Pradžia
lt
en

R. Jurgaitis I A. Dubonis  | D. Antanavičius  | K. Čižauskas | I. Ilarienė  | J. Drungilas  | L. Karalius  | R. Ragauskienė  | A. Ryčkov | A. Ščemeliova


Robertas Jurgaitis

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresn. mokslo darbuotojas, skyriaus vedėjas

Gimė 1972 03 23 Pakruojo raj. Archeografijos sk. dirba nuo 2020 m. Vytauto Didžiojo universitete 2007 m. apgynė hum. m. dr. disertaciją tema: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto mokslo ir plėtros prodekanas (2007–2008 m.) ir Lietuvos istorijos katedros vedėjas (2009–2012 ir 2014–2017 m.). 2012–2013 m. Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorius. 2014–2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto Projektų ir inovacijų skyriaus vedėjas. 2017 m. suteiktas docento pedagoginis vardas (LEU). Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. LII Archeografijos sk. vedėjas.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys 

 • LDK parlamentarizmo istorijos šaltinių tyrimas ir leidyba
 • LDK parlamentarizmo ir bajoriškosios savivaldos XVII–XVIII a. istorija
 • LDK lokalinės istorijos tyrimai

Svarbiausios mokslinės publikacijos  

 Monografijos

 • Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 metais: kolektyvinė monografija / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 700 p. ISBN 978-9955-847-89-2
 • Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.: monografija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras, 2016, 544 p. ISBN 978-609-95916-0-5

Šaltinių publikacijos

 • Adolfas Šapoka, Raštai. T. 2: Lietuva reformų Seimo metu. Iki 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos, parengė Robertas Jurgaitis ir Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 560 p. ISBN 978-9955-20-362-9
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790), parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, Vilnius, 2015, 436 p. (serija „Fontes historiae parlamentorum Lituanicorum, t. I). ISBN 978-9955-197-80-5
 • Adolfas Šapoka, Raštai. T. 3: Lietuva ir Lenkija po 1569 m. Liublino unijos. Jų valstybinių santykių bruožai; 1655 m. Kėdainių sutartis, arba švedai Lietuvoje 1655–1656 m., parengė Robertas Jurgaitis ir Aivas Ragauskas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, 682 p. ISBN 978-609-471-138-1
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo tribunolo 1756 m. atidarymo dienoraštis / Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019/2, p. 183–201. ISSN 0202-3342
 • 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija, parengė Robertas Jurgaitis ir Adam Stankevič, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, 215 p. ISBN 978-609-8314-08-3

Sudaryti moksliniai leidiniai

 • LDK: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos studijos: Konstantinui Avižoniui – 90: mokslinės konferencijos „Konstantino Avižonio skaitymai“, vykusios 1999 m. balandžio 20 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, medžiaga / sudarytojai Robertas Jurgaitis, Aivas Ragauskas, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001, 87 p. ISBN 9955-516-01-1 
 • Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas = Senās Zemgales vēsturiskais un etniskās kultūras mantojums / sudarė Robertas Jurgaitis, Ernestas Vasiliauskas, Vilnius, 2004, 160 p. ISBN 9955-516-53-4
 • Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis, Šiauliai: Saulės delta, 2007, 328 p. ISBN 978-9955-732-23-5
 • Nuo kelionių iki turizmo istorijos: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Robertas Jurgaitis, Vilnius: Žara, 2019, 348 p. ISBN 978-9986-34-347-9.
 • Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі (Актуальные проблемы истории и культуры, вып. 2) / складальнікі: Андрэй Уладзіміравіч Мацук, Робертас Юргайціс, Мінск: Беларуская навука, 2020, 359 c. ISBN 978-985-08-2613-8

