus Gordejevas  
Эволюция урбанонимии Гродно в XVI –XVIII вв. и семиотика городского пространства / Gardino urbanonimikos raida XVI –XVIII a. ir miesto erdvės semiotika. Santrauka  166–183
Domininkas Burba  
Bajorų interesai XVIII amžiaus Vilniuje, privačios korespondencijos duomenimis / Interests of Nobles in 18th C. Vilnius According to the Data of Private Correspondences. Summary  184–199
Ирина Китурко / Irina Kiturko  
Документы Минской экзакции (1767–1793) как источники по истории города / 1767–1793 m. Minsko egzakcijos dokumentai kaip miesto istorijos šaltinis. Santrauka  200–213
Natallia Sliž  
Pierwszy Kaffenhauz w Grodnie / Pirmoji kavinė Gardine. Santrauka  215–224
Tarp Baroko ir Apšvietos: XVIII a. kultūros tyrimų atodangos  
Asta Vaškelienė  
XVIII a. Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra pijorų edukacijoje: tradicijos tęstinumas ir Apšvietos epochos inovacijos / Lithuania’s 18th C. Latin Commemorative Literature in Piarist Education: Continuity of Tradition and the Innovations of the Age of Enlightenment. Summary  226–241
Auksė Kaladžinskaitė  
Vilniaus baroko mokyklos sklaida Livonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijose / The Spread of the Vilnius Baroque School in the Voivodeships of Livonia, Polotsk, Vitebsk and Mstislav. Summary 242–259
Rasa Butvilaitė  
Miesto rotušė Apšvietos epochoje: architektūros aspektas / The Town Hall in the Age of Enlightenment: Architectural Aspect. Summary  260–279
Dalia Ramonienė  
Apšvietos idėjų atgarsiai vidutinės bajorijos tradicinio gyvenimo aplinkoje / Echoes of the Ideas of the Enlightenment in the Environment of the Traditional Life of the Middle Noble Estate. Summary  281–296
Magdalena Ślusarska  
Życia kulturalne Wilna w czasach stanisławowskich. Wprowadzenie / Vilniaus kultūrinis gyvenimas Stanislovo Augusto laikais. Įžanga. Santrauka 298–311
Lina Balaišytė  
Visuotiniam džiaugsmui, valdančiųjų garbei: fejerverkai XVIII amžiuje / For General Joy, in Honor of the Ruling: Fireworks in the 18th Century. Summary 312–339
ISTORIOGRAFIJA  
Darius Žiemelis  
Antrosios baudžiavos laidos termino taikymo Vidurio Rytų Europos istorijoje problema: Lietuvos ūkio atvejis / The Problem in Historiography of the Application of the Term Second Serfdom Edition in the History of Central Eastern Europe: the Case of Lithuania’s Economy. Summary 340–356