Pradžia
lt
en

 A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas I J.Paškauskas | L.PociusO. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Pugačiauskas  |  V. Petronis  |  Z. Medišauskienė | G. Subačius | G. Malinauskaitė |


Zita Medišauskienė

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1959 12 04. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1992–1996 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantė. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Cenzūra ir Lietuvos visuomenė 1826–1865 metais“. Nuo 2008 m. gruodžio 8 d. iki 2019 rugpjūčio 5d.  – LII direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0864-3460

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Rusijos cenzūros politika Lietuvoje XIX a. pirmoje pusėje.
 • Tradicionalistinė pasaulėžiūra Lietuvos visuomenėje XIX a. viduryje.
 • Visuomeninės organizacijos Lietuvoje XIX amžiuje.
 • Vilniaus miesto istorija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 • Rusijos cenzūra Lietuvoje XIX a. viduryje, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1998, 302 p.
 • Rec.: Egidijus Aleksandravičius. Prisiminimai apie cenzūrą, Kauno diena, 1999 02 06. Perspausdinta, Egidijus Aleksandravičius. Praeitis, istorija ir istorikai, Vilnius: Vaga, 2000, p. 500–506.
 • Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R., Lietuvos istorija, t. VIII, d. 1: Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, Vilnius: baltos lankos, 2011. 510 p.  ISBN 978-9955-23-463-0 (8 tomas, 1 dalis), ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)

Sudaryti darbai

 • 1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis / Sudarė Zita Medišauskienė, Darius Staliūnas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 276 p. ISBN 978-609-8183-23-8
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius / sudarytoja Zita Medišauskienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 207 p. ISBN 978-609-8183-37-5
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius. II / sudarytoja Zita Medišauskienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 252 p. ISBN 978-609-8183-54-2
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius. III/ sudarytoja Zita Medišauskienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 221 p. ISBN 978-609-8183-74-0
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius T. IV / sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 224 p. ISBN 978-609-8314-07-6

