Pradžia
lt

A. Daraškevičienė  |  A. Čepaitienė  |  A. Teleišė  |  D. Svidinskaitė  |  D. Daukšas  |  I. Zemblienė  |  I. Šidiškienė  |  J. Tilvikas  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyrius yra vienas didžiausių etnologijos, antropologijos tyrimus vykdančių mokslo centrų Lietuvoje. Čia vyksta doktorantūros studijos ir tyrimai – pastaraisiais metais kartu su Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetais Lietuvos istorijos institutas dalyvauja jungtinėje etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūroje. Mokslininkai tyrinėja etnologijos ir antropologijos mokslo istoriją ir metodologiją, lietuvių ir tautinių grupių etninę ir tautinę tapatybę, etniškumą ir nacionalizmą, bendruomenes, diasporas, giminystę, lytį ir šeimą, religingumą ir ritualus, kultūros istoriją ir paveldą, plėtoja regionų, vietų, deteritorizacijos, migracijos, paribių tyrimus ir vykdo mokslo sklaidą. Ilgamečių etnografinių tyrimų rezultatas yra įdomus ir vertingas Etnologijos ir antropologijos skyriaus rankraštynas.

Etnologijos ir antropologijos skyriaus pirmtakas buvo Archeologijos-etnografijos skyrius, įsteigtas 1952 m. Jam vadovavo doc. dr. Pranas Kulikauskas. 1962 m. Etnografijos skyrius atsiskyrė, pirmoji vadovė buvo prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė, vėliau, nuo 1969 m., – dr. Vitalis Morkūnas, nuo 1989 m. – dr. Petras Kalnius, nuo 1991 m. – prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Jai vadovaujant 1996 m. Etnografijos skyrius buvo pavadintas Etnologijos skyriumi. 1997 m. skyriaus vadovu tapo prof. habil. dr. Vacys Milius, 2001 m. – dr. Žilvytis Šaknys, 2013 m. – dr. Vida Savoniakaitė. Leisti tęstiniai leidiniai Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje (1970–1974), Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje (1975–1994), tarpdalykinė monografijų, studijų, straipsnių serija Iš lietuvių kultūros istorijos (1958–1989) ir monografijų, studijų serija Lietuvos etnologija (1996–2002). Nuo 2016 m. kovo 1 d. skyrius vadinamas Etnologijos ir antropologijos skyriumi.

2017–2021 m. mokslininkai vykdo dvi mokslinių tyrimų programas. Viena Etniškumo ir nacionalumo pažinimas  (vadovė dr. V. Savoniakaitė) siekiama nagrinėti etniškumą, nacionalumą, savą, Kitą, tapatybę ir etnologijos, antropologijos mokslo istoriją. Antra Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai (vadovas dr. Ž. Šaknys) tyrinėjamos Vilniaus priemiesčių aktualijos.

Pastaraisiais dešimtmečiais skyriuje įgyvendintos šios mokslo programos: „Savas“ ir „kitas“ Lietuvoje: socialinės struktūros, kultūra, tapatybė (2012–2016, vadovė V. Savoniakaitė); “Socialinė sąveika ir kultūrinė raiška mieste: laisvalaikis, šventės ir ritualai" (2012–2016, vadovas Ž. Šaknys); “Lietuvių etninės kultūros atlasas. Papročiai. D. 1. D. 2.” (2002–2006 , 2007–2011 vadovas Ž. Šaknys); “Tapatybė erdvėje ir laike: lokalios bendruomenės" (2007-2011, vadovė V. Savoniakaitė).

Paskutinieji įvykdyti mokslinių tyrimų projektai yra šie: LII ir Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro instituto projektas “Šiuolaikinės šventės Bulgarijoje ir Lietuvoje” [“Contemporary Festivity in Bulgaria and Lithuania – from Traditional Culture to Post-Modern Transformations”] (2015–2017 vadovai E. Anastasova ir Ž. Šaknys); Rytų Suomijos universiteto (UEF) projekte “Mobilumo nelygybės” [“Inequalities of mobility: relatedness and belonging of transnational families in the Nordic migration space”] individualiai dayvavo dr. Darius Daukšas (2015–2019); “Šiuolaikinės Vilniečių šventės” (LIT-5-6 2012–2014 vadovė dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė); “Monografijos “Gyvenimo etnografija: besikeičianti Lietuva XX amžiuje” rengimas ir leidyba” (LIT-5-7 2012–2013, vadovė dr. Auksuolė Čepaitienė). Realizuotas projektas “Tautinis identitetas: lokalių bendruomenių lyginamosios perspektyvos globalizacijoje” (PMK-02/2010 2008–2010 vadovė V. Savoniakaitė) ir publikuota Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija (http://etnologijos.istorija.lt;http://identitetas.mch.mii.lt), skirta Lietuvos tapatybei, Lietuvos etnologijos ir antropologijosistorijai atskleisti.

Nuo 2001 m. skyriuje kartą per metus leidžiamas mokslinis žurnalas Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos (redakcinė kolegija: Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius), Auksuolė Čepaitienė, Jonathan Friedman, Jonathan Hill, Neringa Klumbytė, Ullrich Kockel, Orvar Löfgren, Jonas Mardosa, Žilvytis Šaknys, Danguolė Svidinskaitė (sekretorė)). Šis pakeitė ir pratęsia knygų seriją Lietuvos etnologija.

Informacija atnaujinta 2020-10-31 11:30