Pradžia
lt

 A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas I J.Paškauskas | L.Pocius I  O. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Pugačiauskas  |  V. Petronis  |  Z. Medišauskienė


XIX a. istorijos skyrius įkurtas 1996 metais, reformavus Kultūros istorijos ir Tautinio atgimimo ir Lietuvos Respublikos istorijos skyrius.

 

Skyriuje vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos

Darbuotojai vykdo šias Lietuvos istorijos instituto mokslinių tyrimų programas:

 • „Vilniaus istorija. Sintezė“ (programos trukmė 2017–2021 m.). Programos vadovas dr. Gintautas Sliesoriūnas.
 • „XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos“. Programos vadovė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė.
 • „Vėluojanti tauta – 2: Lietuvių modernizacijos problemos“. Programos vadovas dr. Česlovas Laurinavičius.

Skyriuje įvykdytos bendros ilgalaikės mokslinių tyrimų programos

 • Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės raidai (Naujieji laikai), (2012–2016). Programos vadovė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė.
 • Lietuvos visuomenės tradicinis elitas: bajorų ir dvasininkų luomų pokyčiai modernizacijos sąlygomis (XIX a.–XX a. per.) (2010–2015 m.) Programos vadovė habil. dr. T. Bairašauskaitė.
 • Vilniaus istorija. Tyrimai. 2012– Programos vadovė dr. Zita Medišauskienė.
 • Lietuvos miestų socialinė topografija XIV–XXI a. (2009–2013). Programos vadovas dr. Gediminas Vaitkevičius.
 • Lietuvos istorija (2000–2011). Programos vadovė habil. dr. Jūratė Kiaupienė.
 • Lietuvos krikščioniškoji dvasininkija ir 1863 m. sukilimas. Programos vadovė prof. habil. dr. A. Prašmantaitė. (2004–2008, pratęsta iki 2009)

Reikšmingiausi skyriaus darbai (abėcėlės tvarka)

Monografijos

 • 1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą, kolektyvinė monografija, sud. T. Bairašauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2019.
 • Aldona Prašmantaitė, 1863 m. sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014.
 • Aldona Prašmantaitė, Vilniaus universitetas ir visuomenė 1803–1832 metais. Gamtos mokslų populiarinimas (serija „Iš mokslų istorijos Lietuvoje“, t. VII), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1992.
 • Aldona Prašmantaitė, Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2000.
 • Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia). Vilnius: LII,  2009.
 • Algimantas Katilius, Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
 • Algimantas Katilius, Vasario 16-os Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017.
 • Darius Staliūnas (su Dangiru Mačiuliu) papildyta lietuviška versija: Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pab.–1940 m.), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015).
 • Darius Staliūnas, Kas laimėjo Žalgirio mūšį. Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius: Mintis, 2012, (bendraautoriai – D. Mačiulis ir R. Petrauskas).
 • Darius Staliūnas, Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question, 1883–1940, Marburg: Herder-Institut, 2015.
 • Darius Staliūnas, Enemies for a Day: Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Russian Ruled Lithuania, Budapest, New York: CEU Press, 2015.
 • Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2007.
 • Darius Staliūnas, Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuviška atminties vieta, Vilnius: Mintis, 2008.
 • Darius Staliūnas, Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys-XX a. pradžia), Vilnius: LII, 2000.
 • Lietuvos istorija. T.8. Devynioliktas amžius: Visuomenė ir valdžia, Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys, Vilnius: baltos lankos, 2011.
 • Olga Mastianica, Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–XX a. pradžioje, Vilnius: LII leidykla, 2012.
 • Olga Mastianica, Bajorija lietuvių tautiniame projekte (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia), Vilnius: LII, 2016.
 • Reda Griškaitė, „Mineralinis miestelis“ arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje = "Минеральное местечко" или начало курортной культуры в Литве = "Mineralne miasteczko" albo początek kultury uzdrowiskowej na Litwie, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
 • Reda Griškaitė, Konstantinas Tiškevičius ir Neris, arba Kelionė ir knyga, Vilnius: Žara, 2009.
 • Reda Griškaitė, Mykolas Balinskis: kova dėl istorijos?, Vilnius: Eugrimas, 2005.
 • Rimantas Miknys, Historie Polski w XIX wieku. T.4. Narody, wyznania, emigracje, porównania [Pod redakciją Andrzeja Nowaka.], Warszawa: Dig 2015 (Bendraautoriai: Anna Barańska, Theodor R. Weeks, Żurawski vel Grajewski Radosław Pawel, Bolesław Orłowski, Maciej Janowski).
 • Rimantas Miknys, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 10: Rimantas Miknys, Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais, Vilnius, 1995.
 • Rimantas Miknys, Mykolo Römerio mokslas apie valstybę, Vilnius 1997, p. 27–81; 253–296. (Bendraautoriai: M. Maksimaitis, E. Motieka, O. Ruželytė).
 • Rimantas Miknys, Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.), Šiauliai, 1991 (Bendraautoriai: E. Gudavičius, Z. Kiaupa, P. Žostautaitė).
 • Tamara Bairašauskaitė,  Part I. Early Settlements: 1: Lithuania, Muslim Tatar Minotities in the Baltic Sea Region, ed. by Ingvar Svanberg and David Westerlund, Leiden: Brill, 2016 (Bendraautorius E. Račius).
 • Tamara Bairašauskaitė, Bajorų dvaras keičia savininką. Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų dvarų likimai 1863–1914 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
 • Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2003.
 • Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos totoriai XIX amžiuje, Vilnius: Mintis, 1996.
 • Tamara Bairašauskaitė, Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2011.
 • Virgilijus Pugačiauskas, Kreivoji pilis: Tarpdisciplininių tyrimų atvejis, Vilnius:LII leidykla, 2016 (Bendraautoriai: Saulius Sarcevičius, Oksana Valionienė).
 • Virgilijus Pugačiauskas, Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. - XX a. pradžia): kolektyvinė monografija, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008 (Bendraautoriai: Vytautas Jogėla, Elmantas Meilus).
 • Virgilijus Pugačiauskas, Napoleonas ir Vilnius: karinio gyvenimo kasdienybės bruožai, Vilnius: Arlila, 2004.
 • Virgilijus Pugačiauskas, Napoleono administracija Lietuvoje, Vilnius: Vaga, 1998.
 • Vytautas Petronis, Constructing Lithuania: Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914, Stockholm, Intellecta, 2007.
 • Zita Medišauskienė, Rusijos cenzūra Lietuvoje XIX a. viduryje, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1998.

