Pradžia
lt
en

Jonas Drungilas

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresn. mokslo darbuotojas

Gimė 1978 sausio 24 d. Plungėje. LII Archeografijos skyriuje dirba nuo 2002 liepos 1 d. 2018 vasario 23 d. apgynė hum. m. dr. disertaciją tema: „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.“ 2003–2004 m. (3 mėn.) stažavosi Fribūro universitete (Šveicarija). Įvairiu metu lankėsi Baltarusijos (Minsko), Latvijos (Rygos), Lenkijos (Gniezno, Lodzės-Lagievnikų, Krokuvos, Varšuvos), Prancūzijos (Paryžiaus), Rusijos (Sankt Peterburgo, Maskvos), Vokietijos (Berlyno), Ukrainos (Lvivo, Kijevo) archyvuose ir bibliotekų rankraštynuose.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys     

 • LDK bajorijos istorija XVI–XVIII a.
 • Lenkų bajorų migracija į LDK.
 • Lietuvos miestų ir miestelių istorija.
 • Magdeburginių miestų šaltiniai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografija

 • Erelis lokio guolyje. Lenkų bajorai Žemaitijoje XVI–XVIII a. Migracija, kalba, atmintis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. 296 p.

Šaltinių rinkiniai 

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 4: Alytus, sudarė A. Tyla, spaudai parengė D. Antanavičius, J. Drungilas, R. Firkovičius, A. Tyla, Vilnius: LII leidykla, 2006, p. 460.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 8: Lazdijai, Simnas, parengė J. Drungilas, Vilnius: LII leidykla, 2013. 338 p.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 9: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas, parengė J. Drungilas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, ISBN 978-609-8314-03-8, 336 p.

Straipsniai užsienio leidiniuose

 • Adaptacja i integracja pierwszego pokolenia szlachty polskiej osiedlającej się na Żmudzi (II połowa XVI − początek XVII wieku), Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, t. 1, Toruń, 2009, s. 255–277.
 • Клеймение коней и клейма в актах войта города Ковна (60-ые годы XVI века), Сфрагiстичний щорiчник, вып. 4. Киïв, 2013, p. 394–410.
 • (kartu D. Jonynaitė) Passed along from generation to generation: The history and conservation of Magdeburg privileges granted to Lazdijai, The care and conservation of manuscripts, t. 14: Proceedings of the fourteenth international seminar held at the University of Copenhagen 17th-19th Octobre 2012, edited by J. M. Driscoll, Copenhagen, 2014, p. 355–371. ISBN 978-87-635-4204-3
 • Czy osiadła na Żmudzi szlachta polska uczyła się języka litewskiego? Kilka rozważań z językowej asymilacji w 2. poł. XVI–XVII w., Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII–XIX w.), pod red. I. Janickiej i A. Kołodziejczyk, Olsztyn-Gdańsk, 2014, p. 9–24. ISBN 978-83-938820-4-5
 • Угода острозького єврея у місті Ковні (1567 р.), Острозька давнина, вып. 3, Острiг, 2014, p. 12–14.
 • Echa unii polsko – litewskich: imigracja polskiej szlachty na Żmudź, reemigracja oraz związki z krajem rodzinnym na przełomie XVI i XVII wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIV (XXV), Warszawa, 2015, p. 7–19.
 • Szukając przodków. Poszukiwanie rodowodu przez podkomorzego żmudzkiego Jakuba Ignacego Nagórskiego w II połowie XVIII wieku, Rocznik Lituanistyczny, t. 2 (2016), Warszawa, 2016, p. 143–165. ISSN 2450-8446.
 • Natione Lituanus Russorum: к вопросу об этнокультурной идентичности ректора Вильнюсского университета иезуита Яна Гружевского (1578–1646), Религия и Русь, XV–XVIII вв., отв. сост. А. В. Доронин, Москва, 2020, p. 186–195. ISBN 978-5-8243-2401-3.

