Pradžia
lt
Leidžiamas nuo2014metų
XVIII amžiaus studijos
ISSN 2351-6968 Nėra
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
XVIII amžiaus studijos XVIII amžiaus studijos. 5 XVIII amžiaus studijos T. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Visuomenė. Kasdienybės istorija XVIII amžiaus studijos T. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys

Aštuonioliktojo amžiaus studijos – recenzuojamas tęstinis mokslo leidinys, skirtas tarpdisciplininiams XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros tyrimams. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, XVIII a. šaltiniai, kita šios epochos tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau išspausdintų straipsnių ir mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Kiekvieno leidinio tomas sudaromas probleminiu-teminiu principais.

Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, lenkų, rusų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali būti skelbiamos ir kitomis kalbomis.

Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų.

Žurnalo „XVIII amžiaus studijos“ tomų sąrašas:

  • XVIII amžiaus studijos. T. 6: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Personalijos. Idėjos. Refleksijos/ Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 390 p. ISBN 978-609-8183-73-3; ISSN 2351-6968
  • XVIII amžiaus studijos. T. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas / Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 338 p. ISBN 978-609-8183-64-1; ISSN 2351-6968
  • XVIII amžiaus studijos. T. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Visuomenė. Kasdienybės istorija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 392 p. ISBN 978-609-8183-45-0; ISSN 2351-6968
  • XVIII amžiaus studijos. T. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. –324 p. ISBN 978-609-8183-16-0; ISSN 2351-6968
  • XVIII amžiaus studijos. T. 2: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Valstybė. Kultūra. Edukacija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 384 p. ISBN 978-9955-847-94-6; ISSN 2351-6968
  • XVIII amžiaus studijos. T. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė / – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 384 p. ISBN 978-9955-847-86-1; ISSN 2351-6968

 

Pirmininkė | Editor-in-Chief Dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Lietuvos istorijos institutas

Atsakingasis sekretorius | Editorial Secretary Dr. Adam STANKEVIČ, Lietuvos istorijos institutas  

Dr.  Lina BALAIŠYTĖ Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI Europos koledžas Natoline, Londono univeristeto koledžas |  College of Europe, Natolin, University College London

Prof. habil. dr. Jolanta GELUMBECKAITĖ Frankfurto prie Maino Goethe‘s universitetas | Goethe-Universität Frankfurt am Main

Doc. dr. Liudas GLEMŽA Vytauto Didžiojo universitetas

Doc. dr. Robertas JURGAITIS Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Prof. habil. dr. Janina KAMIŃSKA Varšuvos universitetas, Pedagogikos fakultetas |  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Doc. habil. dr. Ilja LEMEŠKIN Prahos Karolio universitetas, Baltistikos centras | Univerzita Karlova v Praze

Dr. Andrejus MACUKAS  | канд. гіст. н. Андрэй МАЦУК Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas  |  Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Prof. habil. dr. Dariusz ROLNIK Katovicų Silezijos universitetas  | Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS Lietuvos istorijos institutas

Dr. Asta VAŠKELIENĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI Varšuvos universitetas, Teisės ir administracijos fakultetas | Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji    

Redaktorių kolegijai pateikiamuose moksliniuose straipsniuose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta cituota literatūra, šaltiniai.

Prie straipsnio turi būti pateikta ne trumpesnė kaip 1800 spaudos ženklų straipsnio santrauka ir ne mažiau kaip 500 spaudos ženklų straipsnio anotacija, taip pat 4–8 reikšminiai žodžiai, naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašas bei trumpa informacija apie autorių (mokslinių tyrimų sritis, atstovaujama institucija, elektroninio pašto adresas).

Tekstai pateikiami elektroniniu pavidalu (el. paštu ar elektronine laikmena). Rinkmenos turi būti parengtos Microsoft Office ir su juo suderinamomis programomis. Tekstai renkami pagal lietuviškus rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos, šriftais Times New Roman arba Palemonas, 12 pt dydžiu, 1,5  li intervalu.

