Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo1999metų
Archivum Lithuanicum
ISSN 1392-737X e-ISSN 2669-2449
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
Etiniai principai
Archivum Lithuanicum Archivum Lithuanicum 25 Archivum Lithuanicum 24 Archivum Lithuanicum 23 Archivum Lithuanicum 22 Archivum Lithuanicum 21 Archivum Lithuanicum 20 Archivum Lithuanicum 19 Archivum Lithuanicum 18

Metinis mokslo žurnalas Archivum Lithuanicum (toliau – ALt) skirtas istorinei sociolingvistikai, tradicinei filologijai ir kitoms artimoms disciplinoms. Viena iš jo krypčių – socialinė kalbos istorija, tirianti kalbos vartoseną, įvairių vartosenos sferų santykius, požiūrį į kalbą, raštą, visuomenės poveikį kalbai, kalbos įtaką ir svarbą visuomenei, kalbos variantų (dialektų, rašomųjų kalbų, skirtingų kalbų) santykius kuriuo nors istorijos pjūviu arba įžvelgia bei vertina visų šių reiškinių raidą, procesus – diachroniją. Tad ALt orientuotas į kalbos ir socialinio bei kultūrinio jos konteksto istoriją. Kita vertus, ALt skiriamas ir filologinei lietuviškų ir lituanistinių šaltinių analizei – genezei, santykiams su šaltiniais ir originalais, jų sąsajoms.

Sujungus istorinės sociolingvistikos ir filologijos aspektus, galima skirti tokias svarbiausias ALt tyrimų kryptis:

1) požiūrio į kalbą ir raštiją istorija,

2) lietuvių rašomosios kalbos (ir jos variantų) istorija,

3) lietuvių bendrinės kalbos formavimo idėjų istorija,

4) lietuvių kalbos tyrimo istorija,

5) senesniųjų lietuviškų šaltinių filologinė tekstologinė ir lingvistinė analizė,

6) vertimo istorija,

7) redagavimo istorija,

8) lietuviškų kūrinių spausdinimo istorija.

Be to, ALt skiria dėmesio ir kitoms artimoms disciplinoms: istorijai, istoriografijai, literatūrologijai ir kt.

ALt tikslai nėra vien lituanistiniai. Tiriant lietuviškus ir lituanistinius šaltinius bei sociolingvistinius procesus neišvengiamos paralelės su platesniu europiniu bei pasauliniu kontekstu. ALt iš dalies siekia reflektuoti ir vertinti kitų kalbų senosios filologijos, istorinės sociolingvistikos pažinimo ir tyrimų būklę.

Archivum Lithuanicum skelbiami visų minėtų krypčių mokslo straipsniai, recenzijos, diskusijos ir kritinės smulkesnių kūrinių publikacijos.

Žurnalas Archivum Lithuanicum pradėtas leisti 1999 metais. Iki 2015 metų pagrindinis leidėjas buvo Lietuvių kalbos institutas, nuo 2016‑ųjų (nuo 18‑ojo tomo) – Lietuvos istorijos institutas Vilniuje. ALt leidžiamas sykį per metus septynių mokslo institucijų: Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Šiaulių universiteto, University of Illinois at Chicago, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto.

ALt straipsniai recenzuojami bent dviejų recenzentų. ALt redkolegijos nariai taip pat skelbia savo straipsnius ir kitas publikacijas žurnale, tik patys nusišalina nuo savo tekstų recenzavimo ir priėmimo proceso.

Žurnalo „Archivum Lithuanicum“ tomų sąrašas:

 • Archivum Lithuanicum Nr. 21, 2019 – Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2019, – 380 p. ISSN 1392-737X.
 • Archivum Lithuanicum Nr. 20, 2018 -Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2018, – 424 p. ISSN 1392-737X
 • Archivum Lithuanicum Nr. 19, 2017 –Vilnius : /Lietuvos istorijos institutas, 2017, – 406 p. ISSN 1392-737X.
 • Archivum Lithuanicum Nr. 18, 2016 Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016,- 489 p. ISSN 1392-737X.

Archivum Lithuanicum Redaktorių kolegija / Editorial Board of Archivum Lithuanicum:

Prof. habil. dr. GIEDRIUS SUBAČIUS (filologija / philology), (vyriausiasis redaktorius / editor), University of Illinois at Chicago, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ (kalbotyra / linguistics), (vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja / asociate editor), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Habil. dr. ONA ALEKNAVIČIENĖ (filologija / philology), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Prof. habil. dr. ROMA BONČKUTĖ (filologija / philology), Klaipėdos universitetas

Prof. dr. PIETRO U. DINI (kalbotyra / linguistics), Università di Pisa

Prof. habil. dr. JOLANTA GELUMBECKAITĖ (kalbotyra / linguistics), Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Dr. REDA GRIŠKAITĖ (istorija / history), Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Doc. dr. BIRUTĖ KABAŠINSKAITĖ (filologija / philology), Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. BRONIUS MASKULIŪNAS (filologija / philology), Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Doc. dr. JURGIS PAKERYS (filologija / philology), Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. RŪTA PETRAUSKAITĖ (filologija / philology), Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Habil. dr. CHRISTIANE SCHILLER (kalbotyra / linguistics), Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. dr. WILLIAM R. SCHMALSTIEG (kalbotyra / linguistics), Pennsylvania State University, University College

Habil. dr. DARIUS STALIŪNAS (istorija / history), Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. MINDAUGAS ŠINKŪNAS (kalbotyra / linguistics), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Dr. AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ (filologija / philology), Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Dr. JURGITA VENCKIENĖ (filologija / philology), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius  

Tekstų rengimo principai

Reikalavimai straipsniui, publikacijai, recenzijai, diskusijai, apžvalgai

Pagrindinė Archivum Lithuanicum (ALt) kalba yra lietuvių, tačiau straipsniai skelbiami ir anglų, vokiečių, lenkų bei rusų kalbomis. Citatas kitomis kalbomis galima pateikti dvejopai: a) jei citata ne tomis pagrindinėmis žurnalo kalbomis, ją pagrindiniame tekste rekomenduojama pateikti išverstą, o išnašoje – originalo kalba; b) jei citata yra pagrindinėmis žurnalo kalbomis, jos galima neversti.

Po straipsnio sudaromas abėcėlinis literatūros sąrašas; reikalui esant jį galima sudaryti ir po publikacijos, recenzijos, diskusijos ar apžvalgos.

Straipsnio pabaigoje (po literatūros sąrašo) pateikiama angliška arba vokiška santrauka, o jei straipsnis nelietuviškas – lietuviška santrauka. Po publikacijos, recenzijos, diskusijos, apžvalgos ar pan. santrauka nebūtina.

Reikalavimai tekstui

Naudotos literatūros ir šaltinių nuorodos pateikiamos išnašose sutrumpintai – nurodoma autoriaus pavardė ir leidimo metai bei puslapis (lapas ar skiltis), pvz.: Jovaišas 1990, 31–36; Lebedys, Kabelka 1972, 81; Quandt 1748-03-01, 2r. Santrumpomis pažymėtos šaltinių nuorodos (santrumpa ir puslapis) pateikiamos prie cituojamų pavyzdžių – arba pagrindiniame tekste, arba išnašose.

Abėcėliniame šaltinių ir literatūros sąraše teikiami pagrindiniai bibliografiniai duomenys. Į jį gali būti įtraukiamos bei paaiškinamos ir straipsnyje vartojamos kitokio pobūdžio santrumpos, pvz.:

ABC – Simonas Daukantas, ABECIEĻA LÎJTUWIÛ‑KALNIENÛ ir ŻIAMAJTIÛ KAŁBOS, Petropilie: Isspausta pas K. Kraju, 1842.

bk – bendrinė kalba.

Jovaišas, Albinas, 1990: „Iš žemaičių ir lietuvininkų ryšių istorijos“, Aitvarai 1, 31–36.

Lebedys, Jurgis; Jonas Kabelka, 1972: „Nauji duomenys apie B. Vilento literatūrinę veiklą“, Jurgis Lebedys, Lituanistikos baruose 1. Studijos ir straipsniai, Vilnius: Vaga, 78–86.

Quandt, Johann Jacob, 1748-03-01: [„Vorrede“,] Iß naujo pérweiʒdẽtos ir pagérintos Gieſmû=Knygos / kurrůſe brangiáuſos ſénos ir naujos Gieſmes ſuraßytos, Diewui ant Garbês ir Pruſû Karalyſtėje eſantiems Lietuwninkams ant Dußû Ißgánimo podraug ſu Maldû=Knygomis, kurrůſe ne tiktay ſénos, bet ir naujos Maldos randamos yra. Seßt Kart ißpáuſtos. Karaláucʒuje, Méte 1748. Raßtais Karalaus, [I lankas, 1v–7r]; StB PK: En 9822.

pšt – taisymas pieštuku.

sk – standartinė kalba.

Vytartas, Antanas, 1889: KAIP NUSPAKAJITI SUMENE. (KAIP NUTILDITI SANŽINĘ). ANTRAS SPAUDIMAS, VILNIUJE: KASZTU IR SPAUSTUWE JŮZAPA ZAWADZKIA, 1860; VUB: LR 10108.

 

Lietuviškus knygų, jų dalių bei straipsnių pavadinimus, parašytus prieš susiformuojant bendrinei kalbai, tekste galima pateikti dabartine rašyba ir trumpinti, tačiau literatūros ar šaltinių sąraše jie nurodomi autentiška rašyba.

Cituojant senuosius šaltinius, siūloma išlaikyti autentišką rašybą, didžiąsias, mažąsias raides, gotikines <ſ>, <ß>, <ʒ>, <ʒ̇>, <ʒ́> ar kitas ypatingas raides.

Vardai netrumpinami. Asmenį minint pirmą kartą, tekste pateikiamas visas vardas ir pavardė (Mikalojus Daukša), o toliau terašoma tik pavardė (Daukša).

Lietuviškai rašomų tekstų kabutės atidaromos eilutės apačioje („), o uždaromos – viršuje (“). Dviem atvejais vartojamos ne tradicinės dvigubos, o viengubos kabutės eilutės viršuje: a) žodžio ar pasakymo reikšmei nurodyti, pvz.: dabarcziu ‘dabar’; b) tarp įprastinių kabučių esančioms kitoms vidinėms kabutėms nurodyti, pvz.:

Vincas Maciūnas rašo: „Vaizduojamės anuos 1823 metus: sėdi anksti intelektuališkai subrendęs trylikametis grafiukas ‘žemaičių surinkime’, įdėmiai klausosi savo buvusio korepetitoriaus“.

Jeigu pasitaiko žymėti trečio lygio kabutes (kabutes tarp kabučių ir dar tarp kabučių), jos vėl žymimos dvigubos.

Cituojant literatūrą arba šaltinį praleista teksto dalis pažymima daugtaškiu tarp laužtinių skliaustų: [...]. Tarp laužtinių skliaustų pateikiamas ir straipsnio autoriaus patikslinimas, intervencija į cituojamą tekstą, pvz.: „Stanevičius perspausdino rytiečių [viduriečių!] tarmės gramatiką, pats būdamas žemaitis“. Laužtiniai skliaustai taip pat rašomi vietoj lenktinių, jei šie atsiduria kitų lenktinių skliaustų viduje.

Fonemas siūloma tradiciškai žymėti tarp įstrižų brūkšnių: /a/, garsus – tarp laužtinių skliaustų: [a·], grafemas – tarp smailiųjų skliaustų: ‹á›.

