Pradžia
lt
en

A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas I J.Paškauskas | L.Pocius I  O. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Petronis  | G. Subačius |​ G. Malinauskaitė |

Aldona Prašmantaitė

Habilituota humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1956 m. 1979–1983 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1986–1989 m. – Lietuvos istorijos instituto aspirantė. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1990 m. Humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktarės laipsnis (1990 m.) už disertaciją tema „Gamtos mokslų populiarinimas Vilniaus universitete (1803–1832)“; darbo vadovai: prof. habil. dr. Vytautas Merkys, prof. habil. dr. Stasys Biziulevičius. Humanitarinių mokslų srities istorijos krypties habilituotos daktarės laipsnis (2002 m.) už disertaciją tema „Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis“; habilitacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Vytautas Merkys.

Lietuvos katalikų mokslo akademija, akademikė (2006)

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0267-1935

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • Lietuvos krikščionybės istorija naujausiais laikais.
 • Lietuvos kultūros ir švietimo istorija naujausiais laikais.

Pedagoginis darbas:

 • 1995-2003 – Vilniaus pedagoginis universitetas, docentė
 • 2003-2008 – Varmijos- Mozūrijos universitetas Olštyne, profesorė
 • 2010 – 2017 – Aukštoji Europos teisės ir administracijos mokykla Varšuvoje, profesorė

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 • Vilniaus universitetas ir visuomenė 1803–1832 metais. Gamtos mokslų populiarinimas (serija „Iš mokslų istorijos Lietuvoje“, t. VII), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1992, 145 p.
 • Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2000, 352 p.
 • 1863 m. sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 416 p. 

Knygų sudarymas

 • Dvasininkija 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse, str. rinkinys, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius: LII Leidykla, 2009. ISBN 978-9955-847-18-2

Šaltinių publikacijos

 • Dėl J. A. Giedraičio Naujojo Testamento vertimo, Lituanistica, Vilnius, 1992, nr. 3, p. 70–73.
 • Žemaičių vyskupas J. A. Giedraitis – Naujojo Testamento vertėjas, in: Devynioliktan amžiun įžengus, (serija „Senoji Lietuvos literatūra“, kn. 3), Vilnius: Pradai, 1994, p.172–340.
 • Atsiminimų fragmentas apie žemaičių vyskupą Juozapą Arnulfą Giedraitį,  in: Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, Vilnius, 2000, p. 196–206.
 • Motiejus Valančius, Namų užrašai, Vilnius: Baltos lankos, 2003, 933 p.
 • Adomas Stanislovas Krasinskis, Atsiminimai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2013, 217p.
 • Perlaužto kryžiaus kodas. Lietuviški 1862 m. plakatai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 150.