Išnašos, citavimas, bibliografiniai aprašai

Išnašos (literatūros ir šaltinių nuorodos ir paaiškinimai) pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Cituojant antrą kartą iš eilės, rašoma kursyvinė santrumpa Ibid. Cituojant antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomi autorius ir kursyvinė santrumpa op. cit. Cituojant to paties autoriaus daugiau nei vieną tekstą antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomas autorius ir sutrumpintas teksto pavadinimas. Jeigu autoriaus nėra, pateikiamas sutrumpintas pavadinimas. Cituojant straipsnius ar kitokius tekstus iš kitų leidinių, nurodomas autorius, straipsnio pavadinimas, leidinys, kuriame straipsnis spausdintas, išskiriamas kursyvu. Straipsnio ar kito teksto pavadinimas nuo leidinio atskiriamas santrumpa in:.

Citatos pateikiamos kabutėse. Kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama iš teksto eilutės ribų. Iškeltinės citatos pateikiamos be kabučių, jos atskiriamos tarpu tarp eilučių. Jei cituojamas šaltinis lenkų, lotynų ar kitomis kalbomis, pirmenybė teikiama originaliam tekstui. Tada iškeltinės citatos atveju, vertimas pateikiamas skliausteliuose (žemiau / po) originalo.

Bibliografiniame apraše nurodomi autoriaus pavardė ir pilnas vardas, skyrybos ženklais neskiriama. Toliau nurodoma knygos pavadinimas kursyvu, leidimo vieta, leidykla ar leidėjas (senųjų leidinių – spaustuvė), metai. Atskiriama kableliais. Knygos puslapis nurodomas po metų; atskiriamas kableliu ir rašomas po lietuviškos santrumpos p. Jei lietuviškame straipsnyje cituojama vokiška, angliška, lenkiška etc. literatūra, puslapio santrumpa lieka lietuviška.

Keliatomio leidinio tomas žymimas lietuviška santrumpa t. po pavadinimo; atskiriamas kableliu. Tomo ar dalies pavadinimas rašomas kursyvu; atskiriamas dvitaškiu. Mokslinių periodinių leidinių, žurnalų ar laikraščių pavadinimai nurodomi kursyvu, leidimo vieta, metai, tomas arba (ir) numeris, numerio sudarytojas (jeigu jis išskirtas leidinyje) rašomi stačiai.

Rankraštiniai dokumentai aprašomi tokia tvarka: dokumento pavadinimas, metrika (vieta, data, numeris), po santrumpos in: rašomas archyvo pavadinimas, fondo, aprašo, bylos, lapų santrumpos – f., ap., b., l.

Interaktyvių dokumentų apraše laužtiniuose skliaustuose pateikiama nuorodos sudarymo data, po kablelio pateikiama internetinė prieiga.

Straipsnio gale pateikiamas pagrindinių straipsnyje naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašas. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pirma nurodant publikuotus šaltinius, po jų – literatūrą.

Asmenvardžių ir vietovardžių rašyba

Visus moksliniame tekste minimus asmenvardžius būtina pateikti originalo rašybos forma ir pilnus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės veikėjų asmenvardžiai rašomi lietuviškai, skliausteliuose pateikiant cituojamame šaltinyje sutinkamą formą (formas). Šventųjų, popiežių ir valdovų vardai rašomi lietuviškai.

Nelietuviški vietovardžiai transkribuojami lietuviškai, šaltinio formą pateikiant skliausteliuose.

Epochų pavadinimai rašomi iš didžiosios raidės.

Iliustracijos

Iliustracijos (šaltinių faksimilės, fotografijos ir kt.) turi būti geros kokybės, nuskenuotos 300 „dpi“ rezoliucija ir išsaugotos „tif“ formatu. Kartu su skaitmeninėmis meno kūrinių ar istorinių šaltinių kopijomis autorius pateikia patvirtinimą apie leidimą šiuos vaizdus publikuoti.

