LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Zigmantas Kiaupa
profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1942 01 29 Ignalinos raj. Pakiaunio kaime. Nuo 1944 m.- vilnietis. 1965 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. Dirbo Vilniaus archyvuose, nuo 1970 m. – Lietuvos istorijos institute. 1993 m. apgynė daktaro disertaciją „Šiauliai XV-XVIII a.: Lietuvos mažųjų miestų raidos problemos“. Nuo 1993 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Lietuvos istorijos institute nepagrindinėse pareigose. 2003-2016 m. VDU istorijos katedros profesorius. 2006-2015 VDU Senato narys, 2010-2015 Senato pirmininkas. Nuo 2016 m. Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo darbuotojas.2012 m. suteikta Lietuvos mokslų akademijos Simono Daukanto premija, 2013 m. įteikta Nacionalinė mokslo premija.

2014 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. Lietuvos heraldikos komisijos narys.
2003 m. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi. 2009 m. Lenkijos prezidento dekretu apdovanotas ordino Už nuopelnus Lenkijos Respublikai (Za zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) Karininko kryžiumi. 2014 m. Kauno miesto garbės pilietis. 2017 Lietuvos Respublikos prezidento dekretu apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.
Paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, JAV mokslinėje spaudoje. Kartu su bendraautoriais J. Kiaupiene ir A. Kuncevičiumi parašė „Lietuvos istorija iki 1795 m.“ (3 leidimai 1995-2000 m., vertimas į anglų kalbą 2000 m., vertimas į lenkų kalbą 20007 m.), su J Kiaupiene ir A. Rachuba „Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski”. (Warszawa, 2008). Yra knygų „The History of Lithuania“. (Vilnius,2 leidimai 2002 m. ir 2005 m., tas pat lietuvių kalba – „Lietuvos valstybės istorija“, 2 leidimai 2004 m. ir 2006 m.), „Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.“ (Vilnius, 2006), „Kauno istorija. T. I: nuo seniausių laikų iki 1655 m.“ (Vilnius, 2009) autorius.
Sudarė ir redagavo keliolika mokslinių straipsnių rinkinių, yra „Lietuvos istorijos metraščio“ ir „Kauno istorijos metraščio“ , „Lituanistikos“ „Rocznik Lituanistyczny“, „Zeszyty Historyczne“ redkolegijų narys.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė istorija;
•    miestų ir miestiečių istorija;
•    šaltiniotyra;
•    Lietuvos kultūros paveldo užsienyje reikalai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:
•    Tyrinėjimai, šaltinių publikacijos
•    Knygos:
1.    Instrukcijos feodalinių valdų administracijai Lietuvoje XVII–XIX a.: [dokumentų rink.], TSR MA Istorijos inst.; parengė ir įvadą „Instrukcijos feodalinių valdų administracijai Lietuvoje XVII–XIX a.“ parašė Z. Kiaupa ir J. Kiaupienė, Vilnius, 1985, XIV, 234, [2] p. Rodyklės, p. 217–233.
R e c.: Żytkowicz L., Lituano-Slavica Posnaniensia: Studia Historica, 1990, [t.] 4, p. 255–258.
2.    Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.), LII; ats. red. L. Mulevičius, Šiauliai: Momentas, 1991, 267, [1] p. – T u r i n y j e: Z. Kiaupa, III: Šiauliai XV a. – 1765 m. p. 16–40. IV: Reformų metas Šiauliuose 1765–1795 m., p. 41–61, p. 199–203.
3.    Šiauliai XV–XVIII a.: Lietuvos mažujų miestų raidos problemos: Humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertacijos tezės, VDU; LII, Vilnius, 1993, 11 p.
4.    Lietuvos istorija iki 1795 m., Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius; LII, Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Vilnius: Valst. leidybos centras, 1995, 443, [2] p. – T u r i n y j e: Z. Kiaupa. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nuo valstybės susidarymo iki Liublino unijos: I: Valstybės susidarymas, p. 57–84. II: Gediminaičių Lietuva iki krikšto, p. 85–142. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje 1569–1795 metais: I: Kraštas ir žmonės, p. 271–314. III: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės istorijos nuo Zigmanto Vazos iki Augusto III bruožai, p. 340–382. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėjimų apžvalga, p. 418–439.
R e c.: Jučas M., Dar viena Lietuvos istorija, Naujasis Židinys, 1995, nr. 12, p. 959–962; Wisner H., Zapiski Historyczne, 1997, t. 62, z. 1, p. 150–152.
5.    Lietuvos istorija iki 1795 m. / Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius; LII; žemėlapius parengė Z. Kiaupa, A. Kuncevičius, P. Gaučas. – 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: Arlila, 1998, 381 p. – T u r i n y j e: Z. Kiaupa, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nuo valstybės susidarymo iki Liublino unijos: I: Valstybės susidarymas, p. 49–73. II: Gediminaičių Lietuva iki krikšto, p. 73–121. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje 1569–1795 metais: I: Kraštas ir žmonės, p. 231–268. III: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės istorijos nuo Zigmanto Vazos iki Augusto III bruožai, p. 290–325. Tyrinėjimų apžvalga: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, p. 356–377.
6.    Baltimaade Ajalugu / Z. Kiaupa, A. Mäesalu, A. Pajur, G. Straube, [Tallinn]: Avita, 1999, 223 p. –  T u r i n y j e: Keskaeg / [aut.-sudaryt.] Z. Kiaupa, p. 39–73; Geschichte des Baltikums / Z. Kiaupa, A. Mäesalu, A. Pajur, G. Straube, [Tallinn]: Avita, 1999, 223 p. – T u r i n y j e: Mittelalter / bearb. Z. Kiaupa, p. 39–74; History of the Baltic Countries / Z. Kiaupa, A. Mäesalu, A. Pajur, G. Straube, [Tallinn]: Avita, 1999, 222 p. – T u r i n y j e: The Middle Ages / comp. by Z. Kiaupa, p. 39–74; История Балтийских стран / З. Кяупа, А. Мяэсалу, А. Паюр, Г. Страубе, Tallinn: Avita, 1999, 222 p. – T u r i n y j e: Средние века / авт.-сост. З. Кяупа, p. 39–74; Baltijas valstu vesture: mācību lidzeklis / A. Maisalu, Z. Kjaupa, G. Straube, A. Pajūrs, Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 222, [1] p. – T u r i n y j e: Baltija viduslaikos / aut.-sastād. Z. Kjaupa, p. 37–74; Baltijos šalių istorija / Z. Kiaupa, A. Mäesalu, A. Pajur, G. Straube, Vilnius: Kronta, 2000, 239, [1] p. – T u r i n y j e: Viduramžiai / aut.-sudaryt. Z. Kiaupa, p. 35–70; The History of the Baltic Countries / Z. Kiaupa, A. Mäesalu, A. Pajur, G. Vilumsons. – 2nd ed., [Tallinn]: Avita, 2000, 222 p. – T u r i n y j e: The Middle Ages / comp. by Z. Kiaupa, p. 39–74.
