Pradžia
lt
en

Archeografijos skyrius įsteigtas 1989 m. balandžio 3 d. šiandien yra vienas didžiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų ir publikavimo centrų Lietuvoje.

Archeografijos skyriaus mokslininkai vykdo reikšmingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimus, rengia jų publikacijas, vykdo projektus ir atlieka ekspertines funkcijas, organizuoja mokslines konferencijas įgyvendindami Lietuvos istorijos instituto mokslinės veiklos kryptį „Lietuvos istorijos šaltinių (Lietuvos Metrikos ir kitų) tyrimas ir skelbimas“. Išskirtinis dėmesys skiriamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir valstybinės kanceliarijos XV–XVIII a. šaltinių komplekso – Lietuvos Metrikos – tyrimams ir sistemingam publikavimui. Skyriaus mokslininkų pastangomis leidžiami tęstiniai mokslo leidiniai „Istorijos šaltinių tyrimai“ (nuo 2008 m.), „Lietuvos Metrikos naujienos“ (nuo 1997 m. kaip „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis informacinis priedas), miestų istorijos šaltinių serija „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ (nuo 1991 m.).

2024 m. skyriuje dirba 11 etatiniai mokslo darbuotojai (6 vyresnieji mokslo darbuotojai, 1 jaunesnioji mokslo darbuotoja, 3 archeografai-specialistai) ir laborantė. Skyriuje doktorantūros studijas tęsia 3 doktorantai. Nuo skyriaus įkūrimo jam vadovavo žymūs Lietuvos istorikai ir archeografai habil. dr. Antanas Tyla (1989–1992), dr. Egidijus Banionis (1992–1993), dr. Algirdas Antanas Baliulis, (1994–1999), dr. Artūras Dubonis (2000–2020). Šiuo metu skyriui nuo 2020 m. lapkričio 3 d. vadovauja doc. dr. Robertas Jurgaitis. 

Skyriuje vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos

 • „Nuo asmens prie bendruomenės: Lietuvos Metrikos ir kitų reikšmingų LDK istorijos šaltinių tyrimai“ (2022–2026 m.). Vadovas dr. A. Ryčkov.
 • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos“ (2022–2026 m.). Vadovas dr. R. Jurgaitis.

Skyriuje įgyvendintos mokslo programos

 • „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas“ (2017–2021 m.). Vadovas dr. A. Dubonis.
 • „Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ (2012–2016 m.). Vadovas dr. A. Dubonis.
 • „Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ (2001–2010 m.). Vadovas dr. A. Dubonis.

Skyriuje vykdomi mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai

 • „Vilniaus katedros Saldžiausiojo Marijos Vardo arkibrolija ir jos albumas (1671–1938): socialinio ir konfesinio tapatumo raiškos tyrimas“, 2023–2026 m., LMT lėšos (projekto vadovas – J. Drungilas).
 •  „XVI a. Kauno miesto tarybos ir vaito rankraštinių knygų rengimas spaudai ir publikavimas (3 etapas)“. Mokslinių tyrimų projektas įgyvendinamas 2020–2023 m. (Lietuvos mokslo taryba, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa). Projekto vadovas – A. Baliulis, vykdytojas – D. Antanavičius.

