LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Edmundas Antanas Rimša
humanitarinių mokslų daktaras, docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1948 12 15 Rokiškio r. Panemunėlio apyl. Skirų kaime. 1977 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. Iš pradžių dirbo Kultūros ministerijos sistemoje, nuo 1981 m. – Lietuvos istorijos institute. 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Herbai Lietuvos privačių miestų istorijoje“. 1991 – 2013 m. skaitė heraldikos ir sfragistikos kursus Vilniaus universitete, 1995–1998 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kur 1995 m. gavo docento vardą. Lietuvos istorijos instituto leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“, Vytauto Didžiojo universiteto – „Kauno istorijos metraštis“,  Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmų – „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika“, Lietuvos nacionalinio muziejaus – „Numizmatika“, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato – „Lietuvos pilys“, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto  leidinio „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego“  redakcinių kolegijų narys, Liublino genealogijos draugijos leidinio “Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” mokslo tarybos narys. 1987–2014 m. pr. Lietuvos heraldikos komisijos narys ir pirmininkas, Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo komisijos narys, Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmai tarybos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos tarybos, Lenkijos heraldikos draugijos narys, Lietuvos dailės muziejaus konsultantas. 1998 m. apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, 2009 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, už knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai“ paskirta 2001 m. valstybinė mokslo premija. 2012 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro vardas.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis
•    Pagalbiniai istorijos mokslai. Heraldikos, sfragistikos, genealogijos klausimais parengė ir parašė keliolika knygų, paskelbė per 100 mokslinių ir per 120 mokslo populiarinimo straipsnių. Pastaruoju metu tyrinėja Lietuvos valdovų ir valstybės heraldiką bei sfragistiką.

Svarbiausios mokslinės publikacijos
•    Knygos: autorius ir svarbesnių sudarytojas arba ats. redaktorius
1.    Heraldika. Iš praeities į dabartį, Vilnius: Versus aureus, 2004, 184 p.; 2-oji papildyta laida, Vilnius: Versus aureus, 2004, 192 p.
2.    Heraldry: Past to present, translated from Lithuanian by Vijolė Arbas, Vilnius: Versus aureus, 2005, 208 p.
3.    Kauno miesto herbas XV–XX a., Vilnius: Diemedis, 1994, 190 p.
Santrauka: Stadtwappen von Kaunas im 15.–20. Jahrhundert (S. 176–189).
4.    Konstantinas Jablonskis ir istorija, sud. E. Rimša, Vilnius: LII leidykla, 2005, 384 p.
5.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius: Žara, 1999, 765 p.
Santrauka: Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego (s. 705–719); Die Städtesiegel des Großfürstentums Litauen (S. 720–736).
6.    Lietuvos heraldika, kn. 1–2, sudarė ir parengė E. Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 1998–2004 (192 ir 240 p.).
7.    Lietuvos heraldika, parengė Edmundas Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 2008, 528 p.
8.    Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, kn. 1–2, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, Vilnius: Mokslas, 1988–1992 (166 ir 208 p.)
9.    Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35, parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, E. Rimša, Vilnius: Versus aureus, 2005, 200 p.
10.    Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. nauk. A. Rachuba, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007, 1259 s.
11.    Praeities pėdsakais. Skiriama Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, redakcinės komisijos pirmininkas E. Rimša, Vilnius: LII leidykla, 2007, 426 p.
12.    Rokiškis: Miestas. Kraštas. Žmonės, sud. E. Rimša, Vilnius: Diemedis, 1999, 418 p.
13.    The Heraldry of Lithuania, compiled and arranged by E. Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 1998, bk. 1, 192 p.
14.    The Heraldry of Lithuania, compiled by Edmundas Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 2008, 528 p.
15.    1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) (Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia)), sud. J. Kiaupienė, L. Korczak; parengė J. Kiaupienė, L. Korczak, P. Rabiej, E, Rimša, J. Wroniszewski, Vilnius/Kroków: LII leidykla, 2013, 544 p.
16.    Vocabularium internationale sigillographicum, eds. K. Müller & L. Vrtel, Bratislava, 2016,
617 s. ISBN 978-80-224-1526-2 (bendraautorius).