Straipsniai Lietuvos leidiniuose 

 • Etnosocialinis mobilumas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Gruževskių giminės pavyzdys (XVI a. antroji pusė – XVIII a. pradžia), Lietuvos istorijos metraštis, 2004/2, Vilnius, 2005, p. 53–78.
 • Laukuvos apylinkių bajorija XVI–XVIII amžiuje, Laukuva, I dalis, Vilnius, 2005, p. 189–200.
 • Šiauduvos tijūnai XVI–XVII amžiuje, Laukuva, I dalis, Vilnius, 2005, p. 200–202.
 • Jokūbo Ignoto Nagurskio gyvenimo ir veiklos bruožai, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 10, 2005 m. II dalis, 2007, p. 143–155.
 • Jono Gruževskio archyvo registras (XVI a. pab. – XVII a. pr.), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sud. D. Antanavičius, D. Baronas, Vilnius, 2008, p. 251–266.
 • (kartu G. Kanišauskaitė) 1863-1864 metų įvykiai Laukuvos apylinkėse, Laukuva, d. II, Vilnius, 2008, p. 118–120.
 • (kartu G. Kanišauskaitė) Zaleskių giminė, Laukuva, d. II, Vilnius, 2008, p. 622–625.
 • (kartu G. Kanišauskaitė) Prelatas Antanas Kaributas Skinderis iš Požerės, Laukuva, d. II, Vilnius, 2008, p. 647–658.
 • Pastabos dėl lenkiškos rašybos Lietuvos Metrikos Užrašymų knygose XVI a. pabaigoje–XVIII a. antrojoje pusėje (remiantis Lazdijų ir Simno aktais), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė A. Dubonis. Vilnius, 2012, p. 207–229.
 • Keletas pastebėjimų dėl pirmojo Druskininkų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2011, nr. 1(21). Alytus, 2012, p. 17–21.
 • Alytaus kraštotyros muziejaus unikumai: Lazdijų miesto magdeburginės privilegijos (istorija, turinys, reikšmė), Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, nr. 2(24). Alytus, 2013, p. 3–12.
 • 1639 m. Pašvitinio valdos inventorius, Pašvitinys, sud.: A. Bėčius, K. Kalibatas, Vilnius, 2014, p. 110–143.
 • Pinklės atvykusiai lenkų bajorijai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje 1447–1588 m.: juridinių suvaržymų ištakos, raida ir funkcionavimas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sud. A. Dubonis, Vilnius, 2014, p. 85–106. ISSN 2029-0705
 • Iš Lietuvos istorijos šaltinių „kelionių“: XX a. pradžioje pradingusi Žemaitijos žemės teismo knyga (1595 m.) – Maskvoje, Lituanistica, t. 60, nr. 4(98), 2014, p. 274–275.
 • Lenkų giminių, įsikūrusių Žemaitijoje, genealoginės savimonės atspindžiai antroponimijoje: kilmės motyvas (XVI a. antroje pusėje – XVIII a.), Lietuvos istorijos metraštis, 2014/2, 2015, p. 61–95.
 • Pamirštos kilmės labirintuose: Nagurskių giminės atvejis XVIII a. antrojoje pusėje, XVIII amžiaus studijos, t. 2, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015, p. 221–247.
 • Lokalinių mitų gyvybingumo atvejis: Druskininkų „kurortinė“ pradžia XVIII a., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 41, Vilnius, 2018, p. 73–86. ISSN 1392-0502
 • Privataus miestelio raida Žemaitijoje: Kelmės atvejis (XVI a. pabaiga–XVIII a. pradžia), Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a. Lokalinės istorijos problemos, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2018, p. 83–120.
 • 1794 m. birželio 20 d. Druskininkų paskelbimo gydomąja vietove „byla“, Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2018, nr. 2, p. 14–21. ISNN 1648-0384
 • (kartu su M. Šinkūnu) 1680 m. lietuviška priesaika dėl Svobiškio dvaro žemių, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2018, p. 359–369. ISSN 2029-0705
 • Iš Žemaitijos vyskupo stalų valdų istorijos: Pašvitinio valda, miestelis, vyskupo rezidencija 1639 m., Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 52, Vilnius, 2019, p. 19–35.
 • Lietuvos mažesniųjų brolių konventualų provincijos kolektyvinis portretas (XVIII a. antroji pusė – XIX a. pradžia), XVIII amžiaus studijos, t. 5, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2019, p. 44–66.
 • Mikalojaus Daukšos 1602 m. dokumentas: atradimo užkulisiai ir publikacija, Lietuvos istorijos metraštis, 2020/1, p. 187–192.
 • Bilevičių genealoginė kronika (XV a. – XVII a. pirmoji pusė), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 7, sudarytojas A. Dubonis, Vilnius, 2021, p. 157–206; ISSN 0229-0705
 • Radviliškio „priemiesčio“ istorija: Karčemų kaimas XVI–XVIII a., Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2021/2, p. 19–22; ISSN 1392-3781
 • Kur dingo Gandingos miestas? Arba Plungės miestelio pradžia XVI a. antroje pusėje, Lietuvos istorijos metraštis, 2022/1, p. 35–54; ISSN 0202–3342.
 • Mažojo magdeburginio miesto istorinis eskizas: Liudvinavas XVIII amžiuje (lokacija, valdžia, bendruomenė), Lietuvos istorijos metraštis, 2022/2, p. 47–69; ISSN 0202–3342.