Skyriuje įvykdyti mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai

 • LMT sklaidos projektas „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. IX: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas“, (2021 m.) (Nr. S-LIP-21-28), (projekto vadovas – J. Drungilas).
 • „Vilniečio Bazilijaus Hiacintijaus „Panegirika Polocko atgavimo proga“ (1580 m.): autorystės atribucija, teksto šaltiniai ir kontekstai“, 2019–2020 m., LMT lėšos (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • LMT finansuojamas sklaidos projektas „Lietuvos Metrikos knygų ir Lietuvos istorijos šaltinių tyrimų leidyba“ (2018 m.) (Projekto vadovas – A. Dubonis).
 • LMT sklaidos projektas „Lietuvos Metrikos knygų tyrimai ir leidyba“ (2016 m.) (LIP-046/2016). (Projekto vadovas – A. Dubonis).
 • LMT sklaidos projektas: Monografijos „Dingę istorijoje: privatūs XVI a. Lietuvos bajorijos archyvai“ publikavimas (sut. Nr. LIT–15023),  (2015 m.) (projekto vadovė – R. Ragauskienė).
 • „Vilniaus katedros kapitulos seniausios posėdžių protokolų knygos (1503–1533 m.) kritinis leidimas“, (2015–2018 m. ) (projekto vykdytojas D. Antanavičius).
 • LMT sklaidos projektas „Lietuvos Metrikos knygų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimų leidyba“ (2014–2015 m.) (LIT-8-22)
 • XVI a. Kauno miesto tarybos ir vaito rankraštinių knygų rengimas spaudai ir publikavimas (2014–2015 m.) (vadovas – D. Antanavičius).
 • Lenkijos humanistikos vystymo programa (Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego RP „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki“ w latach 2012–2015, grant Nr. 12H 11 0016 80): tema: „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej“ (projekto dalyviai – R. Ragauskienė, J. Drungilas).
 • LMT sklaidos projektas: Lietuvos Metrikos ir kitų LDK istorijos šaltinių leidyba. Lietuvos Metrika. (sut. Nr. LIT–5–33), trukmė 2012–2013 m., (projekto vadovė – R. Ragauskienė).
 • „Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje“, 2012 m. (LR Užsienio reikalų ministerija) (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • „XVII a. vidurio Sapiegų archyvo rankraštinio inventoriaus tyrimas ir parengimas spaudai“, 2012–2014 m. (Lietuvos mokslo taryba). (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • „Lietuvos Metrikos 13, 18 ir 32 knygų ir informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ parengimas spaudai“, LII ir Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas, 2011 m. (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • „XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai“, 2011–2013 m. (projekto vadovas – D. Antanavičius)
 • „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitų (1543–1548) publikavimas ir tyrimas“, 2011–2012 m. (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkų bendradarbiavimas publikuojant ir tyrinėjant Lietuvos Metriką: Lietuvos patirties sklaida ir perteikimas, 2009 m. (Užsienio reikalų ministerija). (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • Lietuvos Metrika: tyrimai ir leidyba, 2009–2011 m. (Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Baltarusijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politikos dokumentai (ankstyviausios Lietuvos Metrikos pasiuntinybių knygos ir santykiai su Rusijos valstybe (1506–1513 m. ir 1581–1605 m.)“, Vilnius, 2007 m. (Projekto vadovas–A. Dubonis).
 • „Lietuvos Metrika: publikavimas ir tyrimai“, mokslinis projektas pagal LVMSF Lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros projektų konkursą; dalyvavo LII Archeografijos sk. ir Vilniaus universiteto Istorijos f-to Lietuvos Metrikos ir Statutų tyrimų grupė, Vilnius, 2006 m. (projekto vadovas – A. Dubonis).
 • „Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių“, 2003–2004 m. (finansavo LVMSF, Tūkstantmečio komisija, Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos valstybės 750-mečio minėjimo komisija) (projekto vadovas – A. Dubonis).

Skyriaus leidžiami tęstiniai ir periodiniai leidiniai

 • Istorijos šaltinių tyrimai, kn. 1–7. Redkolegijos pirm. A. Dubonis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008–2021. Leidinio interneto puslapis
 • Lietuvos Metrikos naujienos „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas nr. 1–16. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997–2019. Leidinio interneto puslapis

Reikšmingiausi skyriaus darbuotojų darbai

Monografijos

 • A. Dubonis, D. Antanavičius, R. Ragauskienė, R. Šmigelskytė-Stukienė, The Lithuanian Metrica. History and Research. Boston: Academic Studies Press, 2020, 252 p. ISBN 978-1-64469-310-0
 • R. Ragauskienė, Śmierci nie udało się pokonać: Historia biologiczna książąt Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach (koniec XV wieku – XVII wiek). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, 646 p. ISBN 978-83-8138-143-7
 • J. Drungilas, Erelis lokio guolyje. Lenkų bajorai Žemaitijoje XVI–XVIII a. Migracija, kalba, atmintis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, 296 p. ISBN 978-609-8183-65-8
 • A. Ryčkov, Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. ISBN 978-609-8183-51-1
 • A. Dubonis, D. Antanavičius, R. Ragauskienė, R. Šmigelskytė-Stukienė, Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 288 p. ISBN 978-609-8183-20-7
 • A. Dubonis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai: iš Lietuvos ankstyvųjų valstybinių struktūrų praeities. Vilnius: LII leidykla, 1998, 160 p. ISBN 9986-780-16-0; Лейці вялікага князя літоўскага: з гісторыі ранніх дзяржаўных структур літоўскага грамадства. Пераклад з літоўскай мовы Рамана Урбановіча. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 146 с. ISBN 978-5-00076-027-7
 • R. Ragauskienė, Dingę istorijoje. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai, Vilnius: LII, 2015, 340 p. ISBN 978-609-8183-08-5
 • A. Dubonis, Traidenis. Monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje (1268–1282), Vilnius: LII leidykla, 2009, 241 [1] p. ISBN 978-9955-847-12-0
 • D. Antanavičius, Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“ (1610 m.) ir autorius, Vilnius: Žara, 2006, 296 p. ISBN 998-6341-54-X