Straipsniai, studijos

 • Dziennik Wileński“ (1805–1830) kaip mokslo istorijos šaltinis, in:  Iš Lietuvos istorijos tyrinėjimų, (serija „Jaunųjų istorikų darbai“, kn. 7), Vilnius, 1991, p. 51–57.
 • Viešieji susirinkimai Vilniaus universitete 1803–1830 metais, in: Lietuvos istorijos metraštis, 1990 metai, Vilnius, 1992, p. 14–25.
 • 1816 metų „Naujojo Įstatymo“ vertimas, in: Lituanistica, 1992, nr. 4, p. 10–16.
 • 1816 metų Naujojo Testamento lietuviškas vertimas, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius, 1994, t. VIII, p. 312–319.
 • Francišekas Malinovskis ir jo „Lietuvių-lenkų kalbų žodynas“, in: Lituanistica, 1994, nr. 2, p. 74–80.
 • Vilniaus Biblijos draugija (1816–1826), in:  Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, Vilnius: Katalikų pasaulio leidykla, 1994, t. 7, p. 8–23.
 • Juozapo Arnulfo Giedraičio verstas Naujasis Testamentas (1816) Anglijos bibliotekose, in: Lituanistica, 1994, p. 108–110.
 • Słownik litewsko-polski Franciszka Ksawerego Malinowskiego w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, in: Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza (38), Poznań, 1994, t. 19, zesz. 2, s. 87–92.
 • Iš protestantų Biblijos draugijos veiklos Lietuvoje XIX a., in: Lietuvos istorijos metraštis. 1994 metai, Vilnius, 1995, p. 22–27.
 • Dėl Juozapo Arnulfo Giedraičio gimimo datos, in: Lituanistica , 1995, nr. 4, p. 3–8.
 • „Pasiuntinys“ (1911–1913) – pirmasis evangelikų reformatų periodinis leidinys lietuvių kalba, in: Lituanistica, 1995, nr. 4, p. 9–18.
 • Stereotyp Polaka i Litwina, in:  Obcy-Sąsiedzi-Niechciani partnerzy?, pod redakcją Krzysztofa Glassa, Zdisława Puśleckiego, Barbary Serloth, Poznań-Toruń, 1995, p. 101–104.
 • Lietuvos evangelikų reformatų švietimo istorijos metmenys XIX a., in: Lietuvos istorijos metraštis. 1995 metai, Vilnius, 1996, p. 49–66.
 • Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios valdymas (1795–1918), in:  Lituanistica, 1996, nr. 1, p. 39–52.
 • Dėl Žemaičių vyskupijos centro perkėlimo į Gardiną XIX a. pr., in: Lietuvos istorijos metraštis. 1996 metai, Vilnius, 1997, p. 80–90.
 • Peterburgo politika Lietuvos unitų atžvilgiu XIX amžiuje, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius, 1998, t. 12, p. 425–435.
 • Telšių apskrities parapinės mokyklos XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais, in: Žemaičių praeitis, Vilnius, 1998, t. 8, p. 49–55.
 • Die Evangelischen Kirchen in Litauen 1795–1918, in: Die reformatorischen Kirchen Litauens. Ein historischer Abriss, Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 1998, S. 137–172.
 • Parafia ewangelicko-augsburska w Szakach w XIX wieku,in:  Europa Wschodu i Zachodu, Poznań, 1998, nr. 2, p. 42–45.
 • Benediktas Smigelskis ir Žemaičių vyskupijos istorija,  in: Praeities baruose. Skiriama akademikui Vytautui Merkiui 70-ties metų jubiliejaus proga, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999, p. 159–170.
 • „Žemaičių vyskupystė“ vyskupijos istorijos devyniolikto amžiaus tyrinėjimų kontekste, in: M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystei“ – 150. Mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1999, p. 13–18.
 • Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej, in:  Przezwyciężenie barier w integrującej się Europie, Poznań, 2000, s. 316–321.
 • The policy of Petersburg on the Lithuanian churches in the first half of the 19th century, in: Churches – States – Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century, Lublin, 2000, p. 169–180.
 • Żmudzki biskup Józef Arnulf Giedroyć (1757–1838) i jego diecezja, Poznań: Instytut Historii UAM, 2001, 26 p.
 • Dėl 1832 m. katalikų katekizmo apie pagarbą carui lenkų kalba autorystės ir jo vertėjo į lietuvių kalbą, in: Lituanistica, 2001, nr. 1, p. 27–38.
 • Jozefas Frankas ir jo „Atsiminimai“, in: Jozefas Frankas. Atsiminimai apie Vilnių, vertė Genovaitė Dručkutė, Vilnius: Mintis, 2001, p. 5–17; antras leidimas – in: Josephas Frankas, Vilnius XIX amžiuje. Atsiminimai. Pirma knyga, vertė Genovaitė Dručkutė,  Vilnius; Mintis, 2013 p. 5-19.
 • Žemaičių vyskupijos liturginiai kalendoriai-žinynai, in: Lietuvos istorijos metraštis. 2000 metai, Vilnius, 2001, p. 164–179.
 • Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo – kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku (Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski przekład Nowego Testamentu z 1816 roku), Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, Poznań, 2001, t. 8, p. 7–14.
 • Mniejszość ewangelicko-augsburska na Suwalszczyznie w I połowie XIX wieku w świetle składek kościelnych, Media i polityka, praca zbiorowa, redakcja naukowa prof. Jacek Sobczak, Poznań-Września, 2001, t. 1, p. 227–236.
 • Vilniaus medicinos draugija ir Jozefo Franko atsiminimų rankraštis, in: Medicinos teorija ir praktika, 2002, nr. 1, p. 73–74.
 • Žemaičių vyskupo dvaras XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais amžininko atsiminimuose, in: Žemaičių praeitis, Vilnius, 2002, t. 10: Alsėdžiai, p. 25–30.
 • Iš Papilio evangelikų reformatų parapijos mokyklos istorijos, in: Papilio mokyklai – 400 metų: straipsnių rink., Biržai, 2002, p. 68–80.
 • Kwestia „Małej Ojczyzny“ w świetle Zapisków domowych biskupa Macieja Wołonczewskiego,  in: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin, 24-26 września 2002 r., Lublin, 2003, p. 351–356.
 • Lietuvos evangelikų bažnyčios XIX a., in: Lietuvos evangelikų bažnyčios. Istorijos metmenys, Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 163–220.
 • Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus „Namų užrašai“,in:  Motiejus Valančius, Namų užrašai, Vilnius, 2003, p. IX–XXIV.
 • Antanas Baranauskas ir katalikiški Šv. Rašto vertimai į lietuvių kalbą: istorinis aspektas, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2003, t. 23, p. 141–156.
 • Vilniaus universitetas ir medicinos žinių sklaida XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais, in: Medicinos teorija ir praktika, 2003, nr. 3, p. 224–226.
 • Vyskupas Vincentas Padolskis ir lietuviškieji Šv. Rašto vertimai, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2004, t. 25, p. 509–518.
 • Žemaičių vyskupijos katedros kapitula XIX a. pirmojoje pusėje, in: Istorijos akiračiai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2004, p. 323–339.
 • Prasa wyznaniowa na współczesnej Litwie, in:  Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo, internet, rynek, Poznań, 2004, s. 51–60.
 • Žemaičių vyskupijos vyrų vienuolynų 1832 m. likvidavimo akcija: motyvai ir tikslai, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2005, t. 26, p. 289–305.
 • Vilniaus šv. Vincento Pauliečio brolija (1860–1863): tarp filantropijos ir politikos, in: Lituanistica, 2005, nr. 2 (62), p. 20–32.
 • Užnemunės evangelikų parapijų tinklas XIX a.: pagrindinės raidos tendencijos, in: Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 101–112.
 • Bractwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (1860–1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności, Ad fontes. Studia ofiarowane Ks. Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn, 2006, s. 298–308.
 • Posiedzenia publiczne Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832) – formą popularyzacji wiedzy naukowej wśród społeczeństwa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Echa Przeszłości, 2005, t. 6, Olsztyn, 2006, s. 71–85.
 • Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym – między lojalizmem a patriotyzmem, in:  Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn, 2006, t. 1, s. 89–98.
 • Zesłanie biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego: zasłużona kara czy przypadek?,in: Losy zeslańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim, Lublin, 2007, s. 105–118.
 • Dėl Žemaičių vyskupijos dvasininkų Dovydaičių dalyvavimo 1863 m. sukilime, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2007/2, Vilnius, 2008, p. 19–39.
 • Vilniaus vyskupijos katedros kapitula ir 1863 m. sukilimas, in: Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 1 (73), p. 19–34.
 • Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania  styczniowego, in: Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności, Zielona Góra, 2008, s. 427-439.
 • Lietuvos katalikų dvasininkija ir 1863 m. sukilimo Manifestas, in: Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse, Vilnius, 2009, p. 103–130.
 • Vilniaus vyskupijos hierarchai 1863 metais: sukilimą smerkiantis aplinkraštis, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2009, t. 2,  Vilnius, 2010, p. 117-132.