Mokslinės recenzijos

 • Andrius Mackavičius, Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m., parengė K. Jablonskis, tekstą spaudai parengė ir rodykles sudarė A. Baliulis, Vilnius: LII leidykla, 2003, p. 452, Lietuvos istorijos metraštis, 2003/2, Vilnius, 2005, p. 149–152; Lietuvos Metrikos naujienos, nr. 7, 2005, p. 16–18; Новости Литовской Метрики, № 7, 2005, с. 20–21.
 • Agnius Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661 – 1795 metais: sąrašas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 728 p., Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2, sud. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 263–264.
 • Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis, Sankt Peterburgo konvencijos, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, sud. D. Antanavičius, Vilnius, 2011, p. 202–206. ISSN 2029-0705
 • Naujas Šiaurės Lietuvos XVI amžiaus šaltinis: 1556 metų Upytės valsčiaus inventorius, parengė A. Kaminskas, Vilnius, 2011, Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2013/1, Kaunas, 2013, p. 44–45.
 • XVII a. antrosios pusės kelionių vadovas po Europą: mintys besklaidant kunigo K. J. Vaišnoravičiaus 1667–1669 m. kelionės dienoraštį, Senoji Lietuvių Literatūra, kn. 40, Vilnius, 2015, p. 245–252. ISSN 1822-3656.
 • Vaišnoravičius K. J. Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu: 1667-1669 metų dienoraštis. Іš lenkų k. vertė B. Mikalionienė ir E. Patiejūnienė, iš lotynų E. Patiejūnienė, komentarus rašė: K. Mačiulytė, E. Patiejūnienė, M. Čiurinskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 286 с., Острозька давнина, вып. 5, Острiг, 2016, p. 213–219.

Kiti darbai

 • Algirdas Antanas Baliulis: bibliografijos rodyklė, 1975–2006, sudarė L. Anužytė ir J. Drungilas, Vilnius, 2007, 36 p.
 • Seinų ir Suvalkų kraštas: kelionių vadovas, parengė J. Drungilas, A. Katilius, G. Milerytė-Japertienė, Vilnius, 2015, 128 p.
 • Biografinė asmenų rodyklė, Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832), parengė D. Baronas, Vilnius, 2020, p. 337–416.

Dalyvavimas projektuose

 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto ir Matematikos ir informatikos instituto bendrame projekte RaSa: „Lietuvių dvasinės kultūros RAiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis SĄvadas”. 2003–2006 m. (vad. dr. D. Vaitkevičienė).
 • LMT (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Nacionalinis Lietuvos biografistikos paveldas (XVI–XIX a.): paieškos, tyrimas, rengimas publikavimui“ 2009–2011 m. (vad. dr. M. Čiurinskas).
 • LMT (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuojamo projekto „Kauno miesto savivaldos institucijų rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai“ 2011–2013 m. (vad. dr. D. Antanavičius).
 • Tarptautiniame projekte: „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej”, finansuojamame Lenkijos Respublikos aukštojo mokslo ir švietimo ir ministerijos, 2012–2015 m. (vad. hab. dr. K. Mikulski, M. Koperniko universitetas, Torūnė).
 • Tarptautiniame projekte: „Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae – przygotowanie edycji unikalnych żródeł do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego“, finansuojamame Lenkijos Respublikos aukštojo mokslo ir švietimo ministerijos, 2014–2017 m. (vad. hab. dr. T. Kempa, M. Koperniko universitetas, Torūnė).
 • LR Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos projekte „Seinų-Suvalkų kraštas“ 2015 m. (vad. dr. G. Milerytė-Japertienė).
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamas „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a. – XVIII a.“ leidybinis projektas (Nr. VSR-14; 2019 m.)
 • LMT (Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa) finansuojamo projekto „Lietuvos pranciškonų konventualų prozopografinis tyrimas“ 2017 – 2020 m. (vad. D. Baronas).
 • LMT (Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa) finansuojamas sklaidos projektas „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. IX: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas“, (2021 m.) sutartis Nr. S-LIP-21-28.
 • "Vilniaus katedros Saldžiausiojo Marijos Vardo arkibrolija ir jos albumas (1671-1938): socialinio ir konfesinio tapatumo raiškos tyrimas", 2023–2026 m., LMT lėšos (projekto vadovas).

