LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Gitana Zujienė
Mokslo darbuotoja

Gimė 1974 07 31. 1992 m. baigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universitetą Istorijos fakultetą. 1996 m. baigė bakalauro, 1998 m. magistro studijas. Nuo 1996 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 1998 m. įstojo į doktorantūrą Lietuvos istorijos institute. 2005 balandžio 17 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII–XVIII a.“ Nuo 2005 balandžio 19 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2007 m. liepos 3 d. – mokslo darbuotoja.

2012-2014 m. vadovavo mokslo projektui „Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a.- XVII a. I pusėje: teorija ir praktika “ (Paraiškos registracijos Nr. LIT – 12104, vykdomas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą. Finansavimo sutartis su Lietuvos mokslo taryba Nr. LIT -5-18).

Projektas „Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: teorija ir praktika“ skirtas mirties bausmės LDK teisinėje sistemoje ir jos taikymo praktikoje tyrimams, atskleidžiant santykį tarp teisės aktuose užfiksuotų nuostatų ir jų taikymo konkrečiose situacijose. Projekto tikslas – išanalizuoti mirties bausmės vietą bausmių sistemoje LDK teisėje (paprotinėje, kunigaikščių privilegijose, Kazimiero teisyne, Lietuvos Statutuose, Magdeburgo teisėje) ir tos teisės realizavimą pilies ir magdeburginiuose teismuose. Tyrimo objektas – mirties bausmė, aptariant jos skyrimą, vykdymą ir požiūrį į mirties bausmę to meto visuomenėje. Šiame tyrimo etape dėl šaltinių (teismų knygų) gausos apsiribojama mirties bausmės evoliucijos analize iki XVII a. vidurio. Šio laikotarpio pakanka XVI a. viduryje sukurtų teismų veiklai atskleisti.

Laukiami tyrimo rezultatai – tyrimo metu bus atskleista, kaip kodifikuojant teisės nuostatas ir valdovui perduodant dalį savo galių kuriamoms institucijoms, mirties bausmė, buvusi valdovo valios išraiška, perėjo renkamų teisės institucijų, teismų, kompetencijon.
– išsiaiškinta, kaip dažnai mirties bausmė buvo skiriama ir įgyvendinama, nurodomi ir aptariami dažniausiai taikomi gyvybės atėmimo būdai.
– išryškinti skirtumai tarp mirties bausmės importuotoje magdeburginėje teisėje ir vietinėje, Lietuvos Statutais, grįstoje teisėje, kuriuos galimai sąlygojo išskirtinė bajorų luomo padėtis valstybėje.
Tarpiniai tyrimo rezultatai bus skelbiami straipsniuose mokslinėje spaudoje. Planuojami trys straipsniai. Tyrimo pabaigoje planuojama parengti studija.
Per pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą (2012 03 01 – 2012 10 31) spaudai parengtas maždaug 1 a. l. straipsnis “Mirties bausmė LDK teisės aktuose”.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis:
•    pagalbiniai istorijos mokslai, teisinė archeologija.

Knygos:
1.    Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.), Vilnius: Eugrimas, 2008, 334 p.
2.    The Insignia and Ceremonial of the Rulers and High-ranking State and Church Dignitaries of the Grand Duchy of Lithuania in the Thirteenth-Eighteenth Centuries: daktaro disertacijos santrauka. Humanitariniai mokslai, istorija (05H), Vilnius-Klaipėda: LII leidykla, 60 p.