Bendrosios santrumpos

AFSt – Archiv der Franckeschen Stiftungen, Halle/Saale (Franckės įstaigų archyvas Hallėje)

BFSt – Bibliothek der Franckeschen Stiftungen, Halle/Saale (Franckės įstaigų biblioteka Hallėje)

bk – bendrinė kalba

GStA PK – Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne)

HAB – Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Hercogo Augusto biblioteka Wolfenbüttelyje)

KAKA – Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas

KAVB – Kauno apskrities viešoji biblioteka

KTUB – Kauno technologijos universiteto biblioteka

KVB – Kauno viešoji biblioteka

LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

LLTIB– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka

LMAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

LNMMB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas

RS – Rankraščių skyrius

RSS – Retų spaudinių skyrius

sk – standartinė kalba

StB PK – Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Valstybinė Prūsijos kultūros paveldo biblioteka Berlyne)

VUB – Vilniaus universiteto biblioteka

Gramatinės santrumpos

 

1   pirmasis asmuo
2   antrasis asmuo
3   trečiasis asmuo
abl. ablativus abliatyvas
acc. accusativus galininkas
act. activus veikiamoji rūšis
ad. adessivus esamasis pašalio vietininkas
adj. adjectivum būdvardis
adv. adverbium prieveiksmis
all. allativus einamasis pašalio vietininkas
bd.   būdinys
card. cardinale kiekinis
coll. collectivum kuopinis
comm. commune bendroji giminė
comp. gradus comparativus aukštesnysis laipsnis
cond. conditionalis tariamoji nuosaka
conj. conjunctio jungtukas
dat. dativus naudininkas
du. dualis dviskaita
em. emphaticum įvardžiuotinė forma
f. femininum moteriškoji giminė
fut. futurum būsimasis laikas
gen. genetivus kilmininkas
ill. illativus einamasis vidaus vietininkas
imp. imperativus liepiamoji nuosaka
ind. indicativus tiesioginė nuosaka
indecl. indeclinabile nelinksniuojamas žodis
iness. inessivus esamasis vidaus vietininkas
inf. infinitivus bendratis
instr. instrumentalis įnagininkas
interj. interjectio jaustukas ir ištiktukas
intr. verbum intransitivum intranzityvinis veiksmažodis
loc. locativus vietininkas
m. masculinum vyriškoji giminė
n. neutrum bevardė giminė
nom. nominativus vardininkas
num. numerale skaitvardis
ord. ordinale kelintinis
part. participium dalyvis
part. cont. participium contemporale pusdalyvis
part. indecl. participium indeclinabile padalyvis
part. necess. participium necessitatis reikiamybės dalyvis
pass. passivus neveikiamoji rūšis
perm. permissivus geidžiamoji nuosaka
pl. pluralis daugiskaita
plr. plurale dauginis
praep. praepositio prielinksnis
praes. praesens esamasis laikas
praet. praeteritum būtasis kartinis laikas
praet. fr. praeteritum frequentativum būtasis dažninis laikas
pron. pronomen įvardis
pron. def. pronomen definitum pažymimasis įvardis
pron. demonstr. pronomen demonstrativum parodomasis įvardis
pron. indef. pronomen indefinitum nežymimasis įvardis
pron. inter. pronomen interrogativum klausiamasis įvardis
pron. pers. pronomen personale asmeninis įvardis
pron. poss. pronomen possessivum savybinis įvardis
pron. rel. pronomen relativum santykinis įvardis
propr. substantivum proprium tikrinis daiktavardis
prt. particula dalelytė
refl. reflexivum sangrąžinis veiksmažodis
s. substantivum daiktavardis
sg. singularis vienaskaita
sup. supinum siekinys
super. gradus superlativus aukščiausiasis laipsnis
tr. verbum transitivum tranzityvinis veiksmažodis
v. verbum veiksmažodis
voc. vocativus šauksmininkas

Pavyzdžiui: part. praet. act. nom. sg. m.; praes. 2 pl.; s. f.; dat. pl. f. ir pan.

Vietovių ir šaltinių santrumpos vartotinos tokios kaip LKŽ. Šventojo Rašto knygų santrumpos rašytinos pagal ekumeninį Biblijos leidimą (2005).

Leidinių santrumpos

 1. Vartojant šias santrumpas, literatūros sąraše galima nepateikti bibliografinių aprašų, neaiškinti „Bendrosiose santrumpose“ nurodytų bibliotekų ir archyvų pavadinimų.

AAuszra, Tilžė, Ragainė, Bitėnai, 1883–1886.

ABSlActa Baltico-Slavica, Białystok, Warszawa, 1964.

ALLActa linguistica Lithuanica (1957–1998 metais ėjo pavadinimu Lietuvių kalbotyros klausimai), Vilnius, 1999–.

ALtArchivum Lithuanicum, Vilnius, Wiesbaden, 1999–.

AM [=PPB] – Altpreußische Monatsschrift 4–20 [=Preußische Provinzial-Blätter 70–86], 1864–1883.

APhArchivum Philologicum, Kaunas, 1930–1939.

BALtBibliotheca Archivi Lithuanici, Vilnius, 2001–.

BB – [Jonas Bretkūnas,] BIBLIA tatai eſti Wiſsas Schwentas Raſchtas, Lietuwiſchkai pergulditas per Janạ Bretkunạ Lietuwos Plebonạ Karalia[u]cziuie. 1590; GStA PK: XX. HA, StU Kgb. 44–51; rankraštis. (Bretkūno Biblijos faksimilinius ir kritinius leidimus žr. toliau.)

BGD – [Jonas Bretkūnas,] Gieſmes Duchaunas / iſch Wokiſchka ing Lietuwiſchka ließuwi / per nekurius Plebonus Hercegiſtes Pruſu / pergulditas. Iſſpauſtas Karaliaucʒuie / per Iurgi Oſterbergera 1589. (Kritiniai leidimai: Jonas Bretkūnas, Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, parengė Guido Michelini, Vilnius: Baltos lankos, 2001, 19–155; Guido Michelini, 1589 m. Giesmes Duchaunas: Lutherio Geistliche Lieder lietuvių kalba. Die Giesmes Duchaunas von 1589: Luthers Geistliche Lieder auf Litauisch, Vilnius: Versus aureus, 2005. Internetinis leidinys: Jonas Bretkūnas, Giesmės Duchaunos, 1589, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Ineta Krampaitė, Vytautas Zinkevičius, 2002; www.lki.lt/seniejirastai/.)

BK – [Robertas Belarminas,] TRUMPAS MOKSŁO KRIKSCIONISZKO SURINKIMAS, Nuog Roberto Bellármino Kárdynoło páráśitas. VILNÆ Typis Acad: Societatis IESU, Anno 1677. (Internetinis leidinys: Roberto Bellarmino katekizmas, 1677, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Inga Pilipaitė, Vytautas Zinkevičius, 2001; www.lki.lt/seniejirastai/.)

BKa – [Jonas Bretkūnas,] Kancionalas nekuru Gieſmiu / Baßnicʒioie Diewa / ant didʒiun Schwencʒiun ſænu budu giedamuiu. Iſſpauſtas Karaliaucʒuie / per Gurgi Oſterbergera. 1589. (Kritinis leidimas: žr. prie BGD: Michelini 2001, 163–224. Internetinis leidinys: Jonas Bretkūnas, Kancionalas, 1589, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Ineta Krampaitė, Vytautas Zinkevičius, 2002; www.lki.lt/seniejirastai/.)

BKo – [Jonas Bretkūnas,] KOLLECTAS Alba Paſpalitas Maldas / praſtaſů Nedeliaſu ir didʒoſu Schwenteſu / per wiſſus mætus Hercegiſteie Pruſu giedamas / iſch Wokiſchko ließuwio / ing Lietuwiſchka pergulditas / Per Iana Bretkuna. M. D. LXXXIX. [1589]. (Kritinis leidimas: žr. prie BGD: Michelini 2001, 225–254. Internetinis leidinys: Jonas Bretkūnas, Kolektos, 1589, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Ineta Krampaitė, Vytautas Zinkevičius, 2002; www.lki.lt/seniejirastai/.)

BltBaltistica, Vilnius, 1966–.

BNT – [Jonas Bretkūnas,] NAVIAS TESTAMENTAS. Ing Lietuwiſchk Ließuwị perraſchitas per IanBretkunLabguwos Plebona. 1580; GStA PK: XX. HA, StU Kgb. 44, 51. (Faksimilinis leidimas: NAVIAS TESTAMENTAS Ing Lietuwiſchk Ließuw perraſchitas per Jan Bretkun Labguwos plebona 1580. DAS NEUE TESTAMENT in die litauische Sprache übersetzt von Johann Bretke, Pastor zu Labiau 1580. Faksimile der Handschrift, Band 7 und 8, Labiau i. Pr. 1580, hrsg. von Jochen Dieter Range, Friedrich Scholz, Biblia Slavica. Serie VI: Supplementum: Biblia Lithuanica, Band 1.7, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 1991.)

BP I – [Jonas Bretkūnas,] POSTILLA Tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu / ſakamuiu Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Aduento ik Wæliku. Per Iana Bretkuna Lietuwos Plebona Karaliaucʒiuie Pruſůſu. Iſſpaude Karaliaucʒiuie Iurgis Oſterbergeras. Mæta Pono 1591.

BP II – [Jonas Bretkūnas,] POSTILLA tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu / ſakamuiu Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ik Aduento. Per Iana Bretkuna Lietuwos Plebona Karaliaucʒiuie Pruſůſu. Iſſpauſta Karaliaucʒiuie / Iurgio Oſterbergero. Mæta Pono 1591.

BPs – [Jonas Bretkūnas,] PSALTERAS ING LIETVWISCHK LIESZVW pergulditas Jano Bretkuno. Labguwos plebono Metuſạ Chriſtaus 1580. (Faksimilinis leidimas: PSALTERAS ING LIETVWISCHK LIESZVW pergulditas Jano Bretkuno. Labguwos plebono Metuſ Chriſtaus 1580. PSALTER in DIE LITAUISCHE SPRACHE übersetzt von Johann Bretke, Pastor zu Labiau Im Jahre Christi 1580, Faksimile der Handschrift, Band 6, Labiau i. Pr. 1580, hrsg. von Jochen Dieter Range, Friedrich Scholz, Biblia Slavica. Serie VI: Supplementum: Biblia Lithuanica, Band 1.6, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 1991. Kritinis leidimas: Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes Bretke, Pastor zu Labiau und Königsberg i. Pr., nach der Handschrift aus dem Jahre 1580 und der überarbeiteten Fassung dieses Psalters von Johannes Rehsa, Pastor zu Königsberg i. Pr., nach dem Druck aus dem Jahre 1625 nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche Sprache von Martin Luther nach der Ausgabe aus dem Jahre 1545, unter Mitarbeit von Friedemann Kluge, mit einer Einleitung versehen und hrsg. von Friedrich Scholz, Biblia Slavica, hrsg. von Hans Rothe und Friedrich Scholz, unter Mitarbeit von Christian Hannick und Ludger Udolph, Serie VI: Supplementum: Biblia Lithuanica, Reihe 2: Editionsbände, Band 6, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2002.)

BržA I – Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos 1. XVI–XVII amžiai, Čikaga: JAV LB kultūros fondas, 11960; Vilnius: Sietynas, 21990.

BržA II – Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų rašiusių prieš 1865 m. biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos 2. XVIII–XIX amžiai, Čikaga: JAV LB kultūros fondas, 11963; Vilnius: Sietynas, 21990.

BržA III – Vaclovas Biržiška, Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų rašiusių prieš 1865 m. biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos 3. XIX amžius, Čikaga: JAV LB kultūros fondas, 11965; Vilnius: Sietynas, 21990.

CCLAVIS GERMANICO-LITHVANA; LMAVB RS: f. 137 13–14; rankraštis. (Faksimilinis leidimas: Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų žodynas I–IV, parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995–1997.)

ChNTf – Czesław Kudzinowski, Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament 1. Fotokopie, Poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1984.

ChNTt – Czesław Kudzinowski, Jan Otrębski, Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament 2. Tekst, Poznań: Zakład narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1958.

ChNTi – Czesław Kudzinowski, Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament 3. Indeks, Poznań: Państwowe wydawnictwo – oddział w Poznaniu, 1964.

ChST – [Samuelis Boguslavas Chylinskis,] BIBLIA tatey ira Rasztas Szwętas seno ir naujo TESTAMENTA. Pirmą kartą dabar perguldytas Lietuwiszkań lieźuwiń. uźmarioſe. nog Samuelies Baguslawo CHylinska. Lietuwniko. ó nakłodu Diewo-baymos Karalistes Anglios, uź karalawima Jo Milistos Karalaus, KAROLO ANTROIA Karalaus Anglios, Szkocios, Irlandios ir Francios. (Spausdinta Senojo Testamento dalis, Londonas: E. Teiloro spaustuvė, 1660–1662. Faksimilinis leidimas: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas 1. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės, parengė Gina Kavaliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.)

ČlG – Juozas Čiulda, Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. LAIS 6, parengė Giedrius Subačius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijųleidykla, 1993.

DaDLL – [Simonas Daukantas,] Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1–3, parengė Giedrius Subačius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993–1996.

DaMLL – [Simonas Daukantas, Mažasis lenkų–lietuvių kalbų žodynas, po 1838;] LLTIB RS: f. 1 – 13; rankraštis.

