Pradžia
lt
en

Darius Antanavičius

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas.

Gimė 1969 05 17 Molėtuose. Archeografijos sk. dirba nuo 1991 12 01. Hum. m. dr. disertacija apginta 2003 04 11, tema: „Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“ (1610 m.) ir jo autorius (autorystės atribucijos bandymas)“.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys 

 • LDK istorija
 • Lietuvos Metrika
 • Lietuvos Metrikos ir kitų  XV–XVIII a. šaltinių edicija
 • Lietuvos kultūros istorija (LDK laikotarpio istoriografija, bibliografija ir knygotyra)

Svarbiausios mokslinės publikacijos    

Monografijos ir šaltinių rinkiniai

 • Artūras Dubonis; Darius Antanavičius; Raimonda Ragauskienė; Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, The Lithuanian Metrica.History and Research, Boston: Academic Studies Press, 2020. ISBN 9781644693100
 • Susigrąžinant praeitį: Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai/ Artūras Dubonis,Darius Antanavičius, Raimonda Ragauskienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; [atsakomasis sudarytojas ir mokslinis redaktorius] Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 288 p. ISBN 978-609-8183-20-7.
 • Kauno miesto aktų knygos XVI–XVIII a. Tarybos knyga 1568–1570/1571 m., parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2015. XXXIV, 292 p. ISBN 978-9955-847-74-8 9.  
 • Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga (1647/1648 m.), parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: LII leidykla, 2014, LX+348 (408) p. ISBN 978-9955-847-74-8
 • Kauno miesto aktų knygos XVI–XVIII a. Vaito knyga 1561–1564, parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. XXII+530 p.
 • Kauno miesto aktų knygos XVI–XVIII a. Tarybos knyga 1555–1564, parengė D. Antanavičius, lietuviškas santraukas parengė L. Plankis. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. XXXVIII+526 p.
 • Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. / Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII. Parengė D. Antanavičius ir E. Saviščevas. Vilnius: Versus aureus, 2010. 104 p.
 • Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561–1562), sud. D. Antanavičius, V. Gerulaitienė, J. Kiaupienė, par. D. Antanavičius, Vilnius, 2009, XLVI, 274 p.
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543–1548). 1544 XI 15 – 1546 XI 15. 1 knyga, par. D. Antanavičius, vert. S. Narbutas, Vilnius, 2009, LI, 540 p.
 • Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“ (1610 m.) ir autorius, Vilnius: Žara, 2006, 296 p.