Straipsniai:
1.    Vilniaus universiteto skeptras, Lituanistica, 2002, nr.1, p. 3–18.
2.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonų valdžios ženklai XVI–XVIII a., Lietuvos istorijos metraštis, 2002, 1, Vilnius, 2003, p. 5–29.
Santrauka: Symbols of power of hetmans of the Grand Duchy of Lithuania, p. 30–32.
3.    Netvari simbolių reikšmė (Aukščiausių LDK pareigūnų insignijos), Darbai ir dienos, 37, Kaunas, 2004, p. 17–24.
Santrauka: The Unstable Meaning of Symbols (The Insignia of the Officers of the Grand Duchy of Lithuania), p. 24
4.    LDK vyskupų insignijos, LKMA Suvažiavimo darbai, Vilnius, 2005, t. 19, p. 325–345.
5.    Ceremoniał ingresu biskupów wileńskich w XVII–XVIII wieku, Barok, Historia–literatura–sztuka, półrocznik XIII/1 (25), Warszawa: wydawnictwo Neriton, 2006, s. 59–73.
Abstrakt: Ceremony of Ingress of the Vilnius Bishops in the Seventeenth and Eighteenth Century, p. 74.
6.    The GDL Marshal’s Insignia and Their Place in Ceremonial Between the Sixteenth and Eighteenth Centuries, Lithuanian Historical Studies, vol. 10, 2005, Vilnius, 2006, p. 29–64.
Santrauka: LDK maršalų insignijos ir jų vieta ceremoniale XVI–XVIII a., p. 65–66.
7.    Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro laidotuvių Vilniuje ceremonialas, Lietuvos pilys, Vilnius, 2007, nr. 2 (2006), p. 68–75: santr. angl., iliustr.
8.    Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro pakėlimo ceremonialo susiformavimas,Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2007, p. 56–67: santr. angl., iliustr.
9.    Historia skarbca katedry wileńskiej (od założenia do dzisiaj), Skarbiec katedry wileńskiej, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, 2008, s. 31–50.
10.    Aukščiausios valdžios insignijos reprezentaciniuose Stanislovo Augusto Poniatovskio portretuose, Menotyra, 2009, t. 16, nr. 3-4, p. 79-90.
11.    Oginskių giminės pareigūnų valdžios ženklai, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius:Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 53-63.
12.    Straipsnis “Lobyno istorija (nuo įkūrimo iki šių dienų)”, paskelbtas bažnytinio paveldo muziejaus internetiniame puslapyjewww.bpmuziejus.lt (0,6 s.a.l.) Parašytas dalyvaujant projekte “Vilniaus arkivyskupijos lobynų pristatymas virtualioje erdvėje”. Projekto vykdytojas VšĮ “Sakralusis menas”.
13.    Pastangos išsaugoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir ceremonialą, p. 64-71; Staranie o zachowanie tytułu wielkiego księcia litewskiego I ceremoniału podniesienia na tron wielkoksiążęcy litewski, s. 72-81, Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas. Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja, Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, ktora odbyła się w dniach 19–20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, sudarytojai / opracowanie Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Vilnius 2011.
14.    The Headsman’s Sword – a Symbol Between the sacrum and the profanum, Signa Iuris, t. 10, 2012, p. 179-186. ISBN 978-3-941126-23-4.
15.    Theatrum poenarum Lietuvos raganų teismuose XVI-XVIII a., Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvios Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2013, p. 343-361.
16.    The death penalty in Magdeburgian cities of Grand Duchy of Lithuania in the late 16th and early 17th century, Lithuanian historical studies, 19, 2014, Vilnius, 2015, p. 83-110.
17.    Mirties bausmė Žemaičių pilies teisme XVI a. – XVII a. I pusėje, Lituanistica, t. 61, nr. 2, Vilnius, 2015, p. 115-127.
18.   Смертная казнь в Могилевской магдебургии (конец XVI в. – первая половина XVII в.), Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зборнiк навуковых артыкулаȳ. У 2 ч. Мінск: Беларуская навука, 2017, с. 335-348. ISBN 978-985-08-2138-6.

