Pradžia
lt
en

Jonas Drungilas

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresn. mokslo darbuotojas

Gimė 1978 sausio 24 d. Plungėje. LII Archeografijos skyriuje dirba nuo 2002 m. liepos 1 dienos. 2018 m. vasario 23 d. Vilniaus universitete apgynė hum. m. dr. disertaciją tema: „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.“ 2003–2004 m. (3 mėn.) stažavosi Fribūro universitete (Šveicarija). Įvairiu metu lankėsi Baltarusijos (Minsko), Latvijos (Rygos), Lenkijos (Gniezno, Lodzės-Lagievnikų, Krokuvos, Varšuvos, Vroclavo), Prancūzijos (Paryžiaus), Rusijos (Sankt Peterburgo, Maskvos), Vokietijos (Berlyno), Ukrainos (Lvivo, Kijevo) archyvuose ir bibliotekų rankraštynuose.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys     

 • LDK bajorijos istorija XVI–XVIII a.
 • Lenkų bajorų migracija į LDK.
 • Lietuvos miestų ir miestelių istorija.
 • Magdeburginių miestų šaltiniai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografija

 • Erelis lokio guolyje. Lenkų bajorai Žemaitijoje XVI–XVIII a. Migracija, kalba, atmintis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, 296 p.

Šaltinių rinkiniai 

 • Źródła do dziejów Żmudzi (1522–1648), opracowali Eugenijus Saviščevas, Jonas Drungilas (ser. Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae), Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023,  ISBN 978-83-231-5112-8, 356 p.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 9: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas, parengė J. Drungilas, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, ISBN 978-609-8314-03-8, 336 p.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 8: Lazdijai, Simnas, parengė J. Drungilas, Vilnius: LII leidykla, 2013, 338 p.
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 4: Alytus, sudarė A. Tyla, spaudai parengė D. Antanavičius, J. Drungilas, R. Firkovičius, A. Tyla, Vilnius: LII leidykla, 2006, 460 p.

Straipsniai užsienio leidiniuose

 • Z Dobrzynia na Żmudź. Rodzina Maliszewskich od końca XVI do połowy XVIII wieku (mobilność społeczna, małżeństwa, majątek), Zapiski Historyczne, t. 89, 2024, z. 1, p. 89–109; ISSN 0044-1791.
 • „Zakon szlachecki”: rola szlachty Podlasia w dziejach prowincji litewskiej franciszkanów konwentualnych (druga połowa XVIII – początek XIX w.), Rocznik Lituanistyczny, t. 8, Warszawa, 2022, p. 255–271. ISSN 2450-8446.
 • Natione Lituanus Russorum: к вопросу об этнокультурной идентичности ректора Вильнюсского университета иезуита Яна Гружевского (1578–1646), Религия и Русь, XV–XVIII вв., отв. сост. А. В. Доронин, Москва, 2020, p. 186–195. ISBN 978-5-8243-2401-3.
 • Szukając przodków. Poszukiwanie rodowodu przez podkomorzego żmudzkiego Jakuba Ignacego Nagórskiego w II połowie XVIII wieku, Rocznik Lituanistyczny, t. 2 (2016), Warszawa, 2016, p. 143–165. ISSN 2450-8446.
 • Echa unii polsko – litewskich: imigracja polskiej szlachty na Żmudź, reemigracja oraz związki z krajem rodzinnym na przełomie XVI i XVII wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIV (XXV), Warszawa, 2015, p. 7–19.
 • Угода острозького єврея у місті Ковні (1567 р.), Острозька давнина, вып. 3, Острiг, 2014, p. 12–14.
 • Czy osiadła na Żmudzi szlachta polska uczyła się języka litewskiego? Kilka rozważań z językowej asymilacji w 2. poł. XVI–XVII w., Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII–XIX w.), pod red. I. Janickiej i A. Kołodziejczyk, Olsztyn-Gdańsk, 2014, p. 9–24. ISBN 978-83-938820-4-5
 • (kartu D. Jonynaitė) Passed along from generation to generation: The history and conservation of Magdeburg privileges granted to Lazdijai, The care and conservation of manuscripts, t. 14: Proceedings of the fourteenth international seminar held at the University of Copenhagen 17th-19th Octobre 2012, edited by J. M. Driscoll, Copenhagen, 2014, p. 355–371. ISBN 978-87-635-4204-3
 • Клеймение коней и клейма в актах войта города Ковна (60-ые годы XVI века), Сфрагiстичний щорiчник, вып. 4. Киïв, 2013, p. 394–410.
 • Adaptacja i integracja pierwszego pokolenia szlachty polskiej osiedlającej się na Żmudzi (II połowa XVI − początek XVII wieku), Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, t. 1, Toruń, 2009, s. 255–277.

