Pradžia
lt
en

E. Meilus  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė M. Klovas  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius  |  A. K. Urmański  |  R. Karaliūtė


Miestų tyrimų skyrius buvo įsteigtas 2002 m. gruodžio 20 d.

Jauniausias Lietuvos istorijos instituto mokslo skyrius buvo įkurtas siekiant analizuoti miestus, kaip istorinius reiškinius. Pagrindinis tyrimų dėmesys skiriamas istorinio proceso ir eko-aplinkos sąveikavimo, materialinės kultūros technologinių ir praktinių savybių vystymosi dinamikos ir socio-istorinio proceso pažinimui, socio-ekonominių reiškinių bei procesų atskleidimui ir dėsningumų atsekimui, socio-topografiniams tyrimams, materialinės kultūros ir visuomenės sąveikos bei instrumentarijaus vystymosi dėsningumų atskleidimui, archeologinių šaltinių informatyvumo padidinimui (tyrimo metodikos ir teorijos vystymui).

Plačias tyrimų sritis bei chronologines ribas apimančius tyrimų aspektus nagrinėti suburtą pirmąją Miestų tyrimų skyriaus komandą sudarė buvę archeologijos skyriaus darbuotojai K. Katalynas, S. Sarcevičius, V. Vainilaitis ir G. Vaitkevičius. Iki 2010 m. Miestų tyrimų skyriui vadovavo dr. G. Vaitkevičius

Šiuo metu skyriaus vadovas yra S. Sarcevičius. Skyriuje dirba 8 etatiniai darbuotojai, iš kurių 2 vyresnieji mokslo darbuotojai, 4 mokslo darbuotojai, 1 jaunesnysis mokslo darbuotojas ir 1 laborantė.

Skyriuje vykdomos mokslinės programos:

 • Vilniaus istorija. Sintezė. Tyrimai. Vadovas: G. Sliesoriūnas. Vykdymo trukmė: 2017–2021 m.

Skyriuje vykdytos mokslinės programos:

 • Lietuvos miestų socialinė topografija XIV–XX a. Vadovas: G. Vaitkevičius. Vykdymo trukmė: 2004–2013 m.
 • Vilniaus istorija (tyrimai). Vadovė: Z. Medišauskienė. Vykdymo trukmė: 2012 – 2016 m.

Skyriuje vykdomi moksliniai projektai:

 • Vilniaus sociotopografijos metmenys. Vadovas: E. Meilus. Vykdymo trukmė: 2018–2022 m. Lietuvos Mokslo Tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas [atsisiųsti projekto medžiagą].
 • Vilniaus miestiečiai XVI-XVIII a. Vadovas: M. Klovas. Vykdymo trukmė: 2020–2024 m. Lietuvos Mokslo Tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas.

Skyriuje vykdyti moksliniai projektai:

 • 1655-1661 m. rusų okupacinės valdžios Lietuvoje dokumentai. Vadovas: E. Meilus. Vykdymo trukmė: 2009–2011. Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas.
 • Vilniaus senamiesčio posesijų raida XVI-XVIII a. (surašymų ir natūriniais duomenimis). Vadovas: E. Meilus. Vykdymo trukmė: 2013–2015. Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas.
 • Gamtinių sąlygų transformacijos Lietuvos miestuose (I etapas, XIV-XVIII a. Vilniaus pavyzdžiu). Vadovas: G. Vaitkevičius. Vykdymo trukmė: 2012–2013. Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas.
 • Monografijos „Ad perpetuam rei memoriam. Privatūs dokumentai LDK XIV a. pabaogoje – XVI a. pradžioje“ (M. Klovas) leidyba. Vadovas: M. Klovas. Vykdymo trukmė: 2021 m. Lietuvos Mokslo Tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas.

Ataskaitos:

Skyriaus leidžiamas periodinis leidinys:

 • Miestų praeitis, T. 1, 2, 3 (2004-). Redakcinę kolegiją sudaro G. Vaitkevičius (redaktorius), A. Čivilytė, E. Meilus, R. Petrauskas, E. Staniūnas.

Skyriaus sukurti skaitmeniniai ištekliai:

Reikšmingi skyriaus darbuotojų darbai:

Monografijos:

 • Jogėla V., Meilus E., Pugačiauskas V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV-XX a. pradžia). Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008, 292 p., ISBN 9789986231424
 • Jonaitis R., Kaplūnaitė I. Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai. Vilnius: LII leidykla, 2021, 588 p., ISBN 9786098183849
 • Klovas M. Ad perpetuam rei memoriam. Privatūs dokumentai LDK XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje. Vilnius: LII leidykla, 2021, 567 p., ISBN 9786098183924
 • Klovas M., Meilus E., Urmański A., Valionienė O., 2021. Vilniaus sociotopografijos metmenys XIV-XVIII a. Vilnius: LII leidykla, 334 p., ISBN: 9786098314069
 • Sarcevičius S., Stasiulis S., Dobrotin N., Latvytė N., Michelevičius D., Sederavičiūtė Š., Šikšnianas M., Valionienė O., Urbanavičius V. Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. Masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais. Vilnius: LII leidykla, 2021, 368 p., ISBN 9786098183948
 • Sarcevičius S., Valionienė O., Pugačiauskas V. Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis. Vilnius: LII leidykla, 2016, 284 p., ISBN 9786098183214
 • Valionienė O. Viduramžių Vilnius. Erdvės evoliucija: (XIII a. vidurys – XVI a. pirmas ketvirtis). Vilnius: LII leidykla, 2019, 299 p., ISBN 9786098183566

