XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Danutė Blažytė–Baužienė
Humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1955 m. rugpjūčio 31 d. Rokiškio rajone. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Daktaro disertaciją apgynė 1990 m. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1990 m.
Redakcinės kolegijos narė Lietuvos edukologijos universiteto ir LR Seimo programoje „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas“ bei monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Komunistinės sistemos poveikis Lietuvos kultūrai stalinizmo metais.

Mokslinių publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)
Monografijos:
1.     Lietuvos istorija T. X, I dalis. Nepriklausomybė 1918–1940. Autoriai: Danutė Blažytė-Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis. Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius: Baltos lankos, 2014, 635 p.
2.     Lietuvos Seimo istorija: XX–XXI a. pradžia. Autoriai: D. Blažytė-Baužienė, M. Tamošaitis, L. Truska, Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose
1.     Lysenkizmas ir Lietuva: kampanijos įtaka aukštojo mokslo sovietizavimui, Lietuvos istorijos metraštis 2010–2, Vilnius, 2011, p. 131–156.
2.     Pakeitę pasitraukusiuosius: 38 Steigiamojo Seimo narių kolektyvinės biografijos kontūrai, Steigiamajam Seimui – 90, Vilnius, 2011, p. 71–88.
3.     Visuomenės pasirinkimas: kodėl (pra)laimėjo III Seimas, Parlamento studijos, 2009, p. 9–29. 4.     Profesorius Jonas Šimkus, Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejus ; sudarytojas ir ats. redaktorius G. Surgailis; red. komisija: pirmininkas J. Olekas ir kt., Vilnius: KAM leidykla, 2008, p. 77–87.
5.     Pulkininkas Leitenantas Balys Sližys, Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejus; sudarytojas ir ats. redaktorius G. Surgailis; red. komisija: pirm. J. Olekas ir kt., Vilnius, 2008, t. 2, p. 88–96.
6.     II Seimas [įvadinis straipsnis, p. 78–118] ir biogramos (Akmenskis Juozas (p. 190–191), Aleliūnas Tadas (p. 193–195), Bagdžius Gabrielius (p. 203–204), Budreika Adomas (p. 220–221), Dominas Kazimieras (p. 240–241), Gurauskas Kazimieras (p. 278–279), Jaras Juozas (p. 288–289), Kudla Kazimieras (p. 335–336), Matulaitis Kazys (p. 372–374), Norkūnas Povilas (p. 389–390), Petrulis Vytautas (p. 399–407), Radys Nikodemas (p. 419–422), Stulginskis Aleksandras (p. 494–496), Šabinienė Emilija (p. 500–501), Šakys Benediktas (p. 502–503), Šlėvė Pranas (p. 509–511), Tumėnas Antanas (p. 536–541), Vileišis Jonas (p. 554–556), Žvirgždys Valentinas (p. 577)), Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. Lietuvos Respublikos Seimų: I(1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas, Vilnius: VPU leidykla, 2007.
7.     Biogramos (Akmenskis Juozas (p. 62–66), Aleliūnas Tadas (p. 67), Banionis Andrius (p. 80), Bičiūnas Vytautas (p. 84–88), Bizauskas Kazimieras (p. 99–102), Bražėnas Konstantinas (p. 109–110), Brokas Liudas (p. 111), Deksnys Jurgis (p. 130), Giniūnas Jonas (p. 151), Grėbliūnas Pranas (p. 157), Idzelis Juozas (p. 170), Katilius Vincas (p. 185), Mackevičiūtė Veronika (p. 231), Marčiulionis Jurgis (p. 236–237), Stakauskaitė Salomėja (p. 350), Stulginskis Aleksandras (p. 366–369), Šmulkštys Vincas (p. 384–385), Tumėnas Antanas (p. 397–401), Valickis Jonas (p. 420–422), Valius Jonas (p. 423)Volodkevičius Juozas (p. 429)), Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, Vilnius: VPU leidykla, 2006.
8.     1941 m. lietuvių meno dekados sovietinis projektas tautinės kultūros naikinimo kontekste“, Lietuvos istorijos metraštis. 2006–2, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 113–136.

Straipsniai kituose leidiniuose
1.     Socialdemokratai Lietuvos Respublikos Seimuose, (kartu su V. P. Andriukaičiu, G. Ilgūnu, A. Kontrimiene, E. Kostiniene, J. Oleku, G. Mitrulevičiumi, V. Seleniu, A. Svarausku, M. Tamošaičiu), Vilnius: Petro ofsetas, 2006, 716 p.
2.     Lietuvos nepriklausomybės gynimo 1991 metais memorialinis įprasminimas, Sausio 13-oji naujausių mokslinių tyrimų kontekste / sud. A. Ragauskas, L. Truska, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 111–122; 271–283.

Kontaktai
el. paštas -d.blazytebauziene@gmail.com

Telefonas – 8 5 2626843, +37068056165