Straipsniai Lietuvos leidiniuose 

 • Mažojo magdeburginio miesto istorinis eskizas: Liudvinavas XVIII amžiuje (lokacija, valdžia, bendruomenė), Lietuvos istorijos metraštis, 2022/2, p. 47–69; ISSN 0202–3342.
 • Kur dingo Gandingos miestas? Arba Plungės miestelio pradžia XVI a. antroje pusėje, Lietuvos istorijos metraštis, 2022/1, p. 35–54; ISSN 0202–3342.
 • Radviliškio „priemiesčio“ istorija: Karčemų kaimas XVI–XVIII a., Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2021/2, p. 19–22; ISSN 1392-3781
 • Bilevičių genealoginė kronika (XV a. – XVII a. pirmoji pusė), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 7, sudarytojas A. Dubonis, Vilnius, 2021, p. 157–206; ISSN 0229-0705
 • Mikalojaus Daukšos 1602 m. dokumentas: atradimo užkulisiai ir publikacija, Lietuvos istorijos metraštis, 2020/1, p. 187–192.
 • Lietuvos mažesniųjų brolių konventualų provincijos kolektyvinis portretas (XVIII a. antroji pusė – XIX a. pradžia), XVIII amžiaus studijos, t. 5, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2019, p. 44–66.
 • Iš Žemaitijos vyskupo stalų valdų istorijos: Pašvitinio valda, miestelis, vyskupo rezidencija 1639 m., Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 52, Vilnius, 2019, p. 19–35.
 • (kartu su M. Šinkūnu) 1680 m. lietuviška priesaika dėl Svobiškio dvaro žemių, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 6, sudarė A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2018, p. 359–369. ISSN 2029-0705
 • 1794 m. birželio 20 d. Druskininkų paskelbimo gydomąja vietove „byla“, Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2018, nr. 2, p. 14–21. ISNN 1648-0384
 • Privataus miestelio raida Žemaitijoje: Kelmės atvejis (XVI a. pabaiga–XVIII a. pradžia), Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a. Lokalinės istorijos problemos, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2018, p. 83–120.
 • Lokalinių mitų gyvybingumo atvejis: Druskininkų „kurortinė“ pradžia XVIII a., Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 41, Vilnius, 2018, p. 73–86. ISSN 1392-0502
 • Pamirštos kilmės labirintuose: Nagurskių giminės atvejis XVIII a. antrojoje pusėje, XVIII amžiaus studijos, t. 2, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015, p. 221–247.
 • Lenkų giminių, įsikūrusių Žemaitijoje, genealoginės savimonės atspindžiai antroponimijoje: kilmės motyvas (XVI a. antroje pusėje – XVIII a.), Lietuvos istorijos metraštis, 2014/2, 2015, p. 61–95.
 • Iš Lietuvos istorijos šaltinių „kelionių“: XX a. pradžioje pradingusi Žemaitijos žemės teismo knyga (1595 m.) – Maskvoje, Lituanistica, t. 60, nr. 4(98), 2014, p. 274–275.
 • Pinklės atvykusiai lenkų bajorijai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje 1447–1588 m.: juridinių suvaržymų ištakos, raida ir funkcionavimas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sud. A. Dubonis, Vilnius, 2014, p. 85–106. ISSN 2029-0705
 • 1639 m. Pašvitinio valdos inventorius, Pašvitinys, sud.: A. Bėčius, K. Kalibatas, Vilnius, 2014, p. 110–143.
 • Alytaus kraštotyros muziejaus unikumai: Lazdijų miesto magdeburginės privilegijos (istorija, turinys, reikšmė), Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, nr. 2(24). Alytus, 2013, p. 3–12.
 • Keletas pastebėjimų dėl pirmojo Druskininkų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2011, nr. 1(21). Alytus, 2012, p. 17–21.
 • Pastabos dėl lenkiškos rašybos Lietuvos Metrikos Užrašymų knygose XVI a. pabaigoje–XVIII a. antrojoje pusėje (remiantis Lazdijų ir Simno aktais), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė A. Dubonis. Vilnius, 2012, p. 207–229.
 • (kartu G. Kanišauskaitė) Prelatas Antanas Kaributas Skinderis iš Požerės, Laukuva, d. II, Vilnius, 2008, p. 647–658.
 • (kartu G. Kanišauskaitė) Zaleskių giminė, Laukuva, d. II, Vilnius, 2008, p. 622–625.
 • (kartu G. Kanišauskaitė) 1863–1864 metų įvykiai Laukuvos apylinkėse, Laukuva, d. II, Vilnius, 2008, p. 118–120.
 • Jono Gruževskio archyvo registras (XVI a. pab. – XVII a. pr.), Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sud. D. Antanavičius, D. Baronas, Vilnius, 2008, p. 251–266.
 • Jokūbo Ignoto Nagurskio gyvenimo ir veiklos bruožai, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 10, 2005 m. II dalis, 2007, p. 143–155.
 • Šiauduvos tijūnai XVI–XVII amžiuje, Laukuva, I dalis, Vilnius, 2005, p. 200–202.
 • Laukuvos apylinkių bajorija XVI–XVIII amžiuje, Laukuva, I dalis, Vilnius, 2005, p. 189–200.
 • Etnosocialinis mobilumas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Gruževskių giminės pavyzdys (XVI a. antroji pusė – XVIII a. pradžia), Lietuvos istorijos metraštis, 2004/2, Vilnius, 2005, p. 53–78.

