Pradžia
lt
en

 A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas  I J.Paškauskas | L.PociusO. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Petronis  | G. Subačius | G. Malinauskaitė |


Olga Mastianica

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1980 m. Vilniuje. 1999–2005 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, baigė magistrines studijas. XIX a. istorijos skyriuje pradėjo dirbti nuo 2004 m. 2006-2010 m. Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktorantė. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją: „Moters švietimo reikšmės Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje”.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3094-3539

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Švietimo istorija Lietuvoje XIX a. – XX a. pradžia.
 • Sociokultūriniai ir tautiniai procesai Lietuvoje XIX a. – XX a. pradžia

Knygos

 • Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Vilnius: LII leidykla, 2012.
 • Rec.: R. Bleizgienė, O. Mastianica, Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje-XX a. pradžioje, Vilnius: LII leidykla, 2012, Lithuanian Historical Studies, 2013, vol. 18, p. 186-194.
 • Bajorija lietuvių tautiniame projekte (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. ISBN 978-609-8183-13-9
 • Mečislovas Davainis-Silvestraitis Dienoraštis 1904 – 1912 / Parengė Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 288 p. ISBN 978-609-8183-76-4; ISSN 1648-3294  

Straipsniai

 • XIX a. pirmojo – ketvirtojo dešimtmečių mokymo ir auklėjimo tendencijos Vilniaus Labovskių privačiame mergaičių pensione, Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004, nr. 3, p. 74–81.
 • Mergaičių švietimas Rusijos valdžios tautinėje politikoje (XIX a. 4–7 dešimtmečiai),Lituanistica, 2009, t. 55, nr. 1–2, p. 12–25.
 • Dėl kun. Antano Mackevičiaus vadovavimo sukilėlių būriui 1863–1864 m. sukilime,Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse. Straipsnių rinkinys, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 203–213.
 • Lietuvių inteligentijos požiūris į moterų išsilavinimą XIX a. – XX a. sandūroje, Lyčių studijos ir tyrimai, 2009, nr. 7, p. 102–107. [PDF]
 • Jono Šliūpo požiūris į moters vaidmenį visuomenėje, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2011, T. 12, p. 96-106.
 • Женщина между сословной и этнической идентичностью (на примере женского образования в Северо-западном крае в 1830-1860-е годы), Ab Imperio, 2012, nr. 3, p. 49-77.
 • XIX amžiaus visuomenės profesionalizacijos ir socialinės sąveikos problemos Vakarų Europos istoriografijoje, Lituanistica, 2013, vol.59 (nr.1), p. 24-33.
 • Model wychowania i wykształcenia kobiet w klasztorach wileńskich w pierwszej połowie XIX wieku, Studia edukacyjne, 2012, nr. 21, s. 299-315.
 • XIX amžiaus visuomenės profesionalizacijos ir socialinės sąveikos problemos Vakarų Europos istoriografijoje, Lituanistica, 2013, vol.59 (nr.1), p. 24-33.