DK – [Mikalojus Daukša,] KATHECHISMAS ARBA MOKSŁAS KIEKWIENAM KRIKSZCZIONII PRIWALVS. PARASZITAS PER D. IAKVBA LEDESMA Theologa Societatis IESV. Iʒ̇gulditas iʒ̇ Lięʒ̇uwio Ląnkißko ing Lietuwißka per Kuniga Mikałoiu Daugßa Kánonika Ʒemaicʒiu. Iʒ̇ſpáuſtas Wilniuie Metůſę vʒ̇gimimo Wießpaties 1595. (Kritinis leidimas: Ernst Sittig, Der polnische Katechismus des Ledesma und die litauischen Katechismen des Daugßa und des Anonymus vom Jahre 1605 nach den Krakauer Originalen und Wolters Neudruck interlinear herausgegeben, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1929. Faksimilinis leidimas: Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas. Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595, parengė Vida Jakštienė, Jonas Palionis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995; su indeksu. Internetinis leidinys: Mikalojus Daukša, Katekizmas, 1595, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2006; www.lki.lt/seniejirastai/.)

DLKG1, 2, 3, 4 Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 11994; 21996; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 31997; 42005.

DLKŽ1, 2, 3, 4Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 11954; Mintis, 21972; Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 31993; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 42000.

DP – [Mikalojus Daukša,] Poſtilla CATHOLICKA. Tái eſt: Iʒ̇guldimas Ewangeliu kiekwienos Nedelos ir ßwętes per wiſſús metús. Per Kúniga MIKALOIV DAVKSZĄ Kanonîką Médnikų / iʒ̇ łę́kißko pergûldita. Su walá ir dałâidimu wîreuſiuių. W Wilniui / Drukârnioi Akadêmios SOCIETATIS IESV, A.D. 1599. (Fotografuotiniai leidimai: Daukšos Postilė [parengė Mykolas Biržiška], Kaunas: Lietuvos Universiteto leidinys, 1926; Mikalojaus Daukšos 1599 metų POSTILĖ ir jos šaltiniai, parengė Jonas Palionis, Vilnius: Baltos lankos, 2000. Internetinis leidinys: Mikalojus Daukša, Postilė, 1599, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Veronika Adamonytė, Ona Aleknavičienė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajėdienė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė, Vytautas Zinkevičius, 2006; www.lki.lt/seniejirastai/.)

E – [Baltramiejus Vilentas,] ENCHIRIDION Catechiſmas maßas / dæl paſpalitu Plebonu ir Koʒnadiju / Wokiſchku ließuwiu paraſchits per Daktara Martina Luthera. O iſch Wokiſchka ließuwia ant Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergulditas / per Baltramieju Willentha Plebona Karalaucʒuie ant Schteindama. Iſchſpauſtas Karalaucʒui per Iurgi Oſterbergera / Metu Diewa M. D. LXXIX [1579]. (Kritinis leidimas: [Fritz Bechtel,] Bartholomäus Willent’s litauische Uebersetzung des Luther’schen Enchiridions und der Episteln und Evangelien, nebst den Varianten der von Lazarus Sengstock besorgten Ausgabe dieser Schriften, mit einer Einleitung hrsg. von Fritz Bechtel, Göttingen: Robert Peppmüller, 1882, 1–41.)

EE – [Baltramiejus Vilentas,] Euangelias bei Epiſtolas / Nedeliu ir ſchwentuju dienoſu ſkaitomoſias / Baßnicʒoſu Chrikſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant Lietuwiſchka Sʒodʒia / per Baltramieju Willenta / Plebona Karalaucʒui ant Schteindama. Priegtam / ant gala priedeta jra Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpaties muſu Ieſaus Chriſtaus pagal kieturiu Euangeliſtu. Iſchſpauſtas Karalaucʒui per Iurgi Oſterbergera / Metu M. D. LXXIX. [1579]. (Kritinis leidimas: žr. prie E: Bechtel 1882, 41–180).

G – graikiškas Naujasis Testamentas (Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 31994.)

GG – [Simonas Grosas,] KAŁBRIEDA LEŻUWE ŻEMAYTYSZKA SURIEDITA PAR KUNEGA SYMONA GROSSA DEFINITORIU ZOKANA S. PRONCYSZKAUS KUNEGU BERNADINU METUSY 1835; LMAVB RS: f. 29 – 822; rankraštis.

GiNI – [Juozapas Arnulfas Giedraitis,] NAUJAS ISTATIMAS JEZAUS CHRISTAUS WIESZPATIES MUSU LIETUWISZKU LEŻUWIU ISZGULDITAS PAR JOZAPA ARNULPA KUNIGAYKSZTI GIEDRAYTI WISKUPA ŻIEMAYCIU, ŻENKLINIKA S. STANISLOWO, ISZSPAUSTAS PAS KUNIGUS MISSIONORIUS WILNIUJE 1816.

GK1, 2, 3Gimtoji kalba, Kaunas, 11933–1941; Čikaga, 21958–1968; Vilnius, 31990–.

– [Frydrichas Vilhelmas Hakas,] VOCABVLARIVM LITTHVANICO-GERMANICVM, ET GERMANICO-LITTHVANICVM, Darin alle im Neuen Teſtament und Pſalter befindliche Wrter nach dem Alphabeth enthalten ſind; Nebſt Einem Anhang einer kurgefaßten Litthauiſchen GRAMMATIC Ausgefertiget von Friederich Wilhelm Haack / S.S. Theol. Cultore, ʒur Ʒeit Docente im Litthauiſchen Seminario ʒu Halle. HALLE, Druckts Stephanus Orban, Univerſ. Buchdr. [1730]. (Kritinis leidimas: Frydrichas Vilhelmas Hakas, VOCABVLARIVM LITTHVANICO-GERMANICVM, ET GERMANICO-LITTHVANICVM... Nebſt Einem Anhang einer kurgefaßten Litthauiſchen GRAMMATIC (1730) 1. Kritinis leidimas, parengė Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.)

IFIndogermanische Forschungen, Straßburg, 1892–1916; Berlin, 1917–.

JaG – [Jonas Jablonskis,] LIETUVIŠKOS KALBOS GRAMATIKA. RAŠYTOJAMS IR SKAITYTOJAMS VADOVĖLIS. PARAŠĖ PETRAS KRIAUŠAITIS. TILŽEJE 1901. SPAUZDINTA PAS OTTO v. MAUDERODE.

JE – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEdźielne iáko y wſzytkich Swiąt, ktore w Kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porządku przez cały rok czytáią. Wydáne za dozwoleniem ſtárßych. [...] w WILNIE. W Drukániey Akademiey SOC. IESV Roku / 1647. (Ir kiti leidimai. Internetiniai leidiniai: Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1647, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Milda Lučinskienė, Vytautas Zinkevičius, 1998; Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1674, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Milda Lučinskienė, Inga Pilipaitė, Vytautas Zinkevičius, 1999; Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1679, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Milda Lučinskienė, Vytautas Zinkevičius, 1999; Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1690, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Milda Lučinskienė, Vytautas Zinkevičius, 2000; Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1705, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Milda Lučinskienė, Vytautas Zinkevičius, 2001; www.lki.lt/seniejirastai/.)

KDG – [Kazimieras Kristupas Daukša,] Krótka Grammatyka języka litewskiego po polsku wyłożona przez Kazimierza Krzysztofa Daukszę. Trumpa Kalbmoksłea lieżuv’o lietuviško (lżuv’o ltuviško) lienkiškaj išguldita pear Kaz’ (Kazimier’) – Kris’u (Krištap’) Davkši [b. d.]; VUB RS: f. 119 – 516; rankraštis. (Santrumpa KDGli žymi lietuvišką variantą, o KDGle – lenkišką.)

KDŽ – [Kazimieras Kristupas Daukša, Lietuvių–lenkų kalbų žodynas, apie 1836–1844;] Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto centrinė biblioteka: 2230 bei Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Meno istorijos skyriaus biblioteka, be signatūros; rankraštis.

KG – [Frydrichas Kuršaitis,] GRAMMATIK DER LITTAUISCHEN SPRACHE VON DR. FRIEDRICH KURSCHAT, Professor zu Königsberg i. Pr. Mit einer Karte des littauischen Sprachgebiets und einer Abhandlung über littauische Volkspoesie nebst Musikbeilage von 25 Dainosmelodien. HALLE, VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES. 1876.

KI-S – Czesław Kudzinowski, Indeks-słownik do „Daukšos Postilė“ 1(A–N), 2(O–Ž), Poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

KlbKalbotyra, Vilnius, 1958–.

KlC – [Danielius Kleinas,] M. DANIELIS KLEINII COMPENDIUM LITVANICO-GERMANICUM, Oder Kure und gandeutliche Anfuͤhrung ʒur Littauſchen Sprache / wie man recht Littauſch leſen / ſchreiben und reden ſol. Cum Privilegio S. R. M. Pol. [et] Seren. Elect. Brandenb. Koͤnigsberg / Gedruckt und verlegt durch Iohann Reuſnern / M. DC. LIV. [1654]. (Faksimilinis leidimas: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, atsakingasis redaktorius J[onas] Kruopas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957, 273–394; su indeksu. Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Compendium Litvanico-Germanicum, 1654, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2011; www.lki.lt/seniejirastai/.)

KlG – [Danielius Kleinas,] GRAMMATICA Litvanica Mandato & Autoritate SERENISSIMI ELECTORIS BRANDENBURGICI adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem edita à M. DANIELE Klein / Paſtore Tilſ. Litv. Præmiſſa eſt ad Lectorem Præfatio non minùs utilis, quàm neceſſaria. [...] REGIOMONTI, Typis & ſumptibus JOHANNIS REUSNERI, ANNO χρισ[τ]ογονίας cIᴐ. Iᴐc. LIII. [1653]. (Faksimilinis leidimas: žr. prie KlC: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, 65–272; su indeksu. Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Grammatica Litvanica, 1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2011; www.lki.lt/seniejirastai/.)

KlNG – [Danielius Kleinas,] Σὺν τῷ Θεῷ. Neu Littauſches / verbeſſert=und mit vielen neuen Liedern vermehretes Geſangbuch / Nebſt einem ſehr nuͤlichen / nie ausgegangenen Gebetbchlein / Auch einer Teutſchen / hochntig=unterrichtlicher Vorrede an den Leſer. NAUJOS GIESMJU KNYGOS, Kurroſe ſénos Gieſmes ſu pritárimu wiſſû Báʒ́nycʒos Mokitoju per muſu Lietuwa yra pagérintos / O náujos gráʒ́os Gieſmes pridėtos. Taipajeg MALDU KNYGELES didʒ́auſey Báʒnycʒoſe wartojamos / Su labay priwálingu Pirm=pamokinnimu ßias Knygeles ſkaitancʒuju / Patogiey ſuguldytos ir iśdůtos. KARALAUCZUJE Iśſpaude ſawo iſſirádimais PRIDRIKIS REUSNERIS Métůſe M. DC. LXVI [1666]. (Kritinis leidimas: D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai. D. Kleins Naujos giesmju knygos. Die Texte und ihre Quellen, parengė habil. dr. Guido Michelini, Vilnius: Versus aureus, 2009. Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės, 1666, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Vaidotas Rimša, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2006; www.lki.lt/seniejirastai/. Taip pat 1667 metų: Σὺν τῷ Θεῷ. Neu Littauſches / verbeſſert=und mit vielen neuen Liedern vermehretes Geſangbuch / Nebſt einem ſehr nlichen / nie ausgegangenen Gebetbchlein / Auch einer Teutſchen / hochntig=unterrichtlichen Vorrede an den Leſer. NAUJOS GIESMJU KNYGOS, Kurroſe ſénos Gieſmos ſu pritárimu wiſſû Baʒ́nycʒos Mokitoju per muſu Lietuwa yra pagérintos / O náujos gráʒ́os Gieſmes pridėtos. Taipajeg MALDU KNYGELES didʒ́auſey Báʒnycʒoſe wartojamos / Su labay priwálingu Pirm=pamokinnimu ßias Knygeles ſkaitancʒuju / Patogiey ſuguldytos ir iśdůtos. Koͤnigsberg / Druckts und verlegts Friderich Reuſner. Anno 1667.)