Mokslinės recenzijos

 • Vaišnoravičius K. J. Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu: 1667–1669 metų dienoraštis. Іš lenkų k. vertė B. Mikalionienė ir E. Patiejūnienė, iš lotynų E. Patiejūnienė, komentarus rašė: K. Mačiulytė, E. Patiejūnienė, M. Čiurinskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 286 с., Острозька давнина, вып. 5, Острiг, 2016, p. 213–219.
 • XVII a. antrosios pusės kelionių vadovas po Europą: mintys besklaidant kunigo K. J. Vaišnoravičiaus 1667–1669 m. kelionės dienoraštį, Senoji Lietuvių Literatūra, kn. 40, Vilnius, 2015, p. 245–252. ISSN 1822-3656.
 • Naujas Šiaurės Lietuvos XVI amžiaus šaltinis: 1556 metų Upytės valsčiaus inventorius, parengė A. Kaminskas, Vilnius, 2011, Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2013/1, Kaunas, 2013, p. 44–45.
 • Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis, Sankt Peterburgo konvencijos, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, sud. D. Antanavičius, Vilnius, 2011, p. 202–206. ISSN 2029-0705
 • Agnius Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais: sąrašas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 728 p., Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2, sud. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 263–264.
 • Andrius Mackavičius, Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m., parengė K. Jablonskis, tekstą spaudai parengė ir rodykles sudarė A. Baliulis, Vilnius: LII leidykla, 2003, p. 452, Lietuvos istorijos metraštis, 2003/2, Vilnius, 2005, p. 149–152; Lietuvos Metrikos naujienos, nr. 7, 2005, p. 16–18; Новости Литовской Метрики, № 7, 2005, с. 20–21.

