Pradžia
lt
en

Laimontas Karalius

Specialistas archeografas

Gimė 1973 01 23 Utenos raj. 1998 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.  Archeografijos skyriuje dirba nuo 1997 09 01.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Lietuvos Metrikos tyrimas ir rengimas spaudai
 • LDK muitų ir muitinių istorija XVI a.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Šaltinių rinkiniai

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 226 (1532–1534). 7-oji Teismų bylų knyga / Lithuanian Metrica: Book No.226 (1532–1534). Court Record Book No. 7 / Литовская Метрика. Книга № 226 (1532–1534). 7-ая книга судных дел. Parengė L. Karalius, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, XXXI, 193 p., 250 egz. ISBN 978-609-8183-61-0.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530–1536). Užrašymų knyga 17. Lithuanian Metrica. Book No. 17. Book of Inscription 17. Литовская Метрика. Книга № 17. Книга записей 17. Parengė L. Karalius ir D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, XLVI, 706 p., 350 egz. ISBN 978-9955-847-92-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506–1539). Užrašymų knyga 7, parengė I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius, 2011, XXX, 1012 p. ISBN 978-9955-847-50-2
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 14 (1524–1529) / užrašymų knyga 14, parengė D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba) ir L. Karalius, Vilnius: LII leidykla, 2007, 642 p., 1000 egz., ISBN 978-9955-847-00-7

Straipsniai Lietuvos leidiniuose

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos knygų rūšys (1522–1540): kaita ir tęstinumas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė A. Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2018, p. 11–64. ISSN 2029-0705
 • 1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sudarė A. Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 233–265. ISSN 2029-0705
 • Kunigaikščių Zaslavskių „danilevščinos“ muito Lucke kilmė (XIV–XVI a.), Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai, sudarytojai Z. Kiaupa ir J. Sarcevičienė. Vilnius: LII leidykla, 2013, p. 125–140.
 • Kam reikalingos valdovų privilegijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje? Lucko miestiečių 1469 m. Kazimiero Jogailaičio privilegijos dėl naujų muitų draudimo Voluinėje teisinis, politinis ir ekonominis kontekstas 1469–1547 m., Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė ARTŪRAS DUBONIS. Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 63–90. ISSN 2029-0705
 • Несколько замечаний по поводу исламской терминологии в книгах Литовской Метрики XV–XVI в.: руское сеит, литовское sajidas, английское sayyid, польское sejjid, русское cейид (саййид) – «потомки Мухаммеда и семьи халифа Али», Новости Литовской Метрики, № 12–2010, Vilnius, 2011, p. 26–35. ISSN 1392-3390
 • Keletas pastabų dėl islamo terminijos XV–XVI a. Lietuvos Metrikoje: rusėnųсеит, liet. sajidas (saìdas), angl. sayyid, lenkų sejjid, rus. cейид (саййид) – ‘pranašo Muchamedo ir kalifo Ali šeimos palikuonys’, Lietuvos Metrikos naujienos, nr. 12–2010, Vilnius, 2011, p. 25–33. ISSN 1392–3382
 • Tiltai, pervažiuojamieji perkolai, kamšos, pagrandos, mediniai grindiniai, pylimai Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sausumos keliuose XVI amžiuje, Lietuvos istorijos metraštis, 2008 metai, 1, Vilnius, 2009, p. 5–25.
 • Lietuvos Metrikos knygų vaidmuo Aleksandro Jogailaičio kanceliarijoje (problemos aktualumas ir tyrimo perspektyvos), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sudarė D. Antanavičius ir D. Baronas, Vilnius, 2008, p. 175–217.Summary: The Role of the Lithuanian Mertica in the Chancery of Grand Duke Alexander (1492–1506) (Relevance of the Issue and Research Prospects), p. 215–217.
 • Vieno atvejo tyrimas arba kam buvo reikalingos Kazimiero Jogailaičio dovanojimų knygos Aleksandro Jogailaičio kanceliarijoje, Praeities pėdsakais. Skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, red. E. Rimša, Vilnius, 2007, p. 101–117.
 • Testamenty, Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, opracowanie V. Ališauskas, L. Jovaiša,  M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków 2006, s. 772–783.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės materialinės kultūros terminų istorijos problemos (ваньчес, клепка, василки, фашольц, клепачи), Lietuvos istorijos metraštis, 2005 metai 2, Vilnius, 2006, p. 163–178: santr. angl.
 • Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV–XVI amžių sandūra), Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2005, t. 6, p. 7–53.
 • XVI a. pirmosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muitinės aktai Lietuvos Metrikoje (šaltyniotyrinės problemos), Konstantinas Jablonskis ir istorija, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 197–214.
 • Henrikas Sliacheris Kauno muitininkas (1496–1499, 1504), Kauno istorijos metraštis, t. 3, Kaunas, 2002, p. 196–19.
 • Testamentai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, p. 714–723.  
 • Privatūs muitai XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystėje: dar viena bajorų ekonominio aktyvumo sritis?, Tarp istorijos ir būtovės: studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, sudarė A. Bumblauskas ir R. Petrauskas, Vilnius, 1999, p. 263–276.
 • Upių keltų rinkliavos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muitų sistemoje XVI a. I pusėje, Mūsų praeitis, 1999, nr. 6, p. 3–22.
 • Pranešimo rinkliava: iš Lietuvos Metrikos XVI a. pirmosios pusės dokumentų terminijos, Lietuvos Metrika: 1991–1996 m. tyrinėjimai, Vilnius, 1998, p. 157–172.

