Pradžia
lt
en

Inga Ilarienė

Specialistė archeografė

1990 m. baigė Vilniaus universitetą. 1995–1997m., 2001–2003 m. studijavo VU doktorantūroje.  LII Archeografijos skyriuje dirba nuo 2003 12 01.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys   

 • Lietuvos Metrikos tyrimas ir rengimas spaudai
 • Viešojo notariato raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Mokslinės publikacijos

Straipsniai Lietuvos leidiniuose 

 • Kilka źródeł, dotyczących protektoratu Wielkiego Księstwa Litewskiego nad arcybiskupstwem ryskim: formalna podstawa prawna w stosunkach Litwy i Inflant w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVI w., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, redkol. pirm. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2006, p. 213–246.
 • Viešųjų notarų ženklai Lietuvos Metrikos Viešųjų reikalų knygoje ir M. Dogelio publikuotų šaltinių rinkinyje, Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 8 – 2004, Vilnius: LII leidykla, 2006, p. 30–46.
 • Trys žemėlapiai, reprezentuojantys Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę: iš kartografinės ir ikonografinės medžiagos paieškų Drezdene ir Berlyne, Vilniaus Žemutinė pilis XIV–XIX a. pradžioje: 2005–2006 metų tyrimai, sud. L. Glemža, Vilnius, 2007, p. 351–379.
 • Lietuvos Metrikos knyga Nr. 525 originale ir kopijoje: kai kurių knygos struktūros pasikeitimų aspektai, Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 9 – 2006, Vilnius: LII leidykla, 2008, p. 20–32.
 • Varia Livonica: Lietuvos Metrikos Viešųjų reikalų knygos nr. 3 (525) sąrangos ypatumai, Lituanistica, 2008, nr. 4, p. 1–16.
 • Livonijos dokumentų rinkinys Lietuvos Metrikos knygoje Nr. 525, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2, sud. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 161–177.
 • Nuorašai ne lotynų kalba Lietuvos Metrikos knygoje Nr. 525: 1491 m. Valmieros sutartis, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė Artūras Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 261–284. ISSN 2029-0705.
 • 1388 m.–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų viešieji notarai, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sudarė A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 147–169. ISSN 2029-0705.
 • Viešųjų notarų veikla Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijose XVI a., Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2018, p. 251–307. ISSN 2029-0705.
 • Stelmužės / Steinensee dvaro kultūrinio paveldo atodangos: dvaro knygos ir jų ženklai, Lietuvos istorijos metraštis, nr. 1, Vilnius: LII leidykla, 2022, p. 131–152. ISSN 0202-3342.

Šaltinių publikacijos

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506–1539). Užrašymų knyga 7, parengė I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius, 2011. XXX, 1012 p. ISBN 978-9955-847-50-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 29 (1546–1547). Užrašymų knyga 29. Lithuanian Metrica: Book No. 29 Book of Inscriptions 29 (1546–1547). Литовская Метрика. Книга 29. Книга записей 29, parengė I. Ilarienė, Vilnius, 2016. XXXII, 236 p. ISBN 978-609-8183-15-3.
 • XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, t. 4: Pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. sąrašai, sudarė E. Meilus; parengė M. Čiurinskas, I. Ilarienė, A. Kaminskas, E. Meilus, E. Rimša, Vilnius, 2016. ISBN 978-609-8183-19-1.

Mokslinės recenzijos

 • Lietuvos Metrikos tyrinėjimai Olštine: konfliktų dėl žemės valdų Palenkėje ir Gardino žemėje kontūrai (A. Kołodziejczyk, K. Łożyński, J. Śliwiński, Zarys konfliktów o dobra na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie za Zygmunta I Starego / Wybór źródeł  z “Metryki Litewskiej” z I połowy XVI wieku, Olsztyn, 2001, 82 s.), Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 7 – 2003, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 21–25.