17.    XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai, T. IV: 1656 m. pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje sąrašai, sudarė Elmantas Meilus; parengė Mintautas Čiurinskas, Inga Ilarienė, Algimantas Kaminskas, Elmantas Meilus, Edmundas Rimša, Vilnius, 2016. ISBN 978-9955-847-44-1.

•    Straipsniai
1.    Keletas sfragistikos terminų, Lietuvos istorijos metraštis, 1982 metai, Vilnius, 1983, p. 92–97.
2.    Vilniaus miesto tarybos gotikiniai antspaudai, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1984, t. 3 (88), p. 80–89.
Santrauka: Готические печати Вильнюсского городского совета (c. 89).
3.    XVII a. Radvilų karstai Kėdainiuose, Lietuvos istorijos metraštis,1984 metai, Vilnius, 1985, p. 20–37.
Santrauka: Гробы Радвилов XVII в. в Кедайняй (c. 36–37).
4.    Venclovas Agripa ir jo giminė. (1. Kilmė ir pirmtakai), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1986, t. 1 (94), p. 63–75.
Santrauka: Венцловас Агриппа и его род (1. Происхождение и предки) (c. 74–75).
5.    Venclovas Agripa ir jo giminė. (2. Agripų giminė), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1986, t. 2 (95), p. 72–83.
Santrauka: Венцловас Агриппа и его род (2.Род Агрипп) (c. 83).
6.    Joachimas Lelevelis – heraldikas, Joachimas Lelevelis: Respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos įžymaus mokslininko ir demokrato, Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelevelio 200-sioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius, 1987, p. 92–102.
7.    Pavienių antspaudų ir spaudų rinkiniai Vilniaus mokslo bičiulių draugijos fonde,Lietuvos istorijos metraštis, 1986 metai, Vilnius, 1987, p. 130–149.
8.    Šeduvos miesto herbas XVII–XIX a., Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1988, t. 1 (102), p. 70–87.
Santrauka: Герб города Шядува в XVII–XIX вв. (c. 86–87).
9.    Spalva Lietuvos heraldikoje, Spalva lietuvių liaudies mene, sud. J. Kudirka, Vilnius, 1988, p. 109–116.
10.    Merkinės suolininkų teismo ir antspaudo atsiradimo klausimu, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, Vilnius, 1988, p. 141–146.
Santrauka: К вопросу о возникновении лавничего суда и печати в Меркине(c. 164).
11.    1791–1792 m. Lietuvos miestų savivaldos privilegijos kaip heraldikos šaltinis, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, Vilnius, 1988, p. 105–139.
Santrauka: Привилегии самоуправления городов Литвы 1791–1792 гг. Как источник геральдики (c. 162–163).
12.    Miesto herbas ir antspaudai, Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai,Vilnius, 1989, p. 55–65.
13.    Nežinomi Aleksandro ir Žygimanto Senojo signetiniai antspaudai, Lietuvos istorijos metraštis, 1988 metai, Vilnius, 1989, p. 112–115.
14.    Joniškio miesto antspaudai ir herbas, Lietuvos istorijos metraštis, 1989 metai,Vilnius, 1990, p. 16–33.
Santrauka: Печати и герб города Йонишкис (c. 32–33).
15.    XIX a. Telšių miesto ir apskrities institucijų spaudai, Žemaičių praeitis. 1990 m. Varnių konferencijos medžiaga, t. 1, Vilnius, 1990, p. 149–154.
Santrauka: The Stamps of Telšiai Town and District Institucions of the 19th Century (p. 238).
16.    Anykščių miesto herbas, Anykščiai. Istorijoje, literatūroje, atsiminimuose, sud. V. Račkaitis, A. Verbickas, Vilnius, 1992, p. 72–83.
17.    Lietuvos privačių miestų herbai, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, kn. 2, Vilnius, 1992, p. 76–168.
Santrauka: Гербы частновладельческих городов Литвы (c. 200–203).
18.    Rietavo herbas, Rietavo apylinkės, Kaunas, 1992, p. 70–81.
19.    Užpalių miesto herbas, Lituanistica, 1993 (išl. 1994), nr. 3 (15), p. 3–8.
Santrauka: Das Wappen der Stadt Uþpaliai (S. 8).
