Pradžia
lt

Archeologijos skyriaus darbuotojai

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrius yra vienas didžiausių Lietuvoje archeologinius tyrimus vykdančių mokslų įstaigų padalinių. Jis veikia vadovaudamasis Lietuvos istorijos instituto įstatais – plėtoja fundamentinius ir taikomuosius Lietuvos valstybės, visuomenės ir lietuvių tautos priešistorės tyrimus, kaupia ir sistemina dokumentinį archeologijos paveldą. Skyriuje šiandien dirba 9 mokslo darbuotojai, 1 laborantė ir 6 doktorantai. Skyriaus darbuotojų mokslinis potencialas leidžia tyrinėti Lietuvos priešistorę labai įvairiais aspektais, nuo tarpledynmečių iki Naujųjų laikų. Nuo 2014 m. skyriaus vedėjas yra mokslo darbuotojas dr. L. Kurila.

Archeologijos skyriaus pradžia susijusi su profesionaliosios Lietuvos archeologijos pradininko prof. dr. J. Puzino veikla 1941 m., įkūrus Mokslų Akademijos Istorijos ir archeologijos institutą. Sovietinės okupacijos metais Lietuvos istorijos institutas visuomet buvo vienas svarbiausių archeologijos židinių. Čia buvo kuriamos fundamentalių tyrimų kryptys ir organizuojami patys tyrimai. Archeologijos skyriui vadovavo dr. Pranas Kulikauskas, habil. dr. Adolfas Tautavičius, habil. dr. Vytautas Kazakevičius. Čia daugelį metų dirbo žymūs Lietuvos archeologai: dr. R. Rimantienė, prof. habil. dr. M. Michelbertas, prof. habil. dr. A. Girininkas, habil. dr. R. Volkaitė-Kulikauskienė, V. Daugudis, habil. dr. L. Vaitkunskienė, habil. dr. V. Urbanavičius, dr. O. Kuncienė, dr. E. Grigalavičienė, dr. G. Zabiela, dr. V. Vaitkevičius, dr. I. Vaškevičiūtė, dr. Dž. Brazaitis, dr. T. Ostrauskas, prof. dr. I. Vaškevičiūtė, doc. dr. V. Šimėnas  ir kiti.

2005 m. pabaigoje penki archeologijos skyriaus mokslo darbuotojai perėjo dirbti į Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą. Lietuvos archeologijai tai turėjo teigiamų pasekmių – pajūryje atsirado naujas tyrimų centras, o Lietuvos istorijos institute susidarė palankios sąlygos archeologijos skyriui keistis, atnaujinant mokslinio personalo sudėtį, koreguojant pačią archeologijos mokslo sampratą, metodologiją, tikslus ir kryptis, taip pat mokslinio tiriamojo darbo organizavimą. 2006–2010 m. Mokslo tiriamąjį darbą toliau sėkmingai tęsė senieji darbuotojai (dr. V. Juodagalvis, dr. A. Simniškytė-Strimaitienė, dr. E. Svetikas), aktyviai ėmėsi veikti naujieji skyriaus mokslininkai: dr. R. Banytė-Rovell, dr. A. Čivilytė, dr. L. Kurila, dr. G. Piličiauskas, dr. R. Vengalis. 2006–2010 m. skyriui vadovavo doc. dr. V. Šimėnas, o 2011–2014 m. – dr. G. Piličiauskas.

Skyriaus darbuotojai vadovauja mokslinių tyrimų projektams Lietuvos mokslo tarybos rengiamose Mokslininkų grupių projektų, Nacionalinės lituanistikos plėtros, Visuotinės dotacijos priemonės konkursinėse programose. Įgyvendinant šiuos projektus pasiekta reikšmingų rezultatų: išleistos monografijos, publikuoti straipsniai.

Archeologijos skyriaus darbuotojai palaiko glaudžius ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio humanitarinių ir gamtos mokslų ir studijų įstaigomis, muziejais, kartu su jų darbuotojais vykdo bendrus tyrimus. Svarbūs ryšiai yra užmegzti su Vokietijos, Suomijos, Lenkijos ir kitų Baltijos regiono šalių labai įvairių sričių specialistais. Tarpdalykiniu ir tarptautiniu bendradarbiavimu siekiama ne tik pritaikyti naujausius mokslo pasiekimus Lietuvos priešistorės tyrimuose, tačiau ir populiarinti Lietuvos archeologiją kaip įdomią ir svarbią Europos ir viso pasaulio archeologijos dalį.

Archeologijos skyriaus pajėgomis leidžiamas Lietuvos istorijos instituto mokslo žurnalas ,,Lietuvos archeologija“. Žymiausias skyriaus archeologų darbas yra daugiatomio „Lietuvos istorijos“ leidinio I ir II tomai, išleisti 2005 ir 2007 m.