Mokslinės anotacijos 

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479 – 1491). Užrašymų knyga 4. Spaudai parengė L. Anužytė, Vilnius: Žara, 2004, Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 8 – 2004, Vilnius: LII leidykla, 2006, p. 5–8.
 • Lietuvos Metrikos knyga Nr. 560: Lietuvos Metrikos archyvinės ir leidybinės įvairovės atvejis. Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кнiга № 560 (1542 год). Кнiга перапiсаў № 3 (копiя канца XVI ст.). Падрыхтаваў А. І. Дзярновіч. Мінск: Беларуская навука, 2007. 157 с., Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas, 10 – 2007/2008, Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 34–36.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506–1539). Užrašymų knyga 7, Lietuvos Metrikos naujienos. Nr. 13–2011. Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 8–15. ISSN 1392-3382

Kitos publikacijos 

 • И. Иларене, Фрагменты архива Рижского архиепископства в Литовской Метрике: исследование одной книги (Публичных дел № 525), Литовская Метрика и Литовский Статут как источниковедческая база для славистики и балтистики, Тезисы докладов международной научной конференции, Москва, 23–25 ноября 2006 г., с. 17–18.

Kiti darbai

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 225 (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt., Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995, CXLX, 338 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 224 (1522–1530). 4-oji Teismų bylų knyga / Parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt., Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997, CXLIX, 514 p.
 • „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinio–informacinio priedo Lietuvos Metrikos naujienos / Новости Литовской Метрики atsakingoji sekretorė.
 •  Komisijos Lietuvos istorijos instituto bibliotekos dokumentų vertingosioms savybėms nustatyti narė.
 • Parodos „Gruzijos užsienio politikos pėdsakai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1495–1497 metais“ (LII, Gruzijos ambasada Lietuvoje, 2015 03 10 ekspozicijai parengta vaizdinė medžiaga ir 1495 metų Gruzijos karaliaus Konstantino II (1478–1505) pasiuntinybės dokumento, adresuoto Ispanijos karalienei Izabelei Katalikiškajai (1474 –1504), nuorašo (iš LM nr. 5) vertimas į lietuvių kalbą.

Dalyvavimas konferencijose

 • 2002 07 30–31. mokslinėje konferencijoje „Klaipėdos miesto istorijos XIII–XVI a. problemos“ skaitytas pranešimas „Klaipėda Lietuvos santykiuose su Prūsija XVI a. I pusėje: tradicijos ir transformacijos“.
 • 2005 m. skaitytas pranešimas „Popiežių bulių dėl Rygos arkivyskupijos globos paieškos Vilniuje 1534 metais: radybų, panaudojimo ir išsaugojimo aspektai” LII tarptautinėje konferencijoje „LDK istorijos šaltiniai: faktas, kontekstas, interpretacija“.
 • 2006 m. skaitytas pranešimas Фрагменты архива Рижского архиепископства в Литовской Метрике: исследование одной книги (Публичных дел № 525), tarptautinėje konferencijoje Maskvoje „Литовская Метрика и Литовский Статут как источниковедческая база для славистики и балтистики“.
 • 2008 m. skaitytas pranešimas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politikos fragmentai Lietuvos Metrikos knygoje Nr. 7 (1506–1530): Livonijos reikalai“ LII tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Metrika: archyvas tarp mokslinių tyrimų, leidybos ir politikos interesų“, skirtoje dr. Egidijui Banioniui (1948–1993).

Stažuotės

Švedijoje (1996 m.), Lenkijoje (2002, 2013, 2015 m.), Vokietijoje (2007, 2014 m.), Lenkijos MA Istorijos institute Varšuvoje pagal LII partnerystės bei bendradarbiavimo programą (2017 m.),  Lenkijos MA (Wydzial II Historyczno-Filozoficzny, PAU) Krokuvoje pagal LII partnerystės bei bendradarbiavimo programą (2017 m.).

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

„Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis–informacinis priedas Lietuvos Metrikos naujienos / Новости Литовской Метрики. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: atsakingoji sekretorė. Datos: nuo 2003.

Ekspertinė veikla

Komisija Lietuvos istorijos instituto bibliotekos dokumentų vertingosioms savybėms nustatyti. Pareigos: narė. Datos: nuo 2018.

Šiuo metu vykdomi darbai

 • Lietuvos Metrika, knyga Nr. 31 (1546–1549) (rengimas spaudai).
 • Monografija „Viešasis notariatas kaip išsilavinusių asmenų tinklas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijose 1388−XVI a.”.

Kontaktai

El. paštas - inga.ilariene@istorija.lt

Telefonas - 8 5 262 68 48

ORCID: Inga Ilarienė (0000-0002-2165-7875) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2023-03-01 13:28