LEIDŽIAMAS NUO 2014 METŲ
ISSN 2351-6968

. XVIII amžiaus studijos. 4


XVIII a. Studijos_4_virselis_spaudai.indd

XVIII amžiaus studijos. 4TURINYS

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  8
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  12
KASDIENYBĖS ISTORIJOS
VIENUOLIJŲ GYVENIMAS
Andrea Mariani
Świat rzeczy jezuitów w nieświeżu i w słucku. Między wymogami życia zakonnego a tożsamością szlachecką  20
Daiktiškasis Nesvyžiaus ir Slucko jėzuitų pasaulis. Tarp dvasininko luomo reikalavimų ir bajoriškosios tapatybės. Santrauka  57
Martynas Jakulis
Nobiles pauperes: Vilniaus misionierių špitolės globotiniai XVIII a.  58
Nobiles pauperes: The Clientele of the Congregation of Mission Hospital in Eighteenth-Century Vilnius. Summary  72
 Asta Vaškelienė
Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje: lyginamasis tyrimas  73
Etiquette and Household Routine in the Education of Piarists in the Second Half of the 18th Century in the Grand Dutchy of Lithuania: Comparative Study. Summary  96
BAJORIŠKOJI ERDVĖ
Adam Stankevič
Merkinės seniūno Mato Oginskio kasdienybė: ūkinių ir teisminių reikalų verpetuose  98
Daily Routine of Elder of Merkinė Mateusz Ogiński: in the Vortexes of Economic and Legal Matters. Summary  115
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Veiklios moters kasdienybė: epizodas iš Izabelės Liudvikos Borch-Pliaterienės (1752–1813) gyvenimo 116
Daily Life of an Active Woman: Episode from the Life of Izabela Ludwika Borch Platerowa (1752–1813). Summary  143
Daiva Milinkevičiūtė
Tarp dviejų kolonų: XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Vilniaus masonų kasdienybė simbolikoje 144
Between Two Pillars: Daily Life in the Symbolism of the Late Eighteenth Century Masons of Vilnius. Summary  163
Marius Daraškevičius
„Magiškasis kambarys“: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų namuose 164
‘The Magical Room’: Lively and Adaptive Tradition of a Still Room in Manor Houses of the Lithuanian Nobles. Summary 195
KARIO KASDIENYBĖ
Valdas Rakutis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės kasdieninio gyvenimo standartai 1764–1788 m. 198
Standards of Ordinary Life in the Armed Forces of the Grand Duchy of Lithuania in 1764–1788. Summary  217
Eduardas Brusokas
1794 m. sukilėlių viešieji renginiai Vilniuje 218
Public Events Held by the Rebels of 1794. Summary 228
Lina Balaišytė
Rusų karininkija kasdieniniame ir šventiniame XVIII a. Vilniaus gyvenime: taikaus sugyvenimo regimybė 229
Russian Officers in Everyday and Festive Life in Eighteenth Century in Vilnius: the Semblance of Peaceful Coexistence. Summary 242
SOCIALINIAI RYŠIAI
Gintautas Sliesoriūnas
Lietuvos respublikonų suvažiavimai Vilniuje 1701 m.: bandymai įtvirtinti antisapieginio judėjimo iškovotą valdžią 246
1701 Lithuanian Republican Conventions in Vilnius: Attempts to Consolidate Power Won by the Anti-Sapegian Movement. Summary 268
Anna Lepalczyk
Sytuacja społeczna kowieńskich ewangelików augsburskich w świetle tumultu z 1765 roku 269
Kauno evangelikų liuteronų visuomeninė padėtis 1765 m. sąmyšio šviesoje. Santrauka 283
Piotr Pilarczyk
Modernizacja wymiaru sprawiedliwości. Reformy Sądu Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego (1765–1791) 284
Nuosprendžių modernizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos teismo reformos 1765–1791 m. Santrauka 298
Domininkas Burba
Tiltai ir keltai kaip XVIII amžiaus Vilniaus pavieto bajorų teisinių ginčų objektai ir nusikaltimų erdvės 299
Bridges and Ferries as Objects of Dispute and Crime Locations among Eighteenth Century Nobles of Vilnius District. Summary 317
Александр Довнар / Aleksandras Dounaras
Реформа управления города Высокое (Брестское воеводство) 1794 года 319
Lietuvos Aukštojo Bresto vaivadijoje valdymo reforma 1794 m. Santrauka 364
ANOTACIJOS
Domininkas Burba. Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. –
384 p. ISBN 978-609-471-085-8 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
366
Wojciech Szafrański. Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. – 573 p.
ISBN 978-83-232-3203-2 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
368
Dariusz Rolnik. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764–1795 w świetle ich korespondencji, Katowice:
Wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 238 p. ISBN 978-83-226-3124-9 /Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
371
Iliustracijų sąrašas 372
Asmenvardžių rodyklė 375
Vietovardžių rodyklė 387

 

LII