• Lietuvos istorija, t. X, d. 1: Nepriklausomybė (1918-1940 m.) / Danutė Blažytė – Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: baltos lankos, 2013. – 634 p. ISBN 978-9955-23-745-7 (X tomas, 1 dalis); ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)
 • Simniškytė (Strimaitienė), Andra. Geležies amžius Sėloje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – 336 p.: iliustr. ISBN 978-9986-23-182-0
 • Čepaitienė, Auksuolė. Gyvenimo etnografija: vietos, struktūros ir laikas. Besikeičianti Lietuva XX amžiuje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 648 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-69-4
 • Lietuvos istorija, t. V:, Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529-1588 metais / Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: baltos lankos, 2013. – 697 p. ISBN 978-9955-23-680-1 (5 tomas); ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)
 • Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 424 p. ISBN 978-9955-847-65-6
 • Lietuvos istorija. T. VII. I dalis: Kiaupa Z., Trumpasis XVIII amžius (1733-1795 m.). – Vilnius: baltos lankos, 2012. – 484 p. ISBN 978-9955-23-648-1 (7 tomas, 1 dalis), ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)
 • Paukštytė – Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I., Lietuvos kultūra: Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai / sudarytojas Žilvytis Šaknys. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 244 p. ISBN 978-9955-847-55-7
 • Mastianica O., Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 344 p. ISBN 978-9955-847-62-5
 • Žalys V., Lietuvos diplomatijos istorija 1925-1940 metais, t. II. Antroji dalis. – Vilnius: Edukologija, 2012. – 376 p. ISBN 9955-699-51-5 (bendras), ISBN 978-9955-20-802-0 (antroji dalis)
 • Žalys V., Lietuvos diplomatijos istorija 1925-1940 metais, t. II. Pirmoji dalis. – Vilnius: Edukologija, 2012. – 380 p. ISBN 9955-699-51-5 (bendras), ISBN 978-9955-20-801-3 (pirmoji dalis)
 • Pugačiauskas V., Lietuva ir Napoleonas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 246 p. ISBN 978-9955-847-53-3
 • Lietuvos žydai. Istorinė studija / Lietuvos istorijos institutas, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras; sudarytojai Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė – Verbickienė. – Vilnius: baltos lankos, 2012. – 567 p. ISBN 978-9955-23-634-4
 • Darius Baronas, Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas. Lietuvos istorija, t. III: Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. XIII a. – 1385 m. – Vilnius: baltos lankos, 2011. – 615 p. ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų); ISBN 978-9955-23-566-8 (3 tomas)
 • Bairašauskaitė Tamara. Mykolas Juozapas Römeris (1778-1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 411p. ISBN 978-9955-847-40-3
 • Grybkauskas Saulius. Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985 metais / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 438 p. ISBN 978-9955-847-38-0
 • Ivanauskas Vilius. Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988 m.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 662 p. ISBN 978-9955-847-42-7
 • Safronovas Vasilijus. Praeitis kaip konflikto šaltinis. Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje / Lietuvos istorijos institutas; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 448 p. ISBN 978-9955-847-47-2
 • Stravinskienė Vitalija. Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 512 p. ISBN 978-9955-847-46-5
 • Svetikas Eugenijus. Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai su ginklais / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2011. – 236 p. ISBN 978-9986-23-165-3
 • Baronas Darius, Mačiulis Dangiras. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 641 p. ISBN 978-9955-854-94-4
 • Čepaitienė Rasa. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 376 p. ISBN 978-9955-847-35-9
 • Juodagalvis Vygandas. Užnemunės priešistorė. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2010. – 240 p. ISBN 978-9986-23-163-9
 • Laukaitytė Regina. Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944). – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 336 p., iliustr., faks. ISBN 978-9955-847-27-4
 • Lesmaitis Gediminas. LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje – XVI a. antrojoje pusėje. – Vilnius: Baltos lankos, 2010. – 202 p. ISBN 978-9955-23-439-5
 • Šenavičienė Ieva. Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 m. sukilimo išvakarėse. – Vilnius: Eugrimas, 2010. – 352 p. ISBN 978-609-437-070-0