Archeologijos skyriuje vykdoma ilgalaikė mokslo programa

 • 2017–2021 m. „Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai“ (vadovas dr. L. Kurila).

Archeologijos skyriuje įgyvendintos mokslo programos

Archeologijos skyriuje vykdomi mokslinių tyrimų projektai

 • 2020–2022 m. „Žmonių mobilumas akmens ir bronzos amžiuje stabiliųjų izotopų tyrimų duomenimis“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. S–MIP–20–49, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2020–2022 m. „Vėlyvojo bronzos amžiaus (1100–500 m. pr. Kr.) ekonomika rytiniame Baltijos jūros regione: naujo modelio link“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. S–MIP–20–46, vadovė dr. A. Čivilytė).
 • 2018–2021 m. „Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio Baitų kapinynas kaip šaltinis Baltijos regiono kultūrinių procesų interpretacijai“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. S-LIP-18-23, vadovė dr. R. Banytė-Rovell).
 • 2018–2020 m. „Paneuropäische Phänomene in der Vorgeschichte: Bronzezeitliche Metalldeponierungen in der östlichen Ostseeregion im Licht der interregionalen Fernbeziehungen“ (Fritzo Thysseno fondas, Az. 20.18.0.011AA , vadovė dr. A. Čivilytė).

Archeologijos skyriuje įvykdyti mokslinių tyrimų projektai

 • 2016–2018 m. „Pirmieji indoeuropiečiai Lietuvoje. Virvelinės keramikos kultūra 2900–2400 m. pr. Kr.“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIP-011/2016, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2016–2018 m. „Pirmųjų žemdirbių mityba Lietuvoje 3200–2400 m. pr. Kr. Maisto liekanų senovinėje keramikoje biocheminiai tyrimai“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. APP-16-055, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2015–2017 m. „Geoarcheologiniai grunto tyrimai kaip priemonė senovės gyvenvietėms pažinti“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-101/2015, vadovė dr. A. Simniškytė-Strimaitienė).
 • 2014–2015 m. „Lūžių momentai geležies amžiaus Rytų Lietuvoje (pilkapių AMS datavimo duomenimis)“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-071/2014, vadovas dr. L. Kurila).
 • 2013–2015 m. „Lietuvos pajūrio neolitizacija“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021, priemonė ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“, vadovas dr. G. Pilčiauskas).
 • 2012–2014 m. „Krikščioniškasis bestiariumas XIII–XV a. „pagoniškosios“ Lietuvos kultūroje“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIT-5-2, vadovas dr. E. Svetikas).
 • 2011–2012 m. „Technologija ir visuomenės raida priešistorėje: bronzos amžiaus metalo dirbinių tyrimas“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-10, priemonė ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“ , vadovė dr. A. Čivilytė).
 • 2011–2012 m. „Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-025/2011, vadovas dr. G. Pilčiauskas.
 • 2010–2011 m. „Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai ir ginklai“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIT-2-30, vadovas dr. E. Svetikas).
 • 2011 m. „Knygos ,,Mykolo Brenšteino archeologinių senienų inventoriaus studija: senieji šaltiniai ir naujos perspektyvos“ parengimas“ (Kultūros rėmimo fondas, Nr. KRF-S-669 ir Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIT-5-21, partneriai Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje, UNESCO, vadovė dr. R. Banytė-Rovell).
 • 2010 m. „Neolito ir bronzos amžiaus chronologija keramikos AMS datavimo duomenimis“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-01/2010, vadovas dr. G. Pilčiauskas).
 • 2009 m. „Pleistoceno ežerų rekonstrukcija ir ankstyvojo žmogaus veiklos pėdsakų paieškos pietryčių Lietuvoje“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Nr. T-09168, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2008–2010 m. „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis (ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS)“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas / Lietuvos mokslo taryba, partneriai Vilniaus universitetas, Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas, vadovas doc. dr. V. Šimėnas).
 • 2002 m. „Ankstyvosios gyventojų veiklos krizės: gamtinių sąlygų ar socialinių santykių kaitos pasekmė“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, vadovas habil. dr. V. Kazakevičius).
 • 2001–2004 m. „Akmens amžiaus polinių gyvenviečių kompleksinė analizė“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, partneris Vytauto Didžiojo universitetas. vadovas prof. habil. dr. A. Girininkas.
 • 1998–2001 m. „Žmogaus ir gamtos santykiai nuo seniausių laikų iki Kristaus (X–I tūkstm. pr. Kr.) Lietuvoje“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, partneris Geologijos institutas).
 • 1994–1997 m. „Akmens amžius Pietų Lietuvoje“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas,, partneriai Geologijos institutas, Vilniaus universitetas).
Informacija atnaujinta 2021-11-09 22:37