 

Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, Vilnius, LT-01108, Lietuva
El. paštas smigelskyte.stukiene@gmail.com    

XVIII amžiaus studijos. 5 TURINYS
Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  12
TARP PAŠAUKIMO IR UŽSIEMIMO
Andrea Mariani
Działalność duszpasterska jezuitow w Wilnie: między reformą trydencką a lokalnymi uwarunkowaniami  18
Ganytojiška jėzuitų veikla Vilniuje: tarp Tridento reformos ir vietos sąlygų. Santrauka. Santrauka  43
Jonas Drungilas
Lietuvos mažesniųjų brolių konventualų provincijos kolektyvinis portretas (XVIII a. antroji pusė – XIX a. pradžia)  44
Collective Portrait of the Lithuanian Order of Friars Minor Conventual (late eighteenth–early nineteenth century). Summary  65
 Domininkas Burba
Livonijos kanauninko, Vilkaviškio klebono Vincento Bakuzičiaus biografija. Keletas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dvasininko portreto detalių  67
Biography of Canon Priest of Livonia, Parish Priest of Vilkaviškis Wincenty Bakuzicz. A Few Strokes to the Portrait of the Eighteenth-Century Roman Catholic Priest of the Grand Duchy of Lithuania. Summary . Summary  81
MOKYMAS. MOKYKLOS. MOKYTOJAI.
Aistė Paliušytė
Dailininkų mokymas Radvilų dvare XVIII amžiuje  84
Training of Artists in the Residences of the Radvilas in the Eighteenth Century. Summary Summary  105
Kazimierz Puchowski
Pijarskie Collegium Nobilium w Wilnie. Korzenie i konteksty 107
Vilniaus pijorų Collegium Nobilium. Ištakos ir kontekstai. Santrauka Summary  143
Janina Kamińska
Szkoły Wydziału Litewskiego w strukturze szkolnej Komisji Edukacji Narodowej 144
Lietuvos švietimo apygardos mokyklos Tautinės edukacinės komisijos mokyklų struktūroje. Santrauka Summary  156
Ewa Kula
Wizytacja Adama Kazimierza Czartoryskiego szkoł Wołyńskich i Ukraińskich i jej znaczenie dla Komisji Edukacji Narodowej 157
Adomo Kazimiero Čartoriskio atliktos Voluinės ir Ukrainos mokyklų vizitacijos reikšmė Tautinei edukacinei komisijai. Santrauka Summary 177
Olga Mastianica-Stankevič
Profesinės inteligentijos gimimas: Jono Bobrovskio (1777–1823) gyvenimo ir kūrybos atvejis 178
The Birth of Professional Intelligentsia: Case of Jan Bobrowski’s (1777–1823) Life and Creation. Summary 189
LUOMAS. KAJERA. VEIKLA
Valdas Rakutis
Luomas, pašaukimas ir profesija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje 1775–1794 m. 192
Estate, Calling and Profession in the Military of the Grand Duchy of Lithuania in 1775–1794. Summary Summary  211
Arnaud Parent
Užsienio mokslininko adaptacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: dr. Jeano-Emmanuelio Gilibertʼo atvejis 212
Adaptation of a Foreign Scientist in the Grand Duchy of Lithuania: Case of Dr Jean-Emmanuel Gilibert. Summary 228
Lina Balaišytė
Dailininkas XVIII amžiuje: karjeros galimybės 229
The Artist in the Eighteenth Century: Career Opportunities. Summary 252
Rasa Butvilaitė
Architektas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje 254
Architect in the Society of the 18th Century Grand Duchy of Lithuania. Summary 270
Auksė Kaladžinskaitė
Giuseppe Fontana – architektas ir bajoras: giminės istorija 271
Giuseppe Fontana: Architect and Nobleman: the Family History. Summary 283
Bernadetta Manyś
Wileńscy zarębacze w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli historyczne „studium przypadku” 284
Vilniaus mėsininkai XVIII a. pirmojoje pusėje, arba istorinis „atvejo tyrimas“. Santrauka 299
ANOTACIJOS. RECENZIJOS
Adam Stankevič. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. antrojoje pusėje Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 527 p. ISBN 978-609-8183-42-9 / Darius Vilimas 304
Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai. Descriptions of the Old Roads of the Grand Duchy of Lithuania, parengė /prepared by Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, – 430 p. ISBN 978-609-07-0007-5 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 307
Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794, tom II: Słownik biograficzny, redakcja naukowa: Andrzej Meissner, Agnieszka Wałęga, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018, – 774 p. ISBN 978-83-754-5848-0 /Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 312
Iliustracijų sąrašas 317
Asmenvardžių rodyklė 319
Vietovardžių rodyklė 334
 