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • „Ukorzenienie pierwszych pokoleń szlachty polskiej na Żmudzi (2 połowa XVI w. – początek XVII w.)“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Polska – Litwa, 2005 spalio 13–14, Torūnė.
 • (Kartu su D. Jonynaite) Passed Along from Generation to Generation: The History and Restoration of Magdeburg Privileges Granted to Lazdijai, pranešimas Kopenhagos universiteto Arnamagnaean rankraščių mokslo tyrimų instituto rengiamame 14-tame tarptautiniame seminare The care and conservation of manuscripts. Kopenhaga, 2012 m. spalio 17–19 d.
 • Клеймение коней и клейма в актах войта города Каунаса (60-ые годы XVI века), Kijeve Ukrainos MA ir M. Šeremetjevo muziejaus tarptautinė mokslinė konferencija Сфрагістиці суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи. Kijevas, 2012 m. lapkričio 16–18 d.
 • Брачная стратегия шляхетских родов польского происхождения в Жмудском княжестве (вторая половина XVI–XVII вв.), Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, зв'язок з соціальною історією, Kijevas, 2013 m. gegužės 24–26 d. 5.  
 • Czy osiedli na Litwie Polacy uczyli się litewskiego języka? Kilka rozważań z językowej asymilacji w XVI–XVII w., Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV–XIX w.), Olštinas, 2013 m. rugsėjo 12–13 d.
 • Echa unii polsko-litewskich (od Krewa poprzez Horodło do Lublina): migracja, reemigracja i związki z Ojczyzną szlachty polskiej przybywszej na Żmudzi (2 pol. XVI – początek XVII w.), Unia w Horodle na tle stosunków polsko - litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, Zamoscė, 2013 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Dziedzictwo litewskie i polskie na Żmudzi, Lietuviško ir lenkiško paveldo paieškos Žemaitijoje, (2014 m. balandžio 24–27 d., Vilnius/Žemaitija) seminaras skirtas LEU ir Olštyno Varmijos Mozūrų universiteto studentams.
 • W labiryntach zapomnianego rodowodu: przypadek rodziny Nagórskich na Żmudzi (druga połowa XVIII wieku), W kręgu lokalnych spraw i problemów. Życie polityczne prowincji szlacheckiej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, 2015 birželio 9–10 d., Varšuva.
 • Privataus miestelio raida Žemaitijoje: Kelmės atvejis (XVI a. pabaiga – XVIII a. pradžia), Lokalinės istorijos problemos: miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a., 2016 birželio 9–10 d., Vilnius.
 • (kartu su M. Šinkūnu) Surasta dar viena XVII a. lietuviška priesaika, Tauta ir tapatybė kalboje, tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, Nida, 2018 m. gegužės 25–27 d.
 • Przypadki lituanizacji nazwisk (z przyrostkiem -aitis) szlachty polskiego pochodzenia w Litwie w XVII–XVIII w., Granice i pogranicza. Historia i współczesność. Konferencja jubileuszowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Balstogė, 2018 m. birželio 15–16 d.
 • Natione Lituanus Russorum: формулы (само)идентификации иезуита ректора Вильнюсского университета Яна Гружевского (1578–1646) в XVII–XVIII веках, Русь конца XV – середины XVIII вв.: natio vs confessio, Varšuva, 2018 m. rugsėjo 13–15 d.
 • Nuo kaimelio iki miestelio: Vegerių istorija XVI–XVIII a., Kaip naujausi atradimai keičia Akmenės ir Chersono istoriją, Akmenė, 2020 m. gruodžio 5 d

Šiuo metu vykdomi darbai

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 10: Šeduvos magdeburginio miesto (1654–1795) privilegijos ir aktai (rengimas spaudai).
 • Druskininkų istorija (XVII – XIX a. pirma pusė).

Kontaktai

El. paštas - jonas.drungilas@istorija.lt

Telefonas - 8 5 262 68 48

ORCID: Jonas Drungilas (0000-0002-2037-2923) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2023-06-28 14:54