Šaltinių publikacijos:

 • Šv. Jono bažnyčios 1602-1615 m. santuokos metrikų knyga. Parengė A. Kaminskas-Krinčius ir M. Klovas, Vilnius: LII leidykla, 2021, 430 p., ISBN 9786098183993
 • Trys XVI–XVIII a. Vilniaus valdžios ir gyventojų sąrašai. Sudarė M. Klovas, parengė M. Klovas, E. Meilus, A. Urmański, Vilnius: LII leidykla, 2020, 351 p., ISBN 9786098183856
 • Vilniaus archeologijos atlasas. Sudarė G. Vaitkevičius, O. Valionienė Oksana, S. Sarcevičius. Vilnius: LII leidykla, 2006.
 • XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. I: 1657-1662 m. Vilniaus miesto tarybos knyga. Sudarė E. Meilus, parengė M. Čiurinskas, A. Kaminskas, E. Meilus, Vilnius: LII leidykla, 2011, 696 p., ISBN 9789955847434
 • XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. II: 1655-1661 m. rusų okupacinės valdžios dokumentai. Sudarė E. Meilus, parengė I. Gerasimova, E. Meilus, S. Žemaitis, Vilnius: LII leidykla, 2011, 796 p., ISBN 9789955847519
 • XVII amžiaus vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. III: 1658–1663 ir kitų metų Vilniaus miesto tarybos aktų knyga. Sudarė E. Meilus. Parengė A. Kaminskas, M. Kvizikevičiūtė, E. Meilus, Vilnius: LII leidykla, 2015, 292 p., ISBN 9789955847984
 • XVII amžiaus vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. IV: Pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. sąrašai. Sudarė E. Meilus, parengė M. Čiurinskas, I. Ilarienė, A. Kaminskas, E. Meilus, E. Rimša, Vilnius: LII leidykla, 2016, 508 p., ISBN 9786098183191

Straipsniai:

 • Buitkutė E., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. Medinio pastato Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paskirtis ekofaktinių tyrimų duomenimis. Archeologija Lituana, Vol. 19, 2018, p. 194-206. DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.11
 • Grikpėdis M., Motuzaitė Matuzevičiūtė G. From barley to buckwheat: Plants cultivated in the Eastern Baltic region until the 13th-14th century AD. Archaeobotanical studies of past plant cultivation in northern Europe. Advances in Archaeobotany, 2020, p. 155 – 170.
 • Jonaitis Об одной составляющей настольных игр. К постановке проблемы. Археология и история Пскова и Псковской земли, Vol. 62, 2017, p. 384 – 397, ISSN 2304-0076
 • Jonaitis J. Православные девоционалии в Вильнюсе. Местоположение, датировка и значение древнерусских энкольпионов в культурных слоях города. Археология и история Пскова и Псковской земли, 63, 2018, p. 334 – 346, ISSN 2304-0076
 • Jonaitis R. From a flooded valley to a separate suburb. Orthodox in Vilnius in the 13th - 15th centuries. V Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno 3-4 giugno 2019 Firenze. NUME Gruppo di ricerca sul medioevo Latino, 2019, p. 92 – 97, ISBN 978-88-9349-584-4
 • Jonaitis R. Проблематика погребального обряда в восточной Литве в переходной период от язычества к христианству в 13-15 вв. Экспедиция родолжительностью в жизнь. Актуальные вопросы археологии и нумизматики Беларуси и сопредельных регионов, 2020, p. 59 – 77.
 • Jonaitis J., Kaplūnaitė I. Радиоуглеродный и изотопный анализ погребений могильника на ул. Бокшто в Вильнюсе. Археология и история Пскова и Псковской земли, 64. 2019, p. 335 – 347, ISSN 2304-0076
 • Kaplūnaitė I. Исследования на улице Майронё 19. Отражение ремeсел и торговли в Вильнюсе в XIX – начале XX в. Археология и история Пскова и Псковской земли, 62. 2017, p. 384 – 397, ISSN 2304-0076
 • Kaplūnaitė I. Сортиры в средневековом Вильнюсе. Общеевропейский контекст и возможности идентификации. Археология и история Пскова и Псковской земли, 63, 2018, p. 347 – 360, ISSN 2304-0076
 • Kaplūnaitė I., Jonaitis J. Торг на Ратушной площади и его роль на плане Вильнюса XIV – начала XVI в. Разъединяющее / объединяющее пространство между вильнюсскими общинами. Древности Пскова. Археология, история. Выпуск 3. К 39-м Международным Ганзейским дням, 2019, p. 26 – 42.
 • Kaplūnaitė I. Combining historical and archaeological data. Catholics amongst Pagans in Medieval Vilnius. V Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno 3-4 giugno 2019 Firenze. NUME Gruppo di ricerca sul medioevo Latino, 2019, p. 86 – 91, ISBN 978-88-9349-584-4
 • Kaplūnaitė I. Особенности христианского погребального обряда в могильнике на улице Бокшто в Вильнюсе. Экспедиция родолжительностью в жизнь. Актуальные вопросы археологии и нумизматики Беларуси и сопредельных регионов, 2020, p. 79 – 94.
 • Kaplūnaitė I., Jonaitis R. Многокультурный Вильнюс. Сосуществование двух христианских конфессий на раннем этапе развития города. Elite Ou Egalite. Северная Русь и культурные трансформации в Европе VII–XII вв. Санкт-Петербург, 2017, p. 283 – 304, ISBN 978-5-903521-50-0
 • Klovas M. Vilniaus miesto iždas 1647-1794 m. pajamų-išlaidų knygų duomenimis. Lietuvos istorijos metraštis. 2017/2, 2018, p. 77-104, ISSN 0202-3342
 • Klovas M. Privačios fundacijos ir donacijos stačiatikių cerkvėms bei vienuolynams Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pab. – XVI a. pr. Istorijos šaltinių tyrimai, 6, 2018, p. 101-142, ISSN 2029-0705
 • Klovas M. Vilniaus miesto pajamos: svarstyklės ir saikavimas XV–XVIII a., Lietuvos istorijos metraštis, 2020/1, 2020, p. 5 – 28, ISSN 0202-3342
 • Klovas M. Revenue of Vilnius from the Production and Sale of Alcoholic Beverages from the Fifteenth to the Eighteenth Century, Lituanus, Vol 67(1), 2021, p. 36 – 87, ISSN 0024-5089
 • Meilus E. Maskvėnų okupacinė įgula Vilniuje 1655-1661 m. Lituanystyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzystofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, p. 195-204, ISBN 978-83-66355-46-0
 • Motuzaitė Matuzevičiūtė G., Jonaitis R., Kaplūnaitė I. Ūkinio pastato, stovėjusio Civitas Rutenica kvartale, archeobotaniniai tyrimai: kitataučių kasdienybė Vilniaus miesto aplinkoje XIV a. pabaigoje – XV a. I pusėje. Lituanistica, T. 63(4), p. 2017, p. 219-233. DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v63i4.3609
 • Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen G., Rusteikytė A., Minkevičius K., Žėkaitė M., Tamulynas L. 2020. From Bronze age hillfort to capital city. New radiocarbon dates and the first archaeobotanical investigation at the Vilnius Castle Hill. Acta Archaeologia, Vol. 91(2), 2020, p. 47-60, ISSN: 2405-7452
 • Piombino-Mascali D., Brindzaitė R., Jankauskas R., Girčius R., Tamošiūnas A., Motuzaitė Matuzevičiūtė G., Kozakaitė J. A bioarchaeological approach for the examination of two Lithuanian clergymen: Juozapas Arnulfas Giedraitis and Simonas Mykolas Giedraitis (18th–19th centuries AD). International Journal of Osteoarchaeology, Vol. 32(1), 2021, p. 75 – 85. DOI: https://doi.org/10.1002/oa.3045
 • Sarcevičius S., Taraškevičius R., Kazakauskas V., Zinkutė R., Suzdalev S. Case study of geochemical clustering as a tool for tracing sources of clays for archaeological and modern bricks, Baltica 32 (2), 2019, p. 139–155, ISSN 0067-3064
 • Sarcevičius S., Taraškevičius R. Lucko pilies plytų geocheminiai tyrimai. Lietuvos pilys, 7, 2020, p. 62 – 75, ISSN 1822-4326.
 • Tetereva D., Motuzaitė Matuzevičiūtė G., Blaževičius P. Žuvų žvynų analizė Vilniaus miesto archeologinės medžiagos pagrindu: rūšies, amžiaus bei dydžio nustatymas. Lietuvos archeologija, T. 44, 2018, p. 173-194.
 • Valionienė O. Vilniaus miesto planai (sud.) Birutė Rūta Vitkauskienė, (rengė) Ingrida Tamošiūnienė, Birutė Rūta Vitkauskienė, Aušrinė Žilevičiūtė. Lietuvos istorijos metraštis, 2019/1, p. 231 – 235, ISBN 978-609-8039-96-2
Informacija atnaujinta 2022-11-23 15:33