LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyrius Lietuvos istorijos institute veikia nuo 1990 m. Iki Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos problematika buvo tyrinėjama Lietuvos istorijos sekcijoje (1941–1946 m.), Istorijos sektoriuje (1947–1952 m.), Ikitarybinio laikotarpio sektoriuje (1952–1957 m.), Lietuvos TSR istorijos iki Spalio revoliucijos sektoriuje (1957–1971 m.), Feodalizmo istorijos sektoriuje (1971–1981 m.), Feodalizmo istorijos skyriuje (1981–1990 m.). Jiems įvairiu laiku vadovavo prof. Ignas Jonynas, akad. Juozas Žiugžda, akad. Juozas Jurginis, prof. Mečislovas Jučas, prof. Leonas Mulevičius, doc. dr. Edmundas Rimša, prof. dr. Zigmantas Kiaupa, doc. dr. Elmantas Meilus. Nuo 2006 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriui vadovauja doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

 

2017 m. pradžioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje dirba 16 etatinių darbuotojų. Skyriuje vykdomos trys mokslinių tyrimų programos: instituto mokslinė programa Pagalbiniai istorijos mokslai (vadovė dr. R. Čapaitė, vykdymo trukmė: 2014–2019 m.), ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“ (vadovė doc. dr. R. Šmigelskytė-Stukienė, vykdymo trukmė: 2017–2021 m.) ir instituto mokslinė programa „Vilniaus istorija. Sintezė“ (vadovas dr. G. Sliesoriūnas, vykdymo trukmė 2017–2021 m.).

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus mokslininkų iniciatyva nuo 2014 m. Institute pradėtas leisti tęstinis tarpdisciplininis mokslo žurnalas XVIII amžiaus studijos.

 

2016 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje vykdyti 3 mokslinių tyrimų ir mokslo sklaidos projektai:

  • 1. LMT sklaidos projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė kultūra“, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa, sutarties Nr. LIP-111/2016. Projekto vadovė ir ir vykdytoja habil. dr. J. Kiaupienė.
  • 2. LMT leidybos projektas „XVIII amžiaus studijos“, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa, sutarties nr. LIP-052/2016; projekto trukmė: 2016 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d. Projekto vadovė R. Šmigelskytė-Stukienė..
  • 3. LMT finansuojamas mokslininkų iniciatyvos projektas „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sfragistika ir heraldika“ (Sutartis MIP-068/2014, vykdymo trukmė: 2014 03 01–2016 12 31), vadovas ir vykdytojas doc. dr. E. Rimša.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus mokslininkų darbai aukštai įvertinti Lietuvos valstybės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus mokslininkai
Lietuvos mokslo premijos laureatai:

   • Doc. dr. Edmundas Antanas Rimša.  2001 m. Lietuvos mokslo premija skirta už knygą „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų antspaudai“ (Vilnius: Žara, 1999, 765 p.).
   • Doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė. 2002 m. Lietuvos mokslo premija skirta už monografiją „Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis“ (Vilnius: Baltos lankos, 1999, 647 p.).
   • Prof. dr. Zigmantas Kiaupa. 2012 m. Lietuvos mokslo premija skirta už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai“ (1998–2011).
   • 2002 m. už šaltinių publikacijos „1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas“ (Vilnius: Žara, 2002) sudarymą ir parengimą Jūratei Kiaupienei įteikta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės premija.

 

Svarbesni paskutiniojo dešimtmečio skyriaus darbuotojų darbai
Fundamentalūs sintetiniai mokslo veikalai:

   • Gintautas Sliesoriūnas, Lietuvos istorija, VI tomas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588–1733 metais), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, 648 p.
   • Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė, Lietuvos istorija, V tomas: Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 metais, Vilnius: baltos lankos, 2013, 697 p.
   • Zigmantas Kiaupa, Lietuvos istorija, VII tomas, I dalis. Trumpasis XVIII amžius (1733-1795 m.), Vilnius: baltos lankos, 2013, 448 p.
   • Jūratė Kiaupienė, Rimvydas Petrauskas, Lietuvos istorija, IV tomas: Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m., Vilnius: baltos lankos, 2009, 551 p. Atsakingoji tomo redaktorė Jūratė Kiaupienė,  ISBN 978-9955-23-239 (4 tomas); ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų).
   • Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius. Historia Litwy. Od czasów  najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 408 p. (Serija – Bliższa Europa).
   • Zigmantas Kiaupa, The History of Lithuania, Vilnius: Baltos lankos, 2002, 453 p.
   • Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius, The History of Lithuania before 1795, Vilnius: Arlila, 2000, 402, [1] p.