KN1KNIGA Nobaʒniſtes Krikśćionißkos / Ant gárbos Diewuy TRAYCEY Szwentoy Wienatijam: Ant wartoimá Báʒ́nicioms dides Kunigiſtes Lietuwos ißduotá. KIEDAYNISE, DRVKAWOIA, IOCHIMAS IVRGIS RHETAS, Meatu Poná, 1653. (Faksimilinis leidimas: Knyga nobažnystės krikščioniškos. 1653, parengė Dainora Pociūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. Internetinis leidinys: Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Knyga nobažnystės, 1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

KN2KNIGA Nobaʒniſtes Krikśćionißkos / Ant gárbos Diewuy TRAYCEY Sżwentoy Wienatijam: Ant wartoimá Báʒ́nićioms dides Kunigiſtes Lietuwos ißduotá. O dabar ąntra karta perdrukawota Supriedu / nekuriu gieſmiu / Ewangeliu ąnt pomietkos Sʒwentuju Diewa / Teypag Supriedu nekuriu mąłdu. KIEDAYNISE, DRUKAWOIA. JOACHIMAS JURGIS RHETAS, Meatu Poná, 1653.

Kvl I – [Frydrichas Kuršaitis,] WÖRTERBUCH DER LITTAUISCHEN SPRACHE VON FRIEDRICH KURSCHAT [...], ERSTER THEIL: DEUTSCH-LITTAUISCHES WÖRTERBUCH. HALLE, VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES, 1870.

Kvl II – [Frydrichas Kuršaitis,] WÖRTERBUCH DER LITTAUISCHEN SPRACHE VON FRIEDRICH KURSCHAT [...], ERSTER THEIL: DEUTSCH-LITTAUISCHES WÖRTERBUCH, Zweiter Band L–Z. HALLE, VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES, 1874.

Klv – [Frydrichas Kuršaitis,] LITTAUISCH-DEUTSCHES WÖRTERBUCH VON FRIEDRICH KURSCHAT [...] Halle A. S., Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1883.

KZZeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen (nuo 1988 metų eina pavadinimu Historische Sprachforschung), Berlin, 18521885; Gütersloh, 1887–1907; Göttingen, 1907–.

L – Lutherio Biblija. (Kritinis leidimas: Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Die Deutsche Bibel 112, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 19061961.)

LAISLietuvių Atgimimo istorijos studijos, Vilnius, 1990–.

LB I – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis, 1969.

LB II(1) – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 2. 1862–1904 1(A–P), Vilnius: Mintis, 1985.

LB II(2) – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 2. 1862–1904 2(R–Ž), Vilnius: Mintis, 1988.

LBPLietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861. Papildymai, Vilnius: Mintis, 1990.

LE –  Lietuvių enciklopedija 1–37, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985.

LEW – Ernst Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch I–II, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1955–1962.

LexLEXICON LITHUANICUM; LMAVB RS: f. 137 – 10; rankraštis. (Faksimilinis leidimas: Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, parengė Vincentas Drotvinas, Vilnius: Mokslas, 1987; su indeksu.)

LgBLinguistica Baltica, Warszawa, 1992–1993; Kraków, 1994–.

LiKLiteratūra ir kalba, Vilnius, 1956–1995.

LyKMáʒ́as Katgiſmas D. Mértino Lutteraus ant Małoningiáuſojo Pruſû Karálaus Įſákimo, wisſû Wijſkupû ir Klebbonû Lietuwoj’ Sutarimù iß naujo Tilʒ́eje [Mę́tė 1719] pérweiʒdėtas, ir wisſiems wartotinay Karaláucʒuje ißſpáuſtas; Jogailos biblioteka Krokuvoje: MS. Slav. Quart 4; rankraštis. (Kritiniai leidimai: Heinrich Johann Lysius, Mažasis katekizmas, pagal Berlyno rankraštį parengė Pietro U. Dini, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993; Baldur Panzer, Der Kleine Catechismus D. M. Lutheri Máźas Katgismas D. Mertino Lutteraus. Besorgt von D. Henrich Lysius Tillsitt 1719, Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 1993.)

LKKATHECHISMAS ARBA PAMOKIMAS WIENAM KVRIAMGI KRIKSCZONIVY REYKIAMAS. PARASZITAS Nuog D. IOKVBO LEDESMOS Theologo Soc: IESV. E pergulditas Lietuwißkay / ir Vntrnkárt ißſpáuſtas WILNIVY Drukôrnioy Acadêmios SOCIETATIS IESV, Metůſu vʒ́gimimo Wießpatés / 1605. (Kritinis leidimas: Ernst Sittig, Der polnische Katechismus des Ledesma und die litauischen Katechismen des Daugßa und des Anonymus vom Jahre 1605 nach den Krakauer Originalen und Wolters Neudruck interlinear herausgegeben, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1929. Internetinis leidinys: Jokūbo Ledesmos katekizmas, 1605, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Juozas Karaciejus, Ričardas Petkevičius, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

LKA – Lietuvių kalbos atlasas I. Leksika, Vilnius: Mokslas, 1977; II. Fonetika, Vilnius: Mokslas, 1982; III. Morfologija, Vilnius: Mokslas, 1991.

LKE – Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas, Lietuvių kalbos enciklopedija, parengė Kazys Morkūnas, redagavo Vytautas Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999.

LKGLietuvių kalbos gramatika I–III, Vilnius: Mintis, Mokslas, 1965–1976.

LKKLietuvių kalbotyros klausimai (nuo 1999 metų eina pavadinimu Acta linguistica Lithuanica), Vilnius, 1957–.

LKŽLietuvių kalbos žodynas I–XX, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla; Mintis; Mokslas; Mokslo ir enciklopedijų leidykla; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas; Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1956–2002.

LKŽ1Lietuvių kalbos žodynas I–II, Vilnius, Kaunas: Valstybinė enciklopedijų ir mokslo literatūros leidykla, 1941–1947.

LLIChLietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija (iki 1940 m.), parengė Leonas Gineitis, Vilnius: Vaga, 1988.

LMADLietuvos TSR mokslų akademijos darbai, Vilnius, 1955–1989.

LTLietuvių tauta, Vilnius, 1907–1936.

LtLituanistica, Vilnius, 1990–.

MG – [Kristijonas Gotlybas Milkus,] Anfangs=Grnde einer Littauiſchen Sprach=Lehre, worinn ʒwar die von dem jngern Ruhig ehemals herausgegebene Grammatik ʒum Grunde gelegt, aber mit ſtarken  Ʒuſaͤen und neuen Ausarbeitungen verbeſſert und vermehrt worden von Chriſtian Gottlieb Mielcke, Cantor in Pillckallen, Koͤnigsberg, 1800. Druck und Verlag der Hartungſchen Hofbuchdruckerey.

MKMūsų kalba (1968–1970 metais ėjo pavadinimu Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinis), Vilnius, 1968–1989.

MLEMažosios Lietuvos enciklopedija 1–4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000–2009.

MPPoſtilla LIETVWISZKA Tátáy eſt / Iʒ̇guldimas práſtás Ewángeliu ant koʒ̇nos Nedelios ir Sʒwentes per wiſus metus / kurios págal buda ſená Báʒ̇nicʒ́ioy Diewá eſt ſkáitomas. [...] WILNIVY / Per Iokubą Morkuną / [...] Metuoſe Diewa / 1600.

MSMūsų senovė, Kaunas, 1921–1922, 1937–1939.

– [Kristijonas Gotlybas Milkus,] Littauiſch=deutſches und Deutſch=littauiſches Wrter=Buch, worinn das vom Pfarrer Ruhig ʒu Walterkehmen ehemals heraus gegebene ʒwar ʒum Grunde gelegt, aber mit ſehr vielen Wrtern, Redens=Arten und Sprchwrtern ʒur Haͤlfte vermehret und verbeſſert worden von Chriſtian Gottlieb Mielcke, Cantor in Pillckallen [...], Koͤnigsberg, 1800. Im Druck und Verlag der Hartungſchen Hofbuchdruckerey. (Santrumpa MŽlv žymi lietuvių–vokiečių, o MŽvl – vokiečių–lietuvių kalbų dalį.)

MžF – [Martynas Mažvydas,] FORMA Chrikſtima. Kaip Baßnicʒas Iſtatimæ Hertʒikiſtes Pruſu / ir kitoſu ʒ̇emeſu laikoma ira. Drukawot Karalaucʒui per Iona Daubmana / Metu Chriſtaus M. D. L I X. [1559]. (Faksimiliniai leidimai: žr. prie MžG I: Gerulis 1922, 93–134; Mažvydas 1993, 145–188. Kritinis leidimas: žr. prie MžG I: Michelini 2000, 155–196.)

MžG I – [Martynas Mažvydas,] Geſmes Chrikſcʒoniskas gedomas Baßnicʒoſu per Aduenta ir Kaledas ik Gramnicʒu. Iſch ſpauſtas Karalaucʒui nůg Iona Daubmana Metu Diewa / M.D.LXVI. [1566]. (Faksimiliniai leidimai: [Jurgis Gerulis,] Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, spaudai parūpino Dr. Jurgis Gerulis, Kaunas: Švietimo Ministerija, 1922, 149–242; Martynas Mažvydas, Katekizmas ir kiti raštai. Catechismus und andere Schriften, redaktorius Giedrius Subačius, Vilnius: Baltos lankos, 1993, 189–284. Kritinis leidimas: Guido Michelini, Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 211–304.)

MžG II – [Martynas Mažvydas,] GESMES Chrikſcʒoniſkas gedomas baßnicʒoſu per Welikas ir Sekminias ik Aduenta. Iſchſpauſtas Karalaucʒui / nůg Iona Daubmana. Metu Diewa / M. D. LXX. [1570] Soli Deo Gloria. (Faksimiliniai leidimai: žr. prie MžG I: Gerulis 1922, 243–592; Mažvydas 1993, 287–636. Kritinis leidimas: žr. prie MžG I: Michelini 2000, 305–654.)

MžGA – [Martynas Mažvydas,] Gieſme S. Ambraßeijaus, bey S. Auguſtina, kurę wadin: Te Deū laudamus. Su geſmemis ape iſch numiruſiu priekelima Ieſaus Chriſtaus, Iſchgulditas per M. Moſſuida Waitkuna [et]c. Ant naudos Ragaynes Baßnicʒey ir kitu etc. [Kolofone:]  Iſchſpauſt Karalaucʒuy per Iana Weinreicha. XX diena meneſis Balandʒa. Metu Diewa. 1549. (Faksimiliniai leidimai: žr. prie MžG I: Gerulis 1922, 80–92; Mažvydas 1993, 127–144. Kritiniai leidimai: Pietro U. Dini, L’Inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas. Studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche, Roma: La Fenice Edizioni, 1994; žr. prie MžG I: Michelini 2000, 141–153.)

MžK – [Martynas Mažvydas,] CATECHISMVSA PRAſty Sʒadei, Makſlas ſkaitima raſchta yr gieſmes del krikſcʒianiſtes bei del berneliu iaunu nauiey ſugulditas KARALIAVCZVI VIII. dena Meneſes Sauſia, Metu vßgimima Diewa. M. D. XLVII. [1547] Soli Deo gloria. (Faksimiliniai leidimai: žr. prie MžG I: Gerulis 1922, 1–79; Mažvydas 1993, 45–125. Kritinis leidimas: žr. prie MžG I: Michelini 2000, 61–139.)

MžP – [Martynas Mažvydas,] PARAPHRASIS, permanitina poteraus malda / per Martina Moſwida iſchguldita. (Pirmą kartą publikuotas: [Jonas Bretkūnas,] Gieſmes Duchaunas / iſch Wokiſchka ing Lietuwiſchka ließuwi / per nekurius Plebonus Hercegiſtes Pruſu / pergulditas. Iſſpauſtas Karaliaucʒuie / per Iurgi Oſterbergera 1589. Faksimiliniai leidimai: žr. prie MžG I: Gerulis 1922, 135–148; Mažvydas 1993, 637–652. Kritinis leidimas: žr. prie MžG I: Michelini 2000, 197–210.)

MžRŽ – Dominykas Urbas, Martyno Mažvydo raštų žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 11996; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 21998.

MŽlv – žr. .

MŽvl – žr. .

