Pradžia
lt

E. Meilus  | G. Vaitkevičius  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė  |  O. Valionienė  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius


Rytis Jonaitis

Humanitarinių mokslų daktaras, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Gimiau 1969 m. spalio 31 d. 1987 m. baigiau Antakalnio vidurinę mokyklą Vilniuje. 1987 – 1991 m. dirbau Paminklų Restauravimo Projektavimo Institute, Specialiųjų tyrimų skyriuje (vad. L. Dzikas).

 1998 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybę. 2002 m. apsigyniau bakalaurinį darbą „Piliakalnių atsiradimas rytų baltų gyventose teritorijose“. 2003 m. pradėjau dirbti Lietuvos istorijos instituto, miestų tyrimų skyriaus laborantu (nuo 2007 m. kovo 1 d. – jaunesnysis mokslo darbuotojas; nuo 2017 m. sausio 1d. – mokslo darbuotojas). 2004 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistratūros studijas, apsigyniau darbą „XIV–XVIII a. pabaigos kapai Vilniaus mieste“. 2008 m. įstojau į Klaipėdos universiteto (bendrai su Lietuvos istorijos institutu) istorijos krypties (0,5H) doktorantūrą. Disertacijos tema “Civitas Rutenica” Vilniuje XIII – XV a.”. 2013 m. spalio mėnesį apsiginiau disertaciją ir man buvo suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.

Vykdau archeologinius tyrimus. Didžiausi tyrinėti objektai – Anykščių senamiestis, Vilniaus rotušės aikštė ir jos prieigos bei Bokšto g. 6, Vilniuje.

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys

 • Vilniaus viduramžių archeologija
 • Stačiatikių bei kitų religinių konfesijų plitimas Vilniuje bei kitose LDK miestuose XIII–XVI a.
 • XIII – XIV a. juvelyrika  
 • Viduramžių Vilniaus palaidojimai
 • Bažnyčių archeologija.

Svarbiausios publikacijos

Straipsniai

 • From a flooded valley to a separate suburb. Orthodox in Vilnius in the 13th - 15th centuries. // V Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno 3-4 giugno 2019 Firenze. NUME Gruppo di ricerca sul medioevo Latino, 2019, p. 92 – 97. ISBN 978-88-9349-584-4
 • Православные девоционалии в Вильнюсе. Местоположение, датировка и значение древнерусских энкольпионов в культурных слоях города // Археология и история Пскова и Псковской земли. 63. Pskovas, 2018 (išspausdintas 2019), p. 334 – 346. ISSN 2304-0076.
 • Торг на Ратушной площади и его роль на плане Вильнюса 14 – начала 16 вв. Разединяющее/объединяющее пространство между Вильнюскими общинами // Древности Пскова. Археология, история. Выпуск 3. К 39-м международным Ганзейским дням. Pskovas, 2019, p. 26-42. Bendraautorė I. Kaplūnaitė.
 • Головные венчики как индикатор миграционного пути в XIII-XIV вв. через Киев в Литву // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т. ІV: На пошану Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 85-річчя. Київ, Кам’янець-Подільський, 2017, p. 125–145. ISSN 2307-4329
 • Многокультурный Вильнюс. Сосуществование двух христианских конфессий на раннем этапе развития города // Elite Ou Egalite. Северная Русь и культурные трансформации в Европе VII–XII вв. Санкт-Петербург, 2017, p. 285–306. ISBN 978-5-903521-50-0 (Bendraautorė I. Kaplūnaitė).
 • Ūkinio pastato, stovėjusio Civitas Rutenica kvartale, archeobotaniniai tyrimai: kitataučių kasdienybė Vilniaus miesto aplinkoje XIV a. pabaigoje – XV a. I pusėje // LITUANISTICA. T. 63, Nr. 4 (110). Vilnius, 2017, p. 219– ISSN 0235-716X (Bendraautoriai G. Motuzaitė Matuzevičiūtė, I. Kaplūnaitė).
 • Panašūs ar skirtingi? Dvi krikščioniškos bendruomenės pagoniškame Vilniuje // Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXIII. Klaipėda, 2017, p. 73–95. ISSN 1392-4095 (Bendraautorė I. Kaplūnaitė).
 • Early Christian Burials // A hundred years of archaeological discoveries in Lithuania. Vilnius, 2016, p. 430–441. ISBN 978-9955-9913-9-7 (Bendraautoriai I. Kaplūnaitė, G. Vėlius)
 • Палеодемография Русского конца Вильнюса в конце 13 – начале 15 в. // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 61». Pskovas, 2016, 349-359. ISSN 2304-0076
 • Об одном сюжете из истории моды в Литве (по материалом погребений горожанок XIII-XIV вв.) // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 60». Pskovas, 2015, 309-316. ISSN 2304-0076
 • Исследования на территории „Civitas Rutenica“ в Вильнюсе в 2012 г. (Не)ожиданные открытия // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 59». Pskovas, 2014. 343-348. ISSN 2304-0076
 • Исследования на „Civitas Rutenica“ в 2011 г. Проверка теорий // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 58». Pskovas, 2013. 380-383. ISSN 2304-0076
 • The excavation at Bokšto st. 6, Vilnius // Archaeological Investigations in independent Lithuania 1990-2010. Vilnius, 2012 (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
 • Civitas Rutenica in early Vilnius in the 14th and 15th Socio-cultural aspect // Archeologia Baltica, 18, Klaipėda 2012
 • Раскопки на территории „CIVITAS RUTENICA“. Продолжение исследования // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 57». Pskovas, 2011.
 • Община „Русского города“ XIV-XV веков в Вильнюсе в свете новейших археологических открытий // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 56». Pskovas, 2011.
 • Orthodox churches in the Civitas Rutenica area of Vilnius: the question of location // Archeologia Baltica, 16, Klaipėda 2011
 • Новейшие раскопки на территории „CIVITAS RUTENICA“ в Вильнюсе: предварительный анализ результатов // «Археология и история Пскова и Псковской земли. 54». Pskovas, 2009
 • «Русский город», исторически сформировавшийся в Вильнюсе в XIV – XV вв. // Археология и история Литвы и Северо-запада России в раннем и позднем средневековье. Санкт-Петербург, 2009
 • Cpeдневековая архитекура Вильнюса в контексте культурных влияний (bendraautorė O. Valionienė) // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2006. ISBN 5-94542-178-2
 • XVII a. 4-ojo dešimtmečio monetų lobis iš Vilniaus // Tarptautinė numizmatikos konferencija (pranešimų tezės). Vilnius, 2006 m. (bendraautorė – D. Grimalauskaitė). ISBN 9955-415-55-X
 • Penkiasdešimt pirmasis seminaras “Pskovas ir Pskovo žemių archeologija ir istorija” // Lietuvos istorijos metraštis. 2005 metai. Nr. 1. Vilnius, 2006 m. ISSN 0202-3342
 • Numizmatiniai ir sfragistiniai radiniai iš Vilniaus Rotušės aikštės // Numizmatika 6 / metraštis 2005 m. (bendraautorė – I. Kaplūnaitė) ISSN 1392-8570