7.    Palangos istorija / sudaryt. V. Žulkus, Klaipėda: Libra Memelensis, 1999, 352 p. Santr. angl. – T u r i n y j e: Z. Kiaupa. VI: Palanga ir Šventoji – Lietuvos pajūrio miesteliai XVI–XVII a., p. 119–146. VII: Šventosios uostas Palangos seniūnijoje, p. 147–165. VIII: Palanga XVIII a. ginčų, reformų ir kovų sukūryje, p. 166–192.
8.    The History of Lithuania before 1795 / Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius; Lith. Inst. of History; maps by P. Gaučas, Z. Kiaupa, A. Kuncevičius, Vilnius: Arlila, 2000, 402, [1] p. – T u r i n y j e: Z. Kiaupa. The Grand Duchy of Lithuania from the Establishment of the State to the Union of Lublin: I. Establishment of the State, p. 45–72. II: Gediminian Lithuania before Christianization, p. 72–126. The Grand Duchy of Lithuania in the Republic of Two Nations, 1569–1795: I: The Country and Its People, p. 243–282. III: The Traits of the Political History of the Grand Duchy of Lithuania from Sigismund Vasa up to Augustus III, p. 304–339. Research Review: 2. History of the Grand Duchy of Lithuania, p. 370–401.
9.    Lietuvos istorija iki 1795 metų / Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius; LII; [žemėlapius parengė Z. Kiaupa, A. Kuncevičius, P. Gaučas]. – 3-asis leid., Vilnius: A.Varno person. įm., 2000, 381, [1] p. – T u r i n y j e: Z. Kiaupa. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nuo valstybės susidarymo iki Liublino unijos: I: Valstybės susidarymas, p. 49–73. II: Gediminaičių Lietuva iki krikšto, p. 73–121. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje 1569–1795 metais: I: Kraštas ir žmonės, p. 231–268. III: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės istorijos nuo Zigmanto Vazos iki Augusto III bruožai, p. 290–325. Tyrinėjimų apžvalga: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, p. 356–377.
10.    The History of Lithuania, Vilnius: Baltos lankos, 2002, 453 p.
11.    The History of Lithuania. II-as papildytas leidimas, Vilnius, Baltos lankos, 2005, 359 p.
12.    Lietuvos valstybės istorija, Vilnius: Baltos lankos, 2004, 311 p.
R e c.: Saulius Pivoras. Patikima Lietuvos istorijos sintezė, Akiračiai, 2005 vasaris, nr. 2 (366), p. 12–13.
13.    Lietuvos valstybės istorija. II-as leidimas, Vilnius: Baltos lankos, 2006, 311 p.
14.    Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m. Praradimai ir sugrįžimai / Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Vilnius: Versus aureus, 2006, 146 p.
15.    Lietuvos valdovai, Kaunas: Šviesa, 2006, 71 p.
16.    Lietuvos miestai, Kaunas: Šviesa, 2006,  71 p.
17.    Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku / Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2007, 386 s.
18.    Kiaupa Z. Rachuba A., Kiaupienė J., Kiaupa Z. Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa: DiG, 2008, s. 388. (Z. Kiaupos tekstas p. 307-386).
19.    Kiaupa Z. Kauno istorija. I tomas: Nuo seniausių laikų iki 1655 m., Vilnius: Versus Aureus, 2009, 400 p.
20.    Silviu Miloiu, Florin Anghel, Veniamin Ciobanu, Zigmantas Kiaupa. Historia Lituaniei. Ed. Dan Mărgărit, Târgovişte, Editura CETATEA de SCAUN, 2011. 301 p.
21.    Kiaupa Z. Lietuvos istorija. T. VII: Trumpasis XVIII amžius (1733-1795 m.), d. 1, Vilnius, Baltos lankos, 2012.

•    Straipsniai, recenzijos, šaltinių publikacijos
1.    Kauno miesto senojo archyvo likimas, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darnbai. Serija A, t. 2 (43), 1973, p. 125–140: santr. angl., rus.
2.    Vilniaus ir Kauno vaitų teisminės galios raida XV–XVII amžiais, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darnbai. Serija A, t. 4 (94), 1974, p. 83–90: santr. angl., rus.
3.    Rotušės statybos ir perstatymų istorijos klausimu, Mokslinės-praktinės konferencijos „Nūdienos ir senojo Kauno architektūros problemos“ medžiaga, Kaunas, 1975, p. 21–25.
4.    m. ir 1620 m. Vilniaus vilkierai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestuose, Jaunųjų istorikų darbai: medžiaga respublikinei jaunųjų istorikų konferencijai, 1976 m. spalis, Vilnius, 1976, kn. 1, p. 41–51.
5.    Vaito rinkimas Kauno magistrate (XVI–XVIII a.), Lietuvos istorijos metraštis. 1974, Vilnius, 1976, p. 13–18: santr. rus.
6.    R e c. kn.: Центральный государственный исторический архив БССР в Минске: путеводитель, Минск, 1974, 336 p., Lietuvos istorijos metraštis. 1975, Vilnius, 1976, p. 86–89.
7.    Kovos tarp liuteronų ir katalikų Kaune iki XVII a. vidurio, Religinės kovos ir erezijos Lietuvoje, Vilnius, 1977, p. 13–26: santr. rus.
8.    Kada įkurtas Kaunas, Mokslas ir gyvenimas, 1979, nr. 7, p. 25–26.
9.    R e c. kn.: Lietuvos TSR architektūros klausimai, Vilnius, 1977, t. 5, sąs. 4: Lietuvos miestų genezė ir raida, 120 p., Lietuvos istorijos metraštis. 1978,Vilnius, 1979, p. 89–94.
10.    Lietuvos miestų savivaldos organų įrašų knygos XVI–XVII amžiuje, Jaunųjų istorikų darbai: Respublikinės jaunųjų istorikų konferencijos tezės, 1980 m. gegužė, 1980, kn. 3, p. 113–116.
11.    1408 m. Vytauto privilegija Kauno miestui, Lietuvos istorijos metraštis. 1979,Vilnius, 1981, p. 5–19: santr. rus.
12.    Lietuvos miestų rotušės, Mokslas ir gyvenimas, 1982, nr. 4, p. 30–32: iliustr.
13.    Svečių (pirklių) teisė Vilniuje XV–XVI a. pradžioje, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darnbai. Serija A, 1983, t. 4 (85), p. 35–45. Santr. rus.