XVIII amžiaus studijos T. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Visuomenė. Kasdienybės istorija

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8–11
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 12–15

KASDIENYBĖS ISTORIJOS. VIENUOLIJŲ GYVENIMAS.

 
Andrea Mariani  
Świat rzeczy jezuitów w nieświeżu i w słucku. Między wymogami życia zakonnego a tożsamością szlachecką / Daiktiškasis Nesvyžiaus ir Slucko jėzuitų pasaulis. Tarp dvasininko luomo reikalavimų ir bajoriškosios tapatybės. Santrauka 20–57
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a1  
Martynas Jakulis  
Nobiles pauperes: Vilniaus misionierių špitolės globotiniai XVIII a. / Nobiles pauperes: The Clientele of the Congregation of Mission Hospital in Eighteenth-Century Vilnius. Summary 58–72
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a2  
Asta Vaškelienė  
Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje: lyginamasis tyrimas / Etiquette and Household Routine in the Education of Piarists in the Second Half of the 18th Century in the Grand Dutchy of Lithuania: Comparative Study. Summary 73–96
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a3  
   

BAJORIŠKOJI ERDVĖ

 
Adam Stankevič  
Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė: ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose / Daily Routine of Elder of Merkinė Mateusz Ogiński: in the Vortexes of Economic and Legal Matters. Summary 98–115
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a4  
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Veiklios moters kasdienybė: epizodas iš Izabelės Liudvikos Borch-Pliaterienės (1752–1813) gyvenimo / Daily Life of an Active Woman: Episode from the Life of Izabela Ludwika Borch Platerowa (1752–1813). Summary 116–143
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a4  
Daiva Milinkevičiūtė  
Tarp dviejų kolonų: XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Vilniaus masonų kasdienybė simbolikoje / Between Two Pillars: Daily Life in the Symbolism of the Late Eighteenth Century Masons of Vilnius. Summary 144–163
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a5  
Marius Daraškevičius  
„Magiškasis kambarys“: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų namuose / ‘The Magical Room’: Lively and Adaptive Tradition of a Still Room in Manor Houses of the Lithuanian Nobles. Summary 164–195
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a6  
   

KARIO KASDIENYBĖ

 
Valdas Rakutis  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės kasdieninio gyvenimo standartai 1764–1788 m. / Standards of Ordinary Life in the Armed Forces of the Grand Duchy of Lithuania in 1764–1788. Summary 198–217
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a8  
Eduardas Brusokas  
1794 m. sukilėlių viešieji renginiai Vilniuje / Public Events Held by the Rebels of 1794. Summary 218–228
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a9  
Lina Balaišytė  
Rusų karininkija kasdieniniame ir šventiniame XVIII a. Vilniaus gyvenime: taikaus sugyvenimo regimybė / Russian Officers in Everyday and Festive Life in Eighteenth Century in Vilnius: the Semblance of Peaceful Coexistence. Summary 229–243
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a10  

 

 