Lietuvos Metrika

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 253 (1559–1562) 39-oji Teismų bylų knyga. (Vilniaus vaivados vietininko Stanislovo Hamšėjaus teismo knyga). Lithuanian Metrica. Book No. 253. Court Record book no. 39 (1559–1562). Литовская Метрика. Книга 253. 39-ая книга судных дел. Parengė R. Ragauskienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, 471 p., il. ISBN 978-609-8183-93-1
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 273 (1579–1580). 59-oji Teismų bylų knyga. Lithuanian Metrica. Book No. 273. Court record book No 59 (1579–1580). Литовская Метрика. Книга 273. 59-ая книга судных дел. Parengė D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, XXXIX, 319, [1] p., il. ISBN 978-609-8183-68-9
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 226 (1532–1534). 7-oji Teismų bylų knyga. Lithuanian Metrica. Book No. 226. Court record book No 7 (1532–1534). Литовская Метрика. Книга 226. 7-ая книга судных дел. Parengė L. Karalius. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, XXXI, 193, [1] p., il. ISBN 978-609-8183-61-0
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 21 (1536–1537). Užrašymų knyga 21 / Lithuanian Metrica. Book No. 21. Book of Inscriptions 21 (1536–1537) / Литовская Метрика. Книга 21. Книга записей 21 / Parengė A. Dubonis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, XXXII, 350, [2] p.: il. ISBN 978-609-8183-60-3
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 47 (1565–1567). Užrašymų knyga 47. Lithuanian Metrica: Book No. 47 (1565–1567). Book of Inscriptions 47. Литовская Метрика. Книга № 47 (1565–1567). Книга записей 47. Parengė E. Deveikytė, G. Lesmaitis. Vilnius: LII leidykla, 2018. ISBN 978-609-8183-41-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 29 (1546–1547). Užrašymų knyga 29. Lithuanian Metrica: Book No. 29 Book of Inscriptions 29 (1546–1547). Литовская Метрика. Книга 29. Книга записей 29, parengė I. Ilarienė, Vilnius, 2016, XXXII, 236 p. ISBN 978-609-8183-15-3.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530–1536). Užrašymų knyga 17. Lithuanian Metrica. Book No. 17. Book of Inscription 17. Литовская Метрика. Книга № 17. Книга записей 17. Parengė L. Karalius ir D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, XLVI, 706 p., 350 egz. ISBN 978-9955-847-92-2.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566–1572). Užrašymų knyga 49 / Lithuanian Metrica: Book No. 49 (1566–1572). Book of Inscriptions 49 / Литовская Метрика. Книга № 49 (1566–1572). Книга записей 49. Parengė Eglė Deveikytė. Vilnius: LII leidykla, 2014, XVI, 180 p. ISBN 978-9955-847-81-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32 (1548–1549). Užrašymų knyga 32, parengė Andrij Blanutsa, Dmitro Vashchuk, Darius Antanavičius, Eglė Deveikytė. Vilnius: LII leidykla, 2012, 164 p. ISBN 978-9955-847-57-1
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506). Užrašymų knyga 5 / Lithuanian Metrica: Book No. 5. Book of Inscriptions 5 / Parengė A. Baliulis, A. Dubonis, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius: LII leidykla, 2012, 586 p. ISBN 978-9955-847-52-6
 • Lietuvos Metrika (1506–1539) Kn. 7, Užrašymų knyga 7 / Lithuanian Metrica: Book No. 7. Book of Inscriptions 7 / Parengė Inga Ilarienė, Laimontas Karalius, Darius Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, XXX, 1012 p. Santr, angl. Bibliogr. išnašose. R-klės: p. 771–1001. ISBN 978-9955-847-50-2
 • Lietuvos metrika Kn. 37: (1552–1561); Užrašymų knyga 37/ Lithuanian Metrica: Book No. 37 Book of Inscriptions 37/ Parengė Darius Baronas – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, 632 p. – Tekstas liet.,lot., senąja rusų (gudų) k. ISBN 978-9955-847-49-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597) / teismų bylų knyga 62 = Lithuanian Metrica: book no 276, parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2010, 308 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547) / užrašymų knyga 22 = Lithuanian Metrica: book no 22, parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2010, 176 p.
