Pradžia
lt
en

E. Meilus  |  V. Pugačiauskas  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė M. Klovas  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius 

A. K. Urmański  |  R. Karaliūtė


Elmantas Meilus

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1954 11 20; LII dirba nuo 1981 m.; 1993 12 28 apgynė hum. m. dr. disertaciją tema: "Prekyba ir amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose (XVII a. II pusė – XVIII a.)."  1981–2002 m. dirbo LDK istorijos skyriuje, nuo 2003 m. – Miestų tyrimo skyriuje.

1997-2016 m. antraeilėse pareigose dirbo Lietuvos karo akademijoje (docentas).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • XVII-XVIII a. Lietuvos miestų ir miestelių istorija
 • 1654-1667 m. Abiejų Tautų Respublikos karas su Maskvos valstybe
 •  XVII a. Vilniaus istorija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos 

Monografijos:

 • Meilus E. Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje – XVIII amžiuje (Raida, gyventojai, amatai, prekyba). Vilnius: LII, 1997, 224 p., ISBN 9986780039
 • Jogėla V., Meilus E., Pugačiauskas V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV-XX a. pradžia). Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008, 292 p., ISBN 9789986231424
 • Klovas M., Meilus E., Urmański A., Valionienė O. Vilniaus sociotopografijos metmenys XIV-XVIII a. Vilnius: LII, 2021, 334 p., ISBN 9786098314069

Šaltinių publikacijos:

 • XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. I: 1657-1662 m. Vilniaus miesto tarybos knyga. Sudarė E. Meilus, parengė M. Čiurinskas, A. Kaminskas, E. Meilus, Vilnius: LII leidykla, 2011, 696 p., ISBN 9789955847434
 • XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. II: 1655-1661 m. rusų okupacinės valdžios dokumentai. Sudarė E. Meilus, parengė I. Gerasimova, E. Meilus, S. Žemaitis, Vilnius: LII leidykla, 2011, 796 p., ISBN 9789955847519
 • XVII amžiaus vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. III: 1658–1663 ir kitų metų Vilniaus miesto tarybos aktų knyga. Sudarė E. Meilus. Parengė A. Kaminskas, M. Kvizikevičiūtė, E. Meilus, Vilnius: LII leidykla, 2015, 292 p., ISBN 9789955847984
 • XVII amžiaus vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. IV: Pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. sąrašai. Sudarė E. Meilus, parengė M. Čiurinskas, I. Ilarienė, A. Kaminskas, E. Meilus, E. Rimša, Vilnius: LII leidykla, 2016, 508 p., ISBN 9786098183191
 • Trys XVI–XVIII a. Vilniaus valdžios ir gyventojų sąrašai. Sudarė M. Klovas, parengė M. Klovas, E. Meilus, A. Urmański, Vilnius: LII leidykla, 2020, 351 p., ISBN 9786098183856

Mokomosios knygos:

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija. Sudarė ir parengė A. Baliulis, E. Meilus. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, 926 p., ISBN 9986571669
 • Holokaustas arba Lietuvos tragedija (1941–1944 m.). Paskaita [Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija], Vilnius: LKA leidykla, 2001, 44 p.
 • Žydų gyvenimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, XIV–XVIII a./Jewish Life in the Grand Duchy of Lithuania, 14th-18th Centuries. Žydų gyvenimas Lietuvoje/Jewish Life in Lithuania. Parodos katalogas/Exhibition Catalogue. Vilnius: Žara, 2001, p. 37–66, ISBN 998634090X

Straipsniai: 