Šaltinių publikacijos

 • 1695 m. Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius=Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai=Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantes, 2 tomas=Tomus 2), parengė=ediderunt Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius (Argiletanus), Vilnius=Vilnae: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020. ISBN 978-609-425-271-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 273 (1579–1580). Teismų bylų knyga Nr. 59, parengė Darius Antanavičius, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019 (XL+320=360). ISBN 978-609-8183-68-9
 • Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje=Fontes collegii Crosensis, qui in Archivo Romano Societatis Iesu asservantur. I dalis=Pars I: 1608–1700 (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai=Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantes, 1 tomas=Tomus 1), parengė=ediderunt Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius (Argiletanus), Vilnius=Vilnae: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 (LII+648=700 p.) ISBN 978-609-425-277-3
 • Martynas Gradovskis, Elegia de resurrectione Domini nostri Iesu Christi=Elegija apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą (parengė ir iš lotynų k. vertė Darius Antanavičius), in: Senoji Lietuvos literatūra, t. 45, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 185–218. ISSN 1822-3656
 • Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI–XVIII a., t. 1 (1502–1533), parengė D. Antanavičius, D. E. Staškevičienė // Acta capituli Vilnensis saec. XVI–XVIII. Volumen I (1502–1533), edidit D. Argiletanus, D. E. Staškevičienė, Vilnius: LII leidykla, 2018. XL, 535 p. ISBN 978-609-8183-39-9
 • Kražių kolegijos knygų sąrašas 1803 m., parengė D. Antanavičius // Elenchus librorum veteris collegii Crosensis anno 1803 compilatus, edidit D. Antanavičius, t. 1–2, Vilnius, 2017–2018. XLVIII, 754 p. ISBN 978-609-425-227-3 22.  
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530 – 1536). Užrašymų knyga 17. Lithuanian Metrica. Book No. 17. Book of Inscription 17. Литовская Метрика. Книга № 17. Книга записей 17. Parengė L. Karalius ir D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. XLVI, 706 p., 350 egz. ISBN 978-9955-847-92-2.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 7: Merkinės miesto aktai (1598–1627) / sudarė A. Baliulis; parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2010. 1040 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597) / teismų bylų knyga 62 = Lithuanian Metrica: book no 276, parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2010. 308 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547) / užrašymų knyga 22 = Lithuanian Metrica: book no 22, parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2010, 176 p.
 • Vladislovo IV Vazos Liudvikai Marijai Gonzagai 1646 m. įkeistų papuošalų inventoriai, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2, sud. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 219–262.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 20 (1536–1539). Užrašymų knyga 20, par. R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: LII leidykla, 2009, 444 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524–1529). Užrašymų knyga 14, par. L. Karalius, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: LII leidykla, 2008, 646 p. 15.  
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 71 (1585–1586). Užrašymų knyga 71, par. D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2008, XXVI, 146 p.
 • Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Jurgio Radvilos 1575 m. liepos 4 d. informacinis procesas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sudarė D. Antanavičius, D. Baronas, Vilnius: LII leidykla, 2008, p. 315–344.
 •  Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 4: Alytus, sud. A. Tyla, par. D. Antanavičius, J. Drungilas, R. Firkovičius, R. Strazdūnaitė, A. Tyla, Vilnius: LII leidykla, 2006, 490 p.
 • Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamentas,Lietuvos istorijos metraštis. 2005 metai, 1, Vilnius, 2006, p. 115–144.
 • Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas, Literatūros tyrimų erdvės. Studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-mečiui. Senoji Lietuvos literatūra. 19 knyga, Vilnius, 2005, p. 201–241.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai / LII, t. 6: Trakai / sudarė Algirdas Baliulis; [spaudai parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius], Vilnius: LII leidykla, 2008, 704 p.: žml.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai / LII, t. 5: Merkinė / sudarė Algirdas Baliulis/ Parengė D.Antanavičius, A.Baliulis, R.Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, 680 p.: faks.
 • Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / LII; parengė ir į lietuvių kalbą išvertė D. Antanavičius, D. Baronas, A. Dubonis (atsakomasis redaktorius), R. Petrauskas, Vilnius: LII leidykla, 2005, 422, [2] p., [4] iliustr. lap.
 • Vijūkas-Kojalavičius, Albertas. Lietuvos istorijos įvairenybės, d. 1 / sudarė D. Kuolys; iš lot. k. vertė D. Antanavičius, S. Narbutas; komentarus parašė D. Antanavičius, E. Meilus, Vilnius: LLTI, 2003, 476, [1] p. – (Senoji Lietuvos literatūra; kn. 15).
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 3: Kėdainiai / sudarė A. Tyla; parengė A. Tyla, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2002, 612 p.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė Antanas Tyla, Dainius Žygelis; spaudai parengė A. Tyla, D. Žygelis, R. Firkovičius, D. Antanavičius; pratarmę parašė A. Tyla, Vilnius: Pradai, 1997, 366 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 12 (1522–1529). Užrašymų knyga 12 / parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 854, [2] p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga nr. 25 (1499–1514). Užrašymų knyga 25 / parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 462 p.

Straipsniai užsienio leidiniuose 

 • „Cnotliwy Litwin“ z 1592 roku. Autorstwo i proweniencja tekstów źródłowych, Miscellanea Historico-Archivistica, t. 21, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014, p. 63–91. ISSN 0860-1054
 • Znane i nieznane źródła do kampanii kircholmskiej w 1605 roku, Wojny północne w XVI–XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, redakcja B. Dybaś, współpraca A. Ziemlewska, Toruń, 2007, p. 23–41.
 • Teodoras Lackis ir Italija. Nauji Lietuvos ir Italijos kultūrinių ryšių XVI a. antrojoje pusėje faktai, Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici, a cura di P. U. Dini e N. Mikhailov, t. 8, Pisa, 2002, p. 169–192.