Pranešimai mokslinėse konferencijose 

 • Klaipėda, Lietuva. 2019 m. lapkričio 8 – 9 d. Konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“. Skaitytas pranešimas „Bokšto g. 6 Vilniuje kokliai: archeologija, rekonstrukcija, sklaida“. Bendraautoriai E. Aleksejeva ir I. Kaplūnaitė
 • Florencija, Italija. 2019 m. birželio 3 – 4 d. Konferencija "5th Cycle of Medieval Studies". Skaitytas pranešimas „From a flooded valley to a separate suburb. Orthodox in Vilnius in the 13th - 15th centuries”
 • Marijampolė, Lietuva. 2018. “Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje”. Skaitytas pranešimas – Radiokarbono (C14) datavimas Lietuvoje – „tikėti ar netikėti“? Senkapio Bokšto gatvėje Vilniuje atvejis“ (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
 • Tamperė, Suomija, 2018. „Passages from Antiquity to the Middle Ages. Neigbours or strangers? Conflict, Negotiation and collaboration in multicultural communities“. Skaitytas pranešimas - Orthodox community in Vilnius in the 13th-15th Neighbours by force and peaceful innovators.
 • Rusija, Pskovas, 2017. „Археология и история Пскова и Псковской земли“. Skaitytas pranešimas – Православные девоционалии в Вильнюсе. Локация, датировка и значение древнерусских энкольпионов в культурных слоях города.
 • Rusija, Pskovas, 2016. „Археология и история Пскова и Псковской земли“. Skaitytas pranešimas – Об одной составляющей настольных игр. К постановке проблемы
 • Rusija, Sankt Peterburgas, 2016. „Археология и История Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье“. Skaitytas pranešimas – Многокультурный Вильнюс. Сосуществование двух христианских конфессий на раннем этапе развития города. (bendraautorė I. Kaplūnaitė)
 • Lietuva, Vilnius, 2016. „Vilnius ir vilniečiai: naujausių tyrimų rezultatai ir perspektyvos“. Skaitytas pranešimas –Iš stalo žaidimų istorijos: piramidės formos vaikštukai Lietuvoje“.
 • Lietuva, Vilnius, 2016. Žaislų muziejaus organizuota konferencija „Antroji žaislų muziejaus konferencija“. Perskaitytas pranešimas „Nauji duomenys iš stalo žaidimų istorijos“
 • Latvija, Liepenė, 2015. „BASE. „Public archaeology: The interplay of past and present in the global contemporary world“. Skaitytas pranešimas – Presenting the multi-ethnic Vilnius heritage to the public: case study from the excavations in Bokštas Street. (bendraautoriai I. Kaplūnaitė ir G. Motuzaitė-Matuzevičiūtė)
 • Ukraina, Kameneco Podolė, 2015. „Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі“. Skaitytas pranešimas – Головные венчики как индикатор миграционного пути в 13-14 вв. через Киев в Литву
 • Rusija, Pskovas, 2015. „Археология и история Пскова и Псковской земли“. Perskaitytas pranešimas: Палеодемография Русского конца Вильнюса в конце 13 – начале 15 в.
 • Rusija, Pskovas. 2014. Археология и история Пскова и Псковской земли“. Perskaitytas pranešimas: Мода в Вильнюсе в конце 13 в. – начале 15 в. по данным могильника на ул. Бокшто
 • Pskovas, Rusija, 2013. «Археология и история Пскова и Псковской земли. 59». Skaitytas pranešimas: Исследования на территории „Civitas Rutenica“ в Вильнюсе в 2012 г. (Не)ожиданные открытия
 • Sankt- Peterburgas, Rusija. 2012 m. tarptautinis seminaras „Новейшие археологические исследования в Вильнюсе и Санкт – Петербурге“. Pranešimo tema - „Civitas Rutenica в Вильнюсе. Случайность или закономерность?“