 • Meilus E. Lietuvos miestų, miestelių steigimo ir turgų bei prekymečių privilegijos (XVII a. antroji pusė – XVIII a.). Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, vol. 1, 1988, p. 60-80.
 • Meilus E. Amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a. Žemaičių praeitis, vol. 2, 1993, p. 106-118.
 • Meilus E. Prekyba Joniškio mieste 1616–1795 m. Lietuvos istorijos metraštis 1993 m., 1994, p. 13-30.
 • Meilus E., Tumbrotas A. Lenkimų bažnyčios archyvas. Lietuvos istorijos metraštis 1993 m., 1994, p. 192-198.
 • Meilus E. Telšiai XVIII a. Telšių istorijos bruožai, 1994, p. 55-85.
 • Meilus E. Lenkimai su Kalvaičiais – Kalviais ir jų gyventojai XVI–XVIII a. Žemaičių praeitis, 3, 1994, p. 6-20.
 • Meilus E. Varnių gyventojai XVII–XVIII a. inventorių duomenimis. Žemaičių praeitis, 4, 1995, p. 45-63.
 • Meilus E. Sedos gyventojai XVII–XVIII a. inventorių duomenimis. Žemaičių praeitis, 5, 1996, p. 42-50.
 • Meilus E., Butrimas A. Przemiany etniczne i wyznaniowe w miastach i miasteczkach Żmudzi w XVII–XVIII w. Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Seria: Nauka nr. 5, 1996, p. 105-116.
 • Meilus E. Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos santykiai 1649–1771 m. imperijos įstatymų rinkinio duomenimis. Z. Kiaupa, A. Mickevičius, J. Sarcevičienė (eds.), Lietuvos valstybė XII–XVIII a., 1997, p. 339–364.
 • Meilus E. LDK kariuomenė kovose prieš kazokus 1648–1649 m. Karo archyvas, vol. 15, 1998, p. 49-57.
 • Meilus E. Žemaitijos kunigaikštystės miestelių knygininkai XVIII a. Knygotyra, vol. 25(32), 1998, p. 145-155.
 • Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai iki XIX a. Rokiškis ir jo apylinkės, 1999, p. 147-200.
 • Meilus E. The Small Towns of Žemaitija in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Mare nostrum, nr. 1, 1999, p. 25-50.
 • Meilus E. Lietuvos bajorų kasdienybė pagal jų XVII a. pabaigos dienoraščius. Kultūros sankirtos, 2000, p. 309-325.
 • Meilus E. Przynależność etniczna wilnian i ich lojalność względem władzy w czasie wojen z Moskwą w połowie XVII w. Rozważania nad tematem. Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Seria: Nauka nr. 9, 2000, p. 91-104.
 • Meilus E. Rusų okupacinė valdžia Vilniuje 1655–1661 m. B. Dundulis, I. Valikonytė, E. Meilus, A. Mickevičius (eds.), Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono, 2001, p. 278-295.
 • Meilus E. Komentarai A. Vijūko-Kojelavičiaus „Apie 1648 ir 1649 metų žygius prieš Zaparožės kazokus“. D. Kuolys (eds.), Senoji Lietuvos literatūra, XV knyga. Albertas Vijūkas Kojelavičius. Lietuvos istorijos įvairenybės, 1 dalis, 2003, p. 8-215.
 • Meilus E. Apie rastą lobį, paslėptą žemėje ar kitoje vietoje, arba 1655-1661 m. Vilniuje paslėptų lobių ieškotojo pradžiamokslis. E. Rimša, A. Tyla (eds.), Istorijos akiračiai, straipsnių rinkinys skirtas prof. Antano Tylos jubiliejui, 2004, p. 241-254.
 • Meilus E. Du nauji - seni šaltinių kompleksai apie Vilnių maskvėnų okupacijos metu (1655-1661 m.). E. Rimša (eds.), Konstantinas Jablonskis ir istorija, 2005, p. 231-246.
 • Meilus E. Życie codzienne w Wilnie w czasie okupacji moskiewskiej 1655-1661. W. Kriegseisen, A. Rachuba (eds.), Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi siedemdziesiątą urodzin, 2006, p. 129-143.
 • Meilus E. Vilniaus ir Kauno upeivių brolijų (cechų?) privilegijos XVII a. E. Rimša (ed.), Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, 2007, p. 359-380.
 • Meilus E. Vilnius „Tvano“ metu (1655-1661 m.) – šaltiniotyrinės problemos. A Dubonis (ed.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, 2007, p. 419-432.
 • Meilus E. Vilniaus pilių apsiaustis ir išvadavimas iš maskvėnų (1660-1661 m.). Vilniaus Žemutinė pilis XIV-XIX a. pradžia: 2005-2006 m. tyrimai, 2007, p. 80-99.
 • Meilus E. Salantų dvaro ir valdos gyvenimas XVIII a. antrojoje pusėje. R. Butvilaitė (ed.), Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai, vol. 47-48, 2008, p. 59-67.
 • Meilus E. The history of Vilnius old jewish cemetery at Šnipiškės in the period of the Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian Historical Studies, vol. 12(1), 2007, 63-92.
 • Meilus E. Senųjų Vilniaus žydų kapinių Šnipiškėse istorija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, Miestų praeitis, vol. 2, 2009 (CD-R).
 • Meilus E. The Jews of Lithuania During the Muscovite Occupation (1655-1660). Lithuanian Historical Studies, vol. 14(1), 2009, p. 53-70.
 • Meilus E. Apie pirmą Kauno paminėjimą ir su tuo susijusias aplinkybes. R. Šmigelskytė-Stukienė (eds.), LDK istorijos kraštovaizdis, 2012, p. 277-293.
 • Meilus E. Jono Kazimiero Vazos laikų Vilnius (1648-1668). G. Striška (ed.), Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, II, 2012, p. 205-210.
 • Meilus E. O zagadnieniach publikacji źródeł historycznych na Litwie. A. Perłakowski (eds.), Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, 2015, p. 25-30.
 • Meilus E. Maskvėnų okupacinė įgula Vilniuje 1655-1661 m. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa (eds.), Lituanystyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzystofowi Pietkiewiczowi, 2020, p. 195-204.
 • Meilus E. Unia lubelska w historiografii litewskiej XXI w. Biuletyn Historii Pogranicza, nr. 19, 2019, p. 22-41.
 • Meilus E. Vilniaus cechų privilegijos ir kiti su cechais susiję aktai iš Lietuvos metrikos bei Lietuvos rankraštynų. Lietuvos istorijos metraštis 2023/1, 2023, p. 195-209. DOI: https://doi.org/10.33918/25386549-202301008