Kiti darbai

 • Biografinė asmenų rodyklė, Vilniaus Mažesniųjų brolių konventualų memorialas (1702–1832), parengė D. Baronas, Vilnius, 2020, p. 337–416.
 • Seinų ir Suvalkų kraštas: kelionių vadovas, parengė J. Drungilas, A. Katilius, G. Milerytė-Japertienė, Vilnius, 2015, 128 p.
 • Algirdas Antanas Baliulis: bibliografijos rodyklė, 1975–2006, sudarė L. Anužytė ir J. Drungilas, Vilnius, 2007, 36 p.

Dalyvavimas projektuose

 • „Vilniaus katedros Saldžiausiojo Marijos Vardo arkibrolija ir jos albumas (1671–1938): socialinio ir konfesinio tapatumo raiškos tyrimas“, 2023–2026 m., LMT lėšos (projekto vadovas).
 • LMT (Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa) finansuojamas sklaidos projektas „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. IX: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas“, (2021 m.) sutartis Nr. S-LIP-21-28.
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamas „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a. – XVIII a.“ leidybinis projektas (Nr. VSR-14; 2019 m.)
 • LMT (Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa) finansuojamo projekto „Lietuvos pranciškonų konventualų prozopografinis tyrimas“ 2017–2020 m. (vad. D. Baronas).
 • LR Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos projekte „Seinų-Suvalkų kraštas“ 2015 m. (vad. dr. G. Milerytė-Japertienė).
 • Tarptautiniame projekte: „Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae – przygotowanie edycji unikalnych żródeł do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego“, finansuojamame Lenkijos Respublikos aukštojo mokslo ir švietimo ministerijos, 2014–2017 m. (vad. hab. dr. T. Kempa, M. Koperniko universitetas, Torūnė).
 • Tarptautiniame projekte: „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej”, finansuojamame Lenkijos Respublikos aukštojo mokslo ir švietimo ir ministerijos, 2012–2015 m. (vad. hab. dr. K. Mikulski, M. Koperniko universitetas, Torūnė).
 • LMT (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuojamo projekto „Kauno miesto savivaldos institucijų rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai“ 2011–2013 m. (vad. dr. D. Antanavičius).
 • LMT (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Nacionalinis Lietuvos biografistikos paveldas (XVI–XIX a.): paieškos, tyrimas, rengimas publikavimui“ 2009–2011 m. (vad. dr. M. Čiurinskas).
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto ir Matematikos ir informatikos instituto bendrame projekte RaSa: „Lietuvių dvasinės kultūros RAiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis SĄvadas“. 2003–2006 m. (vad. dr. D. Vaitkevičienė).