14.    R e c. kn.: Biržų dvaro teismo knygos (1620–1745) / parengė V. Raudeliūnas, R. Firkovičius, Vilnius, 1982, 476 p. – Lietuvos istorijos metraštis. 1982, Vilnius, 1983, p. 98–102.
15.    Vertingi kalbos ir kultūros istorijos paminklai: [apie XVI–XVIII a. liet. raštijos paminklus – priesaikas lietuvių kalba], Kultūros barai, 1984, nr. 4, p. 56–57.
16.    Kauniečių knygų rinkiniai XVI–XVIII a., Iš Lietuvos bibliotekų istorijos, Vilnius, 1985, p. 5–12.
17.    R e c. kn.: Łowmiański H., Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań, 1983, 579 p. – Lietuvos istorijos metraštis. 1984, Vilnius, 1985, p. 94–97.
18.    Rapolionių giminė XVI a. pirmojoje pusėje, Stanislovas Rapolionis, Vilnius, 1986, p. 148–155.
19.    XX a. pirmosios pusės vokiečių istorikai apie feodalinės Lietuvos miestus,Buržuazinių koncepcijų Lietuvos istorijos klausimais kritika, Vilnius, 1987, p. 45–60: santr. rus., vok.
20.    Du aktai apie Kauno miesto archyvo nuostolius 1678 ir 1732 m.: [su dok. publikacija], Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 1988, p. 146–159: santr. rus.
21.    Kauno miesto vaitas ir jo aktų knygos XVI–XVII a. pirmoje pusėje, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 1988, kn. 1, p. 25–46: santr. rus.
22.    Архив магдебургского города Великого княжества Литовского,Актуальные проблемы изучения и издания письменных исторических источников: всесоюзная научная сессия, г. Кутаиси, 18–20 октября 1988 г., Тбилиси, 1988, p. 80–82.
23.    Karčema prie karčemos: XVI a. vaizdai, Ritualas. Blaivybė. Kultūra, Vilnius, 1989, p. 7–24. Bibliogr. kn. gale.
24.    Kauno savivaldos pradžia [XV a.], Mokslas ir gyvenimas, 1989, nr. 1, p. 9–10.
25.    Lietuvos Metrikos medžiaga Simono Daukanto palikime, Mokslas ir gyvenimas, 1989, nr. 11, p. 26: faks.
26.    Miestietis, miesto pilietis ir miestėnas, Mokslas ir gyvenimas, 1989, nr. 6, p. 31.
27.    XVI a. Alytus: miestelis ir miestas, Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai, Vilnius, 1989, p. 44–55.
28.    Trakų mokyklos kultūrinė aplinka XV a., Mokslas ir gyvenimas, 1989, nr. 12, p. 28–29.
29.    R e c. kn.: Metryka Litewska: Księga Sigillat. 1709–1719 / oprac. A. Rachuba, Warszawa, 1987, 266 p. – Lietuvos istorijos metraštis. 1988, Vilnius, 1989, p. 181–184.
30.    „Czasy dobrej pamięci wielkiego księcia Witolda“ w handlu litewsko-krzyżackim,Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku: materiały z konferencji historyków radz. i pol. w Toruniu z r. 1988, Toruń, 1990, p. 159–167.
31.    Lietuvos istorijos draugijos atkūrimas; Lietuvos istorijos draugijos veikla 1988 m. spalio mėn. – 1989 m. balandžio mėn., Mūsų praeitis, Vilnius, 1990, [t.] 1, p. 126–129, 130–131.
32.    Lituanica tarp Hamburgo valstybės ir universiteto bibliotekos rankraščių,Lituanistica, 1991, nr. 3 (7), p. 116–118.
33.    Šiaulių gyventojų kaita ir pastovumas XVII–XVIII a., Šiaulių miesto savivaldai 200: respublikinės istorikų moksl. konferencijos tezės. 1991 m. lapkritis, Šiauliai, 1991, p. 3–4.
34.    Гостинный двор в Вильнюсе, Наш радавод, Гродно, 1991, вып. 3, p. 449–455.
35.    Католики и православные в городской общине Вильнюса в конце XIV – начале XVI вв., Славяне и их соседи: католицизм и православие в средние века: (сборник тезисов), Москва, 1991, p. 28–30.
36.    Cauniana I. Sreznevskio rinkinyje, Lietuvos istorijos metraštis. 1990, Vilnius, 1992, p. 198–206.
37.    „Praeities“ trečiojo tomo išleidimo istorija / J. Kiaupienė, Z. Kiaupa, Praeitis,1992, t. 3, p. 221–226.
38.    Konstantinas Jablonskis; Izidorius Kisinas; Jonas Matusas; Juozas Sakalauskas; Vincas Trumpa; Praeitis, Vilnius, 1992, t. 3, p. 238–240, 245, 251, 252–253, 256–257.
39.    Kauno miesto 1569 m. vartų ir karčemų mokesčiai: [su dok. publikacija], Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 1992, kn. 2, p. 189–204: santr. rus.
40.    Pirmosios Kauno miesto privilegijos, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 1992, kn. 2, p. 6–39: santr. rus.
41.    Европейские контакты купцов Вильнюса в XV–XVI вв. / З. Кяупа, Ю. Кяупене, Цивилизация Северной Европы: средневековый город и культурное взаимодействие, Москва, 1992, p. 96–107.
42.    Труды Симонаса Даукантаса по Литовской Метрике, Lietuvos Metrika. 1988 metų tyrinėjimai = Литовская Метрика. Исследования 1988 г.,Вильнюс, 1992, p. 131–141.
43.    Simono Daukanto parengti Lietuvos Metrikos medžiagos rinkiniai, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 5: Simonas Daukantas, Vilnius, 1993, p. 104–117.
44.    Simono Daukanto 1842 m. rugsėjo 9 d. laiško Teodorui Narbutui priedai / parengė Z. Kiaupa, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 5: Simonas Daukantas, Vilnius, 1993, p. 226–245.
45.    Simono Daukanto Žemaičių privilegijų rinkinio pratarmė / parengė Z. Kiaupa,Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 5: Simonas Daukantas, Vilnius, 1993,p. 207–209.
46.    „Šviesaus atminimo Didžiojo Kunigaikščio Vytauto laikai“ Lietuvos prekyboje,Acta historica universitatis Klaipedensis: [kn.] 1: Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai, 1993, p. 178–188: santr. vok.
47.    Apie Alberto Kojalavičiaus ir jo brolių kilmę, Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku: studia ofiarowane Prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań, 1994, p. 95–103: lent. Santr. lenk.