Šaltinių publikacijos

 • 1886 m. Zacharijaus Liackio traktatas apie lietuvių kalbą, Archivum Lithuanicum 19 , 2017, p . 331–352.
 • Adomas Stanislovas Krasinskis, Atsiminimai, parengė Aldona Prašmantaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2013, 217p.
 • Apolonija Dalevskytė-Sierakauskienė, Atsiminimai, sud. T. Bairašauskaitė, J. Sikorska-Kulesza, iš lenkų kalbos vertė T. Bairašauskaitė, papildytas ir pataisytas leidimas Vilnius: LNM, 2019, 306 p.
 • Apolonija z Dalewskich Sierakowska, Wspomnienia, oprac. J. Sikorska-Kulesza, T. Bairašauskaitė, Warszawa: Neriton, 2010, 255 s.
 • Arkivysk. Pranciškus Karevičius, MIC, Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai. Parengė prof. A. Gaigalaitė, A. Katilius, Vilnius: LKMA, 2006, 427 p.
 • Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. Parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2002, 190 p.
 • Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. Parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2002, 190 p.
 • Atsiminimų fragmentas apie žemaičių vyskupą Juozapą Arnulfą Giedraitį, parengė Aldona Prašmantaitė, in: Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, Vilnius, 2000, p. 196–206.
 • Carlas von Schmithas, Necrolithuanica. Parengė R. Griškaitė, A. Katilius, V. Kazakevičius, A. Mickevičius. Vilnius: Versus aureus, 2006, 269 p.
 • Dėl J. A. Giedraičio Naujojo Testamento vertimo, parengė Aldona Prašmantaitė, Lituanistica, Vilnius, 1992, nr. 3, p. 70–73.
 • Didžiosios knygnešių bylos. Sudarė A. Katilius. Vilnius: LII, 2006, 420 p.
 • Eugenijus Römeris, Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija, sud. ir mokslinis red. T. Bairašauskaitė, J. Širkaitė, R. Miknys, Vilnius: KFMI, 2009, 528 p..
 • Imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos 1886 m. regula, parengė Vilma Žaltauskaitė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis XXXVII, Vilnius: LKMA, 2013, p. 103–129.
 • Stakauskas, Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Sudarė ir įvadinį straipsnį parašė A. Katilius. Vilnius: Aidai, 2003, 459 p.
 • Stankevičius, Mano gyvenimo kryžkelės. Atsiminimai. Parengė A. Katilius, dr. E. Neniškytė. Vilnius: LKMA, 2002, 743 p.
 • Staugaitis, Mano atsiminimai. II papildytas leidimas. Parengė J.Boruta, R.Laukaitytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2006, 624 p. Biblliografija: A. Katilius, Justino Staugaičio bibliografija.
 • Jan Czeczot, Śpiewki o dawnych litwinach do roku 1434 = Jonas Čečiotas,Giesmelės apie senovės lietuvius iki 1434 metų, sud. Reda Griškaitė, Vilnius: Vyturys, 1994.
 • Jonas Čečiotas. 1796–1847 = Jan Czeczot. 1789–1847, Jan Czeczot. Śpiewki o dawnych litwinach do roku 1434 = Jonas Čečiotas, Giesmelės apie senovės lietuvius iki 1434 metų, sud. Reda Griškaitė, Vilnius: Vyturys, 1994.
 • Kazys Šapalas, „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos. Sudarytojai T. Gustienė, V. Pukienė, A. Katilius. Marijampolė: Piko valanda, 2009.
 • Konstantinas Tiškevičius, Neris ir jos krantai: hidrografiniu, istoriniu, archeologiniu ir etnografiniu požiūriu, antroji laida lietuvių kalba, parengė Reda Griškaitė, iš lenkų kalbos vertė Irena Katilienė, Vilnius: Mintis, 2013, XXVII, 528 p.
 • Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Dienoraštis 1904–1912, parengė Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė, Vilnius: LII, 2020.
 • Michał Römer, Dzienniki, tom 1.: 1911 – 1913, [Seria Świadectwa Polska XX wiek, Warszawa Ośrodek KARTA 2017, 705 p. (Parengėjas kartu su Janu Sienkiewicz‘iumi. Mokslinis konsultantas (redaktorius) R. Miknys kartu su L.Zasztowt).