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

 • „Šventoji šeima“: ATR kilmingųjų giminystės ryšiai Vilniaus katedros Saldžiausiojo Marijos Vardo arkibrolijoje XVII a. pabaigoje – XVIII a., Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Pilietis. Šeima. Edukacija. (Skiriama 250-osioms Tautinės edukacinės komisijos įsteigimo metinėms), Vilnius, 2023 m. gruodžio 07–08 d.
 • „Fama“ rodziny małżonki w heraldyce męża: małżeństwo Marianny z Wojnów i Michała Górskiego (II poł. XVIII w.), Kobiety w Wielkim Księstwie Litewskim (XXXII-oji Lituanistinės komisijos konferencija), Varšuva, 2023 m. rugsėjo 26–27 d.
 • Nuo kaimelio iki miestelio: Vegerių istorija XVI–XVIII a., Kaip naujausi atradimai keičia Akmenės ir Chersono istoriją, Akmenė, 2020 m. gruodžio 5 d.
 • Natione Lituanus Russorum: формулы (само)идентификации иезуита ректора Вильнюсского университета Яна Гружевского (1578–1646) в XVII–XVIII веках, Русь конца XV – середины XVIII вв.: natio vs confessio, Varšuva, 2018 m. rugsėjo 13–15 d.
 • Przypadki lituanizacji nazwisk (z przyrostkiem -aitis) szlachty polskiego pochodzenia w Litwie w XVII–XVIII w., Granice i pogranicza. Historia i współczesność. Konferencja jubileuszowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Balstogė, 2018 m. birželio 15–16 d.
 • (kartu su M. Šinkūnu) Surasta dar viena XVII a. lietuviška priesaika, Tauta ir tapatybė kalboje, tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, Nida, 2018 m. gegužės 25–27 d.
 • Privataus miestelio raida Žemaitijoje: Kelmės atvejis (XVI a. pabaiga – XVIII a. pradžia), Lokalinės istorijos problemos: miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a., 2016 m. birželio 9–10 d., Vilnius.
 • W labiryntach zapomnianego rodowodu: przypadek rodziny Nagórskich na Żmudzi (druga połowa XVIII wieku), W kręgu lokalnych spraw i problemów. Życie polityczne prowincji szlacheckiej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, 2015 m. birželio 9–10 d., Varšuva.
 • Dziedzictwo litewskie i polskie na Żmudzi, Lietuviško ir lenkiško paveldo paieškos Žemaitijoje, (2014 m. balandžio 24–27 d., Vilnius/Žemaitija) seminaras skirtas LEU ir Olštyno Varmijos Mozūrų universiteto studentams.
 • Echa unii polsko-litewskich (od Krewa poprzez Horodło do Lublina): migracja, reemigracja i związki z Ojczyzną szlachty polskiej przybywszej na Żmudzi (2 pol. XVI – początek XVII w.), Unia w Horodle na tle stosunków polsko - litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, Zamoscė, 2013 m. rugsėjo 27–28 d.
 • Czy osiedli na Litwie Polacy uczyli się litewskiego języka? Kilka rozważań z językowej asymilacji w XVI–XVII w., Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV–XIX w.), Olštinas, 2013 m. rugsėjo 12–13 d.
 • Брачная стратегия шляхетских родов польского происхождения в Жмудском княжестве (вторая половина XVI–XVII вв.), Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, зв'язок з соціальною історією, Kijevas, 2013 m. gegužės 24–26 d. 
 • Клеймение коней и клейма в актах войта города Каунаса (60-ые годы XVI века), Kijeve Ukrainos MA ir M. Šeremetjevo muziejaus tarptautinė mokslinė konferencija Сфрагістиці суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи. Kijevas, 2012 m. lapkričio 16–18 d.
 • (Kartu su D. Jonynaite) Passed Along from Generation to Generation: The History and Restoration of Magdeburg Privileges Granted to Lazdijai, pranešimas Kopenhagos universiteto Arnamagnaean rankraščių mokslo tyrimų instituto rengiamame 14-tame tarptautiniame seminare The care and conservation of manuscripts. Kopenhaga, 2012 m. spalio 17–19 d.
 • „Ukorzenienie pierwszych pokoleń szlachty polskiej na Żmudzi (2 połowa XVI w. – początek XVII w.)“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Polska – Litwa, 2005 m. spalio 13–14, Torūnė.

Šiuo metu vykdomi darbai

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 10: Šeduvos magdeburginio miesto (1654–1795) privilegijos ir aktai (rengimas spaudai).
 • Druskininkų istorija (XVII–XIX a. pirma pusė).

Kontaktai

El. paštas – jonas.drungilas@istorija.lt

Telefonas – (+370) 61587127 

ORCID: Jonas Drungilas (0000-0002-2037-2923) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2024-04-04 10:43