Pradžia
lt
en

Archeologijos skyriaus darbuotojai

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus ištakos siekia 1941 m., kuomet įkurtas Mokslų Akademijos Istorijos ir archeologijos institutas. Kaip instituto padalinys – Archeologijos-etnografijos sektorius – jis veikia nuo 1952 m., atskiru Archeologijos skyriumi tapo 1980 m. Šiandien tai – vienas didžiausių Lietuvoje archeologijos mokslo centrų, kuriame dirba 9 mokslo darbuotojai, laborantė bei studijuoja 6 doktorantai. Skyriaus vedėjo pareigas nuo 2014 m. eina dr. L. Kurila.

Archeologijos skyrius dirba pagal Lietuvos istorijos instituto mokslinės veiklos kryptį: Lietuvos archeologija, proistorės tyrimai, vadovaudamasis instituto misija ir veiklos tikslais. Skyrius vykdo ilgalaikę institucinę MTEP programą „Žmogus ir gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje: tęstinumas ir kaita“ (nuo 2022 m.), taip pat yra sėkmingai pabaigęs ilgalaikę programą „Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai“ (2017–2021 m.). Iki tol įvykdytos 6 institucinės mokslo tyrimų programos. Skyriaus mokslininkai yra įvairių tarptautinių ir nacionalinių mokslinių projektų vadovai ir dalyviai. Šiuo metu vykdomi projektai „Žmonių mobilumas akmens ir bronzos amžiuje stabiliųjų izotopų tyrimų duomenimis“ (2020–2022 m., vadovas dr. G. Piličiauskas) ir „Vėlyvojo bronzos amžiaus (1100–500 m. pr. Kr.) ekonomika rytiniame Baltijos jūros regione: naujo modelio link“ (2020–2022 m., vadovė dr. A. Čivilytė). Iš viso nuo 1994 m. vykdytas 21 mokslinis projektas, dalis jų – bendradarbiaujant su Lietuvos ar užsienio partneriais.

Skyriaus darbuotojų moksliniai interesai apima laikotarpius nuo paleolito iki ankstyvųjų naujųjų laikų bei įvairias gamtinės aplinkos adaptacijos, gyvensenos, ūkio, technologijų, prekybos, socialinių santykių, papročių, ideologijos ir kitas temas, prisidedama prie archeologinių tyrimų ir medžiagos analizės metodikos tobulinimo, atliekamas archyvinių šaltinių analizės ir publikavimo darbas. Turima įranga ir kompetencijos leidžia atlikti inovatyvius trasologinius, senosios medienos rūšinius, keramikos ir kitus tyrimus, o užmegzti tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšiai – tyrinėti temas, paremtas tarpdisciplininiais grunto chemijos, metalografiniais, stabiliųjų izotopų, radiokarboninio datavimo ir kitais tyrimais. Mokslinio darbo rezultatai publikuojami monografijose, tarptautiniuose Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose, pristatomi mokslinėse konferencijose ir viešuose renginiuose, viešinami profesinėje ir plačiajai visuomenei skirtoje spaudoje.

Archeologijos skyriaus darbuotojai vykdo reikšmingus archeologinius lauko tyrimus ir žvalgymus bei publikuoja jų rezultatus. Jie atliekami ne tik kaip mokslinių projektų sudėtinė dalis, bet ir vykdant ūkio subjektų užsakymus. Pavyzdžiui, atlikti strateginės reikšmės Lietuvos–Lenkijos dujotiekio (GIPL), „Rail Baltica“ geležinkelio linijos vietų tyrimai, kurių metu atrasta ir tyrinėta nemažai archeologinių objektų.

Dalis skyriaus mokslininkų dirba ir pedagoginį darbą – skaito paskaitas Lietuvos universitetuose, taip pat vadovauja doktorantams, yra kviečiami į daktaro disertacijų gynimo tarybas. Dalyvaujant ekspertinėje veikloje, pavyzdžiui, Mokslinės archeologijos komisijos darbe, rengiant ar ekspertuojant teisės aktų projektus, prisidedama prie Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos.

Skyriaus pajėgomis leidžiamas tarptautinis mokslo žurnalas „Lietuvos archeologija“ (vyriausioji redaktorė dr. A. Čivilytė). Iki šiol išleisti 47 jo tomai.

Archeologijos skyriuje vykdoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa

 • 2022–2026 m. „Žmogus ir gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje: tęstinumas ir kaita“ (vadovas dr. L. Kurila).

Archeologijos skyriuje įgyvendintos mokslo programos

 • 2017–2021 m. „Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai“ (vadovas  dr. L. Kurila).
 • 2012–2016 m. „Priešistorinės ekonomikos ir technologijų tyrimai“ (vadovas dr. V. Juodagalvis).
 • 2012–2016 m. Geležies amžiaus bendruomenės. Teritoriniai, socialiniai ir ideologiniai ryšiai (vadovė dr. A. Simniškytė-Strimaitienė).
 • 2007–2011 m. „Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis“ (vadovas doc. dr. V. Šimėnas).
 • 1999–2008 m. „Akmens ir žalvario amžiai Lietuvoje“ (vadovas dr.V. Juodagalvis).
 • 2002–2006 m. „Centras – periferija. Kultūrinių įtakų kryptys“ (vadovas dr. G. Zabiela).
 • 2002–2006 m. Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje (vadovė prof. dr. I. Vaškevičiūtė).