OB – [Mykolas Olševskis,] BROMA ATWERTA Ing WIECZNASTI, PAR Atminima paſkutiniu dayktu. Su ſpaſabays Diſponawojma mirſztanciu, ant śćiesliwa ſmercia. Su ſpaſabays ratawojma duſiu Ciśćiu kientanciu. Teypogi ape kitus Artykułus Wieros Szwętos, ſu trumpays pamokſłays, ir prikłodays, iß pawożniu Authoriu iſzrinktays. Par Kuniga MIKOŁA OLSZEWSKI Theologa Abſoluta Kanawnika Regularna BB. MM. de pænitentia; ſu Medytacyomis ant ciełos Nedieles. Metuoſe nuog Uſzgimima JEZUSA P. 1753. WILNIUY Drukarnie J. K. M. Kunigu Franciſzkonu.

OG – [Gotfrydas Ostermejeris,] Neue Littauiſche Grammatik ans Licht geſtellt von Gottfried Oſtermeyer, der Trempenſchen Gemeine Paſtore Seniore und der Kniglich=Deutſchen Geſellſchaft ʒu Knigsberg Ehren= Mitglied. Koͤnigsberg, 1791. gedruckt bey G. E. Hartung, Koͤnigl. Preuß. Hofbuchdrucker und Buchhaͤndler.

PBPonto-Baltica, Milano, 1981–.

– [Dionizas Poška,] SŁOWNIK Ięzyka Litewskiego, Polskiego i Łacinskiego 1–2 [1825–1830]; LLTIB RS: f. 1 – 888, 889; rankraštis.

RBlRes Balticae, Pisa, 1995–.

RG – [Paulius Frydrichas Ruigys,] Anfangsgrnde einer Littauiſchen Grammatick, in ihrem natrlichen Ʒuſammenhange entworfen von Paul Friedrich Ruhig, der Gottesgelahrtheit Befliſſenen, ʒur Ʒeit Docenten im littauiſchen Seminario ʒu Knigsberg. Koͤnigsberg, druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1747. (Internetinis leidinys: Povilas Ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik, 1747, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Jurgita Venckienė, Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

RgB – [Pilypas Ruigys,] Betrachtung der Littauiſchen Sprache, in ihrem Urſprunge, Weſen und Eigenſchaften; [...] von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, im Hauptamt Inſterburg. Koͤnigsberg, druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1745. (Faksimilinis leidimas: Pilypas Ruigys, Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė Vytautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė, Vilnius: Vaga, 1986, 19–164.)

RgM – [Pilypas Ruigys,] MELETEMA, è re ipſa, Autoribus variis, atq[ue] experientia, ſiſtens LINGVAM Lituanicam ſvaſu Doctrinâ excellentisſimorum qvorundam Fautorum, luci publicæ datum à Philippo Ruhigio, Inſterb. Pruſſo, Eccleſiæ Walterkemenſis in Diſtrictu Inſterburgenſi Paſtore Germanico-Lituanico. Anno QVo LItVanVs gaVDens naCtVs fVIt BIbLIa prIMa. [1735]; Kazio Varnelio kolekcija Vilniuje; rankraštis. (Faksimilinis leidimas: žr. Prie RgB: Ruigys 1986, 165–275.)

RkGNeues Abermahl verbeſſert= und mit vielen neuen Liedern vermehrtes Littauſches Geſang=Buch / Sambt einem ſehr nlichen Gebeth=Bchlein. Naujos Su pritarimu wiſſû Baʒ́icôs muſu Lietuwojè Mokitojû pagérintos GIESMJU KNYGOS, Taipojeg MALDU KNYGELES, Labjauſey Baʒ̇nyćoſė Wartojimos Patogiey ſutaiſitos ir ßweʒ́ey ißdutos per M. Iona Rikowią / Norkićû Kleboną. KARALAUCUJE, Ißſpauſtos per PRIDRIKIO REUSNERO, paliktą Naßlę / 1685. (Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Jonas Rikovijus, Naujos pagerintos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės, 1685, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2004; www.lki.lt/seniejirastai/.)

RkMNeues Littauiſches / Sehr nhtiges und Seelen=erbauliches GEBETBUCHLEIN / Oder: Naujos labbay Privvalingos ir duſzoms naudingos MALDU KNYGELES [...] ßoj muſu Pruſu Lietwoj’ isdůtos nůg M. DANIELO KLEINIO, Lietun. Klebono Tilʒ́ej. Sʒweʒ̇ey perweiſdetas p. M. J. R. N. K. KARALAUZUJE, PRIDERIKIO REUSNERO / palikta Naßle / 1685. (Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Jonas Rikovijus, Naujos maldų knygelės, 1685, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2004; www.lki.lt/seniejirastai/.)

RPs – [Jonas Rėza,] Der Pſalter Davids Deutſch vnd Littawiſch. PSALTERAS DOWIDO VVOKISCHKAI BEI LIETUWISCHKAI. Karaliautʒoje Pruſſu per Lorintʒu Segebadu / Mætoſſa Chriſtaus 1625. (Kritinis leidimas: žr. prie BPs. Internetinis leidinys: Jonas Rėza, Psalteras Dovydo, 1625, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Rainer Fecht, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2007; www.lki.lt/seniejirastai/.)

– [Pilypas Ruigys,] Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexicon, Worinnen ein hinlaͤnglicher Vorrath an Wrtern und Redensarten, welche ſowol in der H. Schrift, als in allerley Handlungen und Verkehr der menſchlichen Geſellſchaften vorkommen, befindlich iſt: [...] von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, Inſterburgiſchen Hauptamtes. Koͤnigsberg, druckts und verlegts I. H. Hartung, 1747. (Santrumpa RŽlv žymi lietuvių–vokiečių, o RŽvl – vokiečių–lietuvių kalbų dalį.)

RŽlv – žr. .

RŽvl – žr. .

SŠG – [Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas,] COMPENDIUM GRAMĀTICÆ LITHVANICÆ Theophili Schultʒens Past: Cattenov, REGIOMONTI: Typis Friderici Reuſneri, [...] Aō: 1673. (Faksimilinis leidimas: Sapūno ir Šulco gramatika, parengė Kazimieras Eigminas, Bonifacas Stundžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997; su indeksu. Internetinis leidinys: Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae, 1673, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2010; www.lki.lt/seniejirastai/.)

SD1 – Hipotetinis pirmasis Konstantino Sirvydo Dictionarium leidimas: [Constantinus Szyrwid, DICTIONARIVM TRIVM LINGVARVM, ~1629].

SD2 – Neišlikęs antrasis Konstantino Sirvydo Dictionarium leidimas: [Constantinus Szyrwid, DICTIONARIVM TRIVM LINGVARVM, Polonico-Latino Lituanicum. R. P. Conſtantini Schirvvid. Vilnæ 1631. 8].

SD3 – [Konstantinas Sirvydas,] DICTIONARIVM TRIVM LINGVARVM, In vſum Studioſæ Iuuentutis, AVCTORE CONSTANTINO SZYRWID è SOCIETATE JESV. Cum Superiorum permiſſu editum. Tertia editio recognita & aucta. VILNÆ, Typis Academicis Societatis JESV. Anno Domini M.DC.XLII. [1642]. (Faksimilinis leidimas: Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas: Dictionarium trium linguarum [fotografuotinis leidimas], parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslas, 1979.)

SD4 – [Konstantinas Sirvydas,] DICTIONARIVM TRIVM LINGVARVM, In vſum Studioſæ Iuventutis, AVCTORE R. P. CONSTANTINO SZYRWID è SOCIETATE JESU. Cum Superiorum permiſſu editum. Qvarta editio recognita & aucta. VILNÆ, Typis Academicis Societatis IESV. Anno Domini M. DC. LXXVII. [1677]. (Internetinis leidinys: Konstantinas Sirvydas, Dictionarium trium lingvarum, 1677, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2012; www.lki.lt/seniejirastai/.)

SP I – [Konstantinas Sirvydas,] PVNKTY KAZAN od Adwentu áǯ do Poſtu, Litewskim ięzykiem, z wytłumáczeniem ná Polskie, PRZEZ Kśiędzá KONSTANTEGO SZYRWIDA / Theologá Societatis IESV / Z DOZWOLENIEM STARSZYCH wydáne. W WILNIE W Drukárni Akádemiey Societatis IESV Roku M. DC. XXIX. [1629]. (Kritinis leidimas: Konstantinas Sirvydas, Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios, parengė Virginija Vasiliauskienė ir Kristina Rutkovska, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.)

SP II – [Konstantinas Sirvydas,] PVNKTY KAZAŃ NA POST WIELKI Ięʒykiem Litewſkiem Przez W.X. CONSTANTEGO SZYRWIDA, Theologá Societatis IESV nápiſáne. á Teraʒ na Polſki Ieʒyk prʒetłumacʒone / y oboiem do Druku podáne. Zá pozwoleniem Stárßych. W Wilnie / w Drukárni Akádemii Societatis IESV. Roku Pańskiego, 1644. (Kritinis leidimas: Konstantinas Sirvydas, Punktai sakymų Gavėniai, parengė Virginija Vasiliauskienė ir Kristina Rutkovska, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.)

SPr – [Konstantinas Sirvydas, Prompt[u]arium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum, prieš 1625.] (Faksimilinis leidimas: Senasis Konstantino Sirvydo žodynas [fotografuotinis leidimas], parengė Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. Internetinis leidinys: Konstantinas Sirvydas, [Dictionarium trium linguarum], 1620, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Milda Lučinskienė, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

StBStudi Baltici, Roma, 1931–1940; Firenze, 1952–1969.

ŠG – [Naujos [...] pagerintos Gieſmiu Knygos Taipojeg Maldu Knygeles [...] Karalaucʒuje Priderikio Reuſnero palikta Naßle. 1705.] VUB egz. (LR 1383) be antraštinio lapo. (Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės, 1704, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

ŠlG – [Augustas Schleicheris,] HANDBUCH DER LITAUISCHEN SPRACHE VON AUGUST SCHLEICHER. I. GRAMMATIK. PRAG, 1856. J. G. CALVE’SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG. (Faksimilinis leidimas: Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas 1, sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 150–508.)

ŠMNeues Littauſches / Sehr nhtiges und Seelen=erbauliches Gebeht=Bchlein / Oder: Naujos labbay Priwalingos ir dußoms naudingos MALDU KNYGELES [...] ßoj muſu Pruſu Lietuwoj’ ißdtos nůg M. DANIELO KLEINIO, Lietun. Klebono Tilʒ̇ej. KARALAUZUJE, PRIDRIKIO REUSNERO / palikta Naßle / 1704. (Internetinis leidinys: Danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos maldų knygelės, 1704, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

TerTerminologija (1994 metais išėjo pavadinimu Terminologijos vagos), Vilnius, 1994–.

TSTėvynės Sargas, Tilžė, 1896–1904.

Tauta ir žodis, Kaunas, 1923–1931.

VVulgata (Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 31994.)

VaŽV I – [Motiejus Valančius,] ŻEMAJTIU WISKUPISTĘ APRASZE K. MOTIEJUS WOŁONCZEWSKIS. Dalis I. Su Tobliczioms. WILNIUJ. SPAUSTUWIEJE JUOZAPA ZAWADZKI. 1848.

VaŽV II – [Motiejus Valančius,] ŻEMAJTIU WISKUPISTĘ APRASZE K. MOTIEJUS WOŁONCZEWSKIS. Dalis II. WILNIUJ. SPAUSTUWIEJE JUOZAPA ZAWADZKI. 1848.

VLEVisuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001–2015.

VpVarpas, Tilžė, Ragainė, 1889–1905.

WA.DBD. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Die Deutsche Bibel 1–12, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1906–1961.

WPISCHGVLDIMAS EVANGELIV PER WISVS METVS, SVRINKTAS DALIMIS ISCH DAVGIA PASTILL, TAI EST ISCH PASTILLAS NICVLAI HEMINGY, ANTONY CORVINI, IOANNIS SPANGENBERGI, MARTINI LVTHERI, PHILIPPI MELANTHONIS, IOANNIS BRENTY, ARSATY, SCHOPER, LEONARDI KVLMĀNI IODOCY WILICHI IR ISCH KITT •φ•; HAB: Cod. Guelf. 11. 2 Aug. 2°; rankraštis. (Kritinis leidimas: Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573 1–2. Faksimile, kritische Edition und textkritischer Apparat, hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, Wolfenbütteler Forschungen, Band 118.1, hrsg. von der Herzog August Bibliothek, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008. Internetinis leidinys: Wolfenbüttelio postilė, 1573, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Jolanta Gelumbeckaitė, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

WPm1, 2, 3, 4 – Jakub Wujek, Postylla Katolicka mniejsza. (Keturi leidimai: 11579, 21582, 31590, 41596.)