Straipsniai užsienio leidiniuose

 • Как голосовала шляхта на сеймике Речицкого повета 7 февраля 1706 г., выбирая депутатов Главново Литовского трибунала, in: Парламенцкiя структуры ўлады ў сiстэме дзержаунага кiравання Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай ў XV–XVIII стагоддзях, Мiнск, 2008, c. 285–295. ISBN 978-985-6836-81-0.
 • Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795: między szlacheckim parlamentaryzmem a samorządem, in: Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku. Pod redakcją Urszuli Augustyniak i Andrzeja B. Zakrzewskiego. Warszawa, 2010, s. 35–53. ISBN 978-83-7543-141-4.
 • Парламенцкая дзейнасць паслоў з вiленкскага соймiка ў соиме Рэчи Паспалiтай ў 1717–1793 гг., in: Аrche. Пачатак, 2011, 6 (105), c. 90–114. ISSN 1392-9682.
 • Гарадскiе проблемы Вiлнi на паседжаннях вiленскага соймiка ў ХVIII ст., in: Аrche. Пачатак, 2011, 6 (105), c. 368–381. ISSN 1392-9682.
 • Gdzie odbywały się obrady sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795? in: Przegląd nauk historycznych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, r. 16, Nr. 2. s. 245–260. ISSN 1644-857X, doi:10.18778/1644-857X.16.02.11.
 • Where did the sessions of the Vilnius sejmik take place in 1717–1795? in: Przegląd nauk historycznych, Review of Historical Sciences 2017 vol. XVI, No. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, r. 16, Nr. 3, pp. 241–257. ISSN 1644-857X, DOI:https://dx.doi.org/10.18778/1644-857X.16.03.11
 • Деятельность депутатов Виленского сеймика в Главном трибунале Великого Княжества Литовского (1717–1792 гг.), in: Гістарычна-археалагічны зборнік, 2017, вып. 32, c. 108–117. ISSN 1728-0532.
 • Принятие законов в сейме Речи Посполитой в 1764–1793 гг.: характер и структура конституций, относящихся к Великому Княжеству Литовскому, in: Актуальные проблемы истории и культуры: зборнiк навуковых артыкулаỷ. Вып. 2: Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі, Мінск, 2020, c. 205–229. ISBN 978-985-08-2613-8