SOCIALINIAI RYŠIAI

 
Gintautas Sliesoriūnas  
Lietuvos respublikonų suvažiavimai Vilniuje 1701 m.: bandymai įtvirtinti antisapieginio judėjimo iškovotą valdžią / 1701 Lithuanian Republican Conventions in Vilnius: Attempts to Consolidate Power Won by the Anti-Sapegian Movement. Summary 246–268
https://doi.org/10.33918/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a11  
Anna Lepalczyk  
Sytuacja społeczna kowieńskich ewangelików augsburskich w świetle tumultu z 1765 roku / Kauno evangelikų liuteronų visuomeninė padėtis 1765 m. sąmyšio šviesoje. Santrauka 269–283
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a12  
Piotr Pilarczyk  
Modernizacja wymiaru sprawiedliwości. Reformy Sądu Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego (1765–1791) / Nuosprendžių modernizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos teismo reformos 1765–1791 m. Santrauka 284–298
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a13  
Domininkas Burba  
Tiltai ir keltai kaip XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų teisinių ginčų objektai ir nusikaltimų erdvės / Bridges and Ferries as Objects of Dispute and Crime Locations among Eighteenth Century Nobles of Vilnius District. Summary 299–318
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a14  
Александр Довнар / Aleksandras Dounaras  
Реформа управления города Высокое (Брестское воеводство) 1794 года / Lietuvos Aukštojo Bresto vaivadijoje valdymo reforma 1794 m. Santrauka 319–364
https://doi.org/10.33918/XVIIIastudijos/t.4/a15  
   

ANOTACIJOS

366–371
XVIII amžiaus studijos T. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8–10
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11–13

TARP BAJORŲ RESPUBLIKOS IR KONSTITUCINĖS MONARCHIJOS: IŠŠŪKIAI IR NETEKTYS

 
Андрей Мацук / Andrejus Macukas  

Новогородская шляхта во время королевских выборов 1733 г. / Naugarduko bajorai 1733 m. karaliaus rinkimo laikotarpiu. Santrauka

16–31

Richard Butterwick-Pawlikowski

32–43

Challenges for the Commonwealth: the Counsel of Jean-Jacques Rousseau / Iššūkiai Abiejų Tautų Respublikai: Jeano-Jacques’o Rousseau patarimai. Santrauka

32–43

Dalius Viliūnas

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nacionalizmo filosofijos pradmenys XVIII a. pabaigoje / Origins of Philosophy of Nationalism in the Grand Duchy of Lithuania at the End of Eighteenth Century. Summary

44–85

Viktorija Vaitkevičiūtė

 
Tėvynės likimas Mauricijaus Pranciškaus Karpio Seimo kalbose / Destiny of the Homeland in the Parliamentary Addresses of Maurycy Franciszek Karp. Summary 86–107

Lina Balaišytė

 

Visuomenės permainų ženklai XVIII a. antrosios pusės iškilmėse / Signs of Transformation of Society in the Late Eightneenth Century Public Celebrations. Summary

108–126

Sławomir Godek

 

Kilka uwag o roli Michała Kleofasa Ogińskiego w zabiegach delegacji szlachty litewskiej w Petersburgu w latach 1810–1811 / Keletas pastabų apie Mykolo Kleopo Oginskio vaidmenį Lietuvos bajorų delegacijos veikloje 1810–1811 metais. Santrauka

127–151

SOCIOKULTŪRINĖ ERDVĖ: LAIMĖJIMAI IR PRARADIMAI

 

Asta Vaškelienė

 

XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvikalbė proginė poezija (remiantis Mykolo Korickio kūryba) / Bilingual Occasional Poetry in the Late Eighteenth Century Grand Duchy of Lithuania (Based on the Writings of Michael Korycki). Summary

154–171

Юрий Гордеев / Jurijus Gordejevas

 
Коммуникация в городах Великого княжества Литовского в XVIII в. (постановка проблемы) / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų komunikacija XVIII a. (problemos iškėlimas). Santrauka 172–192

Martynas Jakulis

 

Pamestinukų globa XVIII amžiaus Vilniuje / The Care of Foundlings in Eighteenth-Century Vilnius. Summary

193–209

Arnaud Parent

 