20.    Telšių miesto herbas, Telšiai. Straipsniai ir istorijos dokumentai, sud. V. Vaivada, Vilnius, 1994, p. 110–142.
21.    Šv. Jurgis Varnių miesto sfragistikoje ir heraldikoje, Žemaičių praeitis, d. 4: Varniai, sud. A. Butrimas, V. Vaivada, Vilnius, 1996, p. 29–44.
Santrauka: St. George in the Varniai Town’s Heraldry (p. 266).
22.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės antspaudų vaškas XIII–XVIII a.,Lituanistica, 1997, nr. 3 (31), p. 3–17.
Santrauka: Seal Wax in the Grand Duchy of Lithuania in the 13th–18th Centuries (p. 18).
23.    Mažeikių ir aplinkinių rajonų miestų heraldika, Mažeikiai: Praeitis, dabartis ir perspektyvos. Konferencijos medžiaga, sud. A. Nikžentaitis, A. Rupkutė, Klaipėda, 1997, p. 88–111.
24.    Miestų heraldika Abiejų Tautų Respublikos padalijimų metu, Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius, 1997, p. 219–230.
Santrauka: Town Heraldry during the Partitions of the Republic (p. 231).
25.    Pagalbiniai istorijos mokslai – užmiršta tyrimų sritis, Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos, skirtos Lituanistikos instituto įsteigimo 60-mečiui paminėti, pranešimai. 1999 m. kovo 9 d., Vilnius, 1999, p. 111–115.
26.    Kilmingųjų herbai Lietuvoje, Lietuvos bajorų palikuoniai, sud. J. Stankus, Vilnius, 2000, p. 35–53.
27.    Vilniaus liuteronų antspaudai, Kultūrų sankirtos. Skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui, sud. Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, E. Rimša, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2000, p. 93–100.
Santrauka: Seals of Vilnius Lutherans (p. 101).
28.    Karpis su vilko dantimis Veliuonos heraldikoje, Veliuona, sud. V. Girininkienė ir kt., Vilnius, 2001, p. 129–139.
29.    Trumpai apie Renavo ir kitų kilmingųjų herbus, Žemaičių praeitis, d. 9: Renavas, sud. A. Butrimas ir kt., Vilnius, 2001, p. 53–70.
30.    1385 m. Krėvos akto antspaudai, 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas, sud. J. Kiaupienė, Vilnius, 2002, p. 79–98.
31.    Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės, Lietuvos istorijos metraštis, 2001 metai, 2, Vilnius, 2002, p. 213–228.
32.    Pieczęcie Olgierda, wielkiego księcia litewskiego – dane historiograficzne a rzeczywistość, Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa, 2002, s. 201–215.
33.    Jonas Basanavičius ir Lietuvos heraldika, Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927, sud. Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė, Vilnius: LNM, 2003, p. 200–204.
34.    Kas antspaudavo 1380 m. Dovydiškių sutartį? Istorijos akiračiai: straipsnių rinkinys, red. komisija: A. Dubonis, Z. Kiaupa, E. Rimša (pirmininkas), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, p. 77–90.
Santrauka: Who sealed the 1380 agreement of Dovydiškiai? (p. 90).
35.    XIX a. pirmojo trečdalio Panevėžio rotušės antspaudai – senosios miesto heraldikos šaltinis, Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, sud. Arūnas Astramskas, Donatas Pilkauskas, Panevėžys, 2005, p. 7–23. [PDF]
Summary: Stamps of Panevėžys Town Hall of the First Third of 19th Century – the Source of Ancient City Heraldry, p. 24.
36.    Nowe dane o litewskich pieczęciach państwowych Zygmunta III Wazy, Litwa w epoce Wazów, pod red. W. Kriegseisena i A. Rachuby (Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin); komitet redakcyjny: U. Augustyniak, A. Koryn, W. Kriegseisen, A. Manikowski, A. Rachuba, A. B. Zakrzewski), Warszawa, 2006, s. 157–174.
37.    Radvilų memorialas Vyžuonose ir jo likimas, Vyžuonos. Kraštas ir žmonės, sud. ir parengė A. Vyžintas, Utena, 2006, p. 136–146.
38.    Šilalės herbas, Šilalės kraštas, t. 7: Šilalės valsčius, sud. E. Vidmantas, A. Auksoriūtė, E. Korzonaitė, Vilnius, 2006, p. 216–221.