Archeologijos skyriuje vykdomi mokslinių tyrimų projektai

 • 2020–2022 m. „Žmonių mobilumas akmens ir bronzos amžiuje stabiliųjų izotopų tyrimų duomenimis“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. S–MIP–20–49, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2020–2022 m. „Vėlyvojo bronzos amžiaus (1100–500 m. pr. Kr.) ekonomika rytiniame Baltijos jūros regione: naujo modelio link“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. S–MIP–20–46, vadovė dr. A. Čivilytė).
 • 2018–2021 m. „Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio Baitų kapinynas kaip šaltinis Baltijos regiono kultūrinių procesų interpretacijai“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. S-LIP-18-23, vadovė dr. R. Banytė-Rovell).
 • 2018–2020 m. „Paneuropäische Phänomene in der Vorgeschichte: Bronzezeitliche Metalldeponierungen in der östlichen Ostseeregion im Licht der interregionalen Fernbeziehungen“ (Fritzo Thysseno fondas, Az. 20.18.0.011AA , vadovė dr. A. Čivilytė).

Archeologijos skyriuje įvykdyti mokslinių tyrimų projektai

 • 2016–2018 m. „Pirmieji indoeuropiečiai Lietuvoje. Virvelinės keramikos kultūra 2900–2400 m. pr. Kr.“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIP-011/2016, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2016–2018 m. „Pirmųjų žemdirbių mityba Lietuvoje 3200–2400 m. pr. Kr. Maisto liekanų senovinėje keramikoje biocheminiai tyrimai“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. APP-16-055, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2015–2017 m. „Geoarcheologiniai grunto tyrimai kaip priemonė senovės gyvenvietėms pažinti“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-101/2015, vadovė dr. A. Simniškytė-Strimaitienė).
 • 2014–2015 m. „Lūžių momentai geležies amžiaus Rytų Lietuvoje (pilkapių AMS datavimo duomenimis)“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-071/2014, vadovas dr. L. Kurila).
 • 2013–2015 m. „Lietuvos pajūrio neolitizacija“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021, priemonė ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“, vadovas dr. G. Pilčiauskas).
 • 2012–2014 m. „Krikščioniškasis bestiariumas XIII–XV a. „pagoniškosios“ Lietuvos kultūroje“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIT-5-2, vadovas dr. E. Svetikas).
 • 2011–2012 m. „Technologija ir visuomenės raida priešistorėje: bronzos amžiaus metalo dirbinių tyrimas“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-10, priemonė ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“ , vadovė dr. A. Čivilytė).
 • 2011–2012 m. „Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-025/2011, vadovas dr. G. Pilčiauskas.
 • 2010–2011 m. „Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai ir ginklai“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIT-2-30, vadovas dr. E. Svetikas).
 • 2011 m. „Knygos ,,Mykolo Brenšteino archeologinių senienų inventoriaus studija: senieji šaltiniai ir naujos perspektyvos“ parengimas“ (Kultūros rėmimo fondas, Nr. KRF-S-669 ir Lietuvos mokslo taryba, Nr. LIT-5-21, partneriai Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje, UNESCO, vadovė dr. R. Banytė-Rovell).
 • 2010 m. „Neolito ir bronzos amžiaus chronologija keramikos AMS datavimo duomenimis“ (Lietuvos mokslo taryba, Nr. MIP-01/2010, vadovas dr. G. Pilčiauskas).
 • 2009 m. „Pleistoceno ežerų rekonstrukcija ir ankstyvojo žmogaus veiklos pėdsakų paieškos pietryčių Lietuvoje“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Nr. T-09168, vadovas dr. G. Piličiauskas).
 • 2008–2010 m. „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis (ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS)“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas / Lietuvos mokslo taryba, partneriai Vilniaus universitetas, Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas, vadovas doc. dr. V. Šimėnas).
 • 2002 m. „Ankstyvosios gyventojų veiklos krizės: gamtinių sąlygų ar socialinių santykių kaitos pasekmė“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, vadovas habil. dr. V. Kazakevičius).
 • 2001–2004 m. „Akmens amžiaus polinių gyvenviečių kompleksinė analizė“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, partneris Vytauto Didžiojo universitetas. vadovas prof. habil. dr. A. Girininkas.
 • 1998–2001 m. „Žmogaus ir gamtos santykiai nuo seniausių laikų iki Kristaus (X–I tūkstm. pr. Kr.) Lietuvoje“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, partneris Geologijos institutas).
 • 1994–1997 m. „Akmens amžius Pietų Lietuvoje“ (Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas,, partneriai Geologijos institutas, Vilniaus universitetas).

Kontaktai:

El. paštas - archeologijosskyrius@gmail.com

Adresas - Tilto g. 17, LT-01101, Vilnius

Informacija atnaujinta 2022-09-20 12:03