Straipsniai Lietuvos leidiniuose

 • Vilniaus miesto problemos Vilniaus seimelyje XVIII a., in: Istorija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 1998, t. XXXVIII, p. 26–33. ISSN 1392-0456.
 • Katalikų bažnyčios problemos Vilniaus seimelyje (1696–1764), in: LDK: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos studijos: Konstantinui Avižoniui – 90 / sudarytojai R. Jurgaitis ir A. Ragauskas, Vilnius, 2001, p. 82–87. ISBN 9955-516-01-1.
 • 1706 m. vasario 6–10 d. Rečicos elekcinis – tribunolinis seimelis: Lietuvos vyriausiojo tribunolo deputatų rinkimo procedūra, in: Istorija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, 2002, t. LIII, p. 52–58. ISSN 1392-0456.
 • [bendraautoriai: Domininkas Burba, Deimantas Karvelis, Žydrūnas Mačiukas, Raimonda Ragauskienė, Aivas Ragauskas], „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarų (XV–XVIII a.) biografinis žodynas“: problemos iškėlimas, in: Parlamento studijos: mokslo darbai, 2004, nr. 2. ISSN 1648-9896.
 • Ar XVIII a. pabaigoje buvo pastatyti Lietuvos Metrikos archyvo rūmai Vilniuje? in: Lietuvos Metrikos naujienos: „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 2004/2005, [nr.] 8, p. 51–55. ISSN 1392-3382. Был ли построен в Вильнюсе в консе XVIII в. дворец для хранения Литовской Метрики? in: Новости Литовской Метрики. Научно–информационное приложение журнала "Ежегодник истории Литвы", 2004/05, [№] 8, p. 55–60. ISSN 1392-3390.
 • LDK seimelių dalyviai: identifikavimo keblumai, in: Darbai ir dienos, 2004, t. 37, p. 25–35. ISSN 1392-0588.
 • Šiaulių žemė Viduramžiais: sunaikintų pilių lokalizacijos problemos, in: Darbai ir dienos, 2005, t. 44, p. 63–80. ISSN 1392-0588.
 • Bajoriškas seimelis mieste: kur vykdavo Vilniaus seimelio posėdžiai 1717–1795 m.?, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė, Kaunas, 2007, p. 45–53. ISBN 978-9955-12-291-3.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių veiklos reglamentavimo pokyčiai XVIII a. pabaigoje: 1791 m. ir 1793 m. seimelių įstatymų lyginamoji analizė, in: Praeities pėdsakais. Skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, Vilnius, 2007, p. 313–336. ISBN 978-9986-780-90-8.
 • [bendraautorė: Ramunė Šmigelskyte-Stukienė], Ketverių metų seimo epocha Adolfo Šapokos tyrimuose, in: Adolfas Šapoka, Raštai, 2 (Lietuva Reformų seimo metu. Iki 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos), Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 7–41. ISBN 978-9955-20-362-9.
 • Vilniaus seimelio pasiuntinių parlamentinė veikla Abiejų Tautų Respublikos seime 1717–1793 m., in: Lituanistica, 2010, t. 56, nr. 1–4 (79–82), p. 28–41. ISSN 0235–716X.
 • Vilniaus seimelio veiklos intensyvumas 1717–1795 m., in: Florilegium Lithuanum. In honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum. Vilnius: VPU leidykla, 2010, p. 255–267. ISBN 978-9955-20-518-0.
 • Vilniaus seimelio pasiuntiniai Abiejų Tautų Respublikos seime 1717–1793 m.: statusas ir parlamentinio aktyvumo formos, in: Parlamento studijos, 2011, t. 10, p. 29–49. ISSN 1648-9896.
 • XX a. Lietuvos vietovių istorijos sintezės: idealaus modelio paieškos, in: Inveniens quaero = Ieškoti, rasti, nenurimti: [mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui habil. Algirdui Gaižučiui 70-mečio proga] / sudarytojai G. Blažienė, S. Grigaravičiūtė, A. Ragauskas, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, p. 597–611. ISBN 978-9955-20-655-2.
 • Vilniaus seimelio dokumentų rengimo ir priėmimo praktika 1717–1795 m., in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys: skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012, p. 525–538. ISBN 978-9955-847-59-5.
 • Prie istorijos ištakų in: Linkuva: monografija / Asociacija „Komitetas Linkuvos 500 metų sukakčiai paminėti“, sudarytojas, ats. redaktorius Vytautas Didžpetris, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2018, p. 83– ISBN 978-9986-9027-4-4.
 • [bendraautorius: Aivas Ragauskas], Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumas Adolfo Šapokos tyrimuose in: Adolfas Šapoka, Raštai, t. 3, Lietuva ir Lenkija po 1569 m. Liublino unijos. Jų valstybinių santykių bruožai 1655 m. Kėdainių sutartis, arba švedai Lietuvoje 1655–1656 m., Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018, p. 7–43. ISBN 978-609-471-138-1 (3 tomas).
 • Keletas pastabų apie XIII a. lietuvių kunigaikščio Tučiaus (Dučiaus) valdų lokalizaciją in: Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2019, nr. 2, p. 27– ISSN 1392-3781.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo istorijos atspindžiai XIX a. kelionių aprašymuose in: Nuo kelionių iki turizmo istorijos: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojas ir mokslinis redaktorius R. Jurgaitis, Vilnius: Žara, 2019, p. 87–109. ISBN 978-9986-34-347-9.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzuliantų Smolensko vaivadijos seimelių vietos lokalizavimo problema 1667–1794 m., in: Istorija, 2019, t. 115, nr. 3, p. 28–51. ISSN 1392-0456 (Print). ISSN 2029-7181 (Online). DOI: https://doi.org/10.15823/istorija.2019.115.2.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzuliantų integracijos problemos XVIII a.: Smolensko vaivadijos atvejis, in: XVIII amžiaus studijos, 2021, t. 7, p. 293–311. ISSN 2351-6968. DOI: https://doi.org/10.33918/23516968-007013.