 • Michał Römer, Dzienniki, tom 2.: 1914 – 1915. [Seria Świadectwa Polska XX wiek, Warszawa Ośrodek KARTA 2017, 705 p. (Parengėjas R. Miknys kartu su Janu Sienkiewicz‘iumi ir Zbigniew‘u Solak‘u. Mokslinis konsultantas (redaktorius) R. Miknys kartu su L.Zasztowt“u). 1
 • Michał Römer, Dzienniki, tom 3.: 1916 – 1919, [Seria Świadectwa Polska XX wiek, Warszawa Ośrodek KARTA 2018, 849 p. (Parengėjas R. Miknys kartu su Janu Sienkiewicz‘iumi ir Zbigniew‘u Solak‘u. Mokslinis konsultantas (redaktorius)R. Miknys kartu su L.Zasztowt“u).
 • Michał Römer, Dzienniki, tom 4.: 1920 – 1930. [Seria Świadectwa Polska XX wiek, Warszawa Ośrodek KARTA 2018, 668 p. (Parengėjas R. Miknys kartu su Janu Sienkiewicz‘iumi. Mokslinis konsultantas (redaktorius) R. Miknys kartu su L.Zasztowt“u).
 • Michał Römer, Dzienniki, tom 5.: 1931– 1938. [Seria Świadectwa Polska XX wiek, Warszawa Ośrodek KARTA 2018, 614 p. (Parengėjas R. Miknys kartu su Janu Sienkiewicz‘iumi. Mokslinis konsultantas (redaktorius) R. Miknys kartu su L.Zasztowt“u).
 • Michał Römer, Dzienniki, tom 6.: 1939 – 1945. [Seria Świadectwa Polska XX wiek, Warszawa Ośrodek KARTA 2018, 742 p. (Parengėjas R. Miknys kartu su Janu Sienkiewicz‘iumi. Mokslinis konsultantas (redaktorius) R. Miknys kartu su L.Zasztowt“u).
 • Mykolas Römeris, Dienoraštis. 1918 m. birželio 13-oji – 1919 m. birželio 20-oji, mokslinė redakcija, įvadinis straipsnis, originalaus teksto parengimas, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės Rimantas Miknys, Vilnius: Versus Aureus, 2007, 487 p.
 • Mykolas Römeris, Dienoraštis.1921 m. lapkričio 8-oji – 1922 m. birželio 15-oji . Sudarytojas, ir mokslinis redaktorius R. Miknys. Paaiškinimai R. Miknys. Iš lenkų kalbos vertė Vaiva Grigaitienė, Vilnius: Versus aureus, 2013, 341 p.
 • Mykolas Römeris, Dienoraštis.1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji. Sudarytojas, ir mokslinis redaktorius R. Miknys. Paaiškinimai R. Miknys. Iš lenkų kalbos vertė Vaiva Grigaitienė, Vilnius: Versus aureus, 2016, 335 p.
 • Mykolas Römeris. Dienoraštis. 1915 m. liepos 18-oji – 1916 m. vasario 24-oji, mokslinė redakcija, įvadinis straipsnis, originalaus teksto parengimas, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės Rimantas Miknys, Vilnius: Versus aureus, 2009, 423 p.
 • Mykolas Römeris. Dienoraštis. 1919 m. birželio 21-oji – 1920 m. kovo 15-oji, mokslinė redakcija, įvadinis straipsnis, originalaus teksto parengimas, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės Rimantas Miknys, Vilnius: Versus aureus, 2009, 349 p.
 • Mykolas Römeris. Dienoraštis.1920 m. kovo16-oji – 1921m. sausio 12-oji, sudarytojas, paaiškinimų autorius ir mokslinis redaktorius Rimantas Miknys. Iš lenkų kalbos vertė Vaiva Grigaitienė, Vilnius: Versus aureus, 2011, 540 p.
 • Mykolas Römeris. Dienoraštis.1921 m. sausio 13-oji – 1921m. lapkričio 7-oji, sudarytojas, ir mokslinis redaktorius Rimantas Miknys. Paaiškinimai – J. Jurkiewiczius ir R. Miknys. Iš lenkų kalbos vertė Vaiva Grigaitienė,Vilnius: Versus aureus, 2012, P.458.
 • 1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai, (mokslinė redakcija,  įvadinis straipsnis: „Lietuvos laikinoji vyriausybės komisija: sudėtis, struktūra ir veikla” (originalaus teksto parengimas, komentarai, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės). Parengė V. Pugačiauskas. Iš lenkų klabos vertė Neringa Šlimienė. Vilnius:LII, 2012, 358 p.
