LEIDŽIAMAS NUO 2014 METŲ
ISSN 2351-6968

. Autorių dėmesiui


Redaktorių kolegijai pateikiamuose moksliniuose straipsniuose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta cituota literatūra, šaltiniai.

Prie straipsnio turi būti pateikta ne trumpesnė kaip 1800 spaudos ženklų straipsnio santrauka ir ne mažiau kaip 500 spaudos ženklų straipsnio anotacija, taip pat 4–8 reikšminiai žodžiai, naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašas bei trumpa informacija apie autorių (mokslinių tyrimų sritis, atstovaujama institucija, elektroninio pašto adresas).

Tekstai pateikiami elektroniniu pavidalu (el. paštu ar elektronine laikmena). Rinkmenos turi būti parengtos Microsoft Office ir su juo suderinamomis programomis. Tekstai renkami pagal lietuviškus rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos, šriftais Times New Roman arba Palemonas, 12 pt dydžiu, 1,5  li intervalu.

Išnašos, citavimas, bibliografiniai aprašai

Išnašos (literatūros ir šaltinių nuorodos ir paaiškinimai) pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Cituojant antrą kartą iš eilės, rašoma kursyvinė santrumpa Ibid. Cituojant antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomi autorius ir kursyvinė santrumpa op. cit. Cituojant to paties autoriaus daugiau nei vieną tekstą antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomas autorius ir sutrumpintas teksto pavadinimas. Jeigu autoriaus nėra, pateikiamas sutrumpintas pavadinimas. Cituojant straipsnius ar kitokius tekstus iš kitų leidinių, nurodomas autorius, straipsnio pavadinimas, leidinys, kuriame straipsnis spausdintas, išskiriamas kursyvu. Straipsnio ar kito teksto pavadinimas nuo leidinio atskiriamas santrumpa in:.

Citatos pateikiamos kabutėse. Kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama iš teksto eilutės ribų. Iškeltinės citatos pateikiamos be kabučių, jos atskiriamos tarpu tarp eilučių. Jei cituojamas šaltinis lenkų, lotynų ar kitomis kalbomis, pirmenybė teikiama originaliam tekstui. Tada iškeltinės citatos atveju, vertimas pateikiamas skliausteliuose (žemiau / po) originalo.

Bibliografiniame apraše nurodomi autoriaus pavardė ir pilnas vardas, skyrybos ženklais neskiriama. Toliau nurodoma knygos pavadinimas kursyvu, leidimo vieta, leidykla ar leidėjas (senųjų leidinių – spaustuvė), metai. Atskiriama kableliais. Knygos puslapis nurodomas po metų; atskiriamas kableliu ir rašomas po lietuviškos santrumpos p. Jei lietuviškame straipsnyje cituojama vokiška, angliška, lenkiška etc. literatūra, puslapio santrumpa lieka lietuviška.

Keliatomio leidinio tomas žymimas lietuviška santrumpa t. po pavadinimo; atskiriamas kableliu. Tomo ar dalies pavadinimas rašomas kursyvu; atskiriamas dvitaškiu. Mokslinių periodinių leidinių, žurnalų ar laikraščių pavadinimai nurodomi kursyvu, leidimo vieta, metai, tomas arba (ir) numeris, numerio sudarytojas (jeigu jis išskirtas leidinyje) rašomi stačiai.

Rankraštiniai dokumentai aprašomi tokia tvarka: dokumento pavadinimas, metrika (vieta, data, numeris), po santrumpos in: rašomas archyvo pavadinimas, fondo, aprašo, bylos, lapų santrumpos – f., ap., b., l.

Interaktyvių dokumentų apraše laužtiniuose skliaustuose pateikiama nuorodos sudarymo data, po kablelio pateikiama internetinė prieiga.

Straipsnio gale pateikiamas pagrindinių straipsnyje naudotų publikuotų šaltinių ir literatūros sąrašas. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pirma nurodant publikuotus šaltinius, po jų – literatūrą.

Asmenvardžių ir vietovardžių rašyba

Visus moksliniame tekste minimus asmenvardžius būtina pateikti originalo rašybos forma ir pilnus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės veikėjų asmenvardžiai rašomi lietuviškai, skliausteliuose pateikiant cituojamame šaltinyje sutinkamą formą (formas). Šventųjų, popiežių ir valdovų vardai rašomi lietuviškai.

Nelietuviški vietovardžiai transkribuojami lietuviškai, šaltinio formą pateikiant skliausteliuose.

Epochų pavadinimai rašomi iš didžiosios raidės.

Iliustracijos

Iliustracijos (šaltinių faksimilės, fotografijos ir kt.) turi būti geros kokybės, nuskenuotos 300 „dpi“ rezoliucija ir išsaugotos „tif“ formatu. Kartu su skaitmeninėmis meno kūrinių ar istorinių šaltinių kopijomis autorius pateikia patvirtinimą apie leidimą šiuos vaizdus publikuoti.

LII