48.    Rada, Lexikon des Mittelalters, München; Zürich, 1994, Bd. 7, Lfg. 2, p. 384–385; Sigismund Kestutovič; Sigismund Korybutovič, Lexikon des Mittelalters,München, 1995, Bd. 7, Lfg. 9, p. 1885–1886; 1886; Traken, Lexikon des Mittelalters, München, 1996, Bd. 8, Lfg. 5, p. 933–934; Wilna; Witen; Witowt; Worskla, Lexikon des Mittelalters, 1998, Bd. 9, Lfg. 1, p. 218–219; Lfg. 2, p. 265–266; 267–269; 338.
49.    Telšiai XVIII amžiaus pabaigoje, Telšiai: straipsniai ir istorijos dokumentai,Vilnius, 1994, p. 85–109.
50.    Maria i Henryk Łowmiańscy – badacze dziejów miasta Wilna, Profesor Henryk Łowmiański: życie i dzieło / pod red. A. Kijasa i K. Pietkiewicza, Poznań, 1995, p. 58–66.
51.    Die litauischen Städte im Spätmittelalter – zwischen eineger Herkunft und dem Einfluß ausländischer Nachbarn, Zwischen Lübeck und Novgorod: Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert: Norbert Angermann zum 60. Geburtstag, Lüneburg, 1996, p. 167–177.
52.    The Lithuanian Metrica and the Lithuanian Nobility at the End of the Eighteenth Century, Lithuanian Historical Studies, Vilnius, 1996, [t.] 1, p. 78–83.
53.    Apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės būklės Abiejų tautų Respublikoje ir jos raidos 1569–1764 m. problemas, Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius, 1997, p. 383–394: santr. angl.
54.    Kauno miesto savivalda 1408–1508 metais, Darbai ir dienos, 1997, t. 4 (13), p. 19–28: santr. angl.
55.    Permainos Vilniaus savivaldoje, Mokslinės konferencijos „Vilniaus savivaldai–610 metų“ pranešimų tezės, Vilnius, 1997, p. 2–3.
56.    Городской архив времен Великого Княжества Литовского как объект комплексного исследования, Днiпропетровський iсторико-археографiчний збiрник, вып. 1: на пошану професора Миколи Павловича Ковальского, Днiпропетровськ, 1997, p. 128–133.
57.    Lietuvos miestų savivalda XIV–XVIII a., Lietuvos heraldika, Vilnius, 1998, [t.] 1, p. 163–183.
58.    Autonomy of Lithuanian Cities from the XIVth to XVIIIth C., The Heraldry of Lithuania, Vilnius, 1998, [t.] 1, p. 163–183.
59.    Egidijaus Banionio (1948–1993) gyvenimo ir darbų kontūrai, Banionis E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais,Vilnius, 1998, p. 7–16.
60.    Dvi XIX a. žemaitiškos sutartys / parengė Z. Kiaupa, Žemaičių praeitis, Vilnius, 1998, [t.] 8, p. 46–48.
61.    Kauno mokyklos XVI a., Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 1998, t. 1, p. 25–35. Santr. angl.
62.    Lietuvos Metrika – Lietuvos bajorų rūpestis XVIII a. pabaigoje, Lietuvos Metrika: 1991–1996 metų tyrinėjimai, Vilnius, 1998, p. 193–202.
63.    Juozapo Macianskio „Kauno miestas“ – pirmoji Kauno miesto istorinė-statistinė apybraiža: [su dok. publikacija] / parengė Z. Kiaupa ir A. Radzevičius, Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 1998, t. 1, p. 183–198.
64.    Naratyviniai fragmentai Stepono Batoro laikų Lietuvos Metrikos knygose,Lietuvos Metrika: 1991–1996 metų tyrinėjimai, Vilnius, 1998, p. 149–156.
65.    Adolfo Šapokos apsilankymo Prahoje 1930–1932 m. istoriografinis derlius = Historiografické plody pobytu Adolfa Šapoky v Praze v letech 1930–1932,Česko-litevské vztahy v prubehu staleti = Lietuvių ir čekų santykiai amžių bėgyje, Praha, 1998, p. 83–91.
66.    Henriko Valua 1574 m. privilegija Kauno miestui / parengė Z. Kiaupa, Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 1998, t. 1, p. 166–170.
67.    Lietuvos miestų istorijos šaltinių iš Lietuvos Metrikos publikacijos = Публикации из Литовской Метрики источников по истории городов Литвы. R e c. kn.: Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 1: Joniškis; Jurbarkas / sudarė A. Tyla, Vilnius, 1991, 292 p.; t. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė A. Tyla ir D. Žygelis, Vilnius, 1997, 366 p., Lietuvos metrikos naujienos, Vilnius, 1998, [t.] 2, p. 22–29.; Новости Литовской Метрики, Вильнюс, 1998, [t.] 2, p. 29–38.
68.    Pastabos pristatant Egidijaus Banionio knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais“, Lietuvos metrikos naujienos, Vilnius, 1999, [t.] 3, p. 22–27; Заметки о книге Эгидиуса Банениса „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais“, Новости Литовской Метрики, Вильнюс, 1999, [t.] 3, p. 26–32.
69.    Refleksje na temat funkcjonowania Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów dwa stulecia po zawarciu unii lubelskiej, Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin, 1999, p. 50–53.
70.    Зв’язки iсторичного товариства Литви (1929–1940) i украiнських iсторикiв, Осягнення iсторii: збiрник праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальского, Острог–Нью-Йорк, 1999, p. 333–341.
71.    Kauno vaito XVI a. vidurio knygos prabyla lietuviškai, Kultūrų sankirtos: skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui, Vilnius, 2000, p. 66–92.
72.    Keletas žodžių apie Ingę Lukšaitę ir jos darbus = A few Words about Ingė Lukšaitė and her Works, Kultūrų sankirtos: skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui, Vilnius, 2000, p. 9–14.
73.    Pastabos dėl kai kurių Lietuvos miestų raidos viduramžiais ypatybių, History, Culture and Language of Lithuania: Proceedings of the International Lithuanian Conference, Poznań 17–19 September 1998, Poznań, 2000, [t.] 5, p. 173–181. Santr. angl.
74.    Литовские города между Русью и ареалом немецкого городского права в позднем средневековье, Балты в древности и средневековье: языки, история, культура: тезисы международной конференции памяти Эгидиюса Банениса, Москва, 2000, p. 34–36.
75.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padūmės sąrašų publikacijos = Публикации описей подымного Великого Княжества Литовского. R e c. kn.: Metryka Litewska: Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. / oprac. A. Rachuba, Warszawa, 1989, 373 p.; Metryka Litewska: Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r. / oprac. A. Rachuba, Warszawa, 2000, 227 p. –Lietuvos metrikos naujienos, Vilnius, 2000, [t.] 4, p. 16–17.; Новости Литовской Метрики, Вильнюс, 2000, [t.] 4, p. 17–19.
