LEIDŽIAMAS NUO 2014 METŲ
ISSN 2351-6968

. Redakcinė kolegija


Pirmininkė | Editor-in-Chief

Dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ,
Lietuvos istorijos institutas

Atsakingasis sekretorius | Editorial Secretary

Dr. Adam STANKEVIČ,
Lietuvos istorijos institutas

 

Dr.  Lina BALAIŠYTĖ
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI
Europos koledžas Natoline, Londono univeristeto koledžas |  College of Europe, Natolin, University College London

Prof. habil. dr. Jolanta GELUMBECKAITĖ
Frankfurto prie Maino Goethe‘s universitetas | Goethe-Universität Frankfurt am Main

Doc. dr. Liudas GLEMŽA
Vytauto Didžiojo universitetas

Doc. dr. Robertas JURGAITIS
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Prof. habil. dr. Janina KAMIŃSKA
Varšuvos universitetas, Pedagogikos fakultetas |  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Doc. habil. dr. Ilja LEMEŠKIN
Prahos Karolio universitetas, Baltistikos centras | Univerzita Karlova v Praze

Dr. Andrejus MACUKAS  | канд. гіст. н. Андрэй МАЦУК
Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas  |  Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Prof. habil. dr. Dariusz ROLNIK
Katovicų Silezijos universitetas  | Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Asta VAŠKELIENĖ
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI
Varšuvos universitetas, Teisės ir administracijos fakultetas | Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 

 

LII