 • Motiejus Valančius, Namų užrašai, parengė Aldona Prašmantaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2003, 933 p.
 • Nieznany Maciej Tuhan-Baranowski, Rocznik Tatarów Polskich, sud. Tamara Bairašauskaitė, Gdańsk, 1997, t. 4, s. 253–279.
 • Rauda, Nesuprantami mums tavo, Viešpatie, keliai : atsiminimai. Parengė J. Boruta, E. Neniškytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2000, 521 p.
 • Perlaužto kryžiaus kodas. Lietuviški 1862 m. plakatai, parengė Aldona Prašmantaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 150.
 • Pogrindžio kunigų seminarija. XX a. aštuntojo ir devintojo dešimtmečio Lietuvos antisovietinio pogrindžio dokumentai. Parengė vysk. dr. J. Boruta, A. Katilius, D. Ratkutė. Vilnius: LKMA, 2002, 727 p.
 • Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895-1898, parengė Vilma Žaltauskaitė, Bibliotheca Archivi Lithuanici 5, Vilnius: LII leidykla, 2004, 314 p.
 • Prelato Povilo Januševičiaus fotografijų kolekcija: albumas nr. 7,  parengė Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: Mintis, 2010, 248 p.
 • Seweryn Römer, Wspomnienia spisane w 1863 roku, Opracowanie, wstęp i przypisy Tamara Bairašauskaitė, Seria „Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918)“, t. 6, Warszawa: UJK-DiG, 2017.
 • Simono Daukanto raštai. Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas, įvadinis straipsnis, leidinio sudarymas, redagavimas, aiškinimas, Teodoro Narbuto laiškų vertimas iš lenkų kalbos Reda Griškaitė, Vilnius: Mokslas, 1996, 660 p.
 • Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, t. 1: Nuo Merkinės iki Kauno. Atsiskyrėlio gavenda, parengimas, teksto vertimas iš lenkų kalbos, įvedamasis straipsnis, komentavimas,  asmenvardžių ir vietovardžių rodyklių sudarymas Reda Griškaitė, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 2009.
 • Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 1 (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas), įvadinis straipsnis, teksto redagavimas (482 p.), paaiškinimai (p. 483– 529), papildymų vertimas iš lenkų kalbos Reda Griškaitė, Vilnius: Mintis, 1998.
 • Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 2, įvadinis straipsnis, redagavimas, paaiškinimai, papildymų vertimas iš lenkų kalbos Reda Griškaitė, Vilnius: Mintis, 1995.
 • Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 3, įvadinis straipsnis, redagavimas, paaiškinimai, papildymų vertimas iš lenkų kalbos Reda Griškaitė, Vilnius: Mintis, 1994.
 • Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 4, , įvadinis straipsnis, redagavimas, paaiškinimai, papildymų vertimas iš lenkų kalbos Reda Griškaitė, Vilnius: Mintis, 1997.
 • Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 5, įvadinis straipsnis, redagavimas, rankraštinių papildymų vertimas, paaiškinimai Reda Griškaitė, Vilnius: Mintis, 2001.
 • The Lithuanian-Jewish Political Dialogue in Petrograd in 1917, Sirutavičius and D. Staliūnas (eds.), A Pragmatic Alliance: Jewish--Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Budapest/New York: CEU Press, 2011, pp. 231–243
 • Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose. Parengė J. Boruta, M. Klimkaitė, E. Neniškytė, A. Katilius. Vilnius: LKMA, 2002, 379 p.
 • Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams. 1898 m., parengė Algimantas Katilius, Vilnius: LII, 2012, 816 p.
 • Žemaičių vyskupas J. A. Giedraitis – Naujojo Testamento vertėjas, parengė Aldona Prašmantaitė, in: Devynioliktan amžiun įžengus, (serija „Senoji Lietuvos literatūra“, kn. 3), Vilnius: Pradai, 1994, p.172–340.

