PUBLISHED SINCE 2014
ISSN 2351-6968

. XVIII amžiaus studijos. 3


XVIII a. Studijos III_virselis

XVIII amžiaus studijos. 3TURINYS

 

Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 8
Foreword / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 11
IKI GEGUŽĖS 3 D. KONSTITUCIJOS IR PO JOS: PARLAMENTARIZMO RAIDA IR ISTORINĖ ATMINTIS
Andrzej Stroynowski
Kultura obrad sejmu Rzeczypospolitej w XVIII wieku 16
Abiejų Tautų Respublikos Seimo posėdžių kultūra XVIII amžiuje. Santrauka 33
Андрей Мацук / Andrejus Macukas
«Несрываемые» и «успешные» сеймики в Великом княжестве Литовском во время правления Августа III 35
„Nesužlugdyti“ ir „sėkmingi“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimeliai Augusto III valdymo laikais. Santrauka 52
Andrzej B. Zakrzewski
Sejmiki litewskie epoki Sejmu Wielkiego: między tradycją a innowacją? 54
Lietuvos seimeliai Didžiojo seimo epochoje: tarp tradicijos ir naujovių? Santrauka 75
Rasa Čepaitienė
Gegužės 3-iosios konstitucija lietuvių istorinėje atmintyje 76
The Constitution of May 3 in the Historical Memory of Lithuanians. Summary 96
VALSTYBĖ XVIII AMŽIUJE: VIDAUS REFORMOS GEOPOLITINIŲ IŠŠŪKIŲ AKIVAIZDOJE
Борис В. Носов / Borisas V. Nosovas
Литва и Россия накануне и во время Первого раздела Речи Посполитой 98
Lietuva ir Rusija pirmojo padalijimo išvakarėse ir jo metu. Santrauka 112
Ирина Китурко / Irina Kiturko
Деятельность Скарбовой Комиссии Великого Княжества Литовского по созданию таможенной службы как пример модернизации государственной системы управления во второй половине XVIII в 114
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos veikla steigiant muitinės tarnybą – valstybės valdymo sistemos modernizavimo XVIII a. antrojoje pusėje pavyzdys. Santrauka 125
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Nuo 1791 m. gegužės 3 d. iki spalio 20 d. ir po jos: Lietuvos ir Lenkijos valstybinių institucijų „suliejimo” problema (Iždo komisijos pavyzdžiu) 128
From 3 May to 20 October 1792 and Afterwards: The Problem of the Merging of the State Institutions of Lithuania and Poland (The Example of the Treasury Commission). Summary 146
Eduardas Brusokas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės saugumo deputacijos organizacijos ir veiklos bruožai 1794 m. 148
The Features of the Organization and Activities of the Public Security Deputation of the Grand Duchy of Lithuania in 1794. Summary 164
MIESTŲ ISTORIJOS KONTEKSTAI
Юрий Гордеев / Jurijus Gordejevas
Эволюция урбанонимии Гродно в XVI–XVIII вв. и семиотика городского пространства 166
Gardino urbanonimikos raida XVI–XVIII a. ir miesto erdvės semiotika. Santrauka 183
Domininkas Burba
Bajorų interesai XVIII amžiaus Vilniuje, privačios korespondencijos duomenimis 184
Interests of Nobles in 18th C. Vilnius According to the Data of Private Correspondences. Summary 199
Ирина Китурко / Irina Kiturko
Документы Минской экзакции (1767–1793) как источники по истории города 200
1767–1793 m. Minsko egzakcijos dokumentai kaip miesto istorijos šaltinis. Santrauka 213
Natallia Sliž
Pierwszy Kaffenhauz w Grodnie 215
Pirmoji kavinė Gardine. Santrauka 224
TARP BAROKO IR APŠVIETOS: XVIII A. KULTŪROS TYRIMŲ ATODANGOS
Asta Vaškelienė
XVIII a. Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra pijorų edukacijoje: tradicijos tęstinumas ir Apšvietos epochos inovacijos 226
Lithuania’s 18th C. Latin Commemorative Literature in Piarist Education: Continuity of Tradition and the Innovations of the Age of Enlightenment. Summary 241
Auksė Kaladžinskaitė
Vilniaus baroko mokyklos sklaida Livonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijose 242
The Spread of the Vilnius Baroque School in the Voivodeships of Livonia, Polotsk, Vitebsk and Mstislav. Summary 259
Rasa Butvilaitė
Miesto rotušė Apšvietos epochoje: architektūros aspektas 260
The Town Hall in the Age of Enlightenment: Architectural Aspect. Summary 279
Dalia Ramonienė
Apšvietos idėjų atgarsiai vidutinės bajorijos tradicinio gyvenimo aplinkoje 281
Echoes of the Ideas of the Enlightenment in the Environment of the Traditional Life of the Middle Noble Estate. Summary 296
Magdalena Ślusarska
Życia kulturalne Wilna w czasach stanislawowskich. Wprowadzenie 298
Vilniaus kultūrinis gyvenimas Stanislovo Augusto laikais. Įžanga. Santrauka 311
Lina Balaišytė
Visuotiniam džiaugsmui, valdančiųjų garbei: fejerverkai XVIII amžiuje 312
For General Joy, in Honor of the Ruling: Fireworks in the 18th Century. Summary 338
ISTORIOGRAFIJA
Darius Žiemelis
Antrosios baudžiavos laidos termino taikymo Vidurio Rytų Europos istorijoje problema: Lietuvos ūkio atvejis 340
The Problem in Historiography of the Application of the Term Second Serfdom Edition in the History of Central Eastern Europe: the Case of Lithuania’s Economy. Summary 356
Iliustracijų sąrašas 357
Apie autorius 363
Asmenvardžių rodyklė 366
Vietovardžių rodyklė 379
LII