39.    Dėl raitelio ir Gediminaičių stulpų Vilniaus miesto heraldikoje, Praeities pėdsakais. Skiriama Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, redakcinė komisija: E. Aleksandravičius, A. Dubonis, E. Meilus, R. Miknys, E. Rimša (pirmininkas), Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 185–202.
40.    Aleksandro antspaudai – naujas etapas valstybės sfragistikoje, Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2007, p. 152–164.
Summary: Signets of Duke Alexander – a New Stage in the Sfragistics of the State, ten pat, p. 165.
41.    Aleksandro antspaudai – naujas etapas valstybės sfragistikoje, Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2007, p. 152–165.
42.    Kauno miestiečių ir atvykėlių vokiečių antspaudai (1479–1655 m.), Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2008, t. 9, p. 9–34.
43.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai (papildymas), Lietuvos istorijos metraštis, 2007 metai, 1, Vilnius, 2008, p. 91–108.
44.    Modern Heraldry of Lithuania, Portfolio, 2008, nr. 2, p. 124–130.
45.    Baisogalos herbas, Baisogala, sud. Jonas Linkevičius, Vilnius: Versmės, 2009, p. 27–36; summary: Baisogala coat of arms, p. 1009 (Lietuvos valsčiai, kn. 16).
46.    Burlaiviai sfragistikoje ir heraldikoje, Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje, sud. Dainius Elertas, Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2009, p. 177–190 (Sailing ships in sphragistics and heraldry, p. 215).
47.    Šakynos ir Gruzdžių herbai, Gruzdžiai, d. 1, vyr. red. ir sud. Damijonas Šniukas, Vilnius: Versmė, 2009, p. 229–236; summary:  The blazonry of Šakyna and Gruzdžiai, p. 935 (Lietuvos valsčiai, kn. 17).
48.    Mykolas Mikalojus Oginskis ir Telšių istorinė heraldika, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 237–246.
49.    Vytauto didysis antspaudas – pirmoji valdžios ir valstybės herbinė manifestacija, Jogailos ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, Kaunas: VDU, 2011, p. 85–99 (The Great Seal of Witold – the first heraldic manifestation of the government and the state, p. 88–89).
50.    Kaip praeityje dokumentus antspauduodavo spaudų neturintys asmenys?, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui, sud. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, LII leidykla, 2012, p. 413–437 (How people not entitled to the possession of matrices sealed dokuments, p. 436–437).
51.    Horodlės aktai ir Lietuvos kilmingųjų heraldika, 1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai), sud. J. Kiaupienė ir L. Korczak, Vilnius/Kraków: LII leidykla, 2013, p. 173–210; Akta horodelskie a heraldyka litewskich bojarów, Ten pat, p. 211–254; 1413 m. Lietuvos bajorų dokumento antspaudai, Ten pat, p. 393–422; Pieczęcie dokumentu bojarów litewskich z 1413 r., Ten pat, p. 423–452.
52.    Viekšnių miesto herbas, Viekšniai. Istorija ir kultūra (Žemaičių praeitis, t. 16), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 167–178. 53. Kalavijas ir lauras Skirsnemunės heraldikoje, Skirsnemunė, sud. V. Urbanavičius, Vilnius, 2013, p. 44–51.
53.    Kalavijas ir lauras Skirsnemunės heraldikoje, Skirsnemunė, sud. V. Urbanavičius, Vilnius, 2013, p. 44–51.
54.    Vazų heraldikos atspindžiai Lietuvos viešajame gyvenime, Lietuva-Lenkija-Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai (Lithuania-Poland-Sweden: European Dynastic Unions and Historical-Cultural Ties), sud. E. Saviščevas, M. Uzorka, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2014, p. 514–528; Reflections of Vasa Heraldry in Lithuanian Public Life, ten pat, p. 529–539.
55.    Biržų miesto herbas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys, sud. V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša, Vilnius, 2016, p. 381–413. ISBN 978-609-8061-41-3; ISSN 2351-7107
56.    Itališkai prancūziški Šeduvos herbo motyvai, Šeduva (Lietuvos valsčiai, kn. 30), vyr. red. ir sud. J. Linkevičius, Vilnius, 2016, p. 24–42. ISBN 978-609-8148-38-1; ISSN 1822-489X

Kontaktai
el. paštas – edmundas.rimsa@istorija.lt
Telefonas – 8 5 261 72 73