Sudaryti mokslinių straipsnių rinkiniai bei kiti leidiniai 

 • 1863–1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis, 1863–1864 m. sukilimas: Istorija ir atmintis, sud. Darius Staliūnas, Zita Medišauskienė, Vilnius: LII leidykla, 2016.
 • Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Mokslo straipsnių rinkinys, sudarytojai Žygintas Būčys ir Reda Griškaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, 360 p.
 • Kai ksenofobija virsta prievarta. Lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje, sud. Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius, Vilnius: LII leidykla, 2005.
 • Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, sud. Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: LII, 2015.
 • Kipčiakų tiurkų Orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyva, sud. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, Vilnius, 1994. – 175 p.
 • Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, p. 290–347, 475 p.
 • Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, sud. Darius Staliūnas, Vilnius: Baltijos kopija, 2015.
 • Lietuvos žydai. Istorinė studija, Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius, Jurgita Verbickienė, Vilnius: Baltos lankos, 2012.
 • Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX-XX a.), sud. Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius, Vilnius: LII leidykla, 2001.
 • Obratnaia uniia. Iz istorii otnoshenii mezhdu katolitsizmom i pravoslaviem v Rossiiskoj imperii 1840-1873, sud. Darius Staliūnas, Michail Dolbilov, Vilnius: Lithuanian Institute of History, 2010.
 • Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai, sud. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė. Moksl. red. T. Bairašauskaitė, Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 6, Vilnius: VUL, 2008. – 368 p.
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius, sudarytoja Zita Medišauskienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 207 p.
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius. II, sudarytoja Zita Medišauskienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, 252 p.
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius. III, sudarytoja Zita Medišauskienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 221 p.
 • Raidžių draudimo metai, Vilnius: LII leidykla, 2004.
 • Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Sud. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė, mokslinė red. T. Bairašauskaitė. Specialus „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys (t. 11), Vilnius: VU leidykla, 2014. – 400 p.
 • Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, sud. Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius, Vilnius: LII leidykla, 2006.
 • Žydų klausimas Lietuvoje XIX a. viduryje, sud. Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius, Vilnius: LII leidykla, 2004.
 • Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI–XIX веках = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwojspołeczeństwa w XVI–XIX wieku: сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Институте истории Литвы 8–9 октября 2014 г., составитель ТамараБайрашаускайте, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 416 p.
Informacija atnaujinta 2021-03-26 15:07