Straipsniai informaciniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

 • Apie Saulės mūšio vietos paieškas: keletas pastabų dėl paraistorikų išvedžiojimų ir naujausių „hipotezių“, in: Šiaulių kraštas, 2005, Nr. 166. ISSN 1648-4010.
 • Petita, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2010, t. XVIII, p. 80. ISBN 5-420-01486-6.
 • Avižonis Konstantinas, in: Joniškio kraštas: enciklopedinis žinynas, Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 2011, 289. ISBN 978-9955-434-15-5.
 • Provincijų sesijos, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2011, t. XIX, p. 187. ISBN 5-420-01486-6.
 • [bendraautorius: Vytautas Raudeliūnas], Seimeliai, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2012, t. XXI, p. 361–362. ISBN 5-420-01486-6.
 • Senatas, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2012, t. XXI, p. 429–430. ISBN 5-420-01486-6.
 • Tarptautinė paroda, skirta 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos sukakčiai paminėti in: Lietuvos istorijos metraštis, 2022/1, p. 221–223. ISSN 0202-3342.

Mokslo taikomieji darbai

 • [bendraautorius Andrius Šarmavičius], Lygumų bažnyčios archyvas ir biblioteka, Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 1998, nr. 1, p. 3–7. ISSN 1392-3781.
 • Musninkų bažnyčios archyvas, in: Kernavė. Čiobiškis [13-oji serijos "Lietuvos valsčiai" monografija], vyr. redaktorius Stanislovas Buchaveckas, Vilnius: Versmė, 2005, p. 563–575. ISBN 9955-589-00-0 (popierinė kn.). ISBN 978-9955-589-94-5 (elektroninė kn.).
 • Čiobiškio bažnyčios archyvas, in: Kernavė. Čiobiškis [13-oji serijos "Lietuvos valsčiai" monografija], vyr. redaktorius Stanislovas Buchaveckas, Vilnius: Versmė, 2005, p. 610–619. ISBN 9955-589-00-0 (popierinė kn.). ISBN 978-9955-589-94-5 (elektroninė kn.).
 • Pašvitinio parapijos archyvas, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2004/2, Vilnius, 2005, p. 179–196. ISSN 0202-3342.

Recenzijos ir anotacijos

 • [Rec. kn.:] Andrzej B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustroj i funkcjonovvanie: sejmik trocki, Warszawa: Liber, 2000, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2001/2, Vilnius, 2002, p. 243–247. ISSN 0202-3342.
 • [Rec. kn.:] Andrzej Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002 in: Lietuvos istorijos metraštis, 2003/2, Vilnius, 2005, p. 158–167. ISSN 0202-3342.
 • Pirmoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo istorijos bibliografija [Rec. kn.: Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012], in: Parlamento studijos: mokslo darbai, 2015, nr. 19. ISSN 1648-9896.
 • [Rec. kn.:] Zigmantas Kiaupa, Lietuvos istorija, t. 7, d. 2: Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, in: XVIII amžiaus studijos, 2020, t. 6, p. 360–363. ISSN 2351-6968.
 • [Rec. kn.:] [Mindaugas Šapoka, Warfare, Loyalty, and Rebellion. The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709–1717, London, New York: Routledge, 2018, in: Lithuanian Historical Studies, 2021, vol. 25, pp. 227–236.
 • [Rec. kn.:] Andrzej Stroynowski, Obrady sejmu grodzieńskiego 1784 roku. Studium z dziejów kultury parlamentarnej, Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2022/2, p. 129–134. ISSN 0202-3342.
 • [Rec. kn.:] Konstytucja 3 maja 1791 roku. 1791 m. gegužės 3-iosios konstitucija. The Constitution of May 3rd, 1791, wprowadzenie naukowe Andrzej Stroynowski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2021, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2022/2, p. 135–138. ISSN 0202-3342.