XGG[rammatyka] = L[itewska] PRZEZ X.D.K.P.S. Prawidła Ięzyka Litewskiego Czyli GRAMMATYKA Litewska [1820–1830]; Čartoriskių biblioteka Krokuvoje: BCzart Rkp 2281 II. (Kritinis leidimas: X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. BALt 3, par. Giedrius Subačius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 89–275.)

ZG – [Lozorius Zengštokas,] GIESMES Chrikſcʒioniſchkos ir Duchauniſchkos / Per Wiſſus mætus Baßnicʒoie Diewa giedamos / iſch Wokiſchkia bei Lenkiſchkia ingi Lietuwiſchia ßodi / nekuriu Plebonu perwerſtos à Nu Diewui ant garbes bei Chrikſchcʒianims ant naudos per Laʒaru Sengſtak Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. ANNO CIƆ IƆC XII. [1612] Iſchſpauſtos Karaliaucʒiuie Pruſuu / Per Joną Fabriciu. (Kritinis leidimas: Lozorius Zengštokas, Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai, parengė prof. habil. dr. Guido Michelini, Vilnius: Baltos lankos, 2004. Internetinis leidinys: Lozorius Zengštokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2003; www.lki.lt/seniejirastai/.)

ZE – [Lozorius Zengštokas,] ENCHIRIDION Catechiſmas Maßas / dæl paſpalitu Plebonn ir Koʒnadiju / Wokiſchku ließuwiu paraſchits per D. Martina Luthera. O iſch Wokiſchka ließuwia ant Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergulditas | per Baltramieju Willenta Plebona Karalaucʒuie. A Nu Diewuj ant Garbes / bei Chrikſchcʒonims ant naudos / per Laʒaru Sengſtack / Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. Iſchpauſtas per Iona Fabriiu / Metu M. DC. XII. [1612]. (Kritinis leidimas: žr. prie E: Bechtel 1882, 1–41. Internetinis leidinys: Lozorius Zengštokas, Enchiridionas, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2008; www.lki.lt/seniejirastai/.)

ZEE – [Lozorius Zengštokas,] Evangelias / bei Epiſtolas / Nedeliu ir Schwentuiu dienoſu ſkaitomaſias / Baßnicʒoſu Crikſſchcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant Lietuwiſchka ßodʒia / per Baltramieju Willenta / Plebona Karaloucʒui ant Schteindama. Priegtam / ant gala priedeta ira / Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpattes muſu Ieſaus Chriſtaus / pagal kieturiu Evangeliſtu. A Nu Diewuj ant garbes / bei Crikſchcʒonims ant naudos / per Laʒaru Sengſtak / Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. Iſchſpauſtas Karalaucʒuie per Iona Fabriciu / Metu M. DC. XII. [1612]. (Kritinis leidimas: žr. prie E: Bechtel 1882, 41–180. Internetinis leidinys: Lozorius Zengštokas, Evangelijos bei Epistolos, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė Ona Aleknavičienė, Giedrė Olsevičiūtė, Vytautas Zinkevičius, 2007; www.lki.lt/seniejirastai/.)

Archivum Lithuanicum leidžia:
Klaipėdos universitetas,
Lietuvių kalbos institutas,
Lietuvos istorijos institutas,
Šiaulių universitetas,
University of Illinois at Chicago,
Vilniaus universitetas,
Vytauto Didžiojo universitetas

Elektroniniai adresai įteikti straipsniams, publikacijoms, recenzijoms: subacius@uic.edu; birute.triskaite@gmail.com
Redakcijos adresas: Archivum Lithuanicum
Lietuvos istorijos institutas
Tilto g. 17 LT-01101 Vilnius, Lietuva

Publikavimo Lietuvos istorijos instituto leidžiamuose žurnaluose etikos nuostatai

Straipsnių publikavimas ir autorystė

 • Žurnalų rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų.
 • Žurnaluose skelbiami tik niekur anksčiau neskelbti straipsniai. Taip pat gali būti skelbiamas straipsnis, jei jis buvo paskelbtas kita kalba ir pakeistas ne mažiau nei 30 proc.
 • Plagijavimas, t. y. svetimos publikacijos teksto, tyrimo metodikos, idėjos, atradimo pateikimas kaip savo, empirinių duomenų, jau įvestų į mokslo apyvartą, pateikimas kaip naujai surastų, naudotos literatūros nenurodymas yra draudžiamas. Tačiau neprivalu išnašoje nurodyti visus tą archyvinį šaltinį (ar senąjį spaudinį) anksčiau savo darbuose naudojusius tyrėjus.
 • Straipsniai skelbiami nemokamai. Autoriai taip pat negauna piniginio atlygio už savo straipsnius. Visi atskiruose žurnalo numeriuose publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.
 • Žurnaluose publikuojami kūriniai pagal Lietuvos istorijos institutui suteiktą neišimtinę licensiją (jeigu atskirų žurnalų sutartys su leidyklomis nenumato kitų sąlygų); autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo kūrinius atskirai nuo šio leidinio kaip kolektyvinio kūrinio.
 • Visi žurnaluose publikuoti tekstai vėliau skelbiami LII interneto svetainėje laisvos prieigos formate.

Recenzijų publikavimas

 • Recenzijos publikuojamos Redaktorių kolegijos užsakymu. Tais atvejais, kai recenzijos parengimą inicijuoja autorius, jis pirmiausia turėtų susisiekti su Redaktorių kolegija.

Autorių atsakomybė

 • Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal žurnalų nustatytus nurodymus autoriams dėl straipsnio struktūros, citavimo, šaltinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų.
 • Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie atitinkamo tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.
 • Jei yra daugiau nei vienas straipsnio autorius, tai jie nurodomi taip, kaip patys nusprendžia. Esant reikalui, patys autoriai straipsnyje nurodo savo įdėto darbo dalį.
 • Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.
 • Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, tinkamai motyvuotas pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo ir kitą motyvuotą recenzento nuomonę. Jeigu autorius neatsižvelgia į recenzentų pastabas, savo motyvus Redaktorių kolegijai jis paaiškina raštu.

Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

 • Žurnalams pateikti mokslo straipsniai recenzuojami mažiausiai dviejų anoniminių recenzentų, kuriuos redkolegija parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikavimui yra priešingos, Redaktorių kolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio tinkamumo publikuoti.
 • Recenzentai skiriami konfidencialiai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę.
 • Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo parengėjui arba Redaktorių kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninį nusistatymą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.
 • Recenzentai privalo atkreipti Redaktorių kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.
 • Recenzentai privalo užtikrinti recenzuojamų straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius.

Redaktorių ir parengėjų atsakomybė

 • Galutinai dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo sprendžia Redaktorius arba Redaktorių kolegija. Jos sprendimas dėl straipsnio atmetimo autoriaus gali būti skundžiamas LII Akademinės etikos komisijai (jei įtariama esant etinių su sprendimo priėmimu susijusių pažeidimų).
 • Redaktorių kolegijos / parengėjo pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikavimui straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius ar santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, taip pat finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad jie neturėtų įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.
 • Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo lygį ir tvarką ir priimti objektyvius sprendimus, neatsižvelgdama į recenzentų galbūt turimas išankstines nuostatas ir žinias apie autorių, įskaitant autoriaus lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę / geografinę kilmę.
 • Straipsnio priėmimas publikavimui reiškia maksimalų įsitikinimą ir pasitikėjimą jo vertingumu.
 • Jei dėl Redaktoriaus, Redaktorių kolegijos ar leidyklos kaltės straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, Redaktorių kolegija turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas.

Leidinio Redaktorių kolegijos narių galimybė publikuoti tyrimus žurnale

 • Jei Redaktorių kolegijos nariai įteikia žurnalui savo straipsnius ar studijas, tai jie priimami ir recenzuojami įprasta tvarka, tik apie visą procesą neinformuojant autoriaus (Redaktorių kolegijos nario). Išimtinais atvejais, kai straipsnį įteikia vyr. redaktorius, recenzavimo procesą organzuoja jo pavaduotojas arba kitas įgaliotas Redaktorių kolegijos narys.

 

Archivum Lithuanicum 25
Turinys (Contents)  
Straipsniai (Articles)  
Ona Aleknavičienė  
Biblijos skaitiniai iš Jono Bretkūno Postilės ir jo Naujojo Testamento Lozoriaus Zengštoko Evangelijose bei Epistolose (1612) p. 9 – 40
https://doi.org/10.33918/26692449-25001  
Anna Helene Feulner, Frank Goymann, Wolfgang Hock, Otso Vanhala  
Register im älteren Baltischen: Die Postillen des Altlitauischen und Altlettischen p. 41 – 88
https://doi.org/10.33918/26692449-25002  
Markus Falk, Felix Thies  
Die christlichen Grundgebete im Altlitauischen I. Das Ave Maria p. 89 – 114
https://doi.org/10.33918/26692449-25003  
Mindaugas Šinkūnas  
1724 m. rugpjūčio 9 d. įsakas dėl tvorų ir jo vertėjas Christophoras Heinrichas Wegneris p. 115 – 158
https://doi.org/10.33918/26692449-25004  
Inga Strungytė-Liugienė  
XIX a. antrosios pusės Prūsijos Lietuvos protestantų knygos su giesmių melodijomis skaitmenimis p. 159 – 180
https://doi.org/10.33918/26692449-25005  
Roma Bončkutė  
Aleksandro Guagninio ir Motiejaus Strijkovskio kronikos – Simono Daukanto šaltiniai p. 181 – 194
https://doi.org/10.33918/26692449-25006  
Giedrius Subačius  
Simono Daukanto 1846 m. spaudinio Gyvatų didžiųjų karvaidų ortografija. Palimpsestinės raidės p. 195 – 270
https://doi.org/10.33918/26692449-25007  
Jurgita Venckienė  
Aušros (1883–1886) kalbos pokyčiai ir redaktorių kalbinės nuostatos p. 271 – 296
https://doi.org/10.33918/26692449-25008  
Reda Griškaitė  
Pirmieji posukiliminiai metai Lietuvos istoriografijoje: kaip archeologus keitė slavistai ir folkloristai. Piotro Bezsonovo atvejis (1865–1866 m.) p. 297 – 370
https://doi.org/10.33918/26692449-25009  
   
Recenzijos (Reviews)  
Inga Strungytė-Liugienė  
Recenzuojama: Ona Aleknavičienė ir Grasilda Blažienė (par.) Povilo Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick, 1747; Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė, Povilas Frydrichas Ruigys, 2020 p. 373 – 380
https://doi.org/10.33918/26692449-25010  
Axel Holvoet  
Recenzuojama: Jurgita Venckienė (par.) Petras Avižonis, Lietuviška Gramatikėlė (1898–1899). Bibliotheca Archivi Lithuanici 12, 2022 p. 381 – 384
https://doi.org/10.33918/26692449-25011  
Roma Bončkutė  
Recenzuojama: Vilma Bukaitė (sud., koment. ir rodykl. par.) Jurgis Šaulys. Mano dienynas, 2022 p. 385 – 396
https://doi.org/10.33918/26692449-25012  
Archivum Lithuanicum 24
Turinys (Contents)  
Straipsniai (Articles)  
Paulius V. Subačius  
Tekstas kaip gyvatvorė / Text as ahedgerow p . 9 – 2 6
https://doi.org/10.33918/26692449-24001  
Simon Fries  
Über die Variation būtų ~ būt und mūsų, jūsų ~ mūs, jūs bei Christian Donelaitis / On variations of bū́tų ~ bū́t and mū́sų, jū́sų ~ mū́s, jū́s by Kristijonas Donelaitis p . 2 7 – 5 6
https://doi.org/10.33918/26692449-24002  
Ona Aleknavičienė  
Lietuvių kalba kaip kalbos politikos objektas Prūsijos Karalystėje: XVIII a. pradžios diskursas/ The Lithuanian language as an object of the policy on languge in the Kingdom of Prussia: the discourse of the early 18 th century p . 5 7 – 1 0 2
https://doi.org/10.33918/26692449-24003  
Birutė Kabašinskaitė  

Rytų, vidurio ir Mažosios Lietuvos raštijos sandūros 1863, 1865 m. reformatų religinės didaktikos knygelėse / The confluence of the writing of eastern, central Lithuania, and Lithuania minor in reformer books on religious didactions from 1863 to 1865