 • „Bajoras, rašantis lietuviškai“, arba kalbos ir tautinės tapatybės ryšys ankstyvojoje Mečislovo Davainio-Silvestraičio publicistikoje, Archivum Lithuanicum, 2013, t. 15, p. 331-345.
 • „Tikėjaus universitete rasianti raktą gyvenimo slėpiniui...“ Nerealizuota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės svajonė ir Lietuvos moterų aukštojo išsilavinimo galimybės XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai, Vilnius, 2013, p. 90-105.
 • Lietuvos visuomenės profesionalėjimo kryptys (pagal 1897 m. visuotinį Rusijos imperijos gyventojų surašymą), Lituanistica, 2014, vol. 60, t. 4, p. 225-237.
 • „Moterims, kurios gimdo tėvynei sūnus“: moters vaidmuo formuojant tautinę tapatybę Edukacinės komisijos laikais, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybė. Kultūra. Edukacija, Vilnius, 2015, p. 172-182.
 • Профессия и ремесло: трансформация понятий и их применение в описании изменений социальной структуры общества XIX века, Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI – XIX веках, сост. Т. Байрашаускайте, Vilnius: LII leidykla, 2015, c. 384-400.
 • Производство и репрезентация „своего“ пространства беларуским национальным движением в начале XX века, Ab Imperio, 2015, nr. 1, c. 175-212. (Perspausidta leidinyje: Tarp etnografinės Baltarusijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo: baltarusiškojo nacionalizmo erdvėkūra XX a. pradžioje, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX amžiuje, Vilnius, 2015, p. 203-227).
 • „Lietuva – tai Lenkijos tęsinys“: teritorinis Lietuvos vaizdinys lenkiškajame diskurse, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX amžiuje, Vilnius, 2015, p. 175-203. (kartu su D. Staliūnu).
 • Apie pirmąsias mokytojas. Pedagogių rengimo pradžia Lietuvoje, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai, Vilnius: LII leidykla, 2015, p. 320-331
 • Profesinis lavinimas Lietuvoje XX a. pradžioje: tarp visuomenės poreikių ir žmogaus galimybių, Istorija, 2016, t. 101/1, p. 48-69, ISSN 1392-0456; EISSN 2029-7181.
 • Between Ethnographic Belarus and the Reestablishment of the Grand Duchy of Lithuania: How Belarussian Nationalism Created Its „National Territory“ at the Beginning of the Twentieth Century, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, ISBN 9781618115324, p. 279-312 (vertimas).
 • „Lithuania – An Extension of Poland“: The Territorical Image of Lithuania in the Polish Discourse, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, edited by Darius Staliūnas, Boston: Academic Studies Press, 2016, ISBN 9781618115324, p. 239-279 (Kartu su D. Staliūnu) (vertimas)
 • Oт союзника до конкурента: восприятие белорусского национального движения в литовском периодическом издании „Litwa“ в 1908-1914 гг., Homo historicus, 2016, c. 79-96,  ISSN 2424-5216; ISSN 2424-5224 (Online).