 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 593 (1585–1604 m.). Diplomatinių reikalų knyga, parengė A. Baliulis, Vilnius, LII leidykla, 2009, 294 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 20 (1536–1539) / užrašymų knyga 20 = Metryka Litewska: księga 20, parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: LII leidykla, 2009, 442, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 19 (1535–1537) / užrašymų knyga 19 = Metryka Litewska: księga 19, parengė D. Vilimas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 362 p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 71 (1585–1586). Užrašymų knyga 71, parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2008, 146 p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика. Knyga Nr. 14 (1524–1529); Užrašymų knyga 14 / parengė D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba) ir L. Karalius, Vilnius: LII leidykla, 2008, 642 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 6: (1496–1506) / užrašymų knyga 6, parengė Algirdas Baliulis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007, 517 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 594: (1585–1600) = Lithuanian Metrica: book No 594 = Metryka Litewska: księga 567 / parengė A. Baliulis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 297, [1] p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Kn. 523: (1528); Viešųjų reikalų knyga 1 / parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 280 p.
 • Lietuvos Metrika Kn. Nr. 567: (1567–1571); Surašymų knyga 10 / parengė Algirdas Baliulis, Vilnius: Versus aureus, 2006, 72 p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35 / parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša], Vilnius: Versus aureus, 2005, 200 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 52 (1569–1570) / užrašymų knyga 52 = Литовская Метрика: книга записей 52 / parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius, Vilnius: Žara, 2004, 224 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 4 (1479–1491) / užrašymų knyga 4 = Литовская Метрика: книга записей 4 / parengė L. Anužytė, Vilnius: Žara, 2004, 285, [3] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 15 (1528–1538) / užrašymų knyga 15 = Литовская Метрика: книга записей 15 / parengė A. Dubonis, Vilnius: Žara, 2002, 447 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 9 (1511–1518) / užrašymų knyga 9 = Metryka Litewska: księga Nr 9 / 9 księga wpisów / Księga-kontynuacja (1508–1518) / wydał K. Pietkiewicz; [lietuviškus tekstus parengė A. Baliulis], Vilnius: Žara, 2002, 615, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 532 (1569–1571) / viešųjų reikalų knyga 10 = Литовская Метрика: книга публичных дел 10 / parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 155, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 531 (1567–1569) / viešųjų reikalų knyga 9 = Литовская Метрика: книга публичных дел 9 / parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 279, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 12 (1522–1529) / užrašymų knyga 12 = Литовская Метрика: книга записей 12 / parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 854, [2] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 51 (1566–1574) / užrašymų knyga 51 = Литовская Метрика: книга записей 51 / parengė A. Baliulis, A. Ragauskas ir R. Ragauskienė, Vilnius: Žara, 2000, 486 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 530 (1566–1572) / viešųjų reikalų knyga 8 = Литовская Метрика: книга публичных дел 8 / parengė D. Baronas ir L. Jovaiša, Vilnius: Žara, 1999, 116 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 25 (1387–1546) / užrašymų knyga 25 = Литовская Метрика: книга записей 25 / parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, XXII, 460 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 3 (1440–1498) / užrašymų knyga 3 = Литовская Метрика: книга записей 3 / parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 1998, 165 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 1 (1380–1584) / užrašymų knyga 1 = Литовская Метрика: книга записей 1 / parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 207 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 11 (1518–1523) / įrašų knyga 11 = Литовская Метрика: книга записей 11 / parengė A. Dubonis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 227 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 10 (1440–1523) / užrašymų knyga 10 = Литовская Метрика: книга записей 10 / parengė E. Banionis ir A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 178 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 564 (1553–1567) / viešųjų reikalų knyga 7 = Литовская Метрика: книга публичных дел 7 / parengė A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, 205 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 8 (1499–1514) / užrašymų knyga 8 = Литовская Метрика: книга записей 8 / parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 708 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 5 (1427–1506) / užrašymų knyga 5 = Литовская Метрика: книга записей 5 / parengė E. Banionis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 402 p.