Recenzijos:

 • Meilus E. Išdavikas ar didvyris? (Rec. Kn.: Henryk Wisner. Jonušas Radvila (1612-1655). Kėdainių šešėlyje, Serija: Biografijos, Iš lenkų k. vertė T. Bairašauskaitė, Vilnius: Vaga, 2000. - 310 p.; Henryk Wisner. Janusz Radziwiłł 1612-1655. Wojewoda Wileński hetman wielki Litewski, Warszawa: MADA, 2000. - 269 p., 8 p. iliustr.). Kultūros barai, nr. 12, 2000, p. 83-96.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Gintautas Sliesoriūnas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse: didikų grupuočių kova 1690-1697 m. Vilnius: LII leidykla, 2000. 341 p. Lithuanian Historical Studies, vol. 6, 2001, p. 132-137; Lietuvos istorijos metraštis 2001 metai, 2022, p. 201-208; Biuletyn Historii Pogranicza, Białystok, nr. 3, 2002, p. 131-136.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Naujas Lietuvos Metrikos leidinys Lenkijoje (Metryka Litewska. Księga wpisów Nr. 131. Oprac. A.Rachuba, Warszawa: Wydawnictwo DiG, Instytut Historii PAN, 2001, 532 s., 500 egz.). Lietuvos Metrikos naujienos 2002, vol. 6, 2003, p. 13-15; Новое издание Литовской Метрики в Польше,Новости Литовской Метрики, vol. 6, 2002, p. 16-19.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Mindaugas Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, 318 psl. Lietuvos istorijos metraštis 2007/1, 2008, p. 111-116.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, Opracował, wstęp i komentarzami opatrzył David Frick. Studium Europy Wschodniej. (Bibliotheca Europae Orientalis, Fontes) Warszawa: Przegląd Wschodni, 2008, 704 psl. Lietuvos istorijos metraštis 2009/1, 2010, p. 135-143.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 593 (1585-1604). Diplomatinių reikalų knyga. Parengė A. Baliulis. Vilnius: LII leidykla, 2009, 296 p. Lietuvos Metrikos naujienos 2009, vol. 11, 2010, p. 22-25; Новости Литовской Метрики 2009, vol. 6, 2010, p. 25-29.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Флоря Б.Н., Русское государство и его западные соседи (1655-1661 гг.), Москва: «Индрик», 2010, 656 psl. Lietuvos istorijos metraštis 2012/1, 2013, p. 188-200.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Review of the book: Флоря Б.Н., Русское государство и его западные соседи (1655-1661 гг.), Москва: «Индрик», 2010, 656 p.. Lithuanian Historical Studies 2012, vol. 17, 2013, p. 196-201.
 • Meilus E. 1 – 2 = – 1? (Atsakymas į Aivo Ragausko „Diskusiją“). A. Dubonis (ed.), Istorijos šaltinių tyrimai, vol. 5, 2014, p. 267-278.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Panoraminis dviejų XVII a. vidurio metų Vidurio ir Rytų Europos politinės istorijos paveikslas, recenzija kn. Федорук Я., Вiленський договiр 1656 року. Схiдно Європейська криза i Украïна у серединi XVII столiття, Киïв, 2011. Lietuvos istorijos metraštis 2014/1, 2015, p. 153-163.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Review of the book: Федорук Я., Вiленський договiр 1656 року. Схiдно Європейська криза i Украïна у серединi XVII столiття, Киïв, 2011. Lithuanian Historical Studies 2012, vol. 19, 2015, p. 182-187.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Cieśla M., Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018, 324 psl., ISBN 978-83-65880-38-3. Lietuvos istorijos metraštis 2020/1, 2020, p. 199-204.
 • Meilus E. Rec. Kn.: Zigmantas Kiaupa, 1522-1526/1536 m. visuomeniniai susirėmimai Vilniuje: ištakos, eiga, pasekmės, Vilnius: LII, 2021, 164 psl. Lietuvos istorijos metraštis 2022/1, 2022, p. 197-203. DOI: https://doi.org/10.33918/25386549-202201010
 • Meilus E. Rec. Kn.: R. Ragauskienė, Vilniaus „Aukso amžius”, miesto gyventojai ir svečiai XVI a. 6–7-ajame deš. {Vilniaus vietininko teismo knygų duomenimis}, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, ISBN 978-609-8183-96-2, 256 psl. Lietuvos istorijos metraštis 2023/2, 2023, p. 201-207.

Kontaktai ir nuorodos:

Telefonas: 8 5 261 49 35

El. paštas: elmantas.meilus@istorija.lt 

ORCID: 0000-0001-8410-1666

Informacija atnaujinta 2024-06-12 12:02