From the Montpellier Faculty of Medicine to the Grodno Royal School of Medicine: How Dr. Jean-Emmanuel Gilibert Applied Medical Vitalism to Heal his Lithuanian Patients / Nuo Monpeljė medicinos fakulteto iki Gardino karališkosios medicinos mokyklos: kaip dr. Jeanas-Emmanuelis Gilibert’as pasitelkė vitalizmą savo pacientams gydyti Lietuvoje. Santrauka

210–237

Rasa Butvilaitė

 

Antano Tyzenhauzo Statybos mokykla Gardine / School of Building Construction in Grodno. Summary

238–247

TEISĖS ISTORIJOS LAUKAS

 

Adam Stankevič

 

Dokumentų klastojimo atvejai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antrojoje pusėje) / Cases of Document Falsification in Legal Practice of the Supreme Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania (Late Eighteenth Century). Summary

250–267

Marcin Głuszak

 

O recepcji prawa w rezolucjach Rady Nieustającej / Apie teisės recepciją Nuolatinės tarybos rezoliucijose. Santrauka

268–281

Domininkas Burba

 

Valstiečių dalyvavimas smurtiniuose bajorų nusikaltimuose, XVIII amžiaus Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų knygų duomenimis / Data on Participation of Peasants in Violent Crimes of the Nobility in the Eighteenth Century Registry Books of Vilnius County Castle and Land Courts. Summary

282–301
XVIII amžiaus studijos T. 2: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Valstybė. Kultūra. Edukacija

TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–10
Preface / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11–14

VALSTYBĖS ŠVIETIMO POLITIKA IR EDUKACINĖ KOMISIJA XVIII AMŽIUJE

 
Aндрей Мацук / Andrejus Macukas  

Планы реформы системы образования в правление Aвгуста ІІІ (согласно посольским инструкциям) / Švietimo reformos projektai Augusto III valdymo laikotarpiu (pagal pasiuntinių instrukcijas). Santrauka