 

p . 1 0 3 – 1 3 0
https://doi.org/10.33918/26692449-24004  
Giedrius Subačius  
Simono Daukanto 1846‑ųjų Pasakų Fedro rankraščio ir spaudinio ortografija / The orthography of both manuscript and printed book (1846) of Simonas Daukantas's Lithuanian translation of the fables of phaedrus p. 1 3 1 – 1 8 6
https://doi.org/10.33918/26692449-24005  
Jurgita Venckienė  
Kazimiero Jauniaus marginalijos Jono Jablonskio Lietuviškos kalbos gramatikoje (1901) / Kazimieras Jaunius marginal notes in the grammar of the Lithuanian language by Jonas Jablonskis (1901) p. 1 8 7 – 2 1 6
https://doi.org/10.33918/26692449-24006  
Beata Bednarek  
„Witaj, Ojczyzno!” – akcenty litewskie w lirykach Franciszka Dionizego Kniaźnina zawartych w R ękopisie Puławskim / "Sveika Tėvyne" – Pulavų rankraštyje esančių Francišeko Kniaznino (Franciszek Dionizy Kniažnin) eilių lietuviškieji akcentai p . 2 1 7 – 2 3 6
https://doi.org/10.33918/26692449-24007  
Publikacijos (Publications)  
Sondra Rankelienė  
Teodoro Narbuto asmeninės bibliotekos fragmentas Vilniaus universiteto bibliotekoje: nuosavybės ženklai, viršeliai ir marginalijos kaip savininko asmenybės bruožų  tskleidimo įrankis p . 2 3 9 – 3 1 8
https://doi.org/10.33918/26692449-24008  
Reda Griškaitė  
Motiejaus Valančiaus sudarytas retų lietuviškų knygų sąrašas p . 3 1 9 – 3 6 1
https://doi.org/10.33918/26692449-24009  
Recenzijos (Reviews)  
Aurelija Tamošiūnaitė  
Recenzuojama: Tomasz Kamusella, Words in Space and Time. Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe, 2021 p . 3 6 5 – 3 7 2
https://doi.org/10.33918/26692449-24010  
Rima Cicėnienė  
Recenzuojama: Ilja Lemeškinas = Il’ja Lemeškin, Pranciškaus Skorinos  portretas 1522–2022 = Portrait de Francisk Skorina 1522–2022, 2022 p . 3 7 3 – 3 8 4
https://doi.org/10.33918/26692449-24011  
Darius Staliūnas  
Recenzuojama: Viktorija Šeina, Savas svetimas dainius. Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940), 2021 p . 3 8 5 – 3 9 0
https://doi.org/10.33918/26692449-24012  
Roma Bončkutė  
Recenzuojama: Dalia Jakaitė (sud., įv. str. ir koment.) Ko mums šiandien trūksta? Povilo Višinskio publicistika, 2020 p . 3 9 1 – 3 9 8
https://doi.org/10.33918/26692449-24013  
Jolita Mulevičiūtė  
Recenzuojama: Diana Streikuvienė (sud., tekstų autorė) Jonas Kazimieras Vilčinskis. Vilniaus albumas = Jan Kazimierz Wilczyński. The Vilnius Album, 2021 p . 3 9 9 – 4 0 6
https://doi.org/10.33918/26692449-24014  
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)  
Roma Bončkutė  
Konferencija „Jaunsvirlaukio akademija“, skirta S. Daukanto 229-osioms gimimo metinėms: Jelgava ir Jaunsvirlaukis p . 4 0 9 – 4 1 8
https://doi.org/10.33918/26692449-24015  
Archivum Lithuanicum 23

 

Turinys (Contents)  
Straipsniai (Articles)  
Dovilė Gervytė  
Maironio autoredagavimas: neapsisprendimo dėl pakeitimų pernaša / The self-editing of Maironis' late poetry: the transport of indecision over revisions 9
https://doi.org/10.33918/26692449-23001  
Mindaugas Šinkūnas  
Korektūriniai spaudos skirtumai kai kuriose lietuviškose XVI –XVII a. knygose / Proofing differences in some Lithuanian books of the 16th-17th century 41
https://doi.org/10.33918/26692449-23002  
Birutė Triškaitė  
Jono Jokūbo Kvanto akademinės veiklos ataskaita: Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras 1724 m. / Johann Jacob Quandt's academic account: the Lithuanian language seminar at the Königsberg university in 1724

59

https://doi.org/10.33918/26692449-23003  
Ona Aleknavičienė  

Kalba ir tapatybė Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800) pratarmėse: diskurso analizė / Language and identity in the forewords to Christian Gottlieb Mielcke's dictionary Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800): discourse analysis

101
https://doi.org/10.33918/26692449-23004  
Inga Strungytė-Liugienė  
Johanno Arndto Rojaus Darǯelio maldų redagavimo istorija (1807–1817) / The history of revisions of prayers in Johann Arndt's Rojaus Darǯelio (1807–1817) 137
https://doi.org/10.33918/26692449-23005  
Jurgita Venckienė  
Kazimiero Jauniaus Lietùviškas Kalbomõkslis. Baltiko padangese (1897) – Jono Jablonskio Lietuviškos kalbos gramatikos (1901) šaltinis / Lietùviškas Kalbomõkslis. Baltiko padangese (1897) by Kazimieras Jaunius - the source of Lietuviškos kalbos gramatikos (1901) by Jonas Jablonskis 161
https://doi.org/10.33918/26692449-23006  
Reda Griškaitė  
Teodoro Narbuto mokslinė korespondencija kaip veikalo Dzieje narodu litewskiego „akademiškumo“ liudijimas / Teodor Narbutt's scientific correspondence as testimony to the 'academic' nature of Dzieje narodu litewskiego 191
https://doi.org/10.33918/26692449-23007  
Roma Bončkutė  
Johanneso Voigto Geschichte Preußens (1827–1839) nuorodos Simono Daukanto veikale BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (1845) / References to Johannes Voigt's Geschichte Preußens (1827–1839) in BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû(1845) by Simonas Daukantas 269
https://doi.org/10.33918/26692449-23008  
Карина Чарыкова  
Топография Симонаса Даукантаса в Санкт-Петербурге / Simonas Daukantas's topography of St Petersburg 299
https://doi.org/10.33918/26692449-23009  
Recenzijos (Reviews)  
Roma Bončkutė  
Recenzuojama: Rita Šepetytė (par.), Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos, 2020 351
https://doi.org/10.33918/26692449-23010  
Silva Pocytė  
Recenzuojama: Domas Kaunas,Martynas Jankus. Tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas, 2021 359
https://doi.org/10.33918/26692449-23011  
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)  
Mortimer Drach  
CorDon – A Deeply Annotated Digital Corpusof the Works of Kristijonas Donelaitis 367
https://doi.org/10.33918/26692449-23012  
Pietro U. Dini  
In memoriam: Williamas Riegelis Schmalstiegas (1929–2021) 391
https://doi.org/10.33918/26692449-23013  
Giedrius Subačius  
In memoriam: Susitikimai su Williamu R. Schmalstiegu (1929–2021) 397
https://doi.org/10.33918/26692449-23014  
Christiane Schiller  
In memoriam: Gertrud Bense (1930–2021) 405
https://doi.org/10.33918/26692449-23015  
Archivum Lithuanicum 22
Turinys (Contents)  
Straipsniai (Articles)  
Mindaugas Šinkūnas  

Jono Kristijono Dicelijaus lietuviška 1690 metų dedikacija / JOHANN CHRISTIAN DICELIUS’S LITHUANIAN DEDICATION OF 1690

9
https://doi.org/10.33918/26692449-22001  
Birutė Triškaitė  

Jono Berento giesmyno Is naujo perweizdėtos ir pagerintos Giesmu-Knygos ir maldyno Maldu-Knygelos antrasis leidimas (1735): nežinotas egzempliorius Prahoje / The second edition of Johann Behrendt’s hymn book ISZ naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû-Knygos AND PRAYER BOOK Maldû-Knygélos (1735): an unknown copy in Prague

33
https://doi.org/10.33918/26692449-22002  
Ona Aleknavičienė  

Lietuvių tarmių samprata Povilo Frydricho Ruigio gramatikoje Anfangsgrunde einer Littauischen Grammatick (1747): centras ir periferija / THE CONCEPT OF LITHUANIAN DIALECTS IN PAUL FRIEDRICH RUHIG’S GRAMMAR ANFANGSGRÜNDE EINER LITTAUISCHEN GRAMMATICK (1747): CENTER AND PERIPHERY

83
https://doi.org/10.33918/26692449-22003  
Giedrius Subačius  

Simono Daukanto Patarlių ortografijos lūžis Sankt Peterburge (~1838–1841) / SIMONAS DAUK ANTAS’S ORTHOGRAPHIC SWITCH OF PROVERBS IN ST PETERSBURG (ca. 1838–1841)

131
https://doi.org/10.33918/26692449-22004  
Roma Bončkutė  

Simono Daukanto BUDĄ Senowęs-Letuwiu Kalnienu ĩr Ƶamajtiu (1845) šaltiniai / SOURCES OF SIMONAS DAUK ANTAS’S BUDĄ SENOWĘS-LËTUWIÛ KALNIENÛ ĨR ƵÁMAJTIÛ (1845)

217
https://doi.org/10.33918/26692449-22005  
Viktorija Šeina  

Adamo Mickiewicziaus įsavinimas tarpukario Lietuvos mokykloje: Mykolo Biržiškos indėlis / CLAIMING ADAM MICKIEWICZAS THEIR OWN IN INTER-WAR LITHUANIAN SCHOOLS: MYKOAS BIRŽIŠKA’S CONTRIBUTION

249
https://doi.org/10.33918/26692449-22006  
Reda Griškaitė  

Jašiūnų dvaras kaip Lietuvos istorijos rašymo erdvė / JAŠIŪNAI MANOR AS A SPACE FOR WRITING LITHUANIAN HISTORY

277
https://doi.org/10.33918/26692449-22007  
Veronika Girininkaitė  

Lietuvių draugijų veiklos atspindžiai Vytauto Civinskio (1887–1910) Dienoraštyje / ACTIVITY OF THE LITHUANIAN SOCIETIES IN THE DIARY (1904–1910) OF VYTAUTAS CIVINSKIS

329
https://doi.org/10.33918/26692449-22008  
Recenzijos (Reviews)  
Dalia Jakulytė  
Recenzuojama: Birutė Kabašinskaitė, XVI–XVIII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba: redagavimo istorija, 2019 357
https://doi.org/10.33918/26692449-22009  
Ona Aleknavičienė  
Recenzuojama: Inga Strungytė-Liugienė (sud., par.), Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje. Straipsnių rinkinys, 2019 363
https://doi.org/10.33918/26692449-22010  
Paweł Brudzyński  
Review of: Gina Kavaliūnaitė (ed.), Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija 2. Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus, lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio. Lietuviško vertimo rankraščio faksimilė = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski 2. Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Lithvanica Lingua donatum a Samuelo Boguslao Chylinski. Manuscripti Lithuanici imagines digitales, 2019 377
https://doi.org/10.33918/26692449-22011  
Vilma Žaltauskaitė  
Recenzuojama: Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė (par.), Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Dienoraštis 1904‒1912. Bibliotheca Archivi Lithuanici 11, 2020 387
https://doi.org/10.33918/26692449-22012  
Darius Staliūnas  
Recenzuojama: Eligijus Raila, Lietuvystės Mozė. Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija, 2019 393
https://doi.org/10.33918/26692449-22013  
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)  
Clemente Dedela  
Spaudėjo gyvenimas ir lietuviškosios raidės <ė> ir <Ė> Čikagoje 403
https://doi.org/10.33918/26692449-22014  
Jurgita Venckienė  
Mokslinis seminaras „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų 415
https://doi.org/10.33918/26692449-22015  
   