Konferencijų tezės:
1.    Aleksandro pakėlimo didžiuoju kunigaikščiu ceremonialo susiformavimas/ Formation of the Ceremonial for Alexander’s Raise to the Rank of the Grand Duke. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra/ Culture of the court of the Grand Duke of Lithuania, Alexander Jagiellon, Tezės. Summary, sudarė D. Steponavičienė, Vilnius, 2009 m. lapkričio 9-10 d., p. 15-18.
2.    Pastangos išsaugoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir pakėlimo ceremonialą/ Staranie o zachowanie tytułu wielkiego księcia litewskiego i ceremoniału wyniesienia na tron wielkoksiążęcy litewski, Liublino unija: idėja ir tęstinumas / Unia lubelska: idea i jej kontynuacja, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Tezės/ Streszczenia. Taikomosios dailės muziejus, sudarė D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 28-29.
3.    Karinės valdžios ženklai Oršos mūšyje, 1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai. Pranešimų tezės, sud. A. Stankevič, R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2014.
Pranešimai tarptautinėse konferencijose:
1.    „Oginskių giminės pareigūnų insignijos ikonografijoje“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateiries perspektyvos“ Rietave 2006 m. rugsėjo 29 d. Organizavo Žemaičių dailės muziejus.
2.    „Aleksandro pakėlimo didžiuoju kunigaikščiu ceremonialo susiformavimas“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra“ Vilniuje 2006 m. lapkričio 9 d. Organizavo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.
3.    „Znaki władzy najwyższych urzędników Wielkiego Kięstwa Litewsiego”, skaitytas konferencijoje „Wielkie Księstwo i sąsiedzi”, organizuotoje Lituanistinės Komisijos prie Lenkijos Mokslų Akademijos Istorijos Mokslų komiteto, 2007 rugsėjo 25-26 d. Varšuvoje, Lenkijos istorijos institute.
4.    “The Headsman’s Sword, Symbol between sacrum and profanum”, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XI. Międzynarodowa Konferencja Ikonograficznoprawna „Władza świecka i duchowa w przekazie ikonograficznoprawnym”(11. Internationale Rechtsikonographie-Konferenz „Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht“) 2009 m. birželio 4-7 d. Organizavo A. Mickevičiaus universitetas Poznanėje.
5.    “Pastangos išsaugoti didžiojo kunigaikščio titulą ir ceremonialą”, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “ Liublino unija: idėja ir tęstinumas”, 2009 m. lapkričio 19-20 d., kurią organizavo LDM, LII, VU IF, Lenkų institutas Vilniuje, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
6.    Pranešimas tema: „Inovacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime valdant Aleksandrui Jogailaičiui“ perskaitytas konferencijoje Panevėžio kraštotyros muziejuje, skirtoje Panevėžio 500 –ų metų jubiliejui „Iš Panevėžio praeities: pirmieji miesto šimtmečiai“ rugsėjo 6 d.
7.    2013 m. rugsėjo 18-20 d. konferencija Liublino Marijos Skladovskos-Kiuri universitete „Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych”, pranešimas: „Symbolika szubienicy – od czasόw nowożytnych do dzis“.
8.    2014 m. rugsėjo 26-27 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje “1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai”. Skaitytas pranešimas tema “Karinės valdžios ženklai Oršos mūšyje”
9.    Pranešimas “Radvilos ir magdeburginė teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje” skaitytas 2015 m. lapkričio 12-14 d. tarptautinėje konferencijoje “Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė” Vilniuje.
10.   Pranešimas „Instrukcja sejmiku żmudzkiego dla posłów na sejm jesienią 1629 r.” skaitytas 2015 m. birželio 9-10 d. tarptautinėje konferencijoje „W kręgu lokalnych spraw i problemów” Lenkijos MA istorijos institute.
11.    Pranešimas „Смертная казнь в Могилевской магдебургии (конец XVI в. – первая половина XVII в.)“, 2015 m. skaitytas tarptautinėje konferencijoje “Вялiкае Княства Лiтоўскае: палiтыка, эканомiка, культура” Baltarusijos MA istorijos institute.
12.   2017 m. lapkričio 24 d. tarptautinėje konferencijoje, skirtoje prof. S. Sokolo 75-ajam jubiliejui «Палітычная і прававая думка ВКЛ і Рэчы Паспалітай у XVI-XVIII стст. і яе ўздзеянне на права і прававую сістэму” Minske, Baltarusijos teisės institute skaitė pranešimą „Magdeburgo teisės ir Lietuvos Statuto susidūrimas LDK teismų praktikoje XVII a. I pusėje: konfliktas ar sąveika?“.
13.   Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Grodnae et orbi. Miesto bendruomenės ir aplinka“ (2017 m. lapkričio 3-5 d. Gardine, Baltarusijoje) skaitė pranešimą „Tarp nusikaltimo ir atleidimo: kai kurie LDK magdeburginių miestiečių šeimyninio gyvenimo aspektai XVI a. II pusėje-XVII a. I pusėje“.

Kontaktai
el. paštas -gzujiene@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73