76.    Diploma renovationis et locationis – XVIII a. pabaigos raštininkų spąstai,Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Vilnius, 2001, t. 3, p. 153–172.
77.    Lietuvos archyvai užsienyje, Lietuvos kultūros paveldas: problemos ir jų sprendimo galimybės: konferencijos medžiaga, Vilnius, 2001, p. 40–45.
78.    Miestai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai,Vilnius, 2001, p. 351–364.
79.    Žemaitijos miesto sąjūdis 1789–1792 m.: chronologija ir mastas, Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui, Vilnius, 2001, p. 346–358: santr. angl.
80.    „Die Zeit des Grossfursten Witowt seligen Gedenkens“ im Handel zwischen Litauen und dem preussischen Ordenstaat. Fernhandel und Handelspolitik der baltischen Städte in der Hansezeit. Beiträge zur Erforschung mitellalterlicher und frühneuzeitlicher Handelsbeziehungen und -wege im europäischen Rahmen. Herausgegeben von Norbert Angermann und Paul Kaegbein. Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, Luneburg, 2001, S. 239–248.
81.    Das Recht des gästehandels in Wilna/Vilnius im 15. und frühen 16. Jahrhundert.Fernhandel und Handelspolitik der baltischen Städte in der Hansezeit. Beiträge zur Erforschung mitellalterlicher und frühneuzeitlicher Handelsbeziehungen und -wege im europäischen Rahmen. Herausgegeben von Norbert Angermann und Paul Kaegbein. Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, Luneburg, 2001, S. 249–264.
82.    Nauja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padūmės sąrašų publikacija – 1690 m. Trakų vaivadijos sąrašai, Lietuvos Metrikos naujienos, Vilnius, 2001,  [t.] 5, p. 13–15. – Tas pat rusų kalba: Новости Литовской Метрики,  [t.] 5.
83.    Šiek tiek mįslinga Žygimanto Augusto laikų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės dvaro raštinės knyga, Lietuvos Metrikos naujienos, Vilnius, 2001,  [t.] 5, p. 16–17. – Tas pat rusų kalba: Новости Литовской Метрики,  [t.] 5.
84.    Czernius Lucas; Frez Thomas; Gierhard Paweł; Gradowski Jan; Herlingus Georgius; Hofman Piotr; Kantel Daniel Fryderyk; Kruzowa Petronela; Olandr Jan; Rokiel Jakub Reinhold; Rządkowska Magdalena; Sawieczowicz Jan; Weltowie Daniel i Krzysztof; Wongerren Fredericus, Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“, Knygotyra, 2001, 37 tomas, Vilnius, 2001, p. 298–300, 302, 304, 305, 308, 3012–313, 317, 318, 327, 238.
85.    Archyvinės smulkmenos Kauno istorijai, Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2002, [nr.] 3, p. 343–348.
86.    Svarstymai apie perkeltuosius kultūros turtus. Kultūros barai, 2002, 4, p. 66–68.
87.    Kiek mums rūpi užsienin pakliuvęs Lietuvos kultūros paveldas. Kultūros barai, 2002, 4, p. 68–71.
88.    Janas Jurkiewiczius – Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, 1, Vilnius, LII leidykla, 2002, p. 260–266.
89.    Žodis Stanisławo Alexandrowicziaus sukakčiai, Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, 1, Vilnius, LII leidykla, 2002, p. 314–315.
90.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorikas iš Ukrainos Feliksas Šabuldo.Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, 1, Vilnius, LII leidykla, 2002, p. 319–321.
91.    Archyvinės smulkmenos iš Konstantino Jablonskio rinkinių, Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, 1, Vilnius, 2002, p. 169–176.
92.    Rimantas Jasas (1929–2002), Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai, 1,Vilnius, 2003, p. 235–241.
93.    Archyvinės smulkmenos iš Konstantino Jablonskio rinkinių (8–10), Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai, 1, Vilnius, 2003, p. 149–156.
94.    Московские купцы в Вильнюсе в середине века, От древней Руси к России нового времени, Москва, 2003, с. 291–299.
95.    Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padūmės sąrašų skelbimo tąsa – 1690 m. Naugarduko vaivadijos sąrašai, Lietuvos Metrikos naujienos, 2002, Vilnius, 2003, [t.] 6, p. 16–18. Tas pat rusų kalba: Новости Литовской Метрики, 2002, Вильнюс, 2003,  [t.] 6, с. 20–23.
96.    Alberto Kojalavičiaus ir jo brolių kilmė bei šeima, A.Vijūkas-Kojalavičius. Lietuvos istorijos įvairenybės. T. 2 / sudarė Darius Kuolys; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2004, p. 356–367 (Senoji Lietuvos literatūra; kn. 15).
97.    Archyvinės smulkmenos Kauno istorijai, 5–6, Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2004, t. 5, p. 315–320.
98.    Bronislovas Genzelis piliečio ir mokslininko kelyje peržengė 70-metį, Universitas Vytauti Magni = Vytauto Didžiojo universiteto laikraštis, 2004, nr. 3 (86), p. 4–5.
99.    Bronius Vaitkevičius (1926–2002), Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai, 2,Vilnius, 2004, p. 235–237.
100.    Cauniana naujose mokslo daktarių disertacijose, Kauno istorijos metraštis,Kaunas, 2004, t. 5, p. 331–335.
101.    Displaced Cultural Property-Case Study: Central und Eastern Europe, Displaced Cultural Assets. The Case of Western Europe and the Problems of Central and Eastern European Countries in the 20th Century / edited by Grażyna Czubek and Piotr Kosiewski, Warsaw, 2004, p. 89–94.
102.    Dwuczłonowe miasto Troki w XV–XVI wieku, Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa: Liber, 2004, s. 345–352.
103.    Lietuvos istorijos XVIII amžius?, Darbai ir dienos, Kaunas, 2004, t. 37: Lietuvos istorija. XVIII amžius, p. 7–16.
104.    Przemieszczone dobra kultury – przypadek Europy Środkowej i Wschodniej,Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku / pod redakcją Grażyny Czubek i Piotra Kosiewskiego, Warszawa, 2004, s. 97–103.
105.    Rygos miesto partneriai Lietuvoje nuo valstybės susidarymo iki Livonijos karo pradžios, Istorijos akiračiai. Skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui, Vilnius, 2004, p. 53–64.
106.    Sužlugdytos pertvarkos metas Lietuvoje XVIII amžiaus pabaigoje, Laurynas Gucevičius ir jo epocha / sudarė R. Butvilaitė ir V. Jankauskas, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004 [Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus Dailės Akademijos darbai; 32 Dailė], p. 9–15.