Mokslo monografijos:

   • Jūratė Kiaupienė. Tarp Romos ir Bizantijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius, XV a. antroji – XVI a. pirmoji pusė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 344 p. ISBN 978-609-8183-22-1
   • Darius Baronas, S.C. Rowell. The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius: Institute of Lithuanian Culture and Folklore, 2015, pp. 626
   • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė . Michał Kleofas Ogiński: Politician, Diplomat and Minister (1786-1794), Vilnius: Petro ofsetas: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, [2015], 320 p.
   • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė , Brusokas Eduardas, Glemža Liudas, Jurgaitis Robertas, Rakutis Valdas. Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 metais. Kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 700 p.
   • Lesmaitis Gediminas. Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV-drugiej połowie XVI wieku, Warszawa: Neriton, 2014, 204 ss.
   • Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Mykolas Kleopas Oginskis. Politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija, Vilnius: Edukologija, 2013, 352 p.
   • The Heraldry of Lithuania, compiled by Edmundas Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 2008, 528 p.
   • Edmundas Rimša, Lietuvos heraldika. 1987–2007, Vilnius: Baltos lankos, 2008, 528 p.
   • Gitana Zujienė, Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.), Vilnius: Eugrimas, 2008, 334 p.
   • Edmundas Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. nauk. A. Rachuba, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007, 1259 s.
   • Rūta Čapaitė, Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, Vilnius: Versus aureus, 2007, 544 p.
   • Darius Vilimas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588), Vilnius, 2006, 290 p.
   • Edmundas Rimša, Heraldry: Past to present, translated from Lithuanian by Vijolė Arbas, Vilnius: Versus aureus, 2005, 208 p.
   • Jolita Sarcevičienė, Lietuvos didikės XVI a. II p. – XVII a. I p. proginėje literatūroje: portretai ir įvaizdžiai, Vilnius: Versus aureus, 2005, 684 p.
   • Agnius Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m., Vilnius: LII leidykla, 2005, 384 p.
   • Jūratė Kiaupienė, „Mes, Lietuva“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas), Vilnius: Kronta, 2003, 303 p.
   • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais, Vilnius: LII leidykla, 2003, 432 p.
   • Lietuvos evangelikų bažnyčios. Istorijos metmenys, sudarė A. Hermann, Vilnius: Baltos lankos, 2003 (p. 19–162 I. Lukšaitės tekstas).
   • Edmundas Rimša, Heraldika. Iš praeities į dabartį, Vilnius: Versus aureus, 2004, 184 p.; 2-oji papildyta laida, Vilnius: Versus Aureus, 2004, 192 p.
   • Lietuvos heraldika, sudarė ir parengė Edmundas Rimša, kn. 1–2, Vilnius: Baltos lankos, 1998–2004 (192 ir 240 p.).
   • S. C. Rowell, Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345, Vilnius: Baltos lankos, 2001, 382 p.
   • Gintautas Sliesoriūnas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse: didikų grupuočių kova 1690–1697 metais, Vilnius: LII leidykla, 2000, 346 p.
   • Ingė Lukšaitė, Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis“, Vilnius: Baltos lankos, 1999, 647 p.

Studijos:

   • Стефен Роуэлл, Чесловас Лауринавичюс, Многовековое соседство: исторические связы литовского и Российского государств XIV-XX вв.,  Centuries-old neighborhood: historical relations between Lithuania and Russia in XIV-XX centuries, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 64 p.
   • Ingė Lukšaitė,  Reformacja a przemiany kulturowe w Wielkim Księstwie Litewskim, Instytut Historii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wykłady, zesz. 8, Poznań, 2003, 51 str.