Mokslinių projektų vadovas 

 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslo projektas „Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas“ (LIT-2-45), projekto vadovas ir tyrėjas (2010–2012 m.).
 • Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamas mokslo projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių dokumentai 1788–1790 m.: tyrimas ir publikavimas“ (LIT-8-84), projekto vadovas ir tyrėjas (2014–2015 m.).
 • Tarptautinis Lenkijos humanistikos vystymo programos projektas „Nuo bajorijos iki žemionių. Genezė ir raida senosios Respublikos etniškai nevienalytėje teritorijoje“ („Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej“, 12H 11 0016 80), projekto tyrėjas (2012–2014 m.).
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslo sklaidos projektas „Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.“ (LIP-119/2016), projekto vadovas (2016 m.).
 • Tarptautinis mokslo projektas „Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika“ (Nr. S-LB-17-8), vykdytas pagal dvišalio Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programą, projekto vadovas (LT dalies) ir tyrėjas (2017–2018 m.).
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslo projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzuliantų politinė raiška XVIII a.“ (Nr. S-LIP-19-59) įgyvendinto pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą projekto, vadovas (2019–2021 m.). Projekto pareiškėjas – Vytauto Didžiojo universitetas, partneris – VšĮ „Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras“.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • „Žiemgala“ istorijos ir kultūros žurnalo redakcinės kolegijos narys 2009–2021 m. Leidžianti institucija ir šalis: „Žiemgalos“ leidykla (Lietuva).
 • „XVIII amžiaus studijos“ redakcinės kolegijos narys nuo 2014 m. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva).
 • „Przegląd Nauk Historycznych“ redakcinės tarybos narys nuo 2019 m. Leidžianti institucija ir šalis: Lodzės universiteto Istorijos institutas (Lenkija).
 • „Wieki Stare i Nowe“ redakcinės tarybos narys nuo 2021 m. Leidžianti institucija ir šalis: Silezijos universiteto Katovicuose Istorijos institutas (Lenkija).

Narystė akademinėse organizacijose

 • Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto tarybos narys (2010–2012 m.).
 • Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto tarybos narys (2012–2013 m.).
 • Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto tarybos narys (2017–2018 m.).

Stažuotės ir mokslinės išvykos 

Jogailaičių universitetas (Krokuva) 2003 m.
Rusijos valstybinis A. Gerceno universitetas (Sankt Peterburgas) 2003 m.
Varšuvos universiteto Teisės institutas (Varšuva) 2009, 2013 m.
Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas (Minskas) 2002, 2013, 2014, 2017 m.
Gardino valstybinis J. Kupalos universitetas (Gardinas) 2017 m.
Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas (Varšuva) 2021 m.

Pedagoginė veikla

Lietuvos edukologijos universiteto (iki 2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas) Istorijos fakultetas (1997–2018 m.), Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (nuo 2019 m. iki 2022 m. sausio mėn.).

Ekspertinė veikla

 • Nordplus Horizontal programos projekto „Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione“ ekspertas (2010 m.).
 • Nacionalinio egzaminų centro koordinuojamo istorijos valstybinio egzamino vertinimas, ekspertas (2013 m.).
 • Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas (nuo 2016 m.).

Šiuo metu vykdomi darbai

 • 1781–1782 m. LDK Vyriausiojo tribunolo dienoraščio rengimas spaudai.

Dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes mokslo programas

 • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos”  (2022−2026 m.), programos vadovas ir vykdytojas.
 • „Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida Europos kontekste (XIII−XVIII a.)” (2022−2026 m.), vykdytojas. 

Kontaktai 

E. paštas – robertas.jurgaitis@istorija.lt

Telefonas – (+370 5) 219 24 45, (+370) 682 14705

Academia.edu: https://istorija.academia.edu/RobertasJurgaitis

ORCID: Robertas Jurgaitis (0000-0002-4859-3437) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2023-03-01 13:31