Straipsniai Lietuvos leidiniuose

 • Kada iš tikrųjų mirė Mikalojus Daukša?, Acta linguistica Lithuanica, Vilnius: LKI, 2022, t. 87, p. 311–325. ISSN 1648-4444.
 • Nežinomos XVI a. vidurio Kauno miestiečių apeliacijos valdovo teismui, įrašytos Lietuvos Metrikos Palenkės vaivadijos knygose“, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė A. Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2018, p. 173–226. ISSN 2029-0705
 • 1695 m. Kražių rankraščio chronogramos ir chronostichai, Senoji Lietuvos literatūra, t. 39, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 53–80. ISSN 1822-3656
 • Nova, noua an nona ratio textus edendi, Senoji Lietuvos literatūra, t. 39, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 205–214. ISSN 1822-3656
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asesorių ir reliacijos teismų nutarimų vykdymas Kauno miesto taryboje XVI a. pabaigoje, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sudarė A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 107–146. ISSN 2029-0705
 • Originalių Lietuvos Metrikos XVI a. knygų sąrašas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė Artūras Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 157–184. ISSN 2029-0705.
 • „Cnotliwy Litwin“ (1592 m.) autorius ir teksto šaltiniai, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė Artūras Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 133–155. ISSN 2029-0705.
 • 1545 metų Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas (Livonijos pareigūnų ataskaita), Lietuvos istorijos studijos, t. 27, Vilnius, 2011, p. 164–178. ISSN 1392-0448 (Kartu su Tomu Čelkiu).
 • „Cnotliwy Litwin“ (1592 m.) autorius ir teksto šaltiniai, Istorijos šaltinių tyrimai,t. 3, sud. D. Antanavičius, Vilnius, 2011, p. 111–129. ISSN 2029-0705
 • Ревизия книг Литовской Метрики 1641 г. и формирование самостоятельной группы вице-канцлерских книг, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, redkol. pirm. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 139–178.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos pasiuntinybių į Maskvą šaltinis Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijoje, Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, 2 dalis [Senoji Lietuvos literatūra. XVI knyga], Vilnius, 2004, p. 292–333.
 • Alberto Vijūko-Kojalavičiaus spausdintų knygų bibliografija: mitai ir tikrovė, Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, 2 dalis [Senoji Lietuvos literatūra. XVI knyga], Vilnius, 2004, p. 277–291.
 • Mindaugo raštai Romos popiežiams: skaičius, forma, turinys, likimas, Konstantinas Jablonskis ir istorija, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 109–122.
 • Radvilų kunigaikštiškos kilmės teorijos genezė Alberto Vijuko Kojalavičiaus genealoginiuose darbuose, Istorijos akiračiai: skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 235–240.
 • 1380 ir 1412 m. Vytauto falsifikatų Bresto dvasininkams genezė, Lietuvos istorijos metraštis. 2003 metai. 1, Vilnius, 2004, p. 41–70: santr. angl.
 • Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“ (1610 m.) ir jo autorius: (autorystės atribucijos bandymas): daktaro disertacijos santrauka: humanitariniai mokslai, istorija 05 H / LII, VDU, Vilnius: LII leidykla, 2003, 27, [2] p., įsk. virš.
 • Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“: autorystės problema, Lietuvos istorijos metraštis 2000 metais, Vilnius, 2001, p. 82–92: santr. angl.
 • Lietuvio bajoro „Dešimtmetis Livonijos karas“: bibliografinės mįslės ir šaltinotyrinė vertė, Lietuvos istorijos metraštis 2000 metais, Vilnius, 2001, p. 73–81: santr. angl.

Parengti leidiniai 

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32 (1548–1549). Užrašymų knyga 32, parengė Andrij Blanutsa, Dmitro Vashchuk, Darius Antanavičius, Eglė Deveikytė. Vilnius: LII leidykla, 2012 (164 p.). ISBN 978-9955-847-57-1.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506). Užrašymų knyga 5 / Lithuanian Metrica: Book No. 5. Book of Inscriptions 5 / Parengė A. Baliulis, A. Dubonis, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius: LII leidykla, 2012. -586 p. ISBN 978-9955-847-52-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506–1539). Užrašymų knyga 7, parengė I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius, 2011. XXX, 1012 p. ISBN 978-9955-847-50-2
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), parengė D. Antanavičius ir R. Petrauskas, Vilnius, 2007, 566 p.