 • Tyla Antanas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – 400 p. ISBN 978-5-420-01671-8
 • Dubonis Artūras. Traidenis. Monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje (1268–1282). – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 241, [1] p. ISBN 978-9955-847-12-0
 • Katilius Algimantas. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a.-XX a. pradžia). / Vilnius: LII leidykla, 2009. – 452 p. (ISBN 978-9955-847-22-9)
 • Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I.. Lietuvos kultūra: Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai / sud. Ž. Šaknys. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 194 p. (ISBN 978-9955-847-17-5). 11,5 a.l. + 82 žemėlapiai
 • Staliūnas Darius. Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų. (vertimas į lietuvių kalbą). – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 539 p. ISBN 978-9955-847-14-4
 • Jogėla Vytautas; Meilus Elmantas; Pugačiauskas Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia): kolektyvinė monografija / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008. – 291, [1] p.: iliustr., faks., žml. ISBN 978-9986-23-142-4
 • Kasparavičius Algimantas. Tarp politikos ir diplomatijos. Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 762, [34] p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-03-8
 • Vaškevičiūtė Ilona; Cholodinskienė Adelė. Pavirvytės kapinynas (X–XIII amžiai). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008. – 199, [1] p.: iliustr. ISBN 978-9986-23-145-5
 • Zujienė Gitana. Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII–XVIII a.) / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Eugrimas, 2008. – 332, [4] p., [6] iliustr. lap.: iliustr. ISBN 978-9955-790-26-6
 • Solak, Zbigniew. Tarp Lenkijos ir Lietuvos. Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla (1880–1920 metai) / Lietuvos istorijos institutas; [iš lenkų kalbos vertė Irena Tumelytė]. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 400, [18] iliustr. p. ISBN 978-9955-847-01-4
 • Čapaitė Rūta. Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2007. – 543, [1] p.: iliustr. ISBN 978-9955-34-062-1
 • Lietuvos kultūra : Aukštaitijos papročiai / Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė; [sudarytojas Žilvytis Šaknys] / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 214, [2] p.: iliustr., žml. ISBN 978-9986-780-96-0
 • Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedis, 2006. – 783, [1] p.: iliustr., žml. ISBN 9986-23-132-9
 • Katalynas Kęstutis. Vilniaus plėtra XIV–XVII a. / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2006. – 207, [1] p., 3 žml. lap.: iliustr. ISBN 9986-23-127-2
 • Bendikaitė Eglė. Sionistinis sąjūdis Lietuvoje. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 300, [32] p., 4 iliustr. lap.: diagr. ISBN 9986-780-85-3
 • Guzevičiūtė Rūta. Tarp Rytų ir Vakarų: XVI–XIX a. LDK bajorų kostiumo formavimosi aplinkybės ir pavidalai / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus Aureus, 2006. – 390, [2] p.: lent., [36] iliustr. lap. ISBN 9955-601-88-4
 • Vilimas Darius. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588) / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 288, [2] p., 3 iliustr. lap.: iliustr., lent. ISBN 9986-780-83-7
 • Čepaitienė Rasa. Laikas ir akmenys: kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 467, [1] p.: iliustr. ISBN 9986-780-76-4
 • Merkienė Irena Regina; Paukštytė-Šaknienė Rasa; Savoniakaitė Vida; Šaknys Žilvytis Bernardas. Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos: monografija / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 286, [2] p.: iliustr., portr. ISBN 9955-601-89-2
 • Šenavičienė Ieva. Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5–7-ajame dešimtmetyje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 473, [1] p.: iliustr., lent ISBN 9986-780-74-8
 • Sarcevičienė Jolita. Lietuvos didikės proginėje literatūroje: portretai ir įvaizdžiai / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 646, [2] p. ISBN 9955-601-86-8
 • Mačiulis Dangiras. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 metais / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 302 p. ISBN 9986-780-71-3
 • Daugnora Linas; Girininkas Algirdas. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. Kr. - Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija, 2004. – 303, [1] p.: iliustr., lent., žml. ISBN 9986-456-05-3
 • Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 429, [1] p.: iliustr., lent., žml. ISBN 9986-780-56-X