107.    Upytės miestietiškųjų gyvenviečių tinklo formavimasis XV a. – XVI a. pirmojoje pusėje, Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų / sudarė A. Astramskas, J. Gaidelienė, Panevėžys, 2004 [Panevėžio kraštotyros muziejus], p. 57–69. [PDF]
108.    The Rise of the Mutual Guarantee of the Two nations, Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Ślusarka, Kraków, 2004, s. 91–98.
109.    Alberto Kojalavičiaus ir jo brolių kilmė bei šeima, A.Vijūkas-Kojalavičius.Lietuvos istorijos įvairenybės, t. 2, sudarė Darius Kuolys; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2004, p. 356-367.
110.    Зборнiкi матэрыялу Лiтоўскай Метрыкi, падрыхтаваныя Сiмонасам Даўкантасам, Metriciana. Даследаваннi i матэрыялы Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоўскага, Мiнск, 2004, т. 3, с. 251-265 [Athenaeum. Commentarii Historiae et Culture X].
111.    Kodėl atsirado Abiejų Tautų tarpusavio įžadas? Kultūros barai, 2005, nr. 2, p. 72-75.
112.    Žemaitijos miestelių ir miestų tinklo susidarymas XV a. – XVI a. pirmojoje pusėje,Konstantinas Jablonskis ir istorija, sudarė Edmundas Rimša, Vilnius, 2005, p. 155-170: santr. angl.
113.    Keli žodžiai iškiliausio Lietuvos istoriografo Juliuszo Bardacho devysniasdešimtmečio proga, Lietuvos istorijos metraštis 2004 metai – 2, Vilnius, 2005, p. 227-230.
114.    Dėl jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės vardo, Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai – 1, Vilnius, 2006, p. 145-150.
115.    Lietuvos kilnojamosios kultūros vertybės užsienyje ir Lietuvos valstybė bei visuomenė, Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a., nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai. / ICOMOS Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių taryba. Lietuvos nacionalinis komitetas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 119-127.
116.    Tadeusz Wasilewski , Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai – 2, Vilnius, 2006, p. 221-224.
117.    Wilno w czasach pierwszych Wazów. Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2006, s. 85-96 [Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla].
118.    Кто, что и почему искал в Литовской Метрике во второй половине XVIII века, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, redkolegija Artūras Dubonis ir kt., Vilnius, 2006, p. 185-198 [Lietuvos istorijos institutas].
119.    Miasta, Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas i in., Kraków: Universitas, 2006, s. 355-370.
120.    Aleksandras Jogailaitis (1492-1506) ir Lietuvos miestai, Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha, Vilnius, 2007, p. 68-85.
121.    Ar tik lenkiškos kultūros vertybės?, Lietuvos istorijos metraštis. 2006 metai-1, Vilnius, 2007, p. 142-148.
122.    Specyfika ustroju miast na prawie Magdeburskim na późnośredniowiecznej Litwie / Some Characterics of the Municipial System of Lithuanian Towns under Magdeburg Law in the Late Middle Ages, Europiejskie miasta prawa magdeburskiego. Tradycja, dziedzictwo, identyfikacja / European Cities of Magdeburg Law. Tradition, Heritage, Identity, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, 2007, s. 35-40, 129-135.
123.    Литовские города между Русью и ареалом немецкого городского права в XIV-XV вв., Балты и Великое Княжество Литовское. Историко-лингвистический взгляд. Памяти Эгидиюса Банёниса, редколегия Е.Л. Назарова и др., Москва, 2007, с. 44-53 [Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Дом Юргиса Балтрушайтиса. Росиийская академия наук, Институт всеобщей истории].
124.    5. Baltų valstybė Lietuva / Lithuania – the State of the Balts; 13. Miesto savivalda ir magistratų parlamentarizmas / Self-government of Towns and Parliamentarianism of Magistrates; 14. Seimai ir seimeliai Lietuvos valstybėje / Diets and Assemblies (Sejm and seimeliai) in the Lithuanian State; 21. Lietuvių kalba viešajame gyvenime / Lithuanian Language in Public Life, Įdomioji Lietuvos istorija / Attractive History of Lithuania III, Visuomenės istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų / The History of Society from Ancient Times to the Present Day, Elektroninės leidybos namai, DVD, 2007.
125.    Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų istoriografijos objekto, Lietuvos istorijos metraštis. 2007 metai-2, Vilnius, 2008, p. 123-138.
126.    1775 m. Lietuvos mokesčių įstatymas, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 3 (75), p. 1-11.
127.    O treści zjawiska “lituanizacji” życia społeczno-politycznego Litwy w XVIII wieku, Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, pod redakcją Tomasza Ciesielskiego i Anny Filipczxak-Kocur. Wydawnictwo DiG, Warszawa-Opole, 2008, s. 159-165.
128.    Švenčianti Stanislovo Augusto valdymo laikų Lietuva, Viešosios ir privačios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius, LII leidykla, 2008, p. 149-162.
129.    Uwagi nad kulturowym potencjałem gminy mieszczańskiej Kowna w XV-XVIII wieku, Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, pod redakciją Urszuli Augustyniak. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2009, s. 97-108.
130.    Šventosios Uostas Palangos seniūnijoje, Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje, sud. Dainius Elertas, Klaipėda, 2009, p. 31-43 [Lietuvos jūrų muziejus].
131.    Lietuvos valstybės kelias nuo Mindaugo iki Europos Sąjungos / History of the Lithuanian State from Minfdaugas to the European Union, Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose / Lithuania in Ancient Historical Sources. Lietuvos tūkstantmečio programos parodos Katalogas, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius, 2009 m. liepos 5 d. – spalio 4 d. / Exhibition and Catalogue Part of the Lithuanian Milenium Programme. Museum of Applied Art., Vilnius, 5 July – 4 October 2009, Vilnius, 2009, p. 14-31. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis lygiagrečiai.
132.    The Road of a Thousand Years, Lituanus. The Lithuanian Quarterly, Volume 55:3 (2009), p. 5-27.
133.    Kaunas – Hanzos erdvės miestas, Kauno savasties ženklai, Kaunas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009, p. 19-24.
134.    Alberto Kojalavičiaus ir jo brolių jaunystės miestas Kaunas, Senoji Lietuvos literatūra. T. 27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 379-402.
135.    Apie XV-XVIII a. Kauno miestiečių bendruomenės kultūrinį pajėgumą, Kauno istorijos metraštis, t. 10, Kaunas, 2009, p. 7-22.