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • O dwóch edycjach „Hierosolymitana peregrinatio” (1601 i 1614) Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki w świetle marginaliów w egzemplarzu Biblioteki Instytutu Historii w Wilnie, mokslinėje konferencijoje „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej“. Katowice (Lenkija), 2017 m. spalio 18–19 d.
 • Status języka polskiego w samorządzie miasta Kowna w XVI wieku, kasmetinėje mokslinėje konferencijoje, kurias rengia prie Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto veikianti Lituanistikos komisija. Varšuva, 2017 m. rugsėjo 26–27 d.
 • LDK asesorių ir reliacijos teismų nutarimų vykdymas Kauno miesto taryboje XVI a. pabaigoje, Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė (skirta Trečiojo Lietuvos Statuto 425 metų sukakčiai). Vilnius, 2013 m. lapkričio 07–08.
 • „Cnotliwy Litwin” (1592 r.) pierwszą edycją traktatów Wielkiego Księstwa Litewskiego z Inflantami z połowy XVI w. Sprawa autorstwa i proweniencji tekstów, Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich. Varšuva, 2012 m. lapkričio 30 d.
 • Geri ir negeri Gerojo Lietuvio darbai ir kitos įdomios XVI a. istorijos, Mokslinėje konferencijoje Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė“ (XI Jurgio Lebedžio skaitymai)“. Vilnius, 2012 m. lapkričio 23 d.
 • Реестр оригинальных книг Литовской Метрики XVI в. от 26 ноября 1623 г., Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии, skirtoje S. Kaštanovo 80-čio jubiliejui paminėti. Maskva, 2012 m. vasario 2–3 d. Pranešimo tezės, Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии. Материалы XXIV Международной научной конференции, Москва, 2012, p. 162 164.
 • Antanavičius, D., Žinomi ir nežinomi Larso Bojerio Carolomachia (1606) šaltiniai tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, „Žalgiriui – 600. Istoriniai mūšiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje / 600 year anniversary of Žalgiris: Historical battles in the writings of the Grand Duchy of Lithuania. VIII Jurgio Lebedžio skaitymai / 8th Jurgis Lebedys readings“, Vilnius, 2010 m. lapkričio 25–26 d.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos“. Pranešimas: „De fontibus in operibus Alberti Vijūkas-Kojalavičius usitatis observationes nonnullae“, 2009 m. balandžio 30 d. – gegužės 1 d., Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 • Tarptautinė mokslinė konferencija “Lietuvos Metrika: archyvas tarp mokslinių tyrimų, leidybos ir politikos interesų. Skiriama dr. Egidijui Banioniui (1948–1993)”, Pranešimas “В. Виюк-Коялович – первопроходец в научном изпользовании материалов Посолького приказа”, 2008 m. lapkričio 6–7 d., Vilnius, Lietuvos istorijos institutas.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Wojny północne w XVI–XVIII wieku. W czterystulecie bitwy pod Kircholmem“. Pranešimas „Znane i nieznane źródła do kampanii kircholmskiej w 1605 r.“, 2005 m. rugsėjo 27–29 d., Torunė, Mikołajaus Koperniko universitetas.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai: faktas. kontekstas. Interpretacija“. Pranešimas „Rewizja Metryki Litewskiej w roku 1641 a sprawa ukształtowania się odrębnego zespołu ksiąg podkanclerskich Metryki“, 2005 m. balandžio 7–9 d., Vilnius, Lietuvos istorijos institutas

Kiti darbai

 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, sud. D. Antanavičius; A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: versus aureus, 2011, 222, [2] p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sud. D. Antanavičius, D. Baronas; A. Dubonis (redkol. pirm.) Vilnius: LII leidykla, 2008, 356 p.
 • Недвижимая собственность в Литве в XVI–XVIII вв., [написал Д. Антанавичюс, перевела Т. Байрашаускайте], Vilnius: Registrų centras, 2008, 36 p.
 • Landed property in Lithuania between the sixteenth and eighteenth centuries, text by D. Antanavičius, English text by S. C. Rowell, Vilnius: Registrų centras, 2008, 36 p.
 • Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvoje XVI–XVIII a., [parašė] D. Antanavičius, Vilnius: Registrų centras, 2008, 36 p.
 • Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos, sud. R. Ragauskienė, duomenis surinko ir parengė D. Antanavičius (ir kiti), Vilnius, 2006, 456 p.