Šaltinių publikacijos:

   • Darius Vilimas, 1622 m. Vilniaus ekonomijos inventorius, Vilnius, LII leidykla, 2014. 264 p.
   • Teodoras Lepneris. Prūsų lietuvis, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius: LII leidykla, 2011, 258 p.
   • Agnius Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais. Sąrašas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 728 p.
   • Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos, [Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.], Sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, 400 p.
   • XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai), parengė Jūratė Kiaupienė (Historiae Lituaniae Fontes Minores V), Vilnius: LII leidykla, 2008.
   • Lietuvos Metrika Nr. 19 (1535–1537). Užrašymų knyga Nr. 19, parengė Darius Vilimas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 362 p.
   • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35, parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša, Vilnius: Versus aureus, 2005, 200 p.
   • Matas Pretorijus,  Prūsijos įdomybės, arba  Prūsijos regykla, t: 4: 7-toji knyga Prūsų bažnyčios kronika, parengė Ingė Lukšaitė, bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J. Kiliumi, T. Veteikiu = Matthaeus Praetorius, Deliciae prussicae, oder Preussische Schaubühne, Vierter Band: 7. Buch,  Chronicum ecclesiasticum Prussorum, herausgegeben von Ingė Lukšaitė unter Mittarbeit  von V. Gerulaitienė, J. Kilius,  T. Veteikis, Vilnius: LII leidykla,  2011, 914 p.
   • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, t. 3, parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su  M. Girdzijauskaite, S. Drevello, J. Kiliumi, M. Čiurinsku, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 804 p.
   • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla, t. 2, parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, M. Čiurinsku, I. Tumavičiūte, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 882 p.
   • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t.1: Prūsijos įdomybių santrauka. I knyga: Prūsijos onomasija= Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühue, t. 1: Syllabus Deliciae Prussicae = Onomasia Prussiae, sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė ir Vilija Gerulaitienė, Vilnius: Pradai, 1999, 737 p.
   • Aronas Aleksandras Olizarovijus, De politika hominum societate = Trys knygos apie politinę žmonių sąjungą, lotynišką tekstą parengė ir į lietuvių kalbą vertė Jolita Sarcevičienė, Vilnius: Aidai, 2003, 675 p.
   • Casimiriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, sudarė, vertė, įvadą parašė Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Aidai, 2004, 205 p.
   • Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai = Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri, sudarė, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Aidai, 2003, 301 p.
   • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas [Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a. (Tyrinėjimai)], sud. J. Kiaupienė; parengė R. Čapaitė, J. Kiaupienė, E. Rimša, S.C. Rowell, E. Ulčinaitė, Vilnius: Žara, 2002, 144 p.
   • Elijas Pilgrimovijus, Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600-1601 m. (Historiae Lithuaniae Fontes Minores, t. IV), parengė J. Kiaupienė, Vilnius: Žara, 2002, 112 p.
   • Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai (Historiae Lituaniae Fontes Minores, t. III), parengė V. Gerulaitienė, Vilnius: Žara, 2001, 160 p.
   • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija, sudarė ir parengė Algirdas Baliulis ir Elmantas Meilus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, 925 p.

Mokslinių straipsnių rinkiniai:

   • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 456 p.
   • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2012, 768 p.
   • Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas / Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė L. Glemža ir R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, 446 p.
   • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 446 p.
   • Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2008, 352 p.
   • Praeities pėdsakais : skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, [redakcinė komisija: Edmundas Rimša (pirmininkas) … [et al.],  Vilnius: LII leidykla, 2007,  426 p.
   • Istorijos akiračiai: straipsnių rinkinys (skiriama prof. A. Tylos 75-mečiui), red. komisija: A. Dubonis, Z. Kiaupa, E. Rimša (pirmininkas), Vilnius: LII leidykla, 2004, 464 p.
   • Kultūrų sankirtos. Skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui, sudarė Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, E. Rimša, J. Sarcevičienė, Vilnius: Diemedis, 2000, 384 p.

Mokslo bibliografijos leidiniai:

  • Lietuvos istorijos bibliografija. 2003, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 144 p.
  • Lietuvos istorijos bibliografija. 2002, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014.
  • Lietuvos istorijos bibliografija. 2001, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius, Diemedžio leidykla, 2012, 168 p.
  • Lietuvos istorijos bibliografija. 2000, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2008, 188 p.
  • Lietuvos istorijos bibliografija. 1999, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2005, 229, [1] p.
  • Lietuvos istorijos bibliografija. 1997, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2002, 222 p.
  • Lietuvos istorijos bibliografija. 1996, sudarė Irena Tumelytė, Vilnius: LII leidykla, 2000, 164 p.
  • Ingė Lukšaitė: bibliografijos rodyklė: 1957–2009, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; parengė Rita Strazdūnaitė ir Irena Tumelytė, Vilnius: LII, 2010, 69.
  • Tamara Bairašauskaitė: bibliografijos rodyklė: 1980–2009, parengė Irena Tumelytė, Vilnius: LII, 2010, 56, [1] p.