 • Rusija, Pskovas. 2012 Tarptautinė konferencija “Археология и история Пскова и Псковской земли”. Pranešimo pavadinimas - „Исследования на «Civitas Rutenica» в 2011 г. Проверка теорий“.
 • Lietuva, Klaipėda. 2011 m. Tarptautinė konferencija “People at the Crossroads of Space and time (footmarks of Societies in Ancient Europe)”. Pranešimo tema - “Civitas Rutenica” in early Vilnius in 14 – 15 c. Sociocultural aspect.”
 • Rusija, Pskovas. 2011 m. Tarptautinė konferencija “Археология и история Пскова и Псковской земли”. Pranešimo pavadinimas - „Раскопки на территории „CIVITAS RUTENICA“. Продолжение студии.“
 • Lietuva, Vilnius. 2011. Tarptautinis seminaras “Lietuvos ir Rusijos istorija bei archeologija senovėje ir viduramžiais“. Skaitytas pranešimas „Ar tikrai “Civitas Rutenica” buvo tiktai rusų miestas?“.
 • Rusija, Pskovas. 2010 m. Tarptautinė konferencija “Археология и история Пскова и Псковской земли”. Pranešimo pavadinimas - „Община Русского города 13 – 14 в.в. в Вильнюсе в свете новейших археологических открытий“
 • Lietuva, Vilnius. 2010. M. Gimbutienės skaitymai. Pranešimo pavadinimas - „Naujausi tyrinėjimai Vilniuje, „Civitas Rutenica“ teritorijoje“.
 • Rusija, Sankt- Peterburgas. 2010. Rusijos ir Lietuvos mokslininkų susitikimas, skirtas leidinio „Археология и История Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье“ pristatymui. Susitikimo metu skaitytas pranešimas “Archeologiniai tyrinėjimai Bokšto g. 6, Vilniuje”
 • Lietuva, Druskininkai. 2009 m. Konferencija “Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje”. Pranešimo tema – “2006 – 2009 m. tyrimai Bokšto g. 6 Vilniuje” (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
 • Lietuva, Klaipėda. 2009. Respublikinė mokslinė konferencija „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“. Pranešimo tema - “Cerkvės “CIVITAS RUTENICA” teritorijoje Vilniuje. Lokalizacijos problema.”
 • Lietuva, Vilnius. 2009 m. M. Gimbutienės skaitymai. Pranešimo pavadinimas - “Civitas Rutenica” Vilniuje XIV – XV a.
 • Lietuva, Kaunas. 2008. Konferencija “Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje”. Pranešimo tema – “Naujausi Vilniaus Rotušės aikštės tyrimai” (bendraautorė I. Kaplūnaitė”
 • Rusija, Pskovas. 2008 m. Tarptautinė konferencija “Археология и история Пскова и Псковской земли”. Pranešimo pavadinimas - Новейшие раскопки на территории “CIVITAS RUTENICA” в Вильнюсе: Предворительный анализ результатов.
 • Rusija, Sankt Peterburgas. 2006 m. Tarptautinis seminaras “Археология и история Литвы и Северо-Запада России в раннем и позднем средневековье”. Pranešimo pavadinimas – Исторически  сформировавшийся в  ХIV-ХV вв. в г.Вильнюсе «Русский город» (bendraautorius – G. Vaitkevičius).
 • Lietuva, Vilnius. 2006 m. Tarptautinė numizmatikos konferencija. Pranešimo pavadinimas - XVII a. 4-ojo dešimtmečio monetų lobis iš Vilniaus (bendraautorė – D. Grimalauskaitė).
 • Rusija, Pskovas. 2006 m. Tarptautinė konferencija “Археология и история Пскова и Псковской земли”. Pranešimo pavadinimas – Захоронения XIV-XVIII в.в. в контексте развития Вильнюса.
 • Rusija, Pskovas. 2005 m. Tarptautinė konferencija “Археология и история Пскова и Псковской земли”. Pranešimo pavadinimas – Cpeдневековая архитекура Вильнюса в контексте культурных влияний (bendraautorė – O. Valionienė).

Kontaktai

Telefonas - 8 5 261 29 18

El. paštas - rytis.jonaitis@istorija.lt 

Informacija atnaujinta 2020-10-31 11:27