136.    Lietuva un Kurzemes ostas 18. Gadsimta, Ventspils Muzeja Raksti VI, Ventspils: Ventspils Muzejs, 2009, p. 109-120.
137.    Tūkstančio metų kelias, Lietuvos istorijos metraštis 2009 metai – 1, Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2010, p. 5-18.
138.    Rankraštinės įvairenybės iš praeities. 1. XVIII a. vidurio lietuviška priesaika,in Lietuvos istorijos metraštis 2008 metai – 2. Vilnius, 2009, p. 131-133
139.    Dwa państwa i dwe [sic!, turi būti trzy] prowincje Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku, in Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich. 1 (2009), Toruń, 2009, s. 337-347.
140.    Rankraštinės įvairenybės iš praeities. 1. XVIII a. vidurio lietuviška priesaika, in Lietuvos istorijos metraštis 2008 metai – 2. Vilnius, 2009, p. 131-133, 0,1 a. l. , ISSN 0202-3342.
141.    Žalgiris ir Kaunas, in Kauno istorijos metraštis. T. 11, Kaunas, 2011, p. 7-15.
142.    Miasto, in Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Wyd. II. Oprac. V. Ališauskas i in. Kraków, TAiWPN Universitas, 2011, s. 355-370.
143.    Vytauto palikimas Kaune, in Jogailos ir Vytauto laikai. Kaunas, VDU leidykla, 2011, p. 187-197
144.    XVI-XVII a. Aleksoto laivų statykla Kaune, in Florilegium Lithuanum, Vilnius, 2010, p. 207-214
145.    Rankraštinės įvairenybės iš praeities. 2-3, Lietuvos istorijos metraštis. 2012 metai 1, Vilnius, LII leidykla, 2013, p. 135-142.
146.    Kauno miesto metinio burmistro rinkimai XVIII a. antroje pusėje, Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2013, p. 473-491.
147. Rzeczpospolita Obojga Narodów w oczach jej współczesnych litewskich spadkobierców, Biuletyn Historii Pogranicza. Nr 13, Białystok, 2013, s. 29-36.
148. Rankraštinės įvairenybės iš praeities. 4-5, Lietuvos istorijos metraštis. 2013 metai 1. Vilnius, LII leidykla, 2014, p. 143-147.
149. 1787 m. vasario 22 d. Kauno miesto burmistro rinkimai ir jų atgarsiai, Kauno istorijos metraštis, t. 14, p. 205-211.
150. Kalbėjimas apie lietuvių tautą XVIII amžiuje, Darbai ir Dienos, t. 61, Kaunas, 2014, Vytauto Didžiojo universitetas, p. 263 -280.
151. „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė įveiktų ir laikinai neįveiktų grėsmių akivaizdoje“ Lietuvos mokslų akademijos leidinyje „Nerimas – 3“, p. 103-220.
152. Lietuvos bajorai ir bajoraičiai Londone XVIII a. pabaigoje, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Straipsnių rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai, sudarytojai O. Mastianica, V. Pugačiauskas, V., Vilnius, LII leidykla, 2015, p. 207-218. ISBN 978-609-8183-02-3
153. Mūzos kuteno XVIII a. kauniečius, Kauno istorijos metraštis, t. 15, Kaunas, VDU, 2015, p. 31-53.
154. Kaip tvarkėsi Lietuvos mažieji miestai po 1776 m. įstatymo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys, sud. V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša, Vilnius, 2016, p. 519-528. ISSN 2351-7107; ISBN 978-609-8061-41-3
155. Kowno – metropolija kunasowska leidinyje Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś i M. Zwierzykowski, Poznań, UAM, 2016, s. 209-219 . ISBN 978-83-65663-14-6
156. Rzeczypospolita Obojga Narodów w oczach Litwinów w przeszłości i obecnie, Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbycie w historiografii, red. A. Cetnarowicz i S. Pijaj, Warszawa, 2016, p. 59-68. ISBN 978-83-7181-974-2

•    Sudarytojas, redaktorius, redakcinės kolegijos narys ir pirmininkas
1.    Jaunųjų istorikų darbai: medžiaga respublikinei jaunųjų istorikų konferencijai: 1976 m. spalis / [red. kol. narys], Vilnius, 1976, kn. 1, 208 p.
2.    Lietuvos miestų istorijos šaltiniai: [str. rink.]. / LII; [t. 1–2 / sudarė Z. Kiaupa, E. Rimša; t. 3 / red. kol. narys], Vilnius: Mokslas; LII, 1988–2001, t. 1–3.
3.    Mūsų praeitis: [str. rink.] / [sudaryt.]; Lietuvos istorijos d-ja, Vilnius, 1990, [t.] 1, 135 p.
4.    Lietuvos Metrika. 1988 m. tyrinėjimai = Литовская Метрика. Исследования 1988 г. / sudaryt. E. Banionis ir Z. Kiaupa, Vilnius: Academia, 1992, 189 p.
5.    Praeitis / Lietuvos istorijos d-ja; sudarė [1992 m.] J. Kiaupienė, Z. Kiaupa; red. B. Dundulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1992, t. 3, 262, [1] p.
6.    Lietuvos Metrikos naujienos / LII; [t. 1–2 / ats. red.; t. 3–4 / red. grupės narys], Vilnius, 1997, [t.] 1, 29, [1] p.: santr. angl.; 1998, [t.] 2, 32 p.: santr. angl., bibliogr. išnašose; 1999, [t.] 3, 34, [2] p.: santr. angl.; 2000, [t.] 4, 31, [1] p.: lent., santr. angl.; Новости Литовской Метрики / Ин-т истории Литвы; [t. 1–2: ats. red.; t. 3–4: red. grupės narys], Вильнюс, 1997, [t.] 1, 30, [1] p.: santr. angl.; 1998, [t.] 2, 40 p.: santr. angl.; 1999, [t.] 3, 41, [2] p.: santr. angl.; 2000, [t.] 4, 35, [1] p.: lent., santr. angl.
7.    Lietuvos valstybė XII–XVIII a.: [str. rink.] / LII; [red. kol. narys], Vilnius: LII l-kla, 1997, 580, [1] p.: santr. liet., angl., vok.
8.    Banionis E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais / LII; [sudarė ir spaudai parengė Z. Kiaupa ir Ž. Mačiukas], Vilnius: Diemedis, 1998, 415, [1] p.
9.    Kauno istorijos metraštis / [red. kol. pirm.], Kaunas: VDU, 1998, t. 1, 272 p.: santr. angl., vok.; 2000, t. 2, 452 p.: santr. angl.; 2002, t. 3, 398 p.: santr. angl., vok., bibliogr.