 • Giedraičių bažnyčios raidos peripetijos: tarp faktų ir legendų, in: Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, 2010, t. 33, p. 37-57.Kunigaikščio Bogdano Oginskio (1848-1909) krikšto ir krikštynų šventės intriga: faktai ir interpretacijos,  in: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010, p. 213-236.
 • Dzieje  kanoników regularnych laterańskich w Kronice Antokolskiej, Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, pod red. Kazimierza Łataka CRL, Ireny Makarczyk, Kraków, [2010], s. 465-479.
 • Emigrant powstania styczniowego ksiądz Władysław Dembski: między kulturą polską a litewską, Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin, 2010, s. 141-156.
 • Księża dekanatu białostockiego ukarani za udział w powstaniu styczniowym. Szkic do portretu zbiorowego, in: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi SCJ, pod red. I. Wodzianowska, H. Łukaszewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, p. 166-183.
 • Archyviniai šaltiniai XIX a. Lietuvos katalikų dvasininkijos socialinės raidos tyrimams: tarnybos lapai, in: LKMA Metraštis, t. 37, Vilnius, 2013, p. 57-79.
 • Žemaičių vyskupijos dvasininkai, 1863 m. sukilimo tremtiniai, Tunkos dvasininkų tremtinių bendruomenėje, in:  Bažnyčios istorijos studijos, t. 5, 2013, p. 307-342.
 • Wspomnienia bp. Adama Stanisława Krasińskiego: między rękopisem a publikacją, in: Folia Historica Cracoviensia, vol. XIX, Kraków, 2013, p. 297-316.
 • Dėl 1863 m. sukilėlių palaidojimų Gedimino kalne: tarp istorinio fakto ir literatūrinės fikcijos, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 7, p. 30-40.
 • Dėl Lietuvos katalikų dvasininkijos dalyvavimo Edukacinės komisijos veikloje, in: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybė. Edukacija. Kultūra, XVIII amžiaus studijos, t.2, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,2015, p.55-71.
 • Księża diecezji wileńskiej, straceni podczas powstania styczniowego: Stanisław Iszora, in: Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, str. rink. Prof. Tamaros Bairašauskaitė sukakčiai, sud. Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, p. 426-441.
 • Kun. P. Račiūno gyvenimo ir veiklos bruožai, in: Vienuolis nenuorama. Kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje, parengė kun. Vaclovas Aliulis, Mic, Kaunas, 2015, p.185-195.
 • Prałaci kapituły katedry wileńskiej w pierwszej połowie XIX wieku, in: Социальные групы и их влияние на развитие общества в ХVI-XIX веках/Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI-XIX wieku, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, p. 87-103
 • Wydawnictwo źródeł proweniencji Kościoła rzymskokatolickiego z XIX wieku w ostatnim dwudziestoleciu na Litwie, in: Edytorstwo źródeł XIX wieku – problemy teoretyczne i praktyka edytorstwa, pod red. Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Warszawa,Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 103-120.
 • Wileńska kapituła katedralna – szkice  kontekstu prawnego obsady stanowisk kapitulnych w XIW w., in: Między Klio a Themis. Księga dedykowana profesorowi Jackowi Sobczakowi, redakcja naukowa Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa-Poznań, 2016, s. 795-808.
 • Vilniaus vyskupijos  katedros kapitulos sandaros raidos bruožai XIX a., in: Soter, nr. 60(88), Kaunas, 2016, p. 41-55.
 • Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos laikinieji koadjutoriai XIX a.: genezė, raidos bruožai, personalijos, in: Bažnyčios istorijos studijos, t. 8, Vilnius, 2016, p. 113-143.
 • Vilniaus (arki)katedros kapitulos narių insignijos: distinktorijų raidos štrichai, in: Lietuvos istorijos metraštis,  2015, t.2, Vilnius, 2016, p. 83-108.
 • Evangelikų (liuteronų ir reformatų) antkapiniai paminklai  Rasų kapinėse – istorijos šaltinis, in: Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, mokslo straipsnių rinkinys, sudarytoja  dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, 2016, p.144-173.
 • Vilniaus vyskupijos ganytojo sosto link: vyskupo  Andriaus Benedikto  Klongevičiaus bažnytinės karjeros pakopos, in: Lietuvos istorijos metraštis,  2016, t.2, Vilnius, 2017, p. 141-168.
 • Vilniaus vyskupijos sufraganatai XIX a.: raidos bruožai ir sufraganų, kaip funkcinės aukštosios dvasininkijos grupės, charakteristikos metmenys, in: LKMA Metraštis, t. 40, Vilnius, 2017, p. 67-112.
 • Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos visateisiai kanauninkai XIX a. (komplektavimas, personalinė sudėtis, bažnytinės karjeros bruožai), Lietuvos istorijos metraštis,  2017, t.1, Vilnius, 2017, p. 49-75.
 • W sprawie modelu edycji plakatów rozpowszechnianych na Żmudzi w przededniu powstania styczniowego, in: Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, pod redakcją Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Warszawa:  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. 45-70.
 • Trakų sufraganato ir jo valdų istorijos bruožai XIX a., in: LKMA Metraštis, t. 41, Vilnius, 2018, p. 105-129.
 • Atgailos regulinių kanauninkų vienuolio Mykolo Giedraičio kulto ženklai Lietuvoje. In memoriam  Mykolui Jonui Giedraičiui (1929.01.25-2017.12.29), in: LKMA Metraštis, t. 41, Vilnius, 2018, p. 309-318.
 • Kunigas Stanislovas Išora 1863 m. sukilime: istoriografinio vaizdinio korekcijos, in: Soter, nr. 67(95), Kaunas, 2018, p. 21-45.
 • Слуцкая кальвінісцкая гімназія ў першым дзесяцігодзьдзі ХІХ ст.: паміж кальвінісцкім Сынодам і Віленскім унівэрсытэтам, in: Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Выпуск ІІІ,  уклад.: А.І. Бокун [і інш.],  Мінск: «Пазітыў-цэнтр», 2018,  с.170-196.
 • Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkai XIX a.: Raidos bruožai, personalinė sudėtis, in: LKMA Metraštis, t. 42, Vilnius, 2019, p. 53-89, ISSN 1392-0502.
 • Pranciškaus Ksavero  Mykolo Bohušo SJ bažnytinės karjeros bruožai, in: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Personalijos. Idėjos. Refleksijos, t. 6, sud. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė ,Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, p. 117-135.
 • Impediti bishops of the Vilnius diocese in the Russian empire period: a case of bishop Adam Stanisław Krasiński, in: Folia Historica Cracoviensia, t. 26(2), Krokuva, 2020, p. 69-95.
 • Die ersten Jahrzehnte der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Marijampolė, in: Annaberger annalen: Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, t.28, Bammental, 2020, p. 6-25.
 • Romos katalikų dvasinės kolegijos asesoriai iš Vilniaus vyskupijos: kolektyvinio portreto štrichai, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 43, Vilnius, 2020, p. 19-44.
 • Iš Meilės Lukšienės rankraštinio palikimo: Pranciškaus Ksavero Mykolo Bohušo SJ tekstų publikavimo istorijos vingiai, in: Lituanistica, t.66(2(120)), Vilnius, 2020, p. 67-82.
 • Kanonicy regularni od pokuty prowincji litewskiej na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego  w pierwszych latach po rozbiorach Rzeczypospolitej,     in: Duchowe korzenia  błogosławionego Michała Giedroycia. Zakon kanoników regularnych od pokuty , pod red.  Adelajdy Sielapin i Andrzeja Bruździńskiego. Seria „Historia Hereditas Ecclesia”, t. 13 pod red. Andrzeja Bruździńskiego  i  Tomasza Graffa, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021, s.  55- 85.    ISBN 978-83-8138-583-1(druk); ISBN 978-83-813-584-8 (on-line, pdf).
 • Szkoły średnie w 1803  r. na obszarach  Wileńskiego Okregu Szkolnego zlecone  do inspekcji Franciszkowi  Ksaweremu  Michałowi Bohuszowi (1746-1820), in: Przegląd Historyczno Oświatowy,2021, rok LXIV 3-4 (253-254), ISSN 0033-2178, s.7-29
 • Vilniaus vyskupijos kanclerio pareigybės raidos metmenys XIX a., in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 44, Vilnius, 2021, p. 39-61.
 • Uniwersytet Wileński wobec beneficjów kościelnych: Marcin Poczobut-Odlanicki SJ (1728-1810) na urzędzie proboszcza oniksztyńskiego, in: Rozprawy z Dziejów Oświaty, t.LVII, Varšuva, 2021, p. 151-173.
 • Rękopis raportu  Franciszka Ksawerego Michała Bohusza z wizytacji generalnej  szkół Wileńskiego Okręgu Szkolnego w 1803 roku - dzieje i model edycji, in: Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi – warsztat edytora pod red. naukowej Jolanty Sikorskiej-Kuleszy,   Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021, ISBN 978-83-235-5219-2, s. 53-68.
 • Kun. Pranciškaus Ksavero Mykolo Bohušo (1746-1820) intelektualinės veiklos pėdsakais: Varšuvos mokslo bičiulių draugija, in: Soter, 2022, nr. 81 ( 109), p.  ISSN 1392-7450 (Print), ISSN 2335-8785 (Online)
 • Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos prokuratoriaus pareigybė XIX a.: raidos ypatumai ir personalijos, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 46, 2023, p. 63-83, ISSN 1392-0502