 • Lietuvių kalba Vilniaus švietimo apygardos vidurinėse mokyklose 1906-1914 m., Lituanistica, 2016, T. 62, Nr. 2(104), p. 77-90.

 • С чего начинается Родина? Идея изучения истории Северо-Западного края в государственной системе школьного образования (1905–1915 годы), in: «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории : сб. науч. тр. / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2017., p. 130-136.
 • Mečislovo Davainio-Silvestraičio dienoraštis: lietuvių inteligento saviraiškos Vilniuje liudininkas (1904-1912), Archivum Lithuanicum, 2017, t. 19, p. 303-326.
 • Вопрос дворянства в литовском национальном дискурсе: на примере периодического издания „Litwa“ (1908-1914), Acta Baltico-Slavica, 2017, t. 41, s. 58-76.
 • Интеллигенция „долгого XIX века“: новые теоретические и методологические направления исследований в Литве, „Долгий век в истории Беларуси и Восточной Европы. Вып. 1, Минск, 2017, с. 53-59.
 • Tėvai, sutuoktiniai, vaikai: kalbos vartojimas bajoriškos kilmės lietuvių inteligentų šeimose (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia), Lituanistica, 2018, t. 64, nr. 2, p. 110-124.
 • Kaip aš tapau lietuviu: bajoro Stanislovo fon Goeso tautinės tapatybės atvejis, Žiemgala, 2018/1, p. 5-10
 • Viešojo diskurso galia: lietuvių inteligentijos savikūra periodinėje spaudoje (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia), in: Logos, nr. 98, Vilnius, 2019, p. 162-173.
 • The nobility in the Lithuanian national project in the late nineteenth and early twentieth century: the approach of the Catholic clergy, in: Entangled interactions between religion and national consciousness in Central and Eastern Europe, ed. Yoko Aoshima, 2020, p. 84-96.
 • Lietuvių inteligento vaizdinys jaunimo žurnale „Aušrinė“ (1910-1914), in: Lituanistica, 66, 3(121), Vilnius, 2020, p. 217-228.
 • Profesinės inteligentijos gimimas: Jono Bobrovskio (1777-1823) gyvenimo ir kūrybos atvejis, in: XVIII amžiaus studijos. T. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas / Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 178-198.
 • Mečislovo Davainio-Silvestraičio etnografija, tautosakos rinkimas ir lietuvių modernios tautos kūrimosi procesai, in: Lietuvos etnologija, 19(28), Vilnius, 2019, p. 31-48
 • Konstantinas Kalinauskas; Zigmantas Sierakauskas; Boleslovas Koliška, in: 1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą, sud. Tamara Bairašauskaitė, Vilnius, 2019, p. 7-37.
 • The Historical Memory of the 1812 War in Lithuania in the 19 th and Early 20th Centuries: A Complex Process, in: Lithuanian historical studies, 25, Vilnius, 2021, p. 59-72.
 • Prarastosios inteligentijos“ problema ir jos sprendimo būdai lietuviškoje spaudoje (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia), in: Lituanistica, 67, 1, Vilnius, 2021, p. 48-63.
 • 1863-1864 metų sukilimas Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašte moterų atsiminimuose, in: Acta historica universitatis Klaipedensis, XLII, Klaipėda, 2021, p. 61-98.
 • The Formation of Imperial Loyalty in the Education System in the Northwest Region in 1905-1915, in:The Tsar, the Empire, and the Nation Dilemmas of Nationalization In Russia’s Western Borderlands, 1905–1915, ed. Darius Staliūnas, Yoko Aoshima, 2021, p. 259-284.
 • „Už Tėvynę ir Carą“: 1812 m. karo 100-mečio šventimas kaip jaunimo imperinio lojalumo konstravimo įrankis, Meno istorijos studijos, t. 10, 2021, p. 191-224.

Recenzijos

 • Recenzija knygai: Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działałności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Kraków: Księgarnia akademicka, 2010, 338 p., Lithuanian Historical Studies, 2012, vol. 17, s. 169-174.
 • Recenzija šaltinių publikacijai: Літоўская палітычная думка. Канец XIX – пачатак XX стагоддзя. Анталогія, Мінск 2013, c. 320, Lithuanian Historical Studies, 2013, vol. 18, p. 204-207.
 • Rec.: Gramadska-politychnae zhytsiio u Balarusi 1772–1917 gg., ed. A. V. Vnutchak etc., Minsk: Belaruskaia navuka, 2018. 573 p., in; Lithuanian Historical Studies, 24, Vilnius, 2020, p. 206-210.
 • Rec.: B. Kalęba, Rozdroże. Literatura polska w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego, Kraków: Universitatis, 2016, Lithuanian historical studies, vol. 22, 2018, pp. 194-199
 • Rec.: Аляксандр Смалянчук. Раман Скiрмунт (1868–1939): жыццяпiс грамадзянiна Kраю. Мiнск: Выдавец Змiцер Колас, 2018, 700 c., in: Lietuvos istorijos metraštis, 1, Vilnius, 2020, p. 205-207.
 • Mal`te Rol`f, Pol`skie zemli pod vlast`iu Peterburga. Ot Venskogo kongresa do Pervoi Mirovoi, Moskva Novoe literaturnoe obozrenie, 2020, in: Lithuanian historical studies, 25, Vilnius, 2021, p. 247-252.
 • История белорусской государственности. Том второй: Белорусская государ- ственность в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.), ответственные редакторы тома: Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова. Минск:Беларуская навукa, 2019, 413 c., in: Lietuvos istorijos metraštis, 1, Vilnius, 2021, p. 195-199.

Kontaktai el. paštas -mastianica@gmail.com Telefonas - 8 5 262 68 56

Informacija atnaujinta 2024-06-10 15:53