 • Svetikas Eugenijus. Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai: monografija. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003. – 443, [1] p.: iliustr., lent. ISBN 9986-23-112-4
 • Bairašauskaitė Tamara. Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 374, [2] p.: iliustr. ISBN 9986-780-55-1
 • Laukaitytė Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 315, [1] p.: iliustr., lent. ISBN 9986-780-52-7
 • Gimžauskas Edmundas. Baltarusijos veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915–1923 m. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 191, [3] p., 1 žml. lap. ISBN 9986-780-51-9
 • Vaskela Gediminas. Lietuva 1939–1940 metais: kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką, / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: LII leidykla, 2002. – 264, [1] p. ISBN 9986-780-43-8
 • Mažeika Vaidotas. Danijos santykiai su Lietuva 1918–1940 m.. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 343, [1] p. ISBN 9986-780-42-X
 • Ragauskas Aivas. Vilniaus miesto valdantysis elitas: XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 477, [1] p.: iliustr. ISBN 9986-23-098-5
 • Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys: / V. Baltrūnas, R. Andriušytė – Žukienė, B. Karmaza [et. Al.]; Geologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus dailės akademija. – VDA leidykla, Vilnius, 2001. – 131, [4] p. ISBN 9986-571-65-0
 • Kairiūkštytė Nastazija. Vilniaus vadavimo sąjunga, 1925 04 26–1938 11 25, Istorinė apybraiža. – Vilnius: Seimo l-kla „Valstybės žinios“, 2001. – 318 p. ISBN 9986-18-086-4
 • Prašmantaitė Aldona. Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 351, [1] p. ISBN 9986-23-076-4
 • Kulikauskas Pranas; Zabiela Gintautas. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). – Vilnius: Diemedis, 1999. – 327, [1] p. ISBN 9986-23-066-7
 • Rimša Edmundas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai. – Vilnius, Žara, 1999. – 765, [1] p. ISBN 9986-34-034-9
 • Marcinkevičienė Dalia. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje. – Vilnius, Vaga, 1999. – 221, [3] p., [8] portr. ISBN 5-415-01409-8
 • Lopata Raimundas. Authoritarian regime in interwar Lithuania: circumstances, legitimation, conception = Autoritarinis režimas tarpukario Lietuvoje: aplinkybės, legitimumas, koncepcija. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 121 p. ISBN 9986-491-47-9
 • Piškinaitė-Kazlauskienė Laura. Žvejybos istorijos apybraižos. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. – 231, [1] p. ISBN 9986-23-049-7
 • Šalčius Petras. Lietuvos prekybos istorija. – Vilnius, Margi raštai, 1998. – 398, [1] p. ISBN 9986-09-185-3
 • Vaskela Gediminas. Žemės reforma Lietuvoje 1919–1940 m. : analizuojant Rytų ir Vidurio Europos agrarinės raidos XX a. III–IV dešimtmečiais tendencijas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 318 p. ISBN 9986-780-17-9
 • Banionis Egidijus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais. – Dienedžio leidykla, Vilnius, 1998. – 415, [1] p. ISBN 9986-23-051-9
 • Kviatkovskaja. Ala. Jotvingių kapinynai Baltarusijoje = Ятвяжские могильники Беларуси (XI a. pab.–XVII a.). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. – 327, [1] p. ISBN 9986-23-042-X
 • Ragauskienė Raimonda; Karvelis Deimantas. 1645 m. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis: Radvilų valdos istorija ir kartografija. – Vilnius, : LII Leidykla, 1997. – 103 p. ISBN 9986-810-08-6
 • Meilus Elmantas. Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje – XVIII amžiuje (raida, gyventojai, amatai, prekyba). – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 224 p. ISBN 9986-780-03-9
 • Bairašauskaitė Tamara. Lietuvos totoriai XIX amžiuje. – Vilnius: Mintis, 1996. – 331 p. ISBN 5-417-00727-9
 • Morkūnienė Janina. Valstiečių rogės, pakinktai ir jų gamyba. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. – 171, [4] p., 16 iliustr. lap. ISBN 5-420-01294-4
 • Milius Vacys. Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija : (XIX a. 2-oji pusė – XX a. 1-oji pusė). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 155 p. ISBN 5-420-01168-9
 • Prašmantaitė Aldona. Vilniaus universitetas ir visuomenė 1803–1832 metais: gamtos mokslų populiarinimas. – Vilnius: Academia, 1992. – 145, [1] p.
 • Эйдинтас, Альфонсас. Литовская эмиграция в страны Северной и Южной Америки в 1868–1940 г.г. = Lithuanian emigration to the countries of North and South America in 1868–1940. – Вильнюс: Мокслас, 1989. – 217, [4] p.