 • Uniwersytet Wileński i wizytacja generalna szkół jemu podległych w 1803 roku, in: Biuletyn Historii Wychowania, t. 4, 1 (2023), p. 7-29,  ISSN 1233-2224

 • Užnemunės evangelikai liuteronai XIX a.: parapijų tinklo genezės metmenys, Soter,  nr. 87 (115), 2023, p.5-22, ISSN 1392-7450

 • Giedraičių giminė ir palaimintojo Mykolo Giedraičio kultas:Videniškių fenomenas, in: Voruta, 2023, Nr. 4, p. 35-41, ISSN 1392-0677

Recenzijos

 • Rec.: Tausend Jahre Nachbarschaft. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen, [München], 1995, Lituanistica, 1996, nr. 4, p. 79–82.
 • Rec.: Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków, 1996,Lietuvos istorijos metraštis. 1996 metai, Vilnius, 1997, p. 387–392.
 • Rec.: Wilno i kresy północno-wschodnie. Tom 1. Historia i ludzkie losy, Białystok, 1996, Lituanistica, 1997, nr. 3, p. 130–136. Peterburgo politika Lietuvos unitų atžvilgiu XIX amžiuje, Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius, 1998, t. 12, p. 425–435.
 • Rec.: Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła Katolickiego w Archiwum Wileńskiego gubernatora wojennego, opracował M. Radwan, Lublin, 1997,Lietuvos istorijos metraštis. 1997 metai, Vilnius, 1998, p. 391–395.
 • Rec.: Archyvinių dokumentų indeksai Lietuvos katalikų Bažnyčios XIX a. istorijos tyrimams, Lietuvos istorijos metraštis. 1998 metai, Vilnius, 1999, p. 297–300.
 • Rec.: Vytautas Merkys, Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, Vilnius, 1999, Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius, 2000, t. 17, p. 531–537.
 • Rec.: Tautų ir kultūrų sambūvio problema: galimybės ir perspektyvos. (Krajowość-tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (11–12 maja 1998), Poznań, 1999), Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 2001, t. 47, p. 71–74.
 • Rec.: Katalikų Bažnyčios archyvinių dokumentų, esančių valstybiniuose archyvuose, rodyklės, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2001, t. 19, p. 645–650.
 • Rec.: Ks. Andrzej Bruździński, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich, Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2003, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2005, t. 26, p. 741–746.
 • Rec.: Merkys V., Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1795–1918, Vilnius: Versus areus, 2006,  Lituanistica, 2007,  t. 53, nr. 4 (72) , p. 112–116.
 • Rec.: Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, MIC, Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai, Vilnius 2006, Lietuvos istorijos metraštis, 2006/2, Vilnius, 2007, p. 187–192.
 • Rec.: Mykolas Romeris, Dienoraštis 1918 m. birželio 13-oji-1919 m. birželio 20-oji, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 3 (75), p. 78–82.
 • Rec.: Vaida Kamuntavičienė, Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, Lituanistica, t. 55, nr. 3–4, 2009, p. 193–196.
 • Rec.: Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia), Vilnius:LII, 2009, Lietuvos istorijos metraštis, 2009, t. 1,Vilnius, 2010, p. 143-149.
 • Rec. Anykščių krašto ir jo žmonių istorijos pėdsakais, rec. Antanas Tyla, Apie Anykščius ir anykštėnus, [Anykščiai], 2016, in: Voruta, 2017, birželio 17 d., nr. 6 (636)

  Rec. Дзянiс Лiсейчыкаȳ. Святар у беларускiм соцыуме. Прасапаграфия ȳнiяцкага духавенства 1596–1839 гг. Мiнск: Беларусь, 2015, 719 с., [16] л. iл.,  in: Lietuvos istorijos metraštis,  2017, t.1, Vilnius, 2017, p. 248-255. 

 • Rec. Irena Wodzianowska, Zmierch unii: struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Brasławszczyźnie, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 43, Vilnius, 2020, p. 283-289.
 • Rec. Ewa Cherner.Słownik biograficzny duchownych Ewangelicko-Reformowanych. Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815-1939, in: Lietuvos istorijos metraštis, t. 2, Vilnius, 2020, p. 195-201.

Ekspertinė veikla

Duomenų bazė Lituanistika (LDB). Pareigos: ekspertė. Datos: nuo 2007 m.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

Redakcinės kolegijos narė:

 • „Folia Historica Cracoviensia”
 • „Knygotyra”,  2015-2019 
 • „Lituanistica” 
 • „Przegląd Historyczno-Oświatowy”
 • „Rozprawy z Dziejów Oświaty”

Apdovanojimai, įvertinimai:

 • Leidinio „Przegląd Wschodni“ diplomas už šaltinio publikacijos  (Motiejus Valančius, Namų užrašai, sudarė ir parengė  Aldona Prašmantaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2003) sudarymą ir parengimą, 2004 m.
 • Lietuvos mokslų akademijos Simono Daukanto vardinė premija, 2008 m. 
 • Kretingos rajono savivaldybės skirtas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalis už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių sklaidą, 2022 m.

Kontaktai

El. paštas - aldona.prasmantaite@istorija.lt

Informacija atnaujinta 2024-06-10 15:51