Straipsniai

 • H. Kirkoro spaustuvė ir „Liaudies bibliotekėlės“ leidimas, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 1: Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, Vilnius: Sietynas, 1990, p. 33–46.
 • Carinės valdžios sumanymas leisti liaudžiai skirtą žurnalą rusų ir žemaičių kalbomis XIX a. 7-ajame dešimtmetyje, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 4: Liaudis virsta tauta, Vilnius: Baltoji varnelė, 1993, p. 449–478.
 • Lietuviškų knygų cenzūravimas (XIX amžiaus ketvirtasis-septintasis dešimtmečiai),Lituanistica, 1996, Nr. 2(26), p. 54–82.
 • Adomas Honorijus Kirkoras: tarp Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos, Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 168–193.
 • Lietuviška knyga cenzūros brūzgynuose (XIX amžiaus pirma pusė), Knygotyra, 1998, t. 25 (32), p. 306–327.
 • Kas skyrė ir kas jungė lietuvius bei lenkus XIX a. viduryje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, t. XL, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999, p. 12–18.
 • Lietuvos samprata XIX a. viduryje, Praeities baruose, Vilnius: Žara, 1999, p. 175–182.
 • Konservatyvi industrinės visuomenės kritika XIX a. vidurio Lietuvoje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, t. XLVI, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000, p. 3–10.
 • „Nesigėdydamas praėjusio laiko gerbėjams save priskiriu“: konservatyvių idėjų raiška Stanislovo Moravskio palikime, Politologija, Vilnius: Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2000, Nr. 4, p. 115–136.
 • Luomas, kuris suvokė savo likimą, Darbai ir Dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001, t. 28, p. 85–98.
 • Moralinio pasaulio riteris: keletas Stanislovo Moravskio pasaulėžiūros bruožų,Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, t. 1, p. 115–134. Santr. angl.
 • Adam Honory Kirkor – między Litwą, Polską a Białorusią, Lituano-slavica Posnaniensia. Studia historica. VIII, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001, s. 23–42.
 • Lietuvos dvarai kaip kultūrinio gyvenimo centrai XIX amžiuje, Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis ir ateitis. Konferencijos medžiaga. 2001 m. birželio 22–23 d., Vilnius, Vilnius, 2001, p. 28–35.
 • Moters idealas Lietuvos konservatorių akimis (XIX a. vidurys), Feminizmas, visuomenė, kultūra. 3. Straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 118–127.
 • „Mes ir Jie“: apmąstymai apie suskilusią Europą Lietuvos konservatorių darbuose (XIX a. vidurys), Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sudarė D. Staliūnas, Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 78–92.
 • Censorship in Lithuania: a Tool of Russian Policy; 1831–1865, Lithuanian Historical Studies, 2002, vol. 7, p. 43–66.
 • 1835-1839 m. Vilniaus gubernijos administracinio suskirstymo pertvarkymas,Istorijos akiračiai, Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 341–362.
 • Atkarūs, bet būtinas: žydai ir bajoriškoji Lietuvos visuomenė (XIX a. vidurys),“Žydų klausimas” Lietuvoje (XIX a. vidurys), Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 85–106.
 • “Отталкивающий, но без него не обойтись”: еврей как alter ego литовского дворянина середины XIX в., Ab Imperio, 2003, № 4, с. 93–114.
 • Apie dvarininkų ir valstiečių santykius ne iš klasių kovos pozicijų, Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, p. 15–26.
 • Политика российских властей по отношению к литовской печати до запрета печати латинскими буквами (цензурный аспект), Исторический путь литовской письменности. Сборник материалов конференции, Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, c. 75–87.
 • Lietuvos dvarai XIX amžiaus sukilimuose, Žemaitijos dvarai pasipriešinimo centrai prieš Rusijos imperiją XIX amžiuje. Konferencijos pranešimai, Šiauliai: Saulės delta, 2006, p. 7–19.
 • Minding Our Manors: Lihuanian Heritage at Risks, The Public Historian, 2008, vol. 30, nr. 4, pp. 35–58. (Bendrautoriai: J. Buračas, I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, J. Vitkuvienė).
 • Religija 1863 m. sukilimo retorikoje, Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse: straipsnių rinkinys, sudarė A. Prašmantaitė, Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 269–298.
 • Lietuva ir jos ribos 1795–1915 metais, Lietuvos sienos: tūkstantmečio istorija, Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 66–75.
 • Sveikatos apsauga Rietave XIX a. viduryje (Rietavo ligoninės įkūrimas ir veikla,Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 279-302.
 • Rusijos gyvūnų globos draugijos Rietavo skyriaus veikla: pastangos humanizuoti visuomenę, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 247-278.
 • Ginčai dėl Bogdano Oginskio palikimo XX a. pradžioje, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 400-411.
 • Репрезентации «Литвы» в культурных и политических контекстах первой половины XIX века. Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2015/1, c. 77-124.
 • Lietuvos vaizdiniai XIX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje / sudarytojas – Darius Staliūnas; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Baltijos kopija, 2015. – p. 83-139
 • Images of Lithuania in the First Half of the Nineteenth Century, Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century, ed. Darius Staliūnas (Lithuanian Studies without Borders). Brighton, MA: Academic Studies Press, 2016, pp. 96-188. ISBN 9781618115324 
 • D. Staliūnas, Z. Medišauskienė, [Įvadas:] 1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis, 1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis / Sudarė Zita Medišauskienė, Darius Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, p. 7-41. ISBN 978-609-8183-23-8
 • Miestas „atranda“ vaikus, Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius / sudarytoja Zita Medišauskienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 185-207. ISBN 978-609-8183-37-5
 • Religion in the rhetoric of the 1863-64 uprising, in: Entangled interactions between religion and national consciousness in Central and Eastern Europe, Edited by Yoko Aoshima, 2020, p. 50-67.
 • Stanislovo von Goeso veikla Joniškio ir jo apylinkių kooperatiniame judėjime, in: Žiemgala, [nr.] 1, 2020, p. 10-18.
 • Die litauischen Gebiete unter der Herrschaft Russlands (19. Jahrhundert), in: Das Baltikum. Geschichte einer europӓischen Region.B.2: Vom Beginn der Frühen Neuzeit bis zur Gründung der modernen Staaten / Hrsg. von Karsten Brüggemann, Detlef Henning und Ralph Tuchtenhagen, 2021, p. 561-620
 • Kaip mažieji vilniečiai (krikščionys) mokėsi rašto XIX a. pirmoje pusėje, in: Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius T. IV / sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – p. 55-84, ISBN 978-609-8314-07-6

Recenzijos

 • Rec. kn.: Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России 1797–1917: Очерки истории цензуры, Спб., Иерусалим, 1999, “Žydų klausimas” Lietuvoje (XIX a. vidurys), Vilnius: LII leidykla, 2004, p. 85-106.
 • Rec. kn.: Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius. Sudarytojas ir vyr. redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001,Lietuvos istorijos metraštis. 2001-2, p. 254–261.

Kontaktai

El. paštas -zita.medisauskiene@gmail.com

Informacija atnaujinta 2023-03-06 11:10