Projektų vadovas 

 • „Vilniaus katedros kapitulos seniausios posėdžių protokolų knygos (1503–1533 m.) kritinis leidimas“, projekto vykdytojas (2015 m. balandis – 2018 m. kovas).
 • XVI a. Kauno miesto tarybos ir vaito rankraštinių knygų rengimas spaudai ir publikavimas (2014–2015 m.)
 • Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, 2012 m. (LR Užsienio reikalų ministerija).
 • XVII a. vidurio Sapiegų archyvo rankraštinio inventoriaus tyrimas ir parengimas spaudai, 2012–2014 m. (Lietuvos mokslo taryba).
 • „Lietuvos Metrikos 13, 18 ir 32 knygų ir informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ parengimas spaudai“, LII ir Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas, 2011 m.
 • „XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai“, 2011–2013 m.
 • „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitų (1543–1548) publikavimas ir tyrimas“, 2011–2012 m.
 • Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkų bendradarbiavimas publikuojant ir tyrinėjant Lietuvos Metriką: Lietuvos patirties sklaida ir perteikimas, 2009 m. (Užsienio reikalų ministerija).
 • Lietuvos Metrika: tyrimai ir leidyba, 2009–2011 m. (Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa)

Ekspertinė veikla

 • Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas

Mokslinės recenzijos

 • Nežinoma Lietuvos Metrikos Stepono Batoro valdymo laikų knyga Sapiegų archyve XVIII a. antrojoje – XIX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos Metrikos naujienos. „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, Nr. 14-2012/2013, Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 21–23. ISSN 1392-3382
 • Naujas Elijaus Pielgrzymowskio knygelės „Panegyrica apostrophe“ leidimas, Senoji Lietuvos literatūra, t. 34. Vilnius: LLTI, 2012 [2013], p. 347 351.
 • Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, sudarė D. Antanavičius, Vilnius, 2011, p. 199–201. ISSN 2029-0705
 • Akty cechów wileńskich 1495–1759, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, sudarė D. Antanavičius, Vilnius, 2011, p. 195–198. ISSN 2029-0705

Doktorantūros

 • Jono Vilimo humanitarinių mokslų istorijos (05H) daktaro disertacijos Grigališkojo choralo tradicijos bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XV–XVII amžių atodangos ir rekonstrukcijos bandymas gynimo tarybos narys (2012 m. birželis).
 • LII mokslininkės-stažuotojos Živilės Nedzinskaitės podoktorantūrinių studijų vadovas 2010–2011 m.

Stažuotės

 • Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos institutas, 2017 04 23–05 23 (Minskas).
 • Baltarusijos NMA Istorijos institutas, 2015 04 27–05 27 (Minskas).

Ekspertinė veikla

 • Duomenų bazė „Lituanistika“. Pareigos: ekspertas. Nuo 2016 m.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 • Istorijos šaltinių tyrimai. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: redkolegijos narys (nuo 2010 m.)

Apdovanojimai, įvertinimai:

 • Martyno Mažvydo premija (su Živile Nedzinskaite, Lietuva). Data: 2019 m. Už ką suteikta: už fundamentalias Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių publikacijas
 • Lietuvos mokslo premija (su bendraautoriais, Lietuva). Data: 1998 m. Už ką suteikta: už „Lietuvos Metrikos“ mokslinę analizę, archeografinį ir dalykinį parengimą spaudai.

Šiuo metu vykdomi darbai

 • XVI a. pabaigos LDK magdeburginių miestų apeliacinės bylos asesorių teisme
 • Žygimanto Augusto dvaro iždo šaltiniai
 • Lietuvos Metrika, knyga Nr. 273 (1579–1580) (rengimas spaudai)
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai t. 9: Berznikas, Liudvinavas, Pilypavas (rengimas spaudai).

Kontaktai

El. paštas – d.antanavicius@gmail.com

Telefonas – 8 5 262 68 48

ORCID: Darius Antanavičius (0000-0002-3810-3297) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2024-05-27 14:24