PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 37


Virselis_37_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 377–8 Kurila, L., PRATARMĖ / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–24 Piličiauskas, G., Jurkėnas, D., Laurat, T., NEANDARTALIEČIAI LIETUVOJE? PRIELAIDOS, TYRIMAI IR PERSPEKTYVOS / NEANDERTHALS IN LITHUANIA? PREMISES, RESEARCH, AND PERSPECTIVES
25–86 Banytė-Rowell, R., ŽVILIŲ IR ŠARKŲ KAPINYNŲ ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO KAPŲ CHRONOLOGINĖS FAZĖS / THE CHRONOLOGICAL PHASES OF THE ROMAN-PERIOD CEMETERIES AT ŽVILIAI AND ŠARKAI
87–152 Kurila, L., Kurilienė, A., TYRINĖJIMAI DOVAINONYSE / THE EXCAVATIONS IN DOVAINONYS
153–166 Кулаков, В.И., ОСТАТКИ СЁДЕЛ X В. НА МОГИЛЬНИКЕ KLEINE KAUP / X A. BALNŲ LIEKANOS KLEINE KAUP KAPINYNE
167–206 Широухов, Р.А., КОНТАКТЫ ПРУССОВ И КУРШЕЙ X–XIII ВВ. ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ / PRŪSŲ IR KURŠIŲ RYŠIAI X–XIII A. ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS
207–216 Bugys, P., ŽVYNINIŲ ŠARVŲ PLOKŠTELĖS VILNIAUS PILIŲ TERITORIJOJE / SCALE ARMOUR PLATES ON THE GROUNDS OF THE CASTLES IN VILNIUS
217–250 Piličiauskas, G., Piličiauskienė, G., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI UKMERGĖJE, UTENOS GATVĖJE / THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION ON UTENOS STREET IN UKMERGĖ
DISKUSIJOS, RECENZIJOS / DEBATES, REVIEWS
251–257 Piličiauskas, G., PASVARSTYMAI UŽNEMUNĖS AKMENS IR BRONZOS AMŽIŲ TYRIMŲ TEMA BEI V. JUODAGALVIO MONOGRAFIJOS „UŽNEMUNĖS PRIEŠISTORĖ“ KRITIKA
ARCHYVAI / ARCHIVES
258–264 Urbonavičiūtė, D., ATRADIMAI LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO RANKRAŠTYNE
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
265–268 Vaicekauskas, I., Lisauskaitė, R., VI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „JONO PUZINO SKAITYMAI. ARCHEOLOGIJA BALTIJOS JŪROS REGIONE. PASIEKIMAI IR PERSPEKTYVOS“
269–272 Urbonavičiūtė, D., MOKSLINĖ KONFERENCIJA „KULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO RAIDA ARCHEOLOGIJOS IR GAMTOS MOKSLŲ DUOMENIMIS „ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS“ (2008–2010)“
273–275 Žilinskaitė, A., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“ (2010 M.)
DISERTACIJOS / THESES
276–279 Zabiela, G., POVILO BLAŽEVIČIAUS DAKTARO DISERTACIJA APIE ŽAISLUS IR ŽAIDIMUS LIETUVOJE XIII–XVII A.
LII