   
Archivum Lithuanicum 21

Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)
Wolfgang Hock
Untersuchungen zu Daukšas Postille – IV . Zur Textkonstitution 9
Birutė Triškaitė
Milkų šeima XVII –XVIII a. Prūsijos Lietuvoje: genealogijos rekonstrukcija 73
Kotryna Rekašiūtė
Heinrichas Theodoras von Schönas: ryšiai su masonais 127
Birutė Kabašinskaitė
Katekizmo pokyčiai XVIII ‒XIX a. pradžios lietuviškoje kalvinistų raštijoje 147
Roma Bončkutė
Simono Daukanto Būdo recepcija Maironio Apsakymuose apie Lietuvos praeigą (1891)  165
Giedrius Subačius
Pirmosios Simono Daukanto knygos Prasma lotynų kalbos (1837) raidės <I‑, J‑>, <i‑, j‑> ir jų rinkėjai 193
Jurgita Venckienė
Hektografinis Trumpas lietuviškos gramatikos konspektas – nežinota XIX a. pabaigos gramatika  209
Daina Urbonaitė, Loreta Vaicekauskienė
Gimtoji kalba mokykloje: Vakarų Europos švietimo paradigmų istorija su šiandieninės Lietuvos prieskoniu  233
Ramunė Čičirkaitė
Ar žodžio galo balsių ilgumą lemia kalbų kontaktai? Praeities mįslė iš kelių kartų įvairiakalbių vilniečių perspektyvos (trukmės aspektas)  255
Publikacijos (Publications)
 Ona Aleknavičienė
Henriko Lyzijaus laiškai (1718, 1722) Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I dėl Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro  237
Recenzijos (Reviews)
Reda Griškaitė
Recenzuojama: Aurelijus Gieda, Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais, 2017 283
Vilma Žaltauskaitė
Recenzuojama: Reda Griškaitė, Nuo botanikos iki istorijos: Paluknio dvaro literatė Aleksandra Volfgangaitė. Aleksandra Tekla Sofia Wolfgang, 1805–1861. Bibliotheca Archivi Lithuanici 10, 2016 331
Paweł Brudzyński
Recenzuojama: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija: NOVM TESTAMENTUM Domini Nostri Jeſu CHristi Lithvanicâ Lingvâ donatum 339
Dalia Dilytė
Recenzuojama: Mikas Vaicekauskas (sud., par.), Daiva Krištopaitienė (par.), Kristijonas Donelaitis, Raštai 2. Poetiniai tekstai. Metų eilutės ir žodžių junginiai, Metų fragmentas, Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą, pasakėčios, eilėraščiai, kiti eiliavimai, Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, 2019  347
Dalia Satkauskytė
Recenzuojama: Arūnas Streikus, Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje, 2018 353
Ruth Leiserowitz
Rezension von: Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė (Hrsg.), Chronik der Schule zu Nidden, 2013; Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė (sud.), Nidos mokyklos kronika, 2016  361
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)
Gytis Vaškelis
In memoriam Petrui, Petrui Kalibatui (1948–2019)  371

 

Archivum Lithuanicum 20

Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)  
Reda Griškaitė  
Zalučės ir Bareikiškių šeimininko Vladislovo Sirokomlės istorikos 9
Birutė Kabašinskaitė  
Klaida Daukšos Postilės (1599) klaidų atitaisyme 83
Rolandas Kregždys  
Sūduvių knygelės nuorašų formalioji analizė bei analitinė eksplikacija 89
Birutė Triškaitė  
Rankraštinis Johanno Jacobo Quandto palikimas: Prūsijos presbiterologija (prieš 1772) 125
Giedrius Subačius  
Raidės <î> [ẹ] atsiradimas Simono Daukanto tekstuose  177
Jurgita Venckienė  
Maironio Pavasario balsai (1895–1927): kaip kito eilėraščių kalba 209
Publikacijos (Publications)  
Anna Helene Feulner, Wolfgang Hock  
Ein frühes preußisch-litauisches Mandat von 1578 237
Александр Федута  
К служебной биографии Семена Довконта 295
Jurgita Venckienė  
Dar vienas nežinotas lietuviškas XIX a. vidurio plakatas: Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa (1848) 331
Recenzijos (Reviews)  
Jolanta Gelumbeckaitė  
Recenzuojama: Jochen D. Range, Stephan Kessler (Hrsg.), BIBLIA tatai eſti Wiſsas Schwentas Raſchtas, Lietuwiſchkai pergulditas per Janạ Bretkunạ Lietuwos plebonạ Karaliacʒiuie 1590. DIE BIBEL das ist die ganze Heilige Schrift Litauisch übersetzt von Johann Bretke, Litauischer Pastor zu Königsberg 1590, Textedition des Bandes 7 der Handschrift: Das Neue Testament, Evangelien und Apostelgeschichte Labiau 1580; Biblia Slavica; Serie VI : Supplementum: Biblia Lithuanica, Band 2.7, 2017 347
Dainora Pociūtė  
Recenzuojama: Palmira Zemlevičiūtė, XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika, 2016 353
Brigita Speičytė  
Recenzuojama: Mikas Vaicekauskas (sud.), Kristijono Donelaičio reikšmės, 2016 363
ChristianeSchiller  
Rezension zu: Alfred Lameli (Hrsg.), Georg Wenker, Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs. Gesamtausgabe. Deutsche Dialektgeographie 111, 1–3, 2013–2014 375
Vasilijus Safronovas  
Recenzuojama: Aurelijus Gieda, Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais, 2017 383
Roma Bončkutė  
Recenzuojama: Domas Kaunas (sud., par.), Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose, Simonaitistikos šaltinių publikacija, 2017 387
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)  
Philipp Büch, Mortimer Drach, Dorothea Erdmann, Mattis Heyne, Franziska Raßmann  
Internationale wissenschaftliche Tagung „Achthundert Jahre Deutsch- Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum“ vom 16. bis 19. Mai 2018 an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 397
Roma Bončkutė  
Mokslinė konferencija „… ir kraštą … vadino valstybe“ 405
Giedrius Subačius  
In memoriam: Zigmas Zinkevičius (1925–2018) 413
Jolanta Gelumbeckaitė  
In memoriam: Vytautas Ambrazas (1930–2018) 419
Archivum Lithuanicum 19

Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)  
Jurgita Venckienė  
Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalbaUntersuchungen zu Daukšas Postille – IV . Zur Textkonstitution 9
Jurgis Pakerys  
Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it) 39
Mindaugas Šinkūnas  
Senųjų Biblijos vertimų lyginamųjų tyrimų automatizavimas 57
Birutė Kabašinskaitė  
Rašmuo <y> antrajame Knygos nobažnystės leidime 99
Anna Helene Feulner  
John Wilkins’ Essay (1668) und die ‘Londoner Bibel  113
Giedrius Subačius  
Simono Daukanto Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno rašymo laikas: 1852–1856, 1857–1858 m. 137
Jurgita Venckienė  
Juozapo Arnulfo Giedraičio Naujas Įstatymas (1816): santykis su Evangelijų leidimais XIX a. 149
Olga Mastianica-Stankevič  
Mečislovo Davainio-Silvestraičio dienoraštis: lietuvių inteligento saviraiškos Vilniuje liudininkas (1904–1912) 171
Publikacijos (Publications)  
Liucija Citavičiūtė  
Iš Goethe’s ir Schillerio archyvo Weimare: Abrahamo Jakobo Penzelio, Johanno Wolfgango von Goethe’s ir Martyno Liudviko Rėzos laiškai dėl lietuvių dainų rinkinio Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)  197
Liucija Citavičiūtė  
Iš Goethe’s ir Schillerio archyvo Weimare: dvi Johanno Wolfgango von Goethe’s recenzijos apie lietuvių dainų rinkinį Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825) 243
Jolanta Gelumbeckaitė  
Abraomo Kulviečio ir Stanislovo Rapolionio biogramos XVI Magdeburgo centurijoje 265
Domininkas Burba  
Rankraštinis lenkų–lietuvių kalbų žodynėlis Eustachijaus Tiškevičiaus dokumentų rinkinyje Vroclave 281
Darius Staliūnas  
1886 m. Zacharijaus Liackio traktatas apie lietuvių kalbą 293
Recenzijos (Reviews)  
Arūnas Sverdiolas  
Recenzuojama: Dainora Pociūtė, Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos, 2017 317
Vytautas Rinkevičius  
Recenzuojama: Pietro U. Dini, „ins undeudſche gebracht“. Sprachgebrauch und Übersetzungsverfahren im altpreußischen Kleinen Katechismus, 2014 325
Felix Thies  
Review of: Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska (eds.), Konstantinas Sirvydas, Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios = Konstanty Szyrwid, Punkty Kazań od Adwentu do Postu, Kritinis leidimas / Wydanie krytyczne, 2015; Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska (eds.), Konstantinas Sirvydas, Punktai sakymų Gavėniai = Konstanty Szyrwid, Punkty Kazań na Wielki Post, Kritinis leidimas / Wydanie krytyczne, 2015; Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska, Konstantino Sirvydo Punktai sakymų = Punkty Kazań Konstantego Szyrwida, Teksto rengimo principai, rodyklės, šaltiniai / Zasady edycji, indeksy, źródła, 2016 333
Robert Frost  
Review of: Gina Kavaliūnaitė (ed.), Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija 3. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai, 2015 339
Roma Bončkutė  
Recenzuojama: Domas Kaunas, Kristijono Donelaičio atminties paveldas, Studija, 2016 349
Veronika Girininkaitė  
Recenzuojama: Olga Mastianica, Bajorija lietuvių tautiniame projekte (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia), Monografija, 2016 363
Regina Venckutė  
Recenzuojama: Birutė Vanagienė, Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos, 2014–2015 371
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)  
Veronika Girininkaitė  
Laikraštis Litwa prenumeratoriaus akimis 381
Vilma Zubaitienė  
Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“ 387
Ona Daukšienė  
In memoriam: Eglė Patiejūnienė (1964–2017) 393
Roma Bončkutė  
In memoriam: Vytautas Vanagas (1930–2017) 399
Archivum Lithuanicum 18

Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)  
Ona Aleknavičienė  
Biblijos frazeologizmai Jokūbo Brodovskio rankraštyje Litauische Sprichwörter und Rätsel 9
Birutė Triškaitė, Žavinta Sidabraitė  
Johannas Jacobas Quandtas tikrai mokėjo lietuviškai 47
Philip Kraut  
Jacob Grimm und die litauische Sprache – II . Etymologische Forschung im Deutschen Wörterbuch 89
Giedrius Subačius  
Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos (1828–1834) rašybos lūžiai: diakritikai, geminatos, digrafai 135
Mindaugas Šinkūnas  
Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? Vardo rašybos raida XVI –XIX amžiaus raštuose  185
Daiva Sinkevičiūtė  
Lietuvių dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 metų sąraše 221
Reda Griškaitė  
„Kasdienybės rašymas“ kaip provincijos intelektualų kūrybinės raiškos ženklas (Šiaurių dvaro savininko Teodoro Narbuto pavyzdys)  255
Tamara Bairašauskaitė  
Bajorų žemvaldžių ekonominės ir socialinės minties trajektorijos: rašytinis Antano Medekšos palikimas 303
Giedrius Subačius, Pēteris Vanags  
Žodis valstybė – Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas 337
   
Recenzijos (Reviews)  
Birutė Kabašinskaitė  
Recenzuojama: Altlitauisches etymologisches Wörterbuch 1‒3, 2015 375
Aurelija Tamošiūnaitė  
Recenzuojama: Gijsbert Rutten, Marijke J. van der Wal, Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch, 2014 385
Liucija Citavičiūtė  
Recenzuojama: Žavinta Sidabraitė (par.), Kūdikių prietelius. Skaitinių vadovėlis, 2015 397
Jolanta Gelumbeckaitė  
Recenzuojama: Bettina Bock, Maria Kozianka (Hrsg.), Schleichers Erben. 200 Jahre Forschung zum Baltischen und Slawischen, 2014 405
Alma Braziūnienė  
Recenzuojama: Roma Bončkutė (par.), Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955), 2015 413
Akvilė Grigoravičiūtė  
Recenzuojama: Francesco Zamblera, Jidiš kalbos žodynėlis, 2015 421
Roma Bončkutė  
Recenzuojama: Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Gerulaitienė (par.), Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas, 2015 425
Paulius V. Subačius  
Recenzuojama: Darius Staliūnas (sud.), Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, 2015 433
Nijolė Strakauskaitė  
Recenzuojama: Vasilijus Safronovas, Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis, 2015 443
   
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)  
Ernesta Kazakėnaitė  
Glaustai apie pirmosios Biblijos latvių kalba vertimo istoriją 451
Ona Aleknavičienė  
Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų 469
Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Dalia Kiseliūnaitė  
Tarptautinė konferencija, skirta Georgo Wenkerio sakinių vertimams į užsienio kalbas 479
Regina Venckutė  
In memoriam: Algirdas Sabaliauskas (1929–2016) 483