Straipsniai užsienio leidiniuose

 • (Kartu su A. Ryčkov) “О принадлежности списков книг и других списков имущества 1510–1511 гг. будущему канцлеру Великого княжества Литовского и виленскому воеводе Ольбрахту (Альберту) Гаштольду”. In: Древняя Русь. Вопросы медиевистики, N1 (87), 2022, c. 66–88. ISSN 2071-9574 (Print) ISSN 2071-9590 (Online).

Recenzijos mokslo leidiniuose

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 19 (1535–1537). Užrašymų knyga 19. Parengė D. Vilimas. Vilnius: LII leidykla, 2009. 362 p., Lietuvos Metrikos naujienos, nr. 11–2009, Vilnius, 2010, p. 5–12.
 • Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 30 (1480–1546). Кніга запісаў № 30 (kопія канца ХVI ст.). Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі, Мінск: Беларуская навука, 2008. 386 с. Lietuvos Metrikos Naujienos, 10–2007/2008, Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 13–17.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 567 (1567–1571). Viešųjų reikalų knyga 10. Par. Algirdas Baliulis, Vilnius: versus aureus, 2006, 72 p., Lietuvos Metrikos naujienos, 9–2006, Vilnius: LII leidykla, 2008, p. 9–12.
 • Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кніга 43 (1523–1560). Кніга запісаў 43 (Копія канца ХVI ст.). Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі, Мінск: Беларуская навука, 2003, 167 с., Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 7–2003, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 11–13.

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • „Lietuvos Metrikos knygos Nr. 14 (1524–1529) suformavimas: kanceliarinė inovacija be tęstinumo“, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvos Metrika: archyvas tarp mokslinių tyrimų, leidybos ir politikos interesų. Skiriama dr. Egidijui Banioniui (1948–1993), 2008 11 6–7, Vilnius.

Šiuo metu vykdomi darbai

 • Lietuvos Metrika, knyga Nr. 226 (1529–1534) (rengimas spaudai).
 • Mokslinė studija „Ankstyvųjų Lietuvos Metrikos knygų funkcinė paskirtis didžiųjų kunigaikščių Kazimiero, Aleksandro ir Žygimanto II laikais (XV a. vidurys – XVI a. pirmoji pusė)“.

Kontaktai

El. paštas – laimontas.karalius@istorija.lt 

Telefonas – 8 5 262 68 48

ORCID – Laimontas Karalius (0000-0002-9698-8062) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2024-05-27 14:01