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai

 • T. 9: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas, parengė Jonas Drungilas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, 336 p. ISBN 978-609-8314-03-8
 • T. 8: Lazdijai, Simnas, parengė Jonas Drungilas. Vilnius: LII leidykla, 2013, 338 p. ISBN 978-9955-847-66-3
 • T. 7: Merkinės miesto aktai (1598–1627) / sudarė A. Baliulis; parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2010, 1040 p.
 • T. 6: Trakai / sudarė A. Baliulis; spaudai parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008, 704 p.
 • T. 5: Merkinė / sudarė A. Baliulis; parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, 680 p.
 • T. 4: Alytus / sudarė A. Tyla; spaudai parengė D. Antanavičius, J. Drungilas, R. Firkovičius, A. Tyla, Vilnius: LII leidykla, 2006, 490 p.
 • T. 3: Kėdainiai / sudarė A. Tyla; parengė A. Tyla, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2002, 610 p.
 • T. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė Antanas Tyla, Dainius Žygelis; spaudai parengė A. Tyla, D. Žygelis, R. Firkovičius, D. Antanavičius; pratarmę parašė A. Tyla, Vilnius: Pradai, 1997, 366 p.
 • T. 1: Joniškis, Jurbarkas / sudarė A. Tyla, Vilnius: Mokslas, 1991, 292 p.

Kauno miesto aktų knygos

 • Kauno miesto aktų knygos XVI–XVIII a. Tarybos knyga 1568–1570/1571 m., parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2015, XXXIV, 292 p. ISBN 978-9955-847-74-8-9.  
 • Kauno miesto aktų knygos, XVI-XVIII a., Vaito knyga, 1561–1564 = Acta civilia caunensia saec. XVI–XVIII. Liber Advocatialis, 1561–1564, parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Vilnius: Baltijos kopija, 2013, XXII, 530 p., iliustr. ISBN 978-609-417-074-4
 • Kauno miesto aktų knygos, XVI–XVIII a., Tarybos knyga, 1555–1564 = Acta civilia caunensia saec. XVI–XVIII. Liber Consularis, 1555–1564, parengė Darius Antanavičius, lietuviškas santraukas parengė Linas Plankis, Vilnius: Baltijos kopija, 2013, XXXVIII, 526 p., iliustr. ISBN 978-609-417-073-7

Sudaryti mokslinių straipsnių rinkiniai bei kiti leidiniai

 • 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija, parengė Robertas Jurgaitis ir Adam Stankevič, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, 215 p. ISBN 978-609-8314-08-3
 • Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga (1647/1648 m.), parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: LII leidykla, 2014, LX+348 (408) p. ISBN 978-9955-847-74-8
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai: Faktas. Kontekstas. Interpretacija, sudarė A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: LII leidykla, 2007, 452 p.
 • A. Mackavičius, Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m., parengė Konstantinas Jablonskis [įvadas A. Tylos; tekstą spaudai parengė ir rodykles sudarė Algirdas Baliulis], Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, 452 p.
 • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, t. 3, Vilnius: LII leidykla, 2001, p. 270.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica: 1991–1996 metų tyrinėjimai [Investigations in 1991–1996], Vilnius, 1998, 294 p.
 • Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriai / parengė A. Baliulis, Vilnius: Academia, 1994, 187 p.
 • K. Avižonis, Rinktiniai raštai, t. 4 / parengė A. Tyla ir A. Gustaitė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, 1014 p.
 • Lietuvos Metrika = Литовская Метрика = Lithuanian Metrica: 1988 metų tyrinėjimai, Vilnius, 1992, 189, [2] p.
 • A. Šapoka. 1655 metų Kėdainių sutartis, arba švedai Lietuvoje 1655–1656 metais / parengė ir pratarmę parašė A. Tyla, Vilnius: Mokslas, 1990, 196 p.
Informacija atnaujinta 2024-03-28 14:26