Pradžia
lt
en

 A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas I J.Paškauskas | L.Pocius I O. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Petronis  | G.Subačius | G. Malinauskaitė |


Giedrius Subačius

Habilituotas mokslų daktaras, profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas

1978-1987 m. studijuota Lietuvių kalba ir literatūra Vilniaus universitete. 1988 m. apginta daktaro disertacija "Simono Daukanto rankraštinis Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas (1850–1856)". 1999 m. habilitacijos laipsniui įgyti apginta monografija Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX a. pradžia

Ilinojaus Universitete Čikagoje: Nnuo 1994 m. profesorius asistentas; nuo 2001 m. asocijuotas profesorius; nuo 2008 m. profesorius; nuo 2010 m. Lituanistikos katedros vedėjas.

Lietuvoje: 1983–1985 m. vyr. laborantas leidinyje Mūsų kalba ir lektorius VU; 1989–1990 docentas Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje; 1990–1992 m. dėstytojas VU; nuo 1992 m. mokslo darbuotojas Lietuvių kalbos institute, 2001–2003 m. jo direktorius; nuo 2017 m. dirba Lietuvos istorijos institute.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6534-1223

CV: https://subacius.people.uic.edu/cv.asp

Redakcinių kolegijų narys

 • Archivum Lithuanicum, vyriausiasis redaktorius.
 • Lituanus, prezidentas.
 • Redkolegijų narys: Lithuanian Studies without Borders series at Academic Studies Press; Acta Baltico-Slavica; Baltistica; Colloquia; Darbai ir Dienos; Lituanus; Oikos; Verbum

Monografijos

 • Simono Daukanto Sankt Peterburgo ortografija (1834–1846), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 640 p. ISBN 978-609-8183-98-6
 • Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834) (Simonas Daukantas’s Rīga Orthography (1827–1834)), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 472 p. ISBN: 978‑609‑8183‑43‑6
 • Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 459 p., ISBN 978-609-411-043-6
 • Upton Sinclair: The Lithuanian Jungle. On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics 5, Amsterdam, New York: Rodopi, 2006. – 102 p. ISBN: 978-90-420-1879-27..
 • Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. Bibliotheca Archivi Lithuanici 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001. – 128 p. ISBN: 9986-668-33-6; ISSN: 1648-3294.
 • Žemaičių bendrinės kalbos idėjos; XIX amžiaus pradžia. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 489 p. ISBN: 5-420-01427-0.

Publikuoti lituanistiniai rankraščiai

 • X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia, Vilnius: MELI, 2002. –, 368 p. ISBN: 5-420-01498-X; ISSN: 1648-3294.
 • Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 6, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 412 p. ISBN: 5-420-01224-3.
 • Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1–3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 1995, 1996. – ISBN 5-420-01371-1 (bendras). 387 p., ISBN: 5-420-01219-7 (1 tomas). 440 p., ISBN: 5-420-01296-0 (2 tomas). 384 p., ISBN 5-420-01372-X (3 tomas).

Straipsniai

 • “Simono Daukanto 1846 m. spaudinio Gyvatų didžiųjų karvaidų ortografija. Palimpsestinės raidės”, Archivum Lithuanicum 25, 2023, 195–270. ISSN 1392 - 737X.

 • “Materiality of Writing,” The Cambrige Textbook of Historical Orthography, eds. Marco Condorelli and Hanna Rutkowska, Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 305–323. ISBN 978-1-108-48731-3.

 • “Lietuviškos Uptono Sinclairio ‘Džiunglės’.”, Vilnius: Aukso Žuvys, 2022, 403–430.

 • “Ko nežinome apie Daukantą”, Kultūros barai 6, 2021, 80–86.

 • “Marija Gimbutas”, La Vie de L’esprit en Europe Centrale et Orientale depuis 1945. Dictionnaire Encyclopédique, Paris: Les Éditions du Cerf, 2021, 620–622.

 • “Simono Daukanto Patarlių ortografijos lūžis Sankt Peterburge (~1838–1841)”,  Archivum Lithuanicum 22, 2020, 131216

 • Orthographic Variation and Materiality of a Manuscript. Pre-standard Lithuanian Spellings in Simonas Daukantas’s ‘History of the Lithuanian Lowlands’ (1831–4)”, Advances in Historical Orthography, c. 1500–1800, ed. Marco Condorelli, 2020 (Nov. 12), 124–140.
 • “Simono Daukanto Margumynų rankraščio atkarpų “Vocabularium”, “Mythologie universelle” genezė”, Senoji Lietuvos literatūra 48, 2019, 37–71.
 • “Pirmosios Simono Daukanto knygos Prasma lotynų kalbos (1837) raidės <I‑ , J‑>, <i‑, j‑> ir jų rinkėjai”,  Archivum Lithuanicum 21, 2019. p. 193-208
 • Pietro U. Dini and G. S.: “Lituanie et Samogitie : sources, onomastique, étymologie,” Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkaniquesous la direction de Patrick Sériot, Limoges: Les Éditions Lambert-Lucas, 2019, 97–116.
 • “Posovietinis ‘Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas’ – didžioji kalbininkų klaida.” (Postsoviet ‘List of the Great Language Mistakes’ Is the Great Mistake of the Linguists.). Lietuvių kalbos ideologija. Norminimo idėjų ir galios istorija, sudarė Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2016, 142–149.G. S. and
 • Pēteris Vanags, “Žodis valstybė – Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas.” (The Lithuanian Word valstybė 'state, polity'’ — a Loanword from Latvian by Simonas Daukantas (at about 1828 –1834.) Archivum Lithuanicum 18, 2016, 337–372.
 • “The Influence of Clandestine Standard Lithuanian in the Latin Alphabet on the Official Lithuanian in Cyrillic Letters (1864–1904),” Nation und Sprache in Nordosteuropa im 19. Jahrhundert, Herausgegeben von Konrad Maier, Veröffentlichungen des Nordost-Instituts 9, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, 231–240. ISSN 1862-7455; ISBN 978-3-447-05837-7.
 • “Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių kalba.” (The Lowland Lithuanian of Jurgis Ambraziejus Pabrėža.) Asmuo: tarp tautos ir valstybės (Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 8), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 10–113.

Recenzijos

 • Review of Pietro U. Dini, ALILETOESCVR: linguistica baltica delle origini (Livorno: Books & Company, 2010. 844 pp. ISBN: 978-88-7997-115-7). Journal of Indo-European Studies 3/4 (Fall/Winter), 2013, 539–566.
 • Review of Sarma Kļaviņa, Latviešu Valodas Pētnieki: No Klaušu Laikiem līdz Savai Valstij (Darbu Izlase). (The Researchers of the Latvian Language: From the Times of Corvée to the Establishment of an Independent State). (Rīga: RaKa, 2008. 288 p., ISBN 978–9984–46–009–3). Historiographia Linguistica 37(1), 2010, 258–262.
 • Review of Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 (Amsterdam, New York, NY: Rodopi, 2007, 465 p. ISBN 978-90-420-2267-6). Archivum Lithuanicum 10, 2008, 269–282.
Informacija atnaujinta 2024-06-10 15:55