LEIDŽIAMAS NUO 2014 METŲ
ISSN 2351-6968

. XVIII amžiaus studijos. 3


XVIII a. Studijos III_virselis

XVIII amžiaus studijos. 3TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  11
TARP BAJORŲ RESPUBLIKOS IR KONSTITUCINĖS MONARCHIJOS: IŠŠŪKIAI IR NETEKTYS
Андрей Мацук / Andrejus Macukas
Новогородская шляхта во время королевских выборов 1733 г.  16
Naugarduko bajorai 1733 m. karaliaus rinkimo laikotarpiu. Santrauka  31
Richard Butterwick-Pawlikowski
Challenges for the Commonwealth: the Counsel of Jean-Jacques Rousseau  32
Iššūkiai Abiejų Tautų Respublikai: Jeano-Jacques’o Rousseau patarimai. Santrauka 43
 Dalius Viliūnas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nacionalizmo filosofijos pradmenys XVIII a. pabaigoje  44
Origins of Philosophy of Nationalism in the Grand Duchy of Lithuania at the End of Eighteenth Century. Summary 84
Viktorija Vaitkevičiūtė
Tėvynės likimas Mauricijaus Pranciškaus Karpio Seimo kalbose 86
Destiny of the Homeland in the Parliamentary Addresses of Maurycy Franciszek Karp. Summary  107
Lina Balaišytė
 Visuomenės permainų ženklai XVIII a. antrosios pusės iškilmėse 108
Signs of Transformation of Society in the Late Eightneenth Century Public Celebrations. Summary  125
Sławomir Godek
Kilka uwag o roli Michała Kleofasa Ogińskiego w zabiegach delegacji szlachty litewskiej w Petersburgu w latach 1810–1811 127
Keletas pastabų apie Mykolo Kleopo Oginskio vaidmenį Lietuvos bajorų delegacijos veikloje 1810–1811 metais. Santrauka 151
SOCIOKULTŪRINĖ ERDVĖ: LAIMĖJIMAI IR PRARADIMAI
 Asta Vaškelienė
 XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvikalbė proginė poezija (remiantis Mykolo Korickio kūryba)  154
 Bilingual Occasional Poetry in the Late Eighteenth Century Grand Duchy of Lithuania (Based on the Writings of Michael Korycki). Summary  170
Юрий Гордеев / Jurijus Gordejevas
Коммуникация в городах Великого княжества Литовского в XVIII в. (постановка проблемы) 172
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų komunikacija XVIII a. (problemos iškėlimas). Santrauka 192
 Martynas Jakulis
 Pamestinukų globa XVIII amžiaus Vilniuje  193
The Care of Foundlings in Eighteenth-Century Vilnius. Summary 208
Arnaud Parent
From the Montpellier Faculty of Medicine to the Grodno Royal School of Medicine: How Dr. Jean-Emmanuel Gilibert Applied Medical Vitalism to Heal his Lithuanian Patients 210
Nuo Monpeljė medicinos fakulteto iki Gardino karališkosios medicinos mokyklos: kaip dr. Jeanas-Emmanuelis Gilibert’as pasitelkė vitalizmą savo pacientams gydyti Lietuvoje. Santrauka 237
 Rasa Butvilaitė
 Antano Tyzenhauzo Statybos mokykla Gardine  238
School of Building Construction in Grodno. Summary 247
TEISĖS ISTORIJOS LAUKAS
Adam Stankevič
Dokumentų klastojimo atvejai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antrojoje pusėje) 250
Cases of Document Falsification in Legal Practice of the Supreme Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania (Late Eighteenth Century). Summary 267
Marcin Głuszak
O recepcji prawa w rezolucjach Rady Nieustającej 268
Apie teisės recepciją Nuolatinės tarybos rezoliucijose. Santrauka 281
Domininkas Burba
Valstiečių dalyvavimas smurtiniuose bajorų nusikaltimuose, XVIII amžiaus Vilniaus pavieto pilies ir žemės teismų knygų duomenimis 282
Data on Participation of Peasants in Violent Crimes of the Nobility in the Eighteenth Century Registry Books of Vilnius County Castle and Land Courts. Summary 301
Iliustracijų sąrašas 302
Asmenvardžių rodyklė 304
Vietovardžių rodyklė 320

 

LII