10.    Lietuvos Metrika: 1991–1996 metų tyrinėjimai / LII; sudaryt. Z. Kiaupa, A. Urbanavičius, Vilnius: LII l-kla, 1998, 292, [2] p.: santr. angl.
11.    Kultūrų sankirtos: skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui / LII; sudaryt. Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, E. Rimša, J. Sarcevičienė, Vilnius: Diemedis, 2000, 382, [2] p.: santr. liet., angl., vok.
12.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1996 / LII; sudarė I. Tumelytė; [red. kol. pirmininkas], Vilnius: LII l-kla, 2000, 162, [1] p.
13.    Lietuvos istorijos metraštis, 2001 metai, 1 / [red. kolegijos pirmininkas]. Vilnius, LII leidykla, 2002, 330 p.: santr. angl.
14.    Lietuvos istorijos metraštis, 2001 metai, 2 / [red. kol. pirmininkas]. Vilnius, LII leidykla, 2002, 332 p.
15.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1997 / sudarytoja I. Tumelytė; [red. kol. pirmininkas], Vilnius, LII leidykla, 2002, 222 p.
16.    Lietuvos Metrikos naujienos – 5 / [red. grupės narys], Vilnius, LII leidykla, 2001, 34 p.
17.    Новости Литовской Метрики – 5 / [член ред. группы], Вильнюс, 2001, 38 c.
18.    Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai, 1 / [red. kol. pirmininkas], Vilnius, LII leidykla, 2003, 254 p.: santr. anglų, vokiečių k. bibliogr. str. išnašose.
19.    Kauno istorijos metraštis, t. 4 / [red. kol. pirm.], Kaunas: VDU, 2003, … p.: iliustr., lent.: santr. anglų ir vok. k., bibliogr. str. išnašose.
20.    Lietuvos Metrikos naujienos. “Lietuvos istorijos metraščio” mokslinis-informacinis priedas. 6 – 2002 / [red. grupės narys], Vilnius, LII leidykla, 2003, 44 p.
21.    Новости Литовской Метрики. Научно-информационное приложение журнала «Ежегодник истории Литвы». 6 – 2002 / [член ред. группы], Вильнюс, 2003, 53 с.
22.    Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai, 2  / [red. kol. pirmininkas], Vilnius, 2004, 242 p.
23.    Lietuvos istorijos metraštis, 2003 metai, 1 / [red. kol. pirmininkas], Vilnius, 2004, 250 p.
24.    Kauno istorijos metraštis, t. 5 / [red. kol. pirmininkas], Kaunas, 2004, 358 p.
25.    Istorijos akiračiai. Skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui / [red. komisijos narys], Vilnius, 2004, 462 p.
26.    Lietuvos istorijos metraštis 2003 metai, 2, Vilnius, LII leidykla, 2005, 214 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
27.    Lietuvos istorijos metraštis 2004 metai, 1, Vilnius, LII leidykla, 2005, 242 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
28.    Lietuvos istorijos metraštis 2004 metai, 2, Vilnius, LII leidykla, 2005, 256 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
29.    Lietuvos istorijos metraštis 2003 metai, 2, Vilnius, LII leidykla, 2005, 214 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
30.    Kauno istorijos metraštis, t. 6, Kaunas, 2005, 262 p. [Vytauto Didžiojo universitetas]. Redkolegijos pirmininkas.
31.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1998 metai, sudarė T. Baranauskas, Vilnius, 2005 [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
32.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1999 metai, sudarė I. Tumelytė, Vilnius, 2005 [Lietuvos istorijos institutas].  Redkolegijos pirmininkas.
33.    Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai, 1, Vilnius, LII leidykla, 2006, 222 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
34.    Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai, 2, Vilnius, LII leidykla, 2006, 230 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
35.    Kauno istorijos metraštis, t. 7, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2006, 250 p. Redkolegijos pirmininkas.
36.    Lietuvos istorijos metraštis 2006 metai, 1, Vilnius: LII leidykla, 2007, 200 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
37.    Lietuvos istorijos metraštis 2006 metai, 2, Vilnius: LII leidykla, 2007, 234 p. [Lietuvos istorijos institutas]. Redkolegijos pirmininkas.
38.    Kauno istorijos metraštis, t. 8, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. Redkolegijos pirmininkas.
39.    Kauno istorijos metraštis, t. 9, Kaunas: VDU leidykla, 2008. Redkolegijos pirmininkas.
40.    Lietuvos istorijos metraštis.2007 metai – 1. LII leidykla, Vilnius, 2008, 152 p. Redkolegijos pirmininkas.
41.    Lietuvos istorijos metraštis.2007 metai – 2. LII leidykla, Vilnius, 2008, 195 p. Redkolegijos pirmininkas.
42.    Lietuvos istorijos metraštis.2008 metai – 1. LII leidykla, Vilnius, 2009, 210 p. Redkolegijos pirmininkas.
43.    Lietuvos istorijos metraštis 2008 metai – 2. Vilnius, 2009. Redkolegijos pirmininkas.
44.    Lietuvos Metrikos naujienos, 10 – 2007-2008. „Lietuvos istorijos Metraščio” mokslinis-informacinis priedas. Vilnius, 2009, Redakcinės grupės narys. Tas pat rusų kalba.
45.    Kauno istorijos metraštis. T. 10, Kaunas, 2009. Redakcinės kolegijos pirmininkas.
46.    Lietuvos istorijos metraštis 2009 metai – 1. Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 2010, 187 p.
47.    Lietuvos istorijos metraštis. 2009 metai / 2. Vilnius, LII leidykla, 2010, 226 p.
48.    Lietuvos Metrikos naujienos, 10 – 2007-2008. „Lietuvos istorijos Metraščio” mokslinis-informacinis priedas. Vilnius, 2009, ISSN 1392-3382, redakcinės grupės narys
49.    Lietuvos istorijos metraštis. 2010 metai – 1. Vilnius, LII leidykla, 2011, p. 182. ISSN 0202-3342
50.    Lietuvos istorijos metraštis. 2010 metai – 2. Vilnius, LII leidykla, 2011, p. 238.
51.    Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai – 1. Vilnius, LII leidykla, 2012, p. 162. ISSN 0202-3342.
52.    Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai – 2. Vilnius, LII leidykla, 2012, p. 200. ISSN 0202-3342.
53.    Lietuvos Metrikos naujienos. 13-2012. Vilnius, LII leidykla, 2012, ISSN 1392-3382.


Zigmantas Kiaupa: bibliografijos rodyklė, 1973–2001 / sudarė Irena Tumelytė ir Darius Vilimas, Vilnius: LII leidykla, 2002, 36, [4] p.: portr.

Kontaktai
el. paštas – zigmantas.kiaupa@istorija.lt
Telefonas – 8 6 5200494