16–30

Valdas Rakutis

 
Lietuvos karo mokyklos XVIII a. valstybės ir kariuomenės reformų kontekste / Lithuanian Military Schools in the Context of the 18th Century State and Military Reforms. Summary  31–54
Aldona Prašmantaitė  
Dėl Lietuvos katalikų dvasininkijos dalyvavimo Edukacinės komisijos veikloje / On Participation of Lithuanian Clergy in the Work of the Educational Commission. Summary  55–71
Janina Kamińska  
Komisja Edukacji Narodowej a reforma uniwersytetów / Tautos edukacinė komisija ir universitetų reforma. Santrauka  72–87
Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Richard Butterwick-Pawlikowski  
Najjaśniejsza gwiazda wileńska. Ksiądz Rektor Marcin Poczobut w ostatnich latach Rzeczypospolitej / Šviesiausioji Vilniaus žvaigždė. Rektorius kunigas Martynas Počobutas paskutiniaisiais Respublikos metais. Santrauka  88–101
Magdalena Ślusarska  
Dzialalność Komisji Edukacji Narodowej na Litwie w świetle „Gazet Wileńskich“ / Tautos edukacinės komisijos veiklos Lietuvoje atspindžiai Vilniaus laikraščiuose. Santrauka  102–121
Arnaud Parent  
XVIII a. prancūzų gydytojų medicinos mokslo paveldas Lietuvoje XVIII a. paskutiniame ketvirtyje ( Jeanas-Emmanuelis Gilibert’as, Nicolas Regnier, Jacques’as Briotet) / Legacy of French Doctors in the Medical Science in Lithuania in the Last Quarter of the 18th Century ( Jean-Emmanuel Gilibert, Nicolas Regnier, Jacques Briotet). Summary  122–146
UGDYMO TRADICIJOS IR KAITA  
Jolita Sarcevičienė  
Tėvai, vaikai ir ugdymas namuose XVIII a. antrojoje pusėje / Parents, Children and Home Schooling in the Second Half of the 18th Century. Summary  148–171
Olga Mastianica  
„Moterims, kurios gimdo tėvynei sūnus“: moters vaidmuo formuojant tautinę tapatybę Edukacinės komisijos laikais / “To Mothers Who Bear Children for their Homeland”: Role of A Woman in Formation of National Identity in the Period of the Educational Commission. Summary  172–182
Rasa Butvilaitė  
Architektūros mokymas bajorų akademijose, kadetų ir inžinierių korpuso mokyklose XVIII amžiuje / Architectural Education in Academies for Nobles, Cadet and Engineers Corps Schools in the 18th Century. Summary 183–197
Dariusz Rolnik  
Litwa i Korona o reformie edukacji. Obraz szkolnych lat we wspomnieniach obywateli państwa polsko-litewskiego czasów stanisławowskich / Lietuva ir Karūna apie švietimo reformą. Mokykliniai metai Stanislovo Augusto laikų Lietuvos ir Lenkijos valstybės piliečių atsiminimuose. Santrauka  198–220
Jonas Drungilas  
Pamirštos kilmės labirintuose: Nagurskių giminės atvejis XVIII a. antrojoje pusėje / In the Labyritnths of Forgotten Ancestry: Case of the Nagurski Family in the Second Half of the 18th Century. Summary  221–248
MIESTŲ ISTORIJOS KONTEKSTAI  
Gintautas Sliesoriūnas  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas Vilniuje XVII ir XVIII amžių sandūroje – politinės kovos arena / The Supreme Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania in Vilnius at the Junction of 17th and 18th Centuries: the Arena of Political Battles. Summary  250–275
Liudas Glemža  
Statybos ir pertvarkymai XVIII a. antrosios pusės Kauno mieste / Building and Reconstructions in the Second Half of the 18th Century Kaunas. Summary 276–298
Максим Макаров / Maksimas Makarovas  
Организация городских властей Полоцка в XVIII веке / Polocko miesto valdymo organizavimas XVIII amžiuje. Santrauka  299–321
Инна Соркина / Ina Sorkina  
Мечты о прошлом: мещанское общество Копыля в конце XVIII–XIX в. в борьбе за старину / Svajonės apie praeitį: Kapyliaus miestiečių bendruomenė
XVIII a. pabaigoje – XIX a. Kova dėl senovės. Santrauka 
322–340
Lina Balaišytė  
Dailė ir komercija: apie XVIII a. dailininko darbą ir užmokesčius / Art and Commerce: on Labour and Remuneration of Artists in the 18th Century. Summary  341–354
XVIII amžiaus studijos T. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių

TURINYS

Pratarmė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8–10
Foreword Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11–15

Iki Gegužės 3 d. konstitucijos ir po jos: parlamentarizmo raida ir istorinė atmintis

 
Andrzej Stroynowski  

Kultura obrad sejmu Rzeczypospolitej w XVIII wieku / Abiejų Tautų Respublikos Seimo posėdžių kultūra XVIII amžiuje. Santrauka 

16–34

Андрей Мацук / Andrejus Macukas

 
«Несрываемые» и «успешные» сеймики в Великом княжестве Литовском во время правления Августа III / „Nesužlugdyti“ ir „sėkmingi“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimeliai Augusto III valdymo laikais. Santrauka  35–52
Andrzej B. Zakrzewski  
Sejmiki litewskie epoki Sejmu Wielkiego: między tradycją a innowacją? / Lietuvos seimeliai Didžiojo seimo epochoje: tarp tradicijos ir naujovių? Santrauka  54–75
Rasa Čepaitienė  
Gegužės 3-iosios konstitucija lietuvių istorinėje atmintyje / The Constitution of May 3 in the Historical Memory of Lithuanians. Summary  76–97
VALSTYBĖ XVIII amžiuje: Vidaus Reformos geopolitinių iššūkių Akivaizdoje  
Борис В. Носов / Borisas V. Nosovas  
Литва и Россия накануне и во время Первого раздела Речи Посполитой / Lietuva ir Rusija pirmojo padalijimo išvakarėse ir jo metu. Santrauka  98–113
Ирина Китурко / Irina Kiturko  
Деятельность Скарбовой Комиссии Великого Княжества Литовского по созданию таможенной службы как пример модернизации государственной системы управления во второй половине XVIII в. / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veikla steigiant muitinės tarnybą – valstybės valdymo sistemos modernizavimo XVIII a. antrojoje pusėje pavyzdys. Santrauka  114–125
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  
Nuo 1791 m. gegužės 3 d. iki spalio 20 d. ir po jos: Lietuvos ir Lenkijos valstybinių institucijų „suliejimo“ problema (Iždo komisijos pavyzdžiu) / From 3 May to 20 October 1792 and Afterwards: The Problem of the Merging of the State Institutions of Lithuania and Poland (The Example of the Treasury Commission). Summary 128–146
Eduardas Brusokas  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės saugumo deputacijos organizacijos ir veiklos bruožai 1794 m. / The Features of the Organization and Activities of the Public Security Deputation of the Grand Duchy of Lithuania in 1794. Summary  148–164
MIESTŲ ISTORIJOS KONTEKSTAI  
Юрий Гордеев / Jurijus Gordejevas  
Эволюция урбанонимии Гродно в XVI –XVIII вв. и семиотика городского пространства / Gardino urbanonimikos raida XVI –XVIII a. ir miesto erdvės semiotika. Santrauka  166–183
Domininkas Burba  
Bajorų interesai XVIII amžiaus Vilniuje, privačios korespondencijos duomenimis / Interests of Nobles in 18th C. Vilnius According to the Data of Private Correspondences. Summary  184–199
Ирина Китурко / Irina Kiturko  
Документы Минской экзакции (1767–1793) как источники по истории города / 1767–1793 m. Minsko egzakcijos dokumentai kaip miesto istorijos šaltinis. Santrauka  200–213
Natallia Sliž  
Pierwszy Kaffenhauz w Grodnie / Pirmoji kavinė Gardine. Santrauka  215–224
Tarp Baroko ir Apšvietos: XVIII a. kultūros tyrimų atodangos  
Asta Vaškelienė  
XVIII a. Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra pijorų edukacijoje: tradicijos tęstinumas ir Apšvietos epochos inovacijos / Lithuania’s 18th C. Latin Commemorative Literature in Piarist Education: Continuity of Tradition and the Innovations of the Age of Enlightenment. Summary  226–241
Auksė Kaladžinskaitė  
Vilniaus baroko mokyklos sklaida Livonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijose / The Spread of the Vilnius Baroque School in the Voivodeships of Livonia, Polotsk, Vitebsk and Mstislav. Summary 242–259
Rasa Butvilaitė  
Miesto rotušė Apšvietos epochoje: architektūros aspektas / The Town Hall in the Age of Enlightenment: Architectural Aspect. Summary  260–279
Dalia Ramonienė  
Apšvietos idėjų atgarsiai vidutinės bajorijos tradicinio gyvenimo aplinkoje / Echoes of the Ideas of the Enlightenment in the Environment of the Traditional Life of the Middle Noble Estate. Summary  281–296
Magdalena Ślusarska  
Życia kulturalne Wilna w czasach stanisławowskich. Wprowadzenie / Vilniaus kultūrinis gyvenimas Stanislovo Augusto laikais. Įžanga. Santrauka 298–311
Lina Balaišytė  
Visuotiniam džiaugsmui, valdančiųjų garbei: fejerverkai XVIII amžiuje / For General Joy, in Honor of the Ruling: Fireworks in the 18th Century. Summary 312–339
ISTORIOGRAFIJA  
Darius Žiemelis  
Antrosios baudžiavos laidos termino taikymo Vidurio Rytų Europos istorijoje problema: Lietuvos ūkio atvejis / The Problem in Historiography of the Application of the Term Second Serfdom Edition in the History of Central Eastern Europe